Kat Malikleri Kararının İptali Dilekçesi

Eyl 16, 2020 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Kat malikleri kararının nasıl iptal edilebileceğini bu yazımda ele aldım. Hukuk aykırı olduğu iddia edilen kat malikleri kararının iptali için iptal gerekçeleri sırası ile açıklanarak sulh hukuk mahkemesine dava açılmalıdır. Aşağıda bu yönde dilekçe yer almaktadır.

ADANA … NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACILAR :

VEKİLİ  : Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık

ADRESİ  : E-TEBLİGAT Adresidir.

DAVALI  :

KONU  : TarihliKat Malikleri Kurulu olağan genel kurulu toplantısı adı altında yapılan toplantıda alınan kararlarıniptali talebimizi içerir dava dilekçesidir.

İPTALİ TALEP EDİLEN

GENEL KURUL TARİHİ :

AÇIKLAMALAR :

1-Davacılar, dava konusu yapılan sitede kat malikidirler.

2- Site genel kurul toplantısıtarihinde yapılmıştır.

Müvekkillerden , kendisini toplantıda vekaleten temsil etmek üzere ‘e yetki vermiştir. Bunun üzerine müvekkilin oluru ile toplantıda işlemlertarafından yapılmıştır. Müvekkillerden , usulüne uygun davet almadığı toplantıya katılma şansı bulamamıştır. Müvekkillerdenise toplantıya asaleten katılmıştır.

3- Dava konusu sitede, 16 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup, site yönetimince yapılmış olan toplantı çeşitli usulsüzlük ve yasaya aykırılıklarla doludur.

Bu sebeple; yasal süresi içerisinde site genel kurulunun ve bu kurulda alınan hukuka ve yasaya aykırı kararların iptali için huzurdaki davayı açmak gerekliliği hasıl olmuştur.

İLANSIZ OLARAK YAPILAN TOPLANTI YASAL USULLERE AYKIRI OLARAK DAVET MEKTUBU KAT MALİKLERİNE TEBLİĞ EDİLMEDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Bu durum Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve Tebligat Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. tarihli toplantıda toplantı çağrı sürelerine uyulmamış, kat maliklerinin toplantıya aslen katılma hakları gasp edilmiştir. Bağımsız bölüm maliklerine tebliğ edilmek istenen belge veya çağrı, ilgilisine gösterilmek ve imzası alınmak suretiyle yapılabilir. Ancak site yönetimi, toplantı öncesi bilgilendirmeyi, hiç bir güvenilirliği olmayan WhatsApp isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden genel site grubuna yazmak suretiyle yapmıştır. Gayri ciddi usullerle toplantıya çağırılankat malikleri kurulunun toplanma usulü yasaya aykırı olduğuna göre, bu toplantıda alınan her karar da “zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir” genel hukuk ilkesine göre mutlak butan hükümlerine tabidir. Söz konusu kararların toplantının usuli şekli ile dahi iptal edilmesi gerekmektedir. Müvekkillerden , bu sebeple usulüne uygun olarak davet edilmediği toplantıda bulunamamıştır.

İLANSIZ, YASAYA VE USULE AYKIRI YAPILAN TOPLANTIDA YÖNETİCİ SEÇİMİ YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ.

Yukarıda detayıyla açıklanan nedenlerle, usule aykırı şekilde; belki de bir kısım muhalif kat maliklerinin asaleten oy kullanımını engelleyecek surette yapılan toplantıda eski yöneticinin görevine devam etmesi kararı verilmiş ancak konu kararın oy birliği ile mi yoksa oy çokluğu ile mi alındığına ilişkin en ufak bir kayıt dahi karar defterine düşülmemiştir. Bu durum, yasal olarak kat maliklerinin vekili sıfatında bulunan site yöneticisinin kat maliklerin çoğunluk oyu ile mi yoksa tamamının oyu ile mi ( toplantıya katılamayan kat maliklerinin hakkı saklı kalmak kaydı ile) seçildiği de meçhuldür. Bu durum, karar defterine açıkça yazılması gereken bir husustur. Toplantıya başlarken divan kurulu usulüne uygun bir şekilde (aday gösterilmek suretiyle seçimle ve kimlerin seçtiğini bildiren oylama tablosu ile) oluşturulmamış ve bir divan başkanı seçimi usulüne uygun olarak yapılmamıştır. Dolayısı ile (bunun doğal bir sonucu olarak); oy toplayıcı üye de seçilmemiş ve oy sayımı şeffaf ve usulüne uygun bir vaziyette gerçekleştirilmemiştir.Bu sebeple usulüne uygun şekilde divan kurulu oluşturmayan, oy toplayıcı üye vasıtası ile oyları şeffaf şekilde karar defterine geçirmeyen yönetimin derlediği genel kurul topantısında alınan kararları tanımak mümkün değildir.

