Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Görevli Mahkeme Hangisidir?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Görevli Mahkeme

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde görevli mahkeme “Asliye Hukuk Mahkemesi”dir.
  • Davalı veya davacının tüketici sıfatının bulunmadığı, davacı veya davalının tüketici konumunda olmadığı dikkate alındığında davanın genel mahkemede görülmesi gerekir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Görevli Mahkeme Yargıtay Kararı

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin görev yönünden usulden reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı temsilcileri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, dava dışı arsa sahibi … ile davalı yüklenici arasında yapılan 09.01.2007 tarihli arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereği arsa sahibi …a verilmesi gereken 40 metre karelik dükkanı dava dışı … ile müvekkilinin arsa sahibinden temlik aldıklarını, dava konusu taşınmazın 1/2 lik hissesinin müvekkiline teslim edilmesi gerekirken kooperatifçe 3. şahıslara satıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak şartı ile 20 m²’lik dükkanın rayiç bedeli olan 100.000.00 TL. tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafının arsa sahibi … olduğu, davacının temlik yoluyla yeni malik olduğu dolayısıyla 6502 SK. m. 73/1 uyarınca davalı veya davacının tüketici sıfatının bulunmadığı, davacı veya davalının tüketici konumunda olmadığı dikkate alındığında davanın genel mahkemede görülmesi gerektiği gerekçesiyle 6100 Sayılı HMK’nın 114/c ve 115/2. maddeleri uyarınca dava dilekçesinin görev yönünden usulden reddine karar verilmiştir.

Karar, davalı kooperatif temsilcileri tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı temsilcilerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı temsilcilerinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 13.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (23. Hukuk Dairesi 2016/3184 E. , 2019/457 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 14 Temmuz 2020 08:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.