Karşı Dava ile Müdahalenin Önlenmesi – Yargıtay Kararı

Karşı Dava ile Müdahalenin Önlenmesi – Yargıtay Kararı

  • Davacı-karşı davalı M.. M.. maliki bulunduğu 103 ada 81 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün eksik belirlendiği, eksik bölümün dava konusu 103 ada 82 parsel sayılı taşınmaz içerisinde kaldığı iddiası ile tapu iptal ve tescil olmadığı takdirde iyi niyetle yaptığı taşkın inşaat bölümü hakında temliken tescil istemleri ile dava açmıştır.
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sonucu, G. Köyü çalışma alanında bulunan, 103 ada 82 parsel sayılı 738,23 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı karşı davacı H.. Ö.. adına tespit ve tescil edilmiştir.
Davacı-karşı davalı M.. M.. maliki bulunduğu 103 ada 81 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün eksik belirlendiği, eksik bölümün dava konusu 103 ada 82 parsel sayılı taşınmaz içerisinde kaldığı iddiası ile tapu iptal ve tescil olmadığı takdirde iyi niyetle yaptığı taşkın inşaat bölümü hakında temliken tescil istemleri ile dava açmıştır.
Davalı-karşı davacı H.. Ö.. maliki bulunduğu 103 ada 82 parsel sayılı taşınmaza davacı karşı davalı tarafından yapılan müdahalenin önlenmesi ve taşkın yapının yıkılması istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece davalar birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davacı karşı davalı M.. M..’nin açtığı tapu iptal ve tescil davasının reddine, davalı karşı davacı H.. Ö.. tarafından açılan müdahalenin önlenmesi ve yıkım davasının kabulüne, 103 ada 82 parsel sayılı taşınmaza yönelik M.. M..’nin müdahalesinin önlenmesine, 27.01.2014 havale tarihli fen bilirkişisi raporunda 103 ada 82 parsel sayılı taşınmaz içerisinde gösterilen 45,31 meterkare yüzölçümündeki taşkın yapının yıkılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı karşı davalı M.. M.. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, 10.09.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.( 16. Hukuk Dairesi 2015/1897 E. , 2015/10261 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : DÜZİÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 26/03/2014 NUMARASI : 2012/356-2014/168)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Haziran 2020 16:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.