Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Bu yazımızda Adana İncekaş Hukuk Bürosu icra avukatları tarafından “karşılıksız çek şikayet dilekçesi” ve nasıl hazırlanacağı ele alındı.

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -1-


ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

İcra Dosya No  : 

Şikayetçi           : 

Vekili                : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Sanık                 :

Konu                 : Sanığın karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

Açıklamalar     :

1 – Sanık, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin ……. şubesine ait …….. Seri Numaralı, ……. keşide tarihli ……… TL tutarlı çeki keşide ederek, müvekkil şirkete veren, ……….’in tek ortağı ve yetkilisidir.

2 – Çek, süresinde bankaya ibraz edildiğinde(ibraz tarihi: …….) karşılıksız olduğu görülmüş, çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür.

3 – Çek bedelinin ödenmemesi üzerine tarafımızca icra takibi başlatılmış olup; dosya numarası yukarıda bildirilmiştir. Ayrıca işbu şikayeti yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

4 – Yargılama sırasında da koruma tedbiri olarak, sanık hakkında, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ediyoruz.

5 – Sanığın sahibi olduğu, ……………. (…….. V.D. No: …….. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde …….. Sicil Numarası ile kayıtlıdır.

Hukuki Nedenler     : 6728 S.K. ile değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesi ve ilgili sair tüm mevzuat.

Yasal Deliller                       : Suça konu çek, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve her türlü yasal delil.

 

Sonuç ve İstem        : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle re’sen göz önünde bulundurulacak nedenler doğrultusunda;

1 – Öncelikle yargılama boyunca koruma tedbiri olarak, çek hesabı keşideci şirket, şirket adına çek keşide etmeye yetkili kişiler ve şirket yetkilileri hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasına, bu kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezi’ne gönderilmesine,

2 – Sanığın eylemine uyan karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına, kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezi’ne gönderilmesine, vekalet ücreti ile yargılama harç ve giderlerinin sanık üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

                                                                              Şikayetçi Vekili

Ek:

1 – Vekaletname Örneği

2 – Çek Fotokopisi

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMINA

 

MÜŞTEKİ                                                                                          :

VEKİLLERİ                                                                                      :

 

SANIK                                                                                                 :                                                                       

SUÇ:  Çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu

 

 

 

ÇEK BİLGİLERİ ve ÇEKLERİN YAZILDIĞI  ŞUBELER              :

BANKA ve

 

ŞUBESİ

HESAP NO SERİ

 

NO

KEŞİDE

 

TARİHİ

TUTARI ÇEKİN YAZILDIĞI ŞUBE ÇEKİN YAZILDIĞI

 

TARİH

Türkiye İş Bankası Şehitkamil Şubesi 6306000000013925 3113772 31/12/2010 5000.00 TL ING Bank Genel Müdürlük Çek ve Senet İşlemleri Merkezi 31/12/2010

 

 

AÇIKLAMALAR                                              :             

1-Sanık müvekkilime yukarıda dökümü yapılan 1 Adet Çek vermiştir.

2-Çek süresi içerinde bankaya ibraz edilmiş fakat karşılığı olmadığı anlaşılmıştır. Çek’in karşılığı için sanığın banka hesabının müsait olmadığı çekin arkasına banka şubesince yazılmıştır.                          

3-Çek’in ödenmesi için sanığı defalarca arayan müvekkilim herhangi bir sonuca ulaşamamıştır. Bu sebeple makamınıza başvurmak zorunlu hale gelmiştir.                                                                                      

HUKUKİ SEBEPLER                    :              5942 sayılı Çek Kanunu ve ilgili mevzuat.

İSTEM ve SONUÇ                                           : Yukarıda arz edilen sebeplerden ötürü sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılması için gereğinin yapılmasını talep ederiz.               

                                                                                                                                                                                                                                                               Müşteki Vekili

 Av.

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -3-

 ADANA  İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN

(MÜŞTEKİ)                          : ……..

VEKİLLERİ                        : …….

ŞÜPHELİ                              :S…….

SUÇ                                       : Karşılıksız Çek Keşide Etmek.

İCRA DOSYA NO               : ….. İcra Müdürlüğü ….. Esas

AÇIKLAMALAR               :

1-) Şüpheli,  müvekkil şirkete;

T.C ZİRAAT BANKASI A:Ş nin   …….  seri nolu …….2019  keşide tarihli ……….2019  ibraz tarihli 55.500,00 TL    tutarlı çekini vermiştir.  Çek, müvekkilimiz tarafından, yasal süresi içerisinde bankaya ibraz edilmiş fakat ibraz edilen çekin karşılığı çıkmamıştır. Bu durum, çeklerin arkasına vurulan kaşe ile sabit olup; ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ….. Esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatılmıştır..

