Bir Sayfa Seçin

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACILAR :

DAVALI       :  

VEKİLİ         : Av. Saim İNCEKAŞ

DAVA KONUSU: Kasten öldürme suçu neticesinde meydana gelen ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi talebimizi içermektedir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Davacılar …… ve …..’in oğlu müteveffa X tarihinde kokoreç yemeye gittiği kokoreççide davalı tarafından pompalı tüfekle vurulması neticesinde ağır yaralanmış, ………… tarihinde tedavi gördüğü ………………….. Hastanesi’nde vefat etmiştir. (EK-1)Anılan olay ile alakalı kasten adam öldürme suçundan  dava açılmış olup, yargılama sonucunda ……….. tarihli …….. Ağır  Ceza Mahkemesi’nde ……… Esas, …………. sayılı kararla davalının işlediği suç sabit olmuştur(EK-2). Adana Bölge Müteveffa ………….. …/…/… doğumlu olup sigortalı olarak çalışmakta,  ailesinin geçimine yardımcı olmaktaydı, feci bir şekilde meydana gelen  ölümü anne, X Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenecek dosya kapsamındaki deliller ile Sayın Mahkemenizce belirlenecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 49 “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmüne amirdir. Olayımızda davalı kasıtlı olarak müteveffanın ölümüne sebep olmuştur. Yukarıda belirttiğimiz X Davalı, davacı …. Ve … oğlu olan ……………’nun yaşam hakkına açık bir şekilde saldırarak ölümüne sebeb olmuştur. Bu noktada, manevi zararın, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilme olduğunu söyleyebiliriz. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu tüzel kişileri ve bilinçsizleri; öte yandan acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için yasalar, manevi tazminat verilebilecek olguları sınırlamıştır. Bunlardan birisi de kişilik değerlerinin zedelenmesidir(TMK 24). Nitekim 30.9.2010 tarihli Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2010/13352 K. 2010/15574 sayılı kararında; “kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların DELİLLER   : Kolluk Tutanakları  ve C.Savcılığı İfade Tutanakları, X HUKUKİ NEDENLER : Borçlar Kanunu md. 41 ve sair mevzuat. 

    SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenlerle, yargılama yapılarak