SİTE YÖNETİMİ TOPLANTIYA KATILAN NALAN ÖNER TARAFINDAN İBRA EİDLMEMESİNE RAĞMEN, KARAR DEFTERİNİN İBRA BÖLÜMÜNDE KARŞI OYA YER VERİLMEMİŞ VE SİTE YÖNETİMİNİN İBRA EDİLDİĞİ SONUCU ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

Karar defterine bakıldığında ( EK-1 Toplantı karar sayfasını içerir site karar defteri sureti ) site yönetiminin ibrasının oy birliği ile yapıldığı gibi hatalı bir sonuç ve kanaat ortaya çıkmaktadır. ( Hiç bir maddede oylama sayısı açıkça yazılmadığı için böyle bir karışıklığın ortaya çıkması her halde olasıdır. ) Oysa; toplantıya katılanlardan ; karar metninin altına şerh koyduğu “ibra etmeme” yazısı ile durumun böyle olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Üstelik, sayın üyenin karar defterine yazmış olduğu şerh metni içeriği incelendiğinde; toplantıda site yöneticisi tarafından kendilerine baskı yapıldığı, korkutulduğu ve şeffaf bir şekilde hesap verilmediği için ibra edilmeyen bir yönetimin varlığı ortaya çıkmaktadır.Bu durum dahi konu sitenin tüm yönlerden incelenmesini ve belki de KMK hükümleri gereğince hakimin müdahalesini gerekirmektedir. Ayrıca toplantıya katılan müvekkillerden da oylamadaki karışıklıkla yönetimi ibra etmemiş olmasına rağmen, ibra etmiş gibi yazılmıştır. Ancak ibra ve diğer maddelerdeki oylama oranları incelendiğinde bu durumun aktardığımız şekilde gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır.

KAT MALİKLERİNİN TAPUDA SİTE NİTELİĞİ “PANSİYON” OLARAK GÖRÜNMESİNE RAĞMEN GÜNLÜK VE HAFTALIK KİRAYA VERME HAKLARI YASAYA AYKIRI ŞEKİLDE ELLERİNDEN ALINMIŞTIR.

Site yönetim planında ve kanunda aykırı bir hüküm olmamasına karşılık, alınan usulsüz kararda “site kat maliklerinin mülklerini kiraya verme hakları engellenmiştir. Bu durum ancak yönetim planının değiştirilmesi ve oy birliği ile alınabilecek bir karardır. Ancak, anayasamızın da güvenceye aldığı, Roma Hukukunun ilk evrelerinden beri maliklerin mülkeri üzerinde var olan”USUS, FRUCTUS VE ABUSUS” (Kullanma, Yararlanma ve Tahrip Etme ) hakları (Anayasamızda da güvence altına alınan mülkiyet hakları )tamamen engellenmiştir. Site bağımsız bölümleri tapu kayıtları incelendiğinde sitenin “pansiyon” niteliğinde olduğu görülebilir. Böylelikle; günlük ve haftalık kiraya verme şartlarında “mesken” nitelikli taşınmazlar için öngörülen kısıtlamaların davaya konu site kat malikleri için uygulanamayacğı açıktır. ( Bu durumda kat maliklerinin evlerini günlük ve haftalık kiraya vermeleri önünde site kat malikleri kurulundan bir karar almaları ihtiyacı mevcut değildir. )

e.MÜLKİYET HAKKI GERİ DÖNÜLEMEZ OLARAK SINIRLANDIRILMIŞTIR

Sitede kat maliki olarak bulunan mülk sahipleri site ortak alanlarına ilişkin aidatları yılın 12 ayı kesintisiz olarak ödemelerine rağmen,tarihli toplantınınnumaralı kararında sitenin yukarıda yazılı tarihler arasında elektrik, su ve havuz kullanımına açık olacağı kararı alınmıştır. Bu durum da açıkça site ortak alan aydınlatmalarının, bahçe sulamalarının ve havuzunun söz konusu tarihler dışında kat malikleri tarafından kullanılamayacağı sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Böylelikle; taşınmazlarından kış ve bahar aylarında da faydalanmak isteyen mülk sahipleri, aidatlarını ödemelerine rağmen elektriksiz ve susuz ortak alanlara sahip olacaklardır. Bodrum yarımadasının altyapı ve sokak ışıklandırması faaliyetlerinin yetersiz oluşu da göz önüne alındığında site sakinleri karanlığa ve susuzluğa mahkum bırakılacaklardır. Mülklerini tam zamanlı kullanım sağlamak amacıyla satın alan kat malikleri, yasaya aykırı bir şekilde ( bu kararın uygulanması halinde ) devremülk sahibi olmak tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.

KARAR DEFTERİ ÜYELERİN İNCELEME İSTEĞİNE RAĞMEN KENDİLERİNE İNCELETİLMEMİŞTİR

Site karar defterive siteye ilişkin belgeler, incelemek isteyen üyelere gösterilmemiş; incelemeden ve denetim raporu okunmadan site yönetiminin ibra edilmesi talep edilmiştir. Site karar defterinin kat maliklerine inceletilmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi yönetici ve yönetim üyeleri kat maliklerinin yasal temsilcileri, vekilleri niteliğinde kişilerdir. Her vekilin yapmak zorunda olduğu gibi; hesap verme yükümlülükleri vardır. Ancak bu yükümlülük açıkça ihlal edilmiştir.

