Kat İrtifakı Kararına Uymama Nedeni İle Tapu İptal ve Tescili Dava Dilekçesi

…….  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                                            :

KONU                                               : Kat İrtifakı  Kararına Uymama Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkillerim … İli, … İlçesi, … M. … Ada, … Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bir inşaatın yapılmasını istemektedirler.

2-) Müvekkillerim kat irtifakı kurulmasına …/… oranında bir çoğunlukla …/…/… tarihinde karar vermişlerdir. Bu karar diğer pay sahibi davalı … ‘ye, … Noterliğince …/…/… tarih ve … yevmiye nolu ihtarname ile ihtar edilmiştir.

3-) İhtarın tebliğinden itibaren … ay geçmiş olmasına rağmen davalı bu karara uymadığından, taşınmazdaki hissesinin bedeli mukabilinde müvekkillerim adına tescilini talep ediyoruz.

4-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 634 S. K. m. 26 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu kaydı, kat irtifakı kararı, ihtarname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının taşınmazdaki payının tapusunun iptali ile bedeli karşılığı müvekkillerim  adına eşit olarak tapuya tesciline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın