Kararda Unutulan Vekalet Ücreti

Ağu 24, 2020 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Kararda Unutulan Vekalet Ücreti Nasıl Talep Edilir?

ADANA X İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE                   

Dosya No:

EK KARAR TALEBİNDE

BULUNAN  DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

KONU: İlam vekalet ücreti bakımından HMK m.305/A uyarınca ek karar verilmesi talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

1-) Yukarıda numarası bildirilen dosyadan itirazın usulen REDDİNE karar verilmiştir. İşbu davada ….. tarihinde davalı adına UYAP üzerinden tarafımızca vekaletname sunulmuştur. ……. tarihli işbu gerekçeli karar, ……… tarihinde PTT-UETS üzerinden tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Gerekçeli kararın hüküm kısmında; “Yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,” karar verildiği halde, mahkemece lehimize vekalet ücretine hükmedilmediği görülmüştür.

2-) Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Kanunu’nun kabulü ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Beşinci Kısım İkinci Bölüm Başlığı “Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca HMK kapsamında “Hükmün Tamamlanması” başlığıyla madde 305/A getirilmiştir.

HMK madde 305/A: “Taraflardan her biri, nihai kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde, yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilir. Bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir.” şeklindedir. Usul hükümleri DERHAL yürürlüğe girdiğinden karar 28.7.2020 tarihinden  ÖNCE VERİLMİŞ olsa bile hükümde gösterilmeyen ilam vekalet ücreti için kararın “tebliğ edildiği tarihten” itibaren BİR AY içinde EK KARAR istenebilir.

3-) HMK’nın 323. maddesinde vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti yargılama giderleri arasında sayılmıştır. HMK’nın 326. maddesinde de, kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği, davada iki taraftan her birinin kısmen haklı çıkması halinde, mahkemenin, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştıracağı, aleyhine hüküm verilenlerin birden fazla olması halinde ise mahkemece yargılama giderlerinin bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebileceği kurala bağlanmıştır. Bu hükümden de anlaşıldığı üzere, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen tarafa yükletilmesi ile, haksız ya da hukuka aykırı iş ya da işlemler nedeniyle maddi bir külfete katlanan şahsın zararının giderilmesi amaçlanmaktadır. Nitekim HMK’nın 326. maddesinin gerekçesinde, vekâlet ücretinin, davada haklı çıkan tarafın davasını vekille takip etmesi durumunda, diğer yargılama giderlerinin dışında, lehine hükmedilen bir tutar olduğu, bu ücretin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanacağı ve yargılama giderleri kapsamında olduğu belirtilmiştir.

4-) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 5. maddesi: “Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.” hükmünü haizdir.

Yukarıda detayları ile açıklanan mevzuat hükümleri göz önüne alındığında, ilam vekalet ücretine hak kazanmak için herhangi bir ön koşula (cevap dilekçesi verilmesi gerektiği , dosya üzerinden inceleme yapılması gibi) gerek olmadığı yalnızca vekaletnamemizin dosyaya sunulması ile vekalet ücretine hak kazandığımız aşikardır.

İşbu dava dosyası duruşma yapılmadan dosya üzerinden incelenerek karar verildiği için, 2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci ikinci bölümünün iki sıra numarasında yer alan icra mahkemelerinde takip edilen duruşmasız işler için düzenlenen 700,00 TL maktu vekalet ücretinin tarafımız lehine hükmedilmesi, tarafımızca mahkemizden talep edilmektedir.

 Vekalet ücreti ile alakalı aşağıda gösterilen emsal Yargıtay kararları da, işbu ek karar talebi dilekçemizin haklı bir gerekçeye dayandığını ispatlar niteliktedir.

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E: 2014/12525 K: 2015/3011 T: 18.03.2015 sayılı kararı özetle: ” Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 5. maddesine göre, hangi aşamada olursa olsun dava ve icra takibini kabul eden avukat, tarifeler hükümleri ile belirli ücretin tamamına hak kazanır. Avukatın celselere katılması avukatlık ücretinin verilmesi için ön koşul olmayıp, taraf vekili olarak vekaletnamesini sunması tarifeler uyarınca hak ettiği ücretin tamamını kazanması için yeterlidir.

Somut olayda, davalılar … kendilerini vekille temsil ettirdikleri halde, vekillerinin duruşmalara katılmamış olması ve yazılı bir beyanda bulunmamış olması nedeniyle lehlerine vekalet ücreti takdir edilmemesi doğru görülmemiş ise de, bu husus kararın bozularak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’un 438/7. maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. “

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2016/12571 , K: 2017/4488 T: 23.03.2017 sayılı kararı özetle: ” Somut olayda, mahkemece, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda şikayetin kabulüne karar verildiği görülmektedir. Bu durumda, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki sıra numarasında yer alan icra mahkemelerinde takip edilen duruşmasız işler için düzenlenen 360,00 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. “

Açıklanan nedenlerle işbu usulen REDDEDİLEN davada lehimize ilam vekalet ücreti hükmedilmesi gerekmekte ve talep edilmektedir.

HUKUKİ GEREKÇELER VE DELİLLER:

– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi , Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

– YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E: 2014/12525 K: 2015/3011 T: 18.03.2015 sayılı kararı (Uyap üzerinden gönderilen işbu dilekçemizin ekindedir.)

– YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2016/12571 , K: 2017/4488 T: 23.03.2017 sayılı kararı (Uyap üzerinden gönderilen işbu dilekçemizin ekindedir.)

SONUÇ VE İSTEM:  Yukarıda sayılan nedenlerle, HMK m. 305/A gereği işbu ek karar talep dilekçemizin kabulü ile; gerekçeli kararın hüküm kısmı altına lehimize ilam vekalet ücretinin, davacıdan alınarak davalıya verilmesi şeklinde ek karar verilmesini arz ve talep ederiz.

                                                                         DAVALI VEKİLİ 

                                                                                          

                                                                               

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.