2-) 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde; Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz ” düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunda belirtildiği üzere bu hususta çek keşidecisinin sorumluluğu doğmuştur.

Bilindiği üzere 5941 sayılı Çek Kanunu’nun Ek. 15 maddesinde yer alan “ …. verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir. düzenlemesi gereğince ise mahkemece hükmedilen para cezasının ödenmemesi durumunda ise adli para cezasının hapis cezasına çevrileceği belirtilmiştir.

3-) Yukarda izaha çalışıldığı üzere  şüpheli tarafından keşide edilen çekler müvekkilimizce bankaya ibrazı sonucu şikayete konu çekler karşılıksız çıkmıştır. Şüpheli keşidecinin piyasaya sürdüğü karşılıksız çek sebebiyle cezai sorumluluğu söz konusu olup, bu bağlamda makamınıza başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5941 S. K. m. 3, 5 , Ek. m. 15, 2004 S. K. m. 347, 5275 S.K m. 106 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Çek aslı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle şüphelinin eylemlerine uyan 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için dava açılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.  20.01.2019

ŞİKAYET EDEN VEKİLLERİ

EKLER :

1-Çek sureti

2-Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi(Olumlu Netice) -4-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

 ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

ŞİKAYETÇİ             :

 

VEKİLLERİ            :

 

ŞÜPHELİ                  :

 

KONU                       :

AÇIKLAMALAR    :

 

1-) Sanık, müvekkilime olan borcuna karşılık olmak üzere; 31/05/2017 keşide tarihli, keşide yeri İstanbul olan, 75.000,00 TL bedelli – nolu bir adet çek keşide edip müvekkil firmaya teslim etmiştir.

 

2-) Çek süresinde bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması sebebiyle, ödenmediği hususu iş bu çekin arkasına şerh edilerek müvekkile iade edilmiştir.

 

3-) Çek bedeli ödenmemiştir. Yetkili borçlu hakkında Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün Esas sayılı dosyası kapsamında icra takibi devam etmekte olup çek aslı müdürlüğün kasasındadır.

 

4-) Yargılama sırasında koruma tedbiri olarak yetkili borçlu hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ederiz.

 

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılmasını bilvekale arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER: 6728. S.K. ile değişik 5941. Sayılı Çek Kanununun 5. maddesi ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                              :

1-)Suça konu çek

2-) Banka kayıtları

3-)Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün Esas sayılı dosyası (İcra müdürlüğünden celp edilecektir.)

4-) Her türlü kanuni ve takdiri delil.

NETİCE-İ TALEP                 :

Yukarıda arz ve izah olunan ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı şüphelinin karşılıksız çek keşide etme eylemi sebebiyle 5941 sayılı kanunun 5. Maddesi ve sair mevzuat hükümleri uyarınca cezalandırılmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de sanığa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.24.07.2017

EK                                            :

1-)Çek fotokopisi

2-)Vekaletname sureti

3-) Ticaret Sicil Gazetesi

4-) İTO kaydı

                                                                                                                                             

Şikayetçi Vekili

[/ihc-hide-content]

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -5-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ                   :

VEKİLİ                          :

                                      

SANIK                            :

SUÇ                                 :  Karşılıksız Çek düzenlemek.

KONUSU                        :  Karşılıksız Çek düzenleyen, sanık hakkında 3167 sayılı kanuna göre gerekli kovuşturmanın yapılarak Cezalandırılması için Kamu Davası açılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1.) Sanık 15.04.2007 Keşide tarihli  10.000,00. TL’lik Denkeşide yerine sahip  bankası  şubesine ait  numaralı bir adet Karşılıksız çeki  keşide etmiştir.

2.)  Çek’in ödeme tarihinde muhatap Bankaya başvurduğumuzda, Çekin karşılıksız olduğunu öğrendik. Bunun üzerine, Çek’in arkasına muhatap Bankanın mühürlü ve imzalı açıklamasını yazdırdık.

3.) Bu arada , Sanığa başvurarak , İyi niyetle kendisini uyardık. Beklememize rağmen sanığın Banka hesabında hiçbir değişiklik olmadı.

4.) Sanığın Çek’i düzenlediği tarihte Banka hesabında parası olmadığı ve ödeme gücüde olmadığı anlaşılmıştır.

5.) Sanığın arz ettiğimiz şekilde Karşılıksız Çek düzenlemek suçunu işlediği açık-seçik ortadadır.