YÖNETİCİYE VERİLEN YETKİLERİN YENİ DÖNEMDEKİ KAPSAMLARI AYRINTILI OLARAK YAZILMAMIŞ VE ÜYELERİN OYLAMASINA SUNULMAMIŞTIR

Karar metninin son bölümünde eski yöneticiye eski genel kurulda verilen hakların tamamının yeni yöneticiye de tanınması gibi bir karar alınmışsa da bu karar da usul ve yasaya aykırıdır. Zira; eski yönetime verilen kararlar kurulda açıkça sayılmamış ve kat maliklerinin hangi hakları devrettiği ve hangi haklarda kendilerini temsil yetkilerini verdikleri kendilerine açıkça anlatılmamıştır. Böyle bir yetki devri KMK ve ilgili diğer kanunlarda kesinlikle yer bulmamaktadır. Yönetim kuruluna verilecek yetkile, açık, şeffaf ve belirli bir şekilde karar defterine yazılmalı ve bu yetkiler ( mali ve idari yetkiler olması sebebiyle ) yönünden tek tek karar alınmalıdır. Eski yönetimin görevi sona erdiğine göre; seçilen kişilerin aynı kişiler olmalarının hukuk gözünde bir önemi yoktur. Yine aynı şekilde; noterden yeni yönetim için yetki belgesi talep edilmeli; karar defterinde alınan karar noter onayından sonra bankalara sunulmalıdır. Hiç bir detay belirtilmeden alınan yetki devri kararının hukuki bir geçerliliği ve bağlayıcılığı olmaı mümkün değildir.

DENETÇİ TARAFINDAN SUNULAN RAPORUN VE DENETİM KURULUNUN İBRASI SAĞLANMAMIŞTIR

Her ne kadar usulsüz olarak yapılan toplantıda yasaya aykırı olarak yönetim kurulunun ibrası yapıldığı iddia olunuyorsa da; yönetimin yıl boyunca yaptığı işleri ve faaliyetleri denetleyen denetçinin ve denetim kurulunun raporu ve kurulun kendisinin ibrası sağlanmamıştır. Hali hazırda iptali istenentarihli toplantı tutanağının 1 numaralı maddesinde “Görev süresi sona eren eski başkanve diğer yönetim kurulu organları hesapları İNCELEMİŞ ve oybirliği ile ibra edilmiştir.” denilmiştir. Usulsüzlük burada daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır, zira site yönetimi faaliyetlerinin ve hesaplarının görevi sona eren başkan ve üyeler tarafından incelenip ibray sunulması mümkün değildir. Bu ancak denetçi ve denetim kurulunun görev alanına giren bir konudur. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta; yönetimin kendi kendini akladığıdır. Türk hukukunda böyle bir usul söz konusu değildir. Yönetim kurulu, kat maliklerine olması gerektiği gibi hesap vermemiştir.

HUKUKİ NEDENLER : KMK, TBK ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : tarihli Dali Sitesi Toplantı Tutanağı, Site Karar Defteri ( Davalıdan celp edilecektir ), Site muhasabe kayıtları celbi, Site SGK kayıtlarının celbi, Siteye ait banka hesap dökümlerinin celbi, Site yönetim planı, Site harcama belgelerinin celbi ( makbuzlar, fişler, dekontlar ve sair harcama muhasebesel belgeler ), Site dönemi faaliyet raporu ve işletme projesinin celbi, Whatsapp Mesajlaşma Kayıtları, Tanık ( Liste bilahare sunulacaktır), Bilirkişi İncelemesi, Keşif ve sair temini mümkün her türlü hukuki delil.

SONUÇ VE İSTEM : Bu sebeple; site yönetiminin yönetimde kaldığı süreler boyunca yaptıkları harcamaları gösterir makbuz, fiş, fatura, defter, tediye makbuzu ( her ne kadar kabul edilebilir olmasa da ), banka hesapları ve SGK çalışan bilgilerini içerir belgelerin, muhasebe kayıtlarının; delillerin geçmişe dönük olarak değiştirilme ihtimaline binaen TENSİP ZAPTI İLE BİRLİKTE İVEDİLİKLE davalılardan celbini, davalıların halen yönetimde olmaları ve bu durumda dava konusu iddialarımıza ilişkin bilgi ve belgeleri manipüle edebilme kuretlerinin varlığı ve usule aykırı, yetkisiz olarak görevde bulunmaları sebebiyle USULÜNE UYGUN BİR GENEL KURUL YAPILANA KADAR KAYYUM ATANMASINA, davanın KABULÜNE, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerine tahmiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

            DAVACILAR VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.