Karşılıksız Çek Cezası Sanık İstinaf Dilekçesi

Karşılıksız Çek Cezası Sanık Yönünden İstinaf Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

X İCRA CEZA  MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN SANIK:

VEKİLİ:

MÜŞTEKİ:

VEKİLİ:

KONU: X İcra Ceza Mahkemesi’nin X tarih X Sayılı ilamının kaldırılması talebli istinaf dilekçemizdir.

İZAH:

1- Numarası yazılı dosya ile müvekkil sanığın şikayete konu çek yönünden, “üzerine atılı çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunun işlendiği” anlaşılmakla cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

2- Söz konusu davada müvekkil, çekte bulunan keşideci imzasının kendine ait olmadığını beyan etmiştir.  Ancak imzaya yapılan itiraz ve imza örneklerinin alınmasına ilişkin talebimiz Mahkemece  reddedilmiştir. Neticeten Müvekkilin savunma hakkını kısıtlayan, maddi hakikatın ortaya çıkarılmasına engel olan karar doğrultusunda hüküm tesis etmiştir.

Öncelikle Yapılan yargılama ceza yargılaması olup, maddi hakikatin araştırılması ve maddi gerçeğin ortaya konulması adına, tüm delillerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Verilen hüküm hukuka aykırı olup, maddi hakikatin ortaya çıkarılmasını engellemektedir. Zira Ceza yargılamasında kural olarak, herkes tarafından bilinen hususlar dışında, maddi vakıaya dair ve hükümde gösterilecek her şeyin ispat araçları vasıtası ile ispatlanması gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında: “Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütününü veya bir parçasını temsil eden kanıtlardan veya kanıtların bütün olarak değerlendirilmesinden ortaya çıkarılmalıdır. Yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması, ceza muhakemesinin amacına kesinlikle aykırıdır.” sonucuna varmıştır.

Söz konusu davada, Maddi gerçeğin ortaya çıkması ancak imza örneklerin alınması ve gerekli incelemelerin yapılması neticesinde ortaya çıkacaktır. Hal böyle iken, Mahkeme tarafından bu hususun göz ardı edilmesi  açıkça Hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

3- Yargılamanın süjesi olan sanık; AİHS, AY ve CMK’da yer alan düzenlemeler sebebiyle hak sahibidir. Sanığın yargılamanın her aşamasında adil muameleye tabi tutulması, sahip olduğu hakların tanınmasıyla mümkün olacaktır. Suç isnadının muhatabı olan sanık, taşıdığı sıfat dolayısıyla savunma hakkına sahiptir. Sanığa savunmasını yapacak imkân ve olanakların tanınması gerekir.

Savunma hakkı Anayasa’nın 36.maddesinde ‘Hak Arama Hürriyeti’ başlığı altında düzenlenmiştir.  “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” denmektedir.

Savunma hakkı AİHS’e göre; adil yargılama hakkının bir unsurudur. Kişilerin şahsına itham edilen fiilleri reddetmesi, olayın farklı şekilde tezahür ettiğini iddia etmesi, savunma hakkı kapsamında yer almaktadır.

Somut olayda mahkeme hüküm kurmadan önce yapmış olduğumuz imzaya itirazımızı reddetmiş, maddi gerçeğin ortaya çıkması adına gerekli olan araştırmaları yapmadan bir karar vermiştir. Dolayısıyla savunma ve adil yargılanma hakkı ihlali edilmiştir.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah edilenler ile sayın mahkemenin resen gözeteceği hususlar neticesinde hukuka ve usule aykırı X İcra Ceza Mahkemesi’nin X tarih X Sayılı ilamının istinafen tetkikini ve KALDIRILMASINI saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

SANIK MÜDAFİİ

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

  • Basarili bir dilekce olmus elinize saglik

    Cevap vermekten vazgeç

    Bir yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.