Karşı Dava Dilekçesi Örneği – Asliye Hukuk

Karşı Dava Dilekçesi Örneği

Karşı dava, mevcut bir davaya karşı kişinin de kendi iddiaların öne sürerek yeni bir dava açmak istemesinin sonucudur. Karşı dava genellikle mevcut bir davaya cevap verilerek açılır. Karşı dava açabilmek için mevcut davaya 2 hafta içerisinde cevap verilerek “karşı dava dilekçesi” mahkemeye sunulmalıdır.

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Karşı Dava Dilekçesi Örneği -1-

ADANA ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO: 2015/318 ESAS

DAVAYA CEVAP VEREN /DAVALI:

KARŞI DAVACI:

DAVACI/KARŞI DAVALI:

KONUSU : Davaya Cevaplarım ile karşı davamın kabulü dileğim.

TEBLİĞ TARİHİ:

DAVAYA CEVAPLARIM:

Cismani zararlı ve maddi hasarlı trafik kazasında kusurun ağırlığı davacı taraftadır. Olayda davacının fiat marka 2000 model hususi otomobilinde meydana gelen hasar, ileri sürüldüğü kadar değildir. İstem fahiştir. Onarım gideri ve değer kaybı da iddia edildiği miktarın çok altındadır. Öncellikle kaporta ve işçilik ücreti olarak istenen bedel kabul edilebilir değildir.

Olayda davacının kusuru 5/8 ‘dir. Bana atfedilen kusur oram ise 3/8’dir. Karşı talebimde de açıklayacağım üzere küçük kızım Y’nin kolu kırılmış, sahibi bulunduğum Mercedes marka 2013 model otomobilimde ciddi boyutta hasar görmüştür. Yargılama sonunda bu durum anlaşılacaktır, özetle Davacının davası reddedilmelidir.

KARSI DAVAMIZ:

Olayda 10 yaşındaki kızım Y’nin kolu kırılmıştır. Hastane kayıtlan ilişiktir.

2013 model Mercedes marka otomobilim hasar görmüş ve değer kaybına uğramıştır. Hasar tespit ve değer kaybı raporu eklidir.

Ben hasarlı aracımın onarım gideri olarak 8.000 TL değer kaybı olarak 12.000 TL maddi, küçük kızım (Y) ‘nin yaralanması sebebiyle 5.000 TL maddi 15.000 TL manevi olmak üzere toplam
40.000TL tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı / karşı davacıdan tahsiline karar verilmesini talep etmekteyim.

SEBEPLER : BK. HMK. İlgili sair mevzuat

H.DELİLLER : Trafik kaza raporu, hasar tespit raporu, hastane tedavi kayıtlan, bilirkişi, tanık anlatımları, gerektiğinde keşif vs.

SONUÇ : Sunulan sebeplerle:

 1. Yerinde olmayan davacı / karşı davalının talep ve davasının reddine;
 2. Karşı davamızın kabulü ile yukarıda 3. bentte dökümü gösterilen (20.000TL hasar tazminatı; 5.000TL cismani maddi ,15.000 TL cismani manevi olmak üzere), toplam 40.000 TL
  tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı taraftan tahsiline, yargılama giderlerinin davalı / karşı davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

Saygılarımla,

Davaya Cevap Veren Davalı / Karşı davacı

 • Tıbbi rapor
 • Hasar tespit raporu
 • Kaza tespit raporu

Karşı Dava Dilekçesi Örneği -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                                         :

CEVAPLARINI VE KARŞILIK

DAVASINI SUNAN

(DAVALI VE KARŞI DAVACI)     :

VEKİLLERİ                                         :

KARŞI TARAF

DAVACI VE MUKABİL DAVALI   :

DAVA:                                                    : Taşınmaza saldırının önlenmesi ve kal (müdahalenin meni)   talebi.

D.KONUSU                                         : Davaya karşı cevaplarımızın sunulması ve karşı davamızın

kabulü taleplidir.

