Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesii

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -1-


ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

 

İcra Dosya No  : Ankara 11. İcra Md.lüğü, 2018 / …… E.

Şikayetçi           : ………….

Vekili                : Av. …….. – Adres:

Sanık                 : ………….. (T.C.K.No: …………) 

                             Adres: ………..

Konu                 : Sanığın karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

Açıklamalar     :

 

1 – Sanık, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin ……. şubesine ait …….. Seri Numaralı, ……. keşide tarihli ……… TL tutarlı çeki keşide ederek, müvekkil şirkete veren, ……….’in tek ortağı ve yetkilisidir.

 

2 – Çek, süresinde bankaya ibraz edildiğinde(ibraz tarihi: …….) karşılıksız olduğu görülmüş, çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür.

 

3 – Çek bedelinin ödenmemesi üzerine tarafımızca icra takibi başlatılmış olup; dosya numarası yukarıda bildirilmiştir. Ayrıca işbu şikayeti yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

4 – Yargılama sırasında da koruma tedbiri olarak, sanık hakkında, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ediyoruz.

 

5 – Sanığın sahibi olduğu, ……………. (…….. V.D. No: …….. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde …….. Sicil Numarası ile kayıtlıdır.

 

Hukuki Nedenler     : 6728 S.K. ile değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesi ve ilgili sair tüm mevzuat.

 

Yasal Deliller                       : Suça konu çek, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve her türlü yasal delil.

 

Sonuç ve İstem        : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle re’sen göz önünde bulundurulacak nedenler doğrultusunda;

 

1 – Öncelikle yargılama boyunca koruma tedbiri olarak, çek hesabı keşideci şirket, şirket adına çek keşide etmeye yetkili kişiler ve şirket yetkilileri hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasına, bu kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezi’ne gönderilmesine,

 

2 – Sanığın eylemine uyan karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına, kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezi’ne gönderilmesine, vekalet ücreti ile yargılama harç ve giderlerinin sanık üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 20/ 10 / 2018

 

                                                                              Şikayetçi Vekili

Av. …….

Ek:

1 – Vekaletname Örneği

2 – Çek Fotokopisi

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMINA

……./……./……..

 

MÜŞTEKİ                                                                                          :

VEKİLLERİ                                                                                      : Av.

 

SANIK                                                                                                 :

                                                                                                        

SUÇ                                                                                                                      :  Çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu

 

 

 

ÇEK BİLGİLERİ ve ÇEKLERİN YAZILDIĞI  ŞUBELER              :

BANKA ve

ŞUBESİ

HESAP NOSERİ

NO

KEŞİDE

TARİHİ

TUTARIÇEKİN YAZILDIĞI ŞUBEÇEKİN YAZILDIĞI

TARİH

Türkiye İş Bankası Şehitkamil Şubesi6306000000013925311377231/12/20105000.00 TLING Bank Genel Müdürlük Çek ve Senet İşlemleri Merkezi

 

31/12/2010

 

 

AÇIKLAMALAR                                              :             

1-Sanık müvekkilime yukarıda dökümü yapılan 1 Adet Çek vermiştir.

2-Çek süresi içerinde bankaya ibraz edilmiş fakat karşılığı olmadığı anlaşılmıştır. Çek’in karşılığı için sanığın banka hesabının müsait olmadığı çekin arkasına banka şubesince yazılmıştır.                          

3-Çek’in ödenmesi için sanığı defalarca arayan müvekkilim herhangi bir sonuca ulaşamamıştır. Bu sebeple makamınıza başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

                 

                                                                                                                                             

HUKUKİ SEBEPLER                    :              5942 sayılı Çek Kanunu ve ilgili mevzuat.

İSTEM ve SONUÇ                                           : Yukarıda arz edilen sebeplerden ötürü sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılması için gereğinin yapılmasını talep ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Müşteki Vekili

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Av.

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -3-

 ADANA  İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN

(MÜŞTEKİ)                          : ……..

