Kat Karşılığı İnşaat Delil Tespiti Dilekçesi

() SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Dosya Esas No.             :       

DELİLLERİN TESBİTİNİ    

İSTEYEN (DAVACI) :

VEKİLİ:

KARŞI TARAF:

T.KONUSU: Aşağıda belirtilen konularda delillerin tespitine karar verilip gereğinin yaptırılması dileğidir.

AÇIKLAMALAR              :

1-Vekil eden ile yüklenici arasında, Adana …. Noterliği’nin …… tarih ve ….. yevmiye numarasına kayıtlı ‘‘Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Villa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’’ imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre yüklenici, 24 ay içerisinde inşaatı tamamlayıp teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Buna ilişkin sözleşme ektedir.(EK-B)

2- Yüklenicinin belirtilen sözleşme hükümlerine uymaması nedeni ile Ankara …. Noterliğinin …… yevmiye numarasına kayıtlı …… tarihinde ihtarname gönderilerek inşaat ile ilgili belirlenen sürelere uyulmadığı ve vekil edene ve üçüncü kişilere (SGK vs.) borçlarını ödemedikleri belirtilerek on beş günlük bir süre verilmiştir.  Bu ihtarname yüklenici kooperatife 02/04/2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Buna ilişkin ihtarname ektedir.  (EK-D)

3-İhtarnamenin sonuç vermemesi üzerine, Ankara …. Noterliğinin ….. yevmiye numarasına kayıtlı …….. tarihinde ikinci ihtarname gönderilerek inşaat ile ilgili belirlenen sürelere uyulmadığı, yüklenici kooperatifin vekil eden ve üçüncü kişilere olan borçlarını halen ödemediği belirtilerek yedi günlük bir süre verilmiştir. Bu ihtarname de yüklenici tarafa ……. tarihinde tebliğ edilmiştir. Buna ilişkin ihtarname ektedir.

(EK-E)

4- …….. tarihinde ‘‘…………..Kooperatifi ile ……………..Konut Yapı Kooperatifi Arasında ‘Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Villa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’ Tadil Sözleşmesi’’ ile teslim tarihi ……….. tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak belirtilen inşaatın tarihi, üç yıla yaklaşan uzunca bir süre aşılmasına rağmen işbu inşaat henüz bitirilip teslim edilememiştir. Buna ilişkin düzenlenen tadil sözleşmesi de ektedir.(EK-C)

5-Teslim tarihi tadil sözleşmesi ile …….. tarihine kadar  uzatılmış olan bu borcun yine yerine getirilmemesi nedeni ile, tarafımızca düzenlenen ve Ankara …… Noterliğinin …….. yevmiye numarasına kayıtlı, keşide tarihi ……… olan ihtarname de gönderilerek yüklenilen inşaatın yıllardır tamamlanıp teslim edilmediği, vekil edene ve üçüncü kişilere borçların halen ödenmediği detaylıca anlatılarak, sözleşme gereği yerine getirilmeyen tüm eksikliklerin vekil eden tarafından tamamlatılacağı ve yüklenici taraftan tahsil edileceği, yüklenilen borç dokuz yılı aşkın bir süre boyunca yerine getirilmediğinden sözleşmenin feshedildiği ve ayrıca bugüne kadar devam eden zararlar da göz önüne alınarak gecikme cezasıyla birlikte tüm bu zararları ve borçları yüklenici tarafın üç gün içinde ödemesi gerektiği ihtarnamede belirtilmiştir. Düzenlenen bu son ihtarnamemiz de ektedir. (EK-F)

6-…………..

7-Yukarıda ifade edilen tüm bu nedenlerden ötürü, tespit davalısı aleyhine açacağımız sözleşmeye aykırılıktan ötürü açılacak davaya esas olmak üzere aşağıdaki hususların varlığının tespiti ve eksik kalan inşaatın tamamlanması için gereken yapım maliyetinin tespitini talep etmek zaruri olmuştur.

Sıra No.YAPILAN İŞLERTUTAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7. maddede belirtilen hususların bilirkişi tarafından tespitine, tespit davalısına tebligat yapılmaksızın dosya üzerinden karar verilmesini istiyoruz. 

HUKUKİ SEBEPLER      : HMK., 400-406;  Borçlar K.112-113, 117-126, 470 vd. mad.; Kooperatifler Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER: Asıl sözleşme olan ‘‘Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Villa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’’, asıl sözleşmeye ek olarak düzenlenen ………..tarihli tadil sözleşmesi, ……… tarihli ve …… yevmiye numaralı ihtarname, …….. tarihli ve………. yevmiye numaralı ihtarname, …… tarihli ve…… yevmiye numaralı ihtarname, fotoğraflar, bilirkişi incelemesi, vs. deliller.

SONUÇ:

Gerekli tespitin yaptırılmasına, 7. maddedeki hususlar ile gerekli diğer durumların raporla ortaya konulup tespitine karar verilmesini tespit isteyen adına saygı ile diliyorum.

TESPİT İSTEYEN

VEKİLİ:

Son düzenleme tarihi 8 Kasım 2020 17:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.