Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tazminat Davası

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                           Tedbir İstemlidir

DAVACI         :

VEKİLLERİ   : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana/Seyhan

DAVALI         :

KONU            : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tazminat.

AÇIKLAMALAR

Denizli . Noterliğinin …./2012 tarih, 1…. Yevmiye numaralı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile (Ek-1) davalı, davacının hissedar olduğu …. İli, ….. İlçesi, …… Mahellesi, …. Mevkii, …  Davalı bu anlaşmaya istinaden …….  taşınmazı  inşa etmiştir. Müvekkil sözleşmedeki  edimleri yerine getirmiş ve bağımsız bölümlerin tapusunu davalıya devretmiştir. Müvekkile söz konusu taşınmazın 4,8 ve 9 numaralı Davalı 31/12/2012 tarihinde inşaat ruhsatı (Ek-3) almıştır. Sözleşmenin süresi “inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren 20 (yirmiay) sonunda mukavele şartlarına uygun surette bitirilip oturma raporu alınabilir hale getirilmiş …” şeklinde belirtilmiştir. Sözleşmenin feshi ve cezai şart başliğinde “işbu sözleşmede yazılı bulunan inşaat süresi içerisinde Müvekkile ait bağımsız bölümler 22/06/2015 tarihinde yapı kullanma izin belgesinin (Ek-4) onayından sonra teslim edilmiştir. Bu teslim dairelerdeki eksikler ve ayıplar nedeniyle sözleşmeye uygun bir teslim değildir.  Bu teslimden sonra  müvekkil kendisine ait  dairelerde eksik ve  İnşaat ve elektirik bilirkişisinin değişik dosyasına sunduğu 14/09/2015 tarihli raporda (Ek-5) sözleşmeye, projeye göre  yapılmayan imalatlar ve  ayıplı işlerin bedelleri müvekkile ait 9 numaralı dairede 5.605,06 TL ve ortak yerlerde  53.496,60 TL  olarak tespit edilmiştir. Ayrıca müvekkile ait üç Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak şimdilik davalıya 9 numaralı bağımsız bölümde  yapılmayan işler ve ayıplı imalat bedeli  5.605,06  TL, ortak yerlerde yapılması gereken imalatlardan Bu davada talep ettiğimiz eksik ve ayıplı imalattan kaynaklanan alacağımızın semeresiz kalma ihtimali vardır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği müvekkilin davalıya devrettiği …. İli, ….. İlçesi, …… Mahellesi, …. Mevkii, …  HUKUKİ NEDENLER         : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                :

Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/88 değişik iş sayılı dosyası,

…. Noterliğinin …..  tarih, ….  yevmiye numaralı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Ek-1),

Tapu örnekleri (Ek-2),

İnşaat ruhsatı (Ek-3)

Yapı kullanma izin belgesi (Ek-4),

Bilirkişi raporu örneği (Ek-5),

……. Web sitesi,  reklam broşürü ve CD’si,

Bilirkişi incelemesi ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

Öncelikle davalıya ait …. İli, ….. İlçesi, …… Mahellesi, …. Mevkii, …  Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak….. TL”nin işleyecek yasal faizi ile  davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,

Yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini saygı ile                                                Davacı Vekili

Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.