Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

İcra Hukuku

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Bu yazımızda Adana İncekaş Hukuk Bürosu icra avukatları tarafından “karşılıksız çek şikayet dilekçesi” ve nasıl hazırlanacağı ele alındı.

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -1-


ADANA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

İcra Dosya No  : 

Şikayetçi           : 

Vekili                : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Sanık                 :

Konu                 : Sanığın karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

Açıklamalar     :

1 – Sanık, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin ……. şubesine ait …….. Seri Numaralı, ……. keşide tarihli ……… TL tutarlı çeki keşide ederek, müvekkil şirkete veren, ……….’in tek ortağı ve yetkilisidir.

2 – Çek, süresinde bankaya ibraz edildiğinde(ibraz tarihi: …….) karşılıksız olduğu görülmüş, çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür.

3 – Çek bedelinin ödenmemesi üzerine tarafımızca icra takibi başlatılmış olup; dosya numarası yukarıda bildirilmiştir. Ayrıca işbu şikayeti yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

4 – Yargılama sırasında da koruma tedbiri olarak, sanık hakkında, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ediyoruz.

5 – Sanığın sahibi olduğu, ……………. (…….. V.D. No: …….. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde …….. Sicil Numarası ile kayıtlıdır.

Hukuki Nedenler     : 6728 S.K. ile değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesi ve ilgili sair tüm mevzuat.

Yasal Deliller                       : Suça konu çek, banka kayıtları, ticaret sicil kayıtları ve her türlü yasal delil.

 

Sonuç ve İstem        : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle re’sen göz önünde bulundurulacak nedenler doğrultusunda;

1 – Öncelikle yargılama boyunca koruma tedbiri olarak, çek hesabı keşideci şirket, şirket adına çek keşide etmeye yetkili kişiler ve şirket yetkilileri hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasına, bu kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezi’ne gönderilmesine,

2 – Sanığın eylemine uyan karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına, kararın ilgili yerlere ve UYAP sistemi üzerinden Risk Merkezi’ne gönderilmesine, vekalet ücreti ile yargılama harç ve giderlerinin sanık üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

                                                                              Şikayetçi Vekili

Ek:

1 – Vekaletname Örneği

2 – Çek Fotokopisi

blank

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMINA

 

MÜŞTEKİ                                                                                          :

VEKİLLERİ                                                                                      :

 

SANIK                                                                                                 :                                                                       

SUÇ:  Çekte karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu

 

 

 

ÇEK BİLGİLERİ ve ÇEKLERİN YAZILDIĞI  ŞUBELER              :

BANKA ve

 

ŞUBESİ

HESAP NO SERİ

 

NO

KEŞİDE

 

TARİHİ

TUTARI ÇEKİN YAZILDIĞI ŞUBE ÇEKİN YAZILDIĞI

 

TARİH

Türkiye İş Bankası Şehitkamil Şubesi 6306000000013925 3113772 31/12/2010 5000.00 TL ING Bank Genel Müdürlük Çek ve Senet İşlemleri Merkezi 31/12/2010

 

 

AÇIKLAMALAR                                              :             

1-Sanık müvekkilime yukarıda dökümü yapılan 1 Adet Çek vermiştir.

2-Çek süresi içerinde bankaya ibraz edilmiş fakat karşılığı olmadığı anlaşılmıştır. Çek’in karşılığı için sanığın banka hesabının müsait olmadığı çekin arkasına banka şubesince yazılmıştır.                          

3-Çek’in ödenmesi için sanığı defalarca arayan müvekkilim herhangi bir sonuca ulaşamamıştır. Bu sebeple makamınıza başvurmak zorunlu hale gelmiştir.                                                                                      

HUKUKİ SEBEPLER                    :              5942 sayılı Çek Kanunu ve ilgili mevzuat.

İSTEM ve SONUÇ                                           : Yukarıda arz edilen sebeplerden ötürü sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılması için gereğinin yapılmasını talep ederiz.               

                                                                                                                                                                                                                                                               Müşteki Vekili

 Av.

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -3-

 ADANA  İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN

(MÜŞTEKİ)                          : ……..

VEKİLLERİ                        : …….

ŞÜPHELİ                              :S…….

SUÇ                                       : Karşılıksız Çek Keşide Etmek.

İCRA DOSYA NO               : ….. İcra Müdürlüğü ….. Esas

AÇIKLAMALAR               :

1-) Şüpheli,  müvekkil şirkete;

T.C ZİRAAT BANKASI A:Ş nin   …….  seri nolu …….2019  keşide tarihli ……….2019  ibraz tarihli 55.500,00 TL    tutarlı çekini vermiştir.  Çek, müvekkilimiz tarafından, yasal süresi içerisinde bankaya ibraz edilmiş fakat ibraz edilen çekin karşılığı çıkmamıştır. Bu durum, çeklerin arkasına vurulan kaşe ile sabit olup; ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ….. Esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatılmıştır..

2-) 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde; Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz ” düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunda belirtildiği üzere bu hususta çek keşidecisinin sorumluluğu doğmuştur.

Bilindiği üzere 5941 sayılı Çek Kanunu’nun Ek. 15 maddesinde yer alan “ …. verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir. düzenlemesi gereğince ise mahkemece hükmedilen para cezasının ödenmemesi durumunda ise adli para cezasının hapis cezasına çevrileceği belirtilmiştir.