 

DAVAYA CEVAPLARIMIZ                :

 • Müvekkil aleyhine mahkemenizde …………esas sayılı dosya kapsamında açılmış olan usul ve yasaya aykırı olarak taşınmaza saldırının önlenmesi ve kal (men-i müdahale) davasını kabul etmiyoruz, müvekkillerin iddia olunan taşınmaza hiçbir şekilde haksız müdahalesi söz konusu değildir, yapılan taşınmaz müvekkillerin kendi arsasına ait bölümün sınırları içinde durmaktadır, davanın usul ve esastan reddi gerekmektedir. Şöyleki ;
 • Davacı ve mukabil davalının açmış olduğu bu dava taşınmaza ortak olan tüm maliklere karşı açılması gerekirken sadece Dursun taşınmazın ortak maliklerinden bir kısmına karşı açılmış olup bu yönüyle davanın usulden reddi gerekmektedir.
 • Her ne kadar davacı ve mukabil davalının pafta ada …., ve parsel…. de bulunan taşınmazına haksız müdahale nedeniyle bu dava açılmış isede, ilgili taşınmazlara ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınan taşınmazın krokisi incelendiğinde, müvekkilin taşınmazının merdivenleri davacı tarafın taşınmazında değildir. Müvekkilin ayrıca davacının taşınmazından geçtiği iddia edilen bir yol Aynı zamanda müvekkilin paydaşı olduğu taşınmazın balkonunun davacı….’in taşınmazına hiçbir suretle işgali söz konusu değildir.

Bu sebepler muvacehesinde müvekkiller aleyhine açılan bu davanın usul ve yasaya aykırılığı nedeniyle reddi gerekmektedir.

KARŞILIK DAVAMIZ      :

 • Müvekkillerin ada…., parsel ….., …./Tokat’ta bulunan taşınmazının arasında boşluk bırakılamayacak şekilde sınırına mukabil davalı ……..tarafından ada ….., parsel ….‘e müvekkilin balkonunu, penceresini ve görüş alaını engelleyecek şekilde garaja benzer ucuz maliyetli derme çatma bir eklenti inşa edilmiştir.
 • Herkes, taşınmazını kullanırken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıklardan kaçınmakla yükümlüdür. Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski hâline getirilmesini dava edebilir (TMK. M.730). Somut olayda ……. tarafından yapılan garaj, mülkiyet hakkını yasal kısıtlamalara aykırı olarak kullanarak müvekkilin manzarasını işgal ederek inşa edilmiştir. Bu yapının amacı tamamen müvekkileri rahatsız etmek olup Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen KOMŞU HAKKI’NA taban tabana aykırı bir yapıdan öte bir şey olmadığı sabitttir. Gülbey Dalda tarafından yapılan bu garaj niteliğindeki yapı müvekkilin balkonunun tam önüne denk gelip manzarasını maruz görülemez bir çirkinlikle kapatmaktadır. T md. 737–750 de yer alan kısıtlamalar, komşuluk sebebiyle meydana gelen karşılıklı ilişkide, birbirini rahatsız etmemeleri, zarara sokmamaları veya birbirine yardım etmelerini ve mülkiyet hakkından doğan yetkilerin komşu lehine sınırlandırılmasını amaçlamaktadır. Müvekkilin manzarasını OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK TAŞKINLIĞIN oluştuğu gerek bilirkişi incelemeleri gerek başkaca deliller ile ortaya konulacaktır.

Bu sebepler muvacehesinde, müvekkillerin taşınmazının tam önüne komşuluk hakkını ihlal ederek yapılan bu yapının kaldırılmasını ve eski hale getirilmesini talep etmekteyiz.

 

NETİCE-İ TALEP               : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

 • Haksız ve yersiz olarak müvekkilim aleyhine açılan davanın REDDİNE
 • Mukabil davamızın kabulü ile müvekkillerin taşınmazının tam önüne komşuluk hakkını ihlal ederek yapılan ada 105, parsel 384’te bulunan garaj tipli bu yapının kaldırılmasını talep etmekteyiz.
 • Masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. (tarih)

 

Cevap Veren Davalı Ve Mukabil Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Adres Araştırması Talebi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO: ALACAKLI VEKİLİ: BORÇLULAR: KONU: Borçluların adresinin tespiti için zabıta araştırılması …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: