Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Davasına Cevap

Gönderilen ihtarnamenin hukuki olarak hiçbir dayanağı yoktur ve hakikatle örtüşmeyen beyanlar içermektedir. Müteahhit ifasıyla sorumlu olduğu edimleri yerine getirmemiş ve inşaatı yarım bırakmıştır.  1. katın yapımından sonra geçen süre zarfında binaya bir çivi dahi çakılmaması inşaatın makul sürede tamamlayamayacağını açıkça göstermiştir. Bu nedenle davacının haksız talepleri ile davanın reddi gerekmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVALILAR:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLLERİ:

KONU: Davaya karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Taraflar arasında X Noterliğinin  Yevmiye numarası ile Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi tanzim edilmiştir.

Sözleşmeye göre toplamda daire yapılacak ve bu 16 bağımsız bölümden  müteahhite verilmek üzere 6 daire () arsa sahiplerine kalacaktır. Ek olarak anlaşma uyarınca ”3” ve ”” numaralı bağımsız bölümler iskan alındıktan sonra müteahhide verilecektir.

Bilindiği üzere Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde müteahhidin  asli edimi, söz konusu inşaatı zamanında ve eksiksiz bitirip arsa sahibine teslim etmektedir. Ancak davacı yüklenici 1.katı yaptıktan sonra ekonomik nedenleri gerekçe göstererek inşaatı yarım bırakıp; sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemiştir.

İnşaatın süresi içerisinde tamamlanıp teslim edilmesi arsa sahibinin hukuken korunan menfaatini kapsadığı için, müteahhittin bu husustaki yükümlülüklere aykırı davranışı, müvekkilleri ciddi zarara sokmuştur.

Devamında müvekkiller duran inşaat ve sürekli yükselen kur nedeniyle zararın büyümemesi adına yeni bir müteahhitle anlaşmaya karar vermiştirler. Akabinde parayı kurtarabilmek için ikinci müteahhidi işin içine çekmiştir. İlk müteahhit 2 daire aldıktan sonra kalan yerleri 2. müteahhite devretmiştir. 2.müteahhidin maddi durumu hala yeterli olmayınca bir dairenin daha satışı yapılarak 2. müteahhide verilmiştir. Şu an itibariyle söz konusu daire kiradadır.

Davacı X Noterliğinin Yevmiye numarasıyla müvekkile İhtarname göndermiş olup taraflar arasında akdedilen Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi(Ek-1) uyarınca tapuda davacı adına tescili yapılmayan bağımsız bölümlere ilişkin bedelin ödenmesini talep etmiştir.

Gönderilen ihtarnamenin hukuki olarak hiçbir dayanağı yoktur ve hakikatle örtüşmeyen beyanlar içermektedir. Müteahhit ifasıyla sorumlu olduğu edimleri yerine getirmemiş ve inşaatı yarım bırakmıştır.  1. katın yapımından sonra geçen süre zarfında binaya bir çivi dahi çakılmaması inşaatın makul sürede tamamlayamayacağını açıkça göstermiştir. Bu nedenle davacının haksız talepleri ile davanın reddi gerekmektedir.

Diğer yandan taahhüde aykırı davranan müteahhit  sebepsiz zenginleşme esaslarına göre herhangi bir talepte bulunamayacaktır ortada şekil şartlarına uygun bir sözleşme vardır ve müteahhit sözleşme uyarınca temerrüde düşmüştür.

HUKUKİ SEBEP: TBK, TMK, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER : X Noterliğinin Yevmiye numarası ile Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

Öncelikle haksız ve mesnetsiz DAVANIN REDDİ ile,

Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Davalılar Vekili

Ekler:

Ek-1: Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Son düzenleme tarihi 4 Ağustos 2020 13:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.