Karşı Boşanma Davası Süresinde Açılmamış Olsa Bile Asıl Davayla Birlikte Görülmelidir

Haz 5, 2020 | Boşanma Usul

Karşı Boşanma Davası Süresinde Açılmamış Olsa Bile Asıl Davayla Birlikte Görülmelidir

Usul kanunu gereği karşı boşanma davasının 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte açılması gerekmektedir. Ancak pratikte bu uygulama çok farklıdır. Öyle ki karşı boşanma davası süresinden sonra açıldığında dahi asıl boşanma davasıyla görülmelidir yönünde bir uygulama mevcuttur. Usul ekonomisi bakımından yerinde bir uygulamadır.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, tazminatların ve iştirak nafakasının miktarı yönünden, davalı-karşı davacı erkek tarafından ise, her iki boşanma davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Mahkemece davalı-karşı davacı erkeğin, karşı boşanma davasının cevap süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle karşı davanın reddine karar verilmiştir.
 
Kural olarak, “karşı dava”, esas davaya cevap süresi içinde açılmalıdır ( HMK m. 133/1). Cevap süresi içinde açılmayan karşı davanın ayrılmasına karar verilir (HMK m.133). Ancak, boşanma davalarında; tarafların kusurlarının belirlenmesi, boşanmanın fer’i (eki) niteliğindeki, maddi ve manevi tazminat (TMK m.174/1-2), yoksulluk nafakası (TMK m. 175), velayet gibi taleplerin sağlıklı olarak değerlendirilip isabetli karar verilebilmesi, bir kısım taleplerin de incelenmez hale gelmemesi için; kural olarak, boşanma konusunda birden çok dava varsa, bunların birlikte görülmesi; hem adaletli bir karar için, hem de usul ekonomisi bakımından gereklidir.
 
Süresinde açılmayan karşı boşanma davasının ayrılmasına karar verilse bile, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 166/1. maddesi uyarınca tekrar birleştirilmesine karar verilmesi gerekeceğinden, davanın ayrılmasında da “usul ekonomisi” ilkesi gereğince, bir yarar bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, süresinde açılmamış olsa bile, karşı boşanma davasının esasına girilerek bir karar verilmesi gerekir. Mahkemece, bu husus gözetilmeyip, karşı davanın süresinde olmadığından bahisle reddine karar verilmesi bozmayı gerekmiştir.
 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre ise davalı-karşı davacı erkeğin karşı davaya yönelik sair ve yeniden hüküm kurulması gerekli hale gelen davacı-karşı davalı kadının boşanma davası ve fer’ilerine yönelik tarafların tüm temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 30.03.2017(Prş.)( ÖZET : Süresinde açılmamış olsa bile, karşı boşanma davasının esasına girilerek bir karar verilmesi gerekir. 2. Hukuk Dairesi 2015/25672 E. , 2017/3638 K. “İçtihat Metni”)
 

 
Taraflar arasındaki “boşanma” ve “karşı boşanma” davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca her biri kendi davası bakımından ve kadın lehine hükmedilen tedbir nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Mahkemece; davalı tarafından açılan karşı boşanma davası hakkında, cevap süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle red kararı verilmiştir. Süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkemece red kararı değil, davaların ayrılmasına karar verilmesi gerekir (HMK. m. 133/2)
 
Bu bakımdan mahkemece karşı davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki, her iki davanın tahkikatı birlikte yürütülmüş ve deliller birlikte toplanmıştır. Tefrik kararı verilmesi durumunda da, davalardan biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması, dava ve karşı dava arasında bu sebeple bağlantının mevcut olması nazara alındığında birleştirilmelerine karar verilmesi gerekecektir. Bu sebeple karşı dava hakkında tefrik kararı da verilmeyip, tahkikatın birlikte yürütüldüğü ve delillerin her iki dava bakımından birlikte toplanmış olduğu gözetilerek, dava ve karşı davanın birlikte sonuca bağlanması hem davaların esası hem de boşanmanın fer’i sonuçları bakımından doğru ve isabetli olacaktır. Bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre, kocanın boşanma davası hakkında yeniden hüküm kurulması gerekeceğinden bu yöne ilişkin temyiz itirazları ile kadın lehine hükmedilen tedbir nafakasına ilişkin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi. 22.04.2015 (Çrş.)
 
KARŞI OY YAZISI
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 133/2. süresinden sonra açılan karşı davanın tefrikini amirdir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 133/2. “Süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkeme davaların ayrılmasına karar verir” şeklinde düzenlenmiştir.
Yasanın amir hükmü karşısında değerli çoğunluğun, tefrik kararı verilmeden davanın esası hakkında karar verilmesinin doğru olacağı şeklindeki bozma gerekçesine katılmıyorum.
 
Mahkemelerin pozitif normu uygulamama veya pozitif normu lafzı ve ruhuna aykırı olacak şekilde yorumlama yetkisinin bulunmadığı düşüncesindeyim. Usul ekonomisi ilkesinin de, amir hüküm karşısında uygulanamayacağı görüşündeyim.
Yerel mahkeme kararının, süresinde açılmayan karşı davanın tefrik edilmesi, gerekli görülmesi durumunda tekrar birleştirilerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmasının yerinde olacağı kanısındayım.
 
Yukarıda açıkladığım nedenlerle değerli çoğunluğun bozma gerekçesine katılmıyorum.( 2. Hukuk Dairesi 2014/22005 E. , 2015/8186 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma)

Taraflar arasındaki “boşanma” ve “karşı boşanma” davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı (kadın) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Davalı-karşı davacı kadın tarafından karşılık dava süresinde açılmamış ise de; delillerin değerlendirilmesi ve boşanmanın fer’i (eki) niteliğindeki talepler nazara alındığında kadının ve kocanın açtığı davaların birlikte görülmesindeki yarar açıktır. Davalı-karşı davacı kadının açtığı davanın ayrılmasına karar verilmesi halinde dahi, medeni yargılama hukukunun temel ilkelerinden olan “usul ekonomisi ilkesi” gereği olarak; her iki davanın birleştirilmesi gerekir.
 
Bu durumda, mahkemece yapılacak iş; süresinde olmasa da harcı yatırılarak açılmış bulunan karşı boşanma davasının esasını incelemek ve karşı dava hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermekten ibarettir. Açıklanan hususlar gözetilmeden davalı-karşı davacı kadının, karşı boşanma davası ile ilgili olarak hüküm kurulmaması usul ve yasaya aykırıdır
 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacı-davalı kocanın boşanma davasında verilen boşanma ve fer’ilerine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 06.05.2014 (Salı)( 2. Hukuk Dairesi 2013/26501 E. , 2014/10422 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Alanya l. Aile Mahkemesi TARİHİ :4.10.2013 NUMARASI :Esas no:2012/360 Karar no:2013/1136)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.