 

VEKİLLERİ                        : …….

 

ŞÜPHELİ                              :S…….

 

SUÇ                                       : Karşılıksız Çek Keşide Etmek.

 

İCRA DOSYA NO               : ….. İcra Müdürlüğü ….. Esas

 

AÇIKLAMALAR               :

1-) Şüpheli,  müvekkil şirkete;

T.C ZİRAAT BANKASI A:Ş nin   …….  seri nolu …….2019  keşide tarihli ……….2019  ibraz tarihli 55.500,00 TL    tutarlı çekini vermiştir.  Çek, müvekkilimiz tarafından, yasal süresi içerisinde bankaya ibraz edilmiş fakat ibraz edilen çekin karşılığı çıkmamıştır. Bu durum, çeklerin arkasına vurulan kaşe ile sabit olup; ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ….. Esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatılmıştır..

 

2-) 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde; Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz ” düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunda belirtildiği üzere bu hususta çek keşidecisinin sorumluluğu doğmuştur.

Bilindiği üzere 5941 sayılı Çek Kanunu’nun Ek. 15 maddesinde yer alan “ …. verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir. düzenlemesi gereğince ise mahkemece hükmedilen para cezasının ödenmemesi durumunda ise adli para cezasının hapis cezasına çevrileceği belirtilmiştir.

3-) Yukarda izaha çalışıldığı üzere  şüpheli tarafından keşide edilen çekler müvekkilimizce bankaya ibrazı sonucu şikayete konu çekler karşılıksız çıkmıştır. Şüpheli keşidecinin piyasaya sürdüğü karşılıksız çek sebebiyle cezai sorumluluğu söz konusu olup, bu bağlamda makamınıza başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5941 S. K. m. 3, 5 , Ek. m. 15, 2004 S. K. m. 347, 5275 S.K m. 106 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Çek aslı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle şüphelinin eylemlerine uyan 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için dava açılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.  20.01.2019

ŞİKAYET EDEN VEKİLLERİ

 

EKLER                                 :

1-Çek sureti

2-Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -4-

 ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

ŞİKAYETÇİ             :

 

 

VEKİLLERİ            :

 

ŞÜPHELİ                  :

 

KONU                       :

 

AÇIKLAMALAR    :

 

1-) Sanık, müvekkilime olan borcuna karşılık olmak üzere; 31/05/2017 keşide tarihli, keşide yeri İstanbul olan, 75.000,00 TL bedelli – nolu bir adet çek keşide edip müvekkil firmaya teslim etmiştir.

2-) Çek süresinde bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması sebebiyle, ödenmediği hususu iş bu çekin arkasına şerh edilerek müvekkile iade edilmiştir.

3-) Çek bedeli ödenmemiştir. Yetkili borçlu hakkında Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün Esas sayılı dosyası kapsamında icra takibi devam etmekte olup çek aslı müdürlüğün kasasındadır.

 

4-) Yargılama sırasında koruma tedbiri olarak yetkili borçlu hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ederiz.

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılmasını bilvekale arz ve talep ederiz.

 

HUKUKİ SEBEPLER: 6728. S.K. ile değişik 5941. Sayılı Çek Kanununun 5. maddesi ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                              :

1-)Suça konu çek

2-) Banka kayıtları

3-)Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün Esas sayılı dosyası (İcra müdürlüğünden celp edilecektir.)

4-) Her türlü kanuni ve takdiri delil.

 

NETİCE-İ TALEP                 :

Yukarıda arz ve izah olunan ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı şüphelinin karşılıksız çek keşide etme eylemi sebebiyle 5941 sayılı kanunun 5. Maddesi ve sair mevzuat hükümleri uyarınca cezalandırılmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de sanığa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.24.07.2017

 

EK                                            :

1-)Çek fotokopisi

2-)Vekaletname sureti

3-) Ticaret Sicil Gazetesi

4-) İTO kaydı

                                                                                                                                             

Şikayetçi Vekili

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.