6.) Bu nedenlerle Sanığın eylemlerine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Savcılığınıza başvurmak zorunda kaldık.

HUKUKİ NEDENLER     : 3167 sayılı kanun ve İlgili yasa maddeleri.

DELİLLER                       : Onanmış Çek sureti ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK           : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle sanığın eylemine uyan 3167sayılı kanun ve ilgili yasa maddeleri gereği cezalandırılması için gerekli kovuşturmanın yapılarak sanık hakkında Kamu davasının açılmasını ve cezalandırılmasını  yargılama masrafları ile ücreti vekaletin sanığa yükletilmesine karar verilmesini ,müvekkilim adına saygı ile arz ve talep ederim. tarih

EKİ      : 1.) Onanmış Çek Fotokopisi

2.) Onanmış vekaletname fotokopisi

Not: Uzlaşma talebimiz bulunmamaktadır.

                                                                                                                                                                                  Şikayetçi Vekili

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi -6-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4,2″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

 

ŞİKAYET EDEN   :

VEKİLİ   :

ŞÜPHELİLER:

KONU: Şüphelinin 5941 Sayılı Çek Kanununun 5. Maddesi uyarınca cezalandırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR

Şüpheli, … Bankası A.Ş. … Şubesine ait … seri no.lu … tarihli, 50.000 TL bedelli çeki keşide etmiş, çek müvekkile diğer şüpheli … tarafından ciro edilmiştir.

Şikayete konu olan çeke … tarihinde … Bankası A.Ş. tarafından karşılıksız kaşesi vurulmuştur. … tarihinde çek bedelinin … TL kısmı bankanın yükümlülüğü doğrultusunda tahsil edilmiş, çekin … TL tutarlı kısmı ise karşılıksız kalmıştır.

Çek bedeli halen ödenmemiştir. Şikayetimize konu karşılıksız çekle ilgili olarak ayrıca icra takibi başlatılacaktır. Bu itibarla şüpheliler hakkında karşılıksız çek keşide etme suçundan cezalandırılması talebiyle şikayette bunulmak kaçınılmaz olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER

  1. S.K. ile değişik 5941. Sayılı Çek Kanununun 5. maddesi ve ilgili mevzuat.

DELİLLER

Bankası A.Ş. … Şubesine ait … seri no.lu … tarihli, 50.000 TL bedelli çek, icra takip dosyası (icra takibine geçlidiğinde dosya numaraları bildirilecektir.)

SONUÇ

Yukarıda izah ettiğimiz sebepler nedeniyle şüpheli tarafından keşide edilen ve karşılıksız kalan çek dolayısıyla, karşılıksız çek keşide etme eyleminden  cezalandırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin şüpheliye yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

  Şikayetçi Vekili

 

EKLER:

X Bankası A.Ş. … Şubesine ait … seri no.lu .. tarihli, 50.000 TL bedelli çek fotokopisi

Onanmış Vekaletname örneği.

[/ihc-hide-content]

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi -7-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN                 :

VEKİLİ                      :

ŞÜPHELİ                   :

SUÇ                            : Karşılıksız Çek Keşide Etmek.

SUÇ TARİHİ             : 

AÇIKLAMALAR      :

1-) Şüpheli, ekte sunulu, Ziraat Bankasına ait  ———- nolu hesap için alınmış  25.03.2019 tarihli ve  60.000-TL bedelli çeki keşide etmiştir. (Çek fotokopisi ekte sunuludur. Çek aslı ise Bodrum 2. İcra Müdürlüğü’nün ———- Sayılı dosyasındadır).

2-) Müvekkilimiz, yasal süresi içerisinde söz konusu çek bedelini tahsil amacı ile muhatap bankaya başvurduğunda çekin karşılığının bulunmadığı anlaşılmış ve bu husus bankada çekin arka yüzüne şerh edilmiştir. Keşideci ile uzlaşma sağlanamamıştır.

3-)  Karşılıksız çek MADDE 16. — İbraz süresi içinde veya üzerinde yazılı keşide tarihinden önce, 4 üncü maddeye göre ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması sebebiyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden kişiler bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mahkeme ayrıca işlenen suçun mahiyetine göre bir yıl ile beş yıl arasında belirleyeceği bir müddet için failin bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına karar verir. Yasaklama kararı butun bankalara duyurulmak üzere T. C. Merkez Bankasına bildirilir.

4-) Şüpheliyi defalarca arayan ve uyaran müvekkilim sonuç alamamıştır. Bu nedenle makamınıza başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : 3167 S. K. m. 16; 5237 S. K. m. 73

HUKUKİ DELİLLER :

  1-) Ziraat Bankasına ait 25.03.2019 tarih ve 60.000-TL bedelli çek

  2-) Bodrum 2. İcra Müdürlüğü’nün ——— E. Sayılı dosyası

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle şüphelinin eylemlerine uyan 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

EKLER:

1-)Çek fotokopisi

2-)Bir adet onaylı vekaletname örneği               

[/ihc-hide-content]

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

ADANA … İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

ŞİKÂYETÇİ                        :

VEKİLİ                                :

KABAHATLİ                     

KABAHAT                          :Karşılıksız Çek keşide etmek

KABAHAT TARİHİ        :

ÖĞRENME TARİHİ        :

KABAHAT KONUSU      :Fazlaya dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik; Karşılıksız çek keşide eden kabahatlinin 5941 sayılı Kanun’un 5. Maddesine göre ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklama kararı verilmesine ve nihayet para cezası verilmesi ve ödememesi halinde verilen cezanın doğrudan hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesi talebimize ilişkindir.  

AÇIKLAMA                        :

Müvekkil … Şubesi’ne ait … keşide tarihli, … keşideli, … çek seri nolu, … TL bedelli çek bedelli çeki alacaklı olduğu …’dan teslim almıştır.

Müvekkil söz konusu çeki bankaya ibraz edilmiş ve çekin karşılıksız olduğu anlaşılmış olup durum banka tarafından çekin arkasına şerh düşülmüştür. Bankanın ödemekle yükümlü olduğu … TL tahsil edilmiştir.

Şikâyete konu olan çekteki keşideci  …’dır.

Tüm bu nedenlerle kabahatlinin üzerine atılı şikâyet konusu nedeniyle cezalandırılması için iş bu şikâyette bulunma gereği hâsıl olmuştur.

NEDENLER :5941 sayılı yasa ve ilgili tüm yasal mevzuat

DELİLLER :Çek aslı, banka kayıtları, İstanbul Ticaret Odası Kayıtları, Nüfus kayıtları ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM           :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak hususlar ışığında Fazlaya dair tüm dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;

DAVAMIZIN KABULÜ Karşılıksız çek keşide eden kabahatlinin 5941 sayılı Kanun’un 5. Maddesine göre ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklama kararı verilmesine ve nihayet para cezası verilmesi ve ödememesi halinde verilen cezanın doğrudan hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesi ile   

Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bil-vekale talep ederiz. tarih

Şikâyetçi Vekili

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİNE

MÜŞTEKİ:

VEKİLİ:

ŞÜPHELİ:

KONU: Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Şüpheli borçlarına karşılık olmak üzere çek keşide etmiş ise de çekin hamili olan müvekkil çekin karşılıksız çıkması sebebiyle alacağına kavuşamamıştır.

1-) Keşide edilen çek;

 *Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. … Şubesi’ne ait Keşide yeri … olan … keşide tarihli … seri numaralı  … -TL bedelli  çek,

Şirket yetkilisi … tarafından keşide edilmiştir.

2-) Çek yasal süre içerisinde bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması sebebiyle ödenmediği hususu; <<KARŞILIKSIZDIR>> kaşesi işbu çekin arkasına şerh edilerek müvekkile iade edilmiştir.

3-) Söz konusu çek bankaya ibraz edildiğinde karşılığı çıkmadığı gibi, şüpheli tarafından bugüne dek bedeli ödenmemiştir. Çekin karşılığının ödenmemesi sebebiyle şüpheli hakkında icra takibi başlatılmıştır. İşbu dosya; Adana İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı takip dosyasıdır.

4-) Şüphelinin karşılıksız çek düzenlediği sabit olup; 6728 Sayılı Kanun ile değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde öngörüldüğü şekilde cezalandırılması, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı tedbirlerinin uygulanması amacıyla Sayın mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DAYANAKLAR: 6728. S.K. ile değişik 5941 sayılı Çek Kanunu 5. maddesi ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER:

1- Suça Konu Çek Sureti

2- Banka Kayıtları

3- Adana İcra Müdürlüğü’nün …  E. sayılı takip dosyası

4-Diğer tüm yasal deliller.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda belirtilen nedenlerle;

1-) Şüphelinin 5941 Sayılı Çek Kanunu 5. Maddesi uyarınca karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına; çek hesabı açma yasağı ve  çek düzenleme yasağı tedbirinin uygulanmasına,

2-) Yargılama gideri ile vekalet ücretinin şüpheliye yükletilmesine,karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Şikayet Eden(Müşteki) Vekili

 EKLER:

1-Vekaletname sureti.

2-Çek fotokopisi.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: