Karşı Vekalet Ücretinde Garameten Paylaşım Durumu

Karşı Vekalet Ücretinde Garameten Paylaşım Durumu – Yargıtay Kararı

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin reddine yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde katılma yoluyla şikayet olunan tarafından duruşmalı, şikayetçi vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmiştir. Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– KARAR –
Şikayetçi vekili, şikayet olunanın bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerinde geçerli bir haczinin bulunmadığını, aksi düşünülse bile bir yıllık süre içinde satış talep edilmediğini, haczin düştüğünü, takip konusu alacağın 38.470,41 TL’sinin avukatlık ücreti olduğunu Avukatlık Kanunu 166. maddesi uyarınca avukatlık ücretinin rüçhan hakkı bulunduğunun önce avukatlık ücretinin ayrılması kalan tutarın sıra cetveline konu edilmesi gerektiğini öne sürerek, sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Şikayet olunan, şikayetin reddini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının alacaklı olduğu … 11. İcra Müdürlüğü’nün 2009/5055 Esas sayılı dosyasında takibin 06.05.2009 tarihinde kesinleştiği, borçlunun tüm taşınmazları üzerine 04.02.2010 tarihinde haciz konulduğu 03/02/2012 tarihinde satış avansı yatırıldığı, dosyanın sıra cetvelinin 1. sırasında olmasında bir usulsüzlük bulunmadığı şikayetçinin vekalet ücretinin rüçhanlı olduğunu paylaştırmadan önce vekalet ücretinin ödenmesi gerektiği iddiasının da Avukatlık Kanunu’nun 166. maddesinde yazılı şartların oluşmaması nedeniyle yerinde olmadığı gerekçesiyle garame usulü paylaştırmanın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.Kararı, şikayetçi vekili ve şikayet olunan katılma yoluyla temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekili ve şikayet olunanın katılma yoluyla temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekili ve katılma yoluyla şikayet olunanın tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.(23. Hukuk Dairesi 2015/8091 E. , 2018/2071 K.”İçtihat Metni” MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Haziran 2020 20:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.