Karşılıksız Çek İstinaf Dilekçesi Örneği

Mar 2, 2019 | Ceza Hukuku, DİLEKÇELER, İcra Hukuku

Karşılıksız Çek İstinaf Dilekçesi Örneği -1-


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek ÜZERE

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO            :

MÜŞTEKİ               :

VEKİLİ                  : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

SANIK                 :

VEKİLİ                  :

KONU          :

AÇIKLAMALAR       :

Adana İcra Ceza Mahkemesi’nde sanık ………… hakkında yapılan yargılama sonucunda karşılıksız çek keşide etmek suçunu işlediği sabit bulunmuştur. Sanığın hukukun etrafından dolanarak süre kazanmak amaçlı yaptığı mesnetsiz istinaf başvurusu hakkında tarafımızca cevap verilmesi zarureti hasıl olmuştur.

Sanık vekili her ne kadar sunmuş oldukları dilekçede sanık …………. kendisine çağrı kağıdı gönderildiğinden bilgisi bulunmadığından bahsetmiş ise de tebligatın yapıldığı gün sanık müvekkili  aramaya başlamış, kendisinden şikayeti geri çekmesini dilemiştir. Kaldı ki duruşma günü olan……….. tarihinden 9 gün önce dosyaya sunulan vekaletname çağrı kağıdından haberdar olunduğunun, tebligatın usulüne uygun olduğunun ve karşı yanın savunma yapmayı değil dosyanın kesinleşmesini dolayısıyla da adaletin tecellisinin ertelenmesini hedeflediği ortadadır.

Tebligatın usulsüz olduğunun bahsi hakkında Tebligat Kanunu madde 32 şüpheye yer bırakmayacak netliktedir. Madde hükmü “Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır.” demektedir. Dosyaya duruşma gününden 9 gün önce sunulmuş vekaletname tebliğin usulsüzlüğü iddiasını mesnetsiz kılmaktadır.Ayrıca davaya konu çek hakkında mahkemenin yapmış olduğu yargılama bu konuda hiçbir şüpheye yer bırakmamıştır. Karşı yanın cezaya yer olmadığı iddiası duruşmaya katılmayarak savunma yapmamalarından anlaşılacağı üzere asgari düzeyde bile ciddiyet taşımamaktadır.

Adaletin tecellisini engellemeye, ertelemeye yönelik yersiz ve mesnetsiz başvurunun reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM  :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle; yerel mahkemenin …………. Sayılı karara karşı yapılan istinaf incelemesi talebinin yersiz olduğu gözetilerek reddine,yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                      Müşteki Vekili

                            Av.

Karşılıksız Çek İstinaf Dilekçesi Örneği -2-


                                                                                   *Tehir-i İcra Taleplidir.

 

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ X. CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

X 12. İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO   :

SANIK          :

 

MÜŞTEKİ    :

VEKİLİ                  :

 

KONU           :X 12. İcra Ceza Mahkemesi’nin X /.. Esas X /.. Karar sayılı ve …… tarihli ilamının istinaf incelemesi sonucunda kaldırılarak “Davanın İstinaf Mahkemesinde Yeniden Görülmesi” davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değil ise “Öncelikle Hükmün Görev yönünden Usulden ve EsastanBozulmasına ve Dosyanın Yeniden Karar Verilmek Üzere Yerel Mahkemeye Gönderilmesi” isteği ile Tehir-i İcra talepli istinaf yoluna başvurulması talebimizi içerir dilekçemizdir.

İSTİNAF GEREKÇELERİMİZ:      

 

X 12.İcra Ceza Mahkemesi’nin …….. Esas …….. Karar sayılı ve ……. tarihli ilamı ile yerel mahkeme kararı usul ve esasa aykırı olup eksik inceleme ve soruşturma sonucu yeterli gerekçe olmaksızın hüküm tesis edilmiş olduğundan usul ve yasaya aykırı Yerel Mahkeme kararını tarafımızca istinaf etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1.) X 12. İcra Ceza Mahkemesi’ nin X /X Esas, X / X Karar Sayılı ve X tarihli kararı ile sanık X’ ın şirket yetlisi bulunduğu X Şti. tarafından keşide edilen X Şubesi’ nin X keşide tarihli X  Euro bedelli X çek nolu çek hakkında sanık X’ ın karşılıksız çek keşide etmek suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5941 sayılı yasanın 5/1. maddesi uyarınca, karşılıksız kalan çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı nazara alınarak takdiren 1500 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, para cezasının günlüğü 20,00.- TL’ den paraya çevrilerek 30.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, sanığın mahkemece verilmiş bulunan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının tedbiren devamına karar verilmiştir.

