Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Aykırılığa Dayalı Dava Dilekçesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Aykırılığa Dayalı Dava Dilekçesi

 X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

DAVACILAR        :      

VEKİLİ                   : 

 

DAVALI                : 

KONU                   :  Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik ve kusurlu işler bedeliyle kira ve gecikme tazminatı alacağının tahsili ve nama ifaya izin verilmesi istemimize ilişkindir.

 

DAVA DEĞERİ    : Sonradan arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere).5000 -TL eksik ve kusurlu işler bedeliyle,2000 -TL kira ve gecikme tazminatı alacağı toplam 7000.TL

 

AÇIKLAMALAR  :

1-)  Müvekkillerimiz X ve X  ile Davalı X arasında imzalanmış X 1. Noterliği’nin X tarihli ve ……….. yevmiye numaralı “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” uyarınca,  X ili, Merkez ilçesi, .X Mahallesi, X X giden X mevkiinde, X ada, X parsel numarasında kayıtlı, X M2 yüz ölçümlü arsa  nitelikli  taşınmaz ile X İli, Merkez İlçesi, X Mahallesi  X X giden X  mevkiinde, X ada, X parsel numarasında kayıtlı, X M2 yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmazların birleştirilmesinden sonra  arsa niteliğindeki taşınmazlar üzerinde, özellikleri anılan sözleşmede ayrıntılı olarak belirtilmiş bulunan binayı, sözleşmeye uygun olarak inşa etme bağımsız bölümlerin  belirtilen süre sonunda teslim etme edimini yüklenmiştir.

2-) Müvekkiller yapılan sözleşme gereği ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde sıkça uygulanan yerel adete göre  maliki bulunduğu anılan taşınmazda yapılan bağımsız bölümlerin satışını gerçekleştirsin diye davalının ortağı olan X’a EK(1)’de yer alan düzenlenme şeklinde vekaletname vermişlerdir ve yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

3-)  Davalı taşınmazların birleşmesinden sonra müteahhit tarafından yapılacak olan toplam 2 bloklu inşaattan A blokta, bodrum hariç zemin katta bir yeri ve diğer 5 katta her katta 3 bağımsız bölüm olmak üzere toplam bir  ve 15 bağımsız bölümlü ve B blokta bir iş yeri ve diğer 5 katta ise her katta 2 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 10 bağımsız bölümlü inşaatta A blokta bulunan iş yerinin %50 ve B blokta bulunan iş yerinin tamamı X’a, bağımsız bölümler ise B Blokta beşinci kattaki 10 numaralı bağımsız bölüm, A blokta 4. Kattaki 10 numaralı bağımsız bölümler X , a BLOKTA 4. Katta 11, 5. Katta 13, 14 ve 15 numaralı bağımsız bölümler ise X’a , vermeyi taahhüt etmiştir fakat yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. İnşaatta bir çok eksiklik bulunmaktadır ve teslimi 2019 yılında gerçekleşmiştir. Binanın hala bile elektrik abonelikleri bağlanmamış her gün elektrik kablosu yanmasından dolayı mağduriyet oluşmaktadır. Binanın merdiven korkulukları yapılmadığı için binada yaşayan kişilerin can tehlikesi mevcuttur. Bilirkişi ve keşif yapıldığı zaman bina içerisindeki eksiklikler görülecektir.

Teslim tarihi olan X tarihinde yüklenicinin inşaatı açıkça tamamlayamayacağı anlaşıldığından 18/02/2019 tarihinde X 2. Noterliğince ve 26/02/2019 tarihinde  yüklenici X’a İHTARNAME gönderilmiştir. Gönderilen ihtarnamede kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye doğru feshi ve menfi zararların tazmini talep edilmiştir. Davalı tarafından ihtarnameye yönelik cevap verilmemiş ve borç ödenmemiştir.

4-) Davalı X  yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Müvekkiller kendilerine eksik ve geç teslim edilen bağımsız bölümlerden hem sözleşmede geçen kira bedelleri ödenmediği için hem de geç teslim edilip eksikliklerin tamamlanmamasından ötürü zarara uğramışlardır  beklentileri  davalı tarafından karşılanmamıştır.

5-) Sözleşmede kararlaştırılan teslim süresi dolmasına rağmen inşaatın teslim edilememesinden dolayı müvekkilimiz teslim edilmediği süre boyunca  sözleşmede belirtilen  her ay ödenmesi gereken 1800 TL kira bedelini müteahhit ödememiştir. Bu durum maddi açıdan kendisine zarar vermektedir

6-) Yukarıda izahına çalışılan sebeplerle, davalı yüklenicinin sözleşme ile üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle davacı müvekkillerin  sözleşmeye yönelik güveni boşa çıkmıştır ve evinin yıkılması, kira gelirinden mahrum kalması, sözleşmenin yerine getirilebilmesi için yapılan masraflar, ve hala süren eksiklikler  nedeniyle ayrıca zarara uğramıştır. Taraflar arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat ve  satış vaadi sözlemelerinin feshi ile, Ortaya koyduğumuz bu sebeplerle, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) arsa sahibi müvekkilimiz için- 5000 TL eksik ve kusurlu işler bedeli ile 2000- TL kira ve gecikme tazminatının davalıdan alınarak tarafımıza ödetilmesi amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur. 

7-) Talep edilen alacak miktarına konu olan menfi zararın tespitinde müvekkilin yoksun kaldığı birçok hakkının bulunması ve bu zarar kalemlerinin farklılık göstermesi sebebiyle zararın davacı müvekkiller  tarafından tam olarak belirlenebilmesi şu aşamada mümkün değildir. Bu sebeple belirsiz alacağa yönelik şimdilik asgari bir tutar belirleme zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER         :              6098 S. TBK M 117, 125, 473 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             :

Tapu Kayıtları (Müzekkere ile istenilecek)

X 1. Noterliğinin ………….. Yevmiye Numaralı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Müzekkere ile istenilecek)

X 2. Noterliğinin ve  Kars 2. Noterliğinin  İhtarnameleri

Keşif

Bilirkişi

Yemin

Tanık

SONUÇ VE İSTEM             :

 Yukarıda açıkladığımız nedenlerle inşaattaki mevcut  eksikliklerin arsa sahibi tarafından yüklenici nam ve hesabına ikmali için, müvekkilimiz arsa sahibi adına nama ifaya izin verilmesine, uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere).5000 -TL eksik ve kusurlu işler bedeliyle,2000 -TL kira ve gecikme tazminatı alacağının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

                                                               Davacı Vekili

                                                               Av. 

EKLER:

EK(1): Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

EK(2): Düzenleme Şeklinde Vekaletname

EK(3): İhtarnameler

EK(4): Tanık Listesi: İlerleyen Aşamalarda Sunacağız

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.