Kasten Öldürme Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACILAR :

DAVALI       :  

VEKİLİ         : Av. Saim İNCEKAŞ

DAVA KONUSU: Kasten öldürme suçu neticesinde meydana gelen ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi talebimizi içermektedir.

AÇIKLAMALAR :

 1. Davacılar …… ve …..’in oğlu müteveffa X tarihinde kokoreç yemeye gittiği kokoreççide davalı tarafından pompalı tüfekle vurulması neticesinde ağır yaralanmış, ………… tarihinde tedavi gördüğü ………………….. Hastanesi’nde vefat etmiştir. (EK-1)Anılan olay ile alakalı kasten adam öldürme suçundan  dava açılmış olup, yargılama sonucunda ……….. tarihli …….. Ağır  Ceza Mahkemesi’nde ……… Esas, …………. sayılı kararla davalının işlediği suç sabit olmuştur(EK-2). Adana Bölge Adliye Mahkemesi .. Ceza Dairesi ……….. Esas sayılı dosyasında …./…. Sayılı kararıyla … . … . 201. Tarihinde kesinleşmiştir.(EK-3)
 2. Müteveffa ………….. …/…/… doğumlu olup sigortalı olarak çalışmakta,  ailesinin geçimine yardımcı olmaktaydı, feci bir şekilde meydana gelen  ölümü anne, baba ve kardeşini tarifi kabil olmayacak derecede büyük üzüntüye boğmasına sebep olmuştur.  01.05.2017 tarihinde ölmesiyle birlikte yaşadığı anne  ve babası maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. (EK-4)
 3. X Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenecek dosya kapsamındaki deliller ile Sayın Mahkemenizce belirlenecek kusur oranlarına ve uzman bilirkişiden alınacak tazminat hesap raporuna göre, her bir davacının tazminat tutarları belli olduktan sonra peşin harcı yatırmak suretiyle, maddi zararlarının davalıdan tahsiline karar verilmesi dileğinde bulunuyoruz.
 4. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 49 “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmüne amirdir. Olayımızda davalı kasıtlı olarak müteveffanın ölümüne sebep olmuştur. Yukarıda belirttiğimiz X Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla da sabit olduğu görülmektedir. Bu nedenle de maddi tazminat talep etme gereği doğmuştur.
 5. Davalı, davacı …. Ve … oğlu olan ……………’nun yaşam hakkına açık bir şekilde saldırarak ölümüne sebeb olmuştur. Bu noktada, manevi zararın, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilme olduğunu söyleyebiliriz. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu tüzel kişileri ve bilinçsizleri; öte yandan acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için yasalar, manevi tazminat verilebilecek olguları sınırlamıştır. Bunlardan birisi de kişilik değerlerinin zedelenmesidir(TMK 24). Nitekim 30.9.2010 tarihli Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2010/13352 K. 2010/15574 sayılı kararında; “kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır.” ifadelerine; Y 4.HD’de aynı konuda 12.02.2013 tarihli E. 2012/2151 K. 2013/2161 kararında; “davacının kişilik hakkına saldırıda bulunulduğu gözetilerek T.M.K.25. ve B.K.nun 49. maddeleri değerlendirilmek suretiyle tazminat veya diğer yaptırım seçeneklerine göre bir karar verilmek gerekirken…” ifadelerine yer vermiştir. Davalının eylemi sonucu büyük üzüntü duyan davacıların, kişilik haklarının zedelenmesinden bahisle manevi tazminat talep etmek gereği doğmuştur.
 6. Arz edilen nedenlerle; Sayın Mahkemenizce yaptırılacak bilirkişi incelemesi neticeleninceye kadar fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak, baba …..  için ……..TL manevi ve fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak 1.000,00 TL maddi,  anne …….. için …….. TL manevi ve fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak 1.000,00 TL maddi, kardeşi ……. için …….. manevi  olmak üzere toplam …….. TL maddi manevi tazminat talep etmekteyiz. (maddi tazminatlarda fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur).

DELİLLER   : Kolluk Tutanakları  ve C.Savcılığı İfade Tutanakları, X Ağır  Ceza Mahkemesi  ………… Esas Sayılı dosya kapsamı, nüfus aile tablosu, tanıklar,Bilirkişi incelemesi ve sair her tür delil. 

HUKUKİ NEDENLER : Borçlar Kanunu md. 41 ve sair mevzuat. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenlerle, yargılama yapılarak

 • Baba ….. için ……..TL manevi ve fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak 1.000,00 TL maddi,  anne …….. için …….. TL manevi ve fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak 1.000,00 TL maddi, kardeşi ……. için …….. manevi  olmak üzere,  toplam …….. TL maddi  ve manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini,
 • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …05.2019

Davacı 

 Adı ve Soyadı 
İmza

  

EKLER :

 • Ölüm Belgesi
 • X Ağır Ceza Mahkemesi’nde /…. Esas, 201./…. sayılı kararı
 • Adana Bölge Adliye Mahkemesi .. Ceza Dairesi 201./…. Esas sayılı dosyasında …./…. Sayılı kararı
 • Aile Nüfus Tablosu

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.