 

2.)YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE 09.08.2016 tarihinde yayımlanmıştır. Bu değişiklik ile 09.08.2016  tarihten itibaren karşılıksız çek keşide etmek fiiline kanun metninde belirtilen gerekli koşulların varlığı halinde bin beş yüz güne kadar adli para cezası getirilmiştir. Bu kanunun yayımlanma tarihinden sonra geçerlilik kazanacağı kuşkusuzdur. Sanık X , 13/06/2016 tarihinde iş bu çeki X şirketine vermiştir. Daha sonra ciro yoluyla müşteki şirkete bu çek gelmiştir. Dava konusu çekin düzenlenip ticari hayata çıktığı tarih,adli para cezasının öngören kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 09.08.2016 tarihinden öncedir . Bu durum da X şirketinin defterlerindeki yevmiye kaydında açıkça görülmektedir. Ayrıca bu yevmiye kayıtları yerel mahkemeye ibraz edilmiştir. Yevmiye kayıtlarını incelenmeden aleyhime bin beş yüz gün adli para cezası verilmesi açıkça hukuka aykırıdır .Karşılıksız Çeke Adli Para cezasını öngören 6728 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce iş bu çek düzenlenip 13/06/2016 tarihinde X Şirketine verilmiş ve bu durumda şirket defterlerinin yevmiye kayıtlarından ispatlanmış olduğundan davanın görevsizlik nedeniyle reddi gerekmektedir.

 

3.)5941 sayılı Çek Kanunu ‘ nun 5.nci maddesinin 1.nci fıkrasında “(1) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Adli para cezasının en üst sınırı bin beş yüz gündür. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği en üst sınırdan bu cezanın verilmesi ayrıca hukuka aykırıdır. Çünkü gerekçeli karardan da anlaşılacağı üzere bu cezanın neden en üst sınırdan verildiğinin  gerekçesi açıklanmamış  ve sanığın kast derecesi değerlendirilmemiştir.  .Dolayısıyla öncelikle yukarıda sayılan sebepler nedeniyle görevsizlik kararı verilerek usulden davanın red edilmesi gerekmektedir. Ancak mahkemeniz aksi kanaatte ise sanığın kastının mevcut olmaması, Fransada alacaklı olduğu şirketin iflas etmesi sonucu alacakların ödenmediği durumu gözetilerek adli para cezasının verilmemesi aksi kanaat halinde gün bazında adli para cezasının hafifletilmesi gerekmektedir.

4.) 5941 sayılı Çek Kanunu ‘ nun 5.nci maddesinin 1.nci fıkrasında “(1) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır. Koruma tedbiri olarak verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına karşı yapılan itirazlar bakımından 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. Bu davalar çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.”

         Yerel İcra Ceza Mahkemesi tarafından 5941 Sayılı Çek Kanunu’ nun 5/1.nci maddesi gereğince sanık Mustafa Günay hakkında karşılıksız çek düzenleme suçundan ceza verilmiş ise de;

         20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren Çek Kanunu’ nun 5/1.nci  maddesinin giriş kısmında da belirtilen 15.07.2016 tarihinde kabul edilen 6728 sayılıYATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’ un 63.ncü  maddesi  ile 5941 sayılı Yasanın 5.nci maddesinde bir kısım  değişiklikler  yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile  “…5941 sayılı Kanunun 5’ inci maddesinin 6’ncıfıkralası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

 Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, icra mahkemesine şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir. (1) (2)                               

 

(2) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığına talepte” ibaresi “icra mahkemesine şikâyette” şeklinde değiştirilmiş olup 6728 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle bu düzenlemenin 31/12/2017 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

6728 sayılıYatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un76.ncı maddesi’nde; Bu Kanunun ;  (f)  “62.nci maddesi 31.12.2017 tarihinde”,yürürlüğe girer . yer almakta olup, ÇEK KANUNU’ NUN 5. MADDESİNİN 6.FIKRASINDA  15.07.2016 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN, TORBA KANUNUN 76/f  BENDİ KAPSAMINDA 31.12.2017 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ kanun metninde açıktır.

Açıkça görüldüğü gibi karşılıksız çek nedeniyle adli para cezasına hükmedilmesi saikiyle İcra Mahkemesine şikayette bulunulması ve akabinde ceza davası açılması X tarihinden itibaren karşılıksızdır kaşesi vurulan çekler için geçerli olacaktır . Ceza hukukunda kanunilik ilkesi gereği bu tarihten önceki karşılıksız işlemi yapılan çekler bu ceza davasının konusunun dışında kalmaktadır.  Bu durum ayrıca ceza hukuku temel ilkelerine de aykırıdır . Bir fiilin suç sayılabilmesi için kanunda açıkça belirli olması ve suç teşkil edenfiilin işlendiği tarihten önce ilgiliyasada suç olarak nitelendirilmesi gerekmektedir.Bu durumda ceza hukukundaki en temel ilkelerden olan kanunilik ilkesi ve öngörülebilirlik ilkesinin en önemli neticesidir.

 

NETİCE VE TALEP    : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve resen nazara alınacak hususlardan ötürü; X 12. İcra Mahkemesi’nin X Esas X Karar sayılı ve X tarihli ilamı istinaf incelemesi sonucunda kaldırılarak “Davanın İstinaf Mahkemesinde Yeniden Görülmesi” davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değil ise “Hükmün öncelikle görevsizlik kararı verilerek Usulden ve Esastan Bozulmasına ve Dosyanın Yeniden Karar Verilmek Üzere Yerel Mahkemeye Gönderilmesi” ne ve Tehiri İcraya karar verilmesini arz ve talep etmekteyiz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.