3-) Yukarda izaha çalışıldığı üzere  şüpheli tarafından keşide edilen çekler müvekkilimizce bankaya ibrazı sonucu şikayete konu çekler karşılıksız çıkmıştır. Şüpheli keşidecinin piyasaya sürdüğü karşılıksız çek sebebiyle cezai sorumluluğu söz konusu olup, bu bağlamda makamınıza başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5941 S. K. m. 3, 5 , Ek. m. 15, 2004 S. K. m. 347, 5275 S.K m. 106 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Çek aslı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle şüphelinin eylemlerine uyan 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için dava açılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.  20.01.2019

ŞİKAYET EDEN VEKİLLERİ

EKLER :

1-Çek sureti

2-Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi(Olumlu Netice) -4-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

Karşılıksız Çek Şikayeti Örneği ve Dilekçesi -5-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

blank

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi -6-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi -7-

İçeriği görebilmek için üyelik girişi yapmanız gerekmektedir.

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

ADANA … İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

ŞİKÂYETÇİ                        :

VEKİLİ                                :

KABAHATLİ                     

KABAHAT                          :Karşılıksız Çek keşide etmek

KABAHAT TARİHİ        :

ÖĞRENME TARİHİ        :

KABAHAT KONUSU      :Fazlaya dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik; Karşılıksız çek keşide eden kabahatlinin 5941 sayılı Kanun’un 5. Maddesine göre ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklama kararı verilmesine ve nihayet para cezası verilmesi ve ödememesi halinde verilen cezanın doğrudan hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesi talebimize ilişkindir.  

AÇIKLAMA                        :

Müvekkil … Şubesi’ne ait … keşide tarihli, … keşideli, … çek seri nolu, … TL bedelli çek bedelli çeki alacaklı olduğu …’dan teslim almıştır.

Müvekkil söz konusu çeki bankaya ibraz edilmiş ve çekin karşılıksız olduğu anlaşılmış olup durum banka tarafından çekin arkasına şerh düşülmüştür. Bankanın ödemekle yükümlü olduğu … TL tahsil edilmiştir.

Şikâyete konu olan çekteki keşideci  …’dır.

Tüm bu nedenlerle kabahatlinin üzerine atılı şikâyet konusu nedeniyle cezalandırılması için iş bu şikâyette bulunma gereği hâsıl olmuştur.

NEDENLER :5941 sayılı yasa ve ilgili tüm yasal mevzuat

DELİLLER :Çek aslı, banka kayıtları, İstanbul Ticaret Odası Kayıtları, Nüfus kayıtları ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM           :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak hususlar ışığında Fazlaya dair tüm dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;

DAVAMIZIN KABULÜ Karşılıksız çek keşide eden kabahatlinin 5941 sayılı Kanun’un 5. Maddesine göre ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklama kararı verilmesine ve nihayet para cezası verilmesi ve ödememesi halinde verilen cezanın doğrudan hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesi ile   

Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bil-vekale talep ederiz. tarih

Şikâyetçi Vekili

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİNE

MÜŞTEKİ:

VEKİLİ:

ŞÜPHELİ:

KONU: Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Şüpheli borçlarına karşılık olmak üzere çek keşide etmiş ise de çekin hamili olan müvekkil çekin karşılıksız çıkması sebebiyle alacağına kavuşamamıştır.

1-) Keşide edilen çek;

 *Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. … Şubesi’ne ait Keşide yeri … olan … keşide tarihli … seri numaralı  … -TL bedelli  çek,

Şirket yetkilisi … tarafından keşide edilmiştir.

2-) Çek yasal süre içerisinde bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması sebebiyle ödenmediği hususu; <<KARŞILIKSIZDIR>> kaşesi işbu çekin arkasına şerh edilerek müvekkile iade edilmiştir.

3-) Söz konusu çek bankaya ibraz edildiğinde karşılığı çıkmadığı gibi, şüpheli tarafından bugüne dek bedeli ödenmemiştir. Çekin karşılığının ödenmemesi sebebiyle şüpheli hakkında icra takibi başlatılmıştır. İşbu dosya; Adana İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı takip dosyasıdır.

4-) Şüphelinin karşılıksız çek düzenlediği sabit olup; 6728 Sayılı Kanun ile değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde öngörüldüğü şekilde cezalandırılması, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı tedbirlerinin uygulanması amacıyla Sayın mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DAYANAKLAR: 6728. S.K. ile değişik 5941 sayılı Çek Kanunu 5. maddesi ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER:

1- Suça Konu Çek Sureti

2- Banka Kayıtları

3- Adana İcra Müdürlüğü’nün …  E. sayılı takip dosyası

4-Diğer tüm yasal deliller.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda belirtilen nedenlerle;

1-) Şüphelinin 5941 Sayılı Çek Kanunu 5. Maddesi uyarınca karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılmasına; çek hesabı açma yasağı ve  çek düzenleme yasağı tedbirinin uygulanmasına,

2-) Yargılama gideri ile vekalet ücretinin şüpheliye yükletilmesine,karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Şikayet Eden(Müşteki) Vekili

 EKLER:

1-Vekaletname sureti.

2-Çek fotokopisi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: