Karar Düzeltme Dilekçesi Örneği

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Karar Düzeltme Dilekçesi Örneği -1-


YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI                      :

VEKİLİ                                           : Adana İncekaş Hukuk Bürosu – Av. Saim İncekaş

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                            :

KONU                                                 : ……. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 201/        E. 201/ K. sayılı kararının onanmasına ilişkin                Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 201/ E. 201/           K. sayılı kararının düzeltilmesi talebimizi havi karar        düzeltme dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                              :

 1. Yerel Mahkeme,………………….. sayılı kararı ile davacının 180 m2’lik arsasının tek başına kiraya verilebilir bir mülk olmadığı, bu nedenle intifadan men koşulu aranması gerektiği karşısında, intifadan men koşulunun gerçekleşmediğinden bahisle davanın reddine karar vermiştir.

 2. Yerel Mahkemenin işbu kararı davacı tarafından temyiz edilmiş ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin sayılı kararı ile Yerel Mahkemenin kararı oybirliği ile onanmıştır.

 3. Yerel Mahkeme tarafından verilen hüküm karar düzeltme sınırının altında olmasına rağmen davacı vekili tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuş olup Yargıtay 3. Hukuk ……………………….. sayılı kararı ile karar düzeltme sınırının altında olmakla kesinleşmiş bulunan karar hakkında hatalı olarak Yerel Mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmiştir.

 4. Yerel Mahkeme kararı karar düzeltme sınırının çok altında olduğundan dolayı temyiz incelemesi neticesinde Yerel Mahkeme kararı kesinleşmesine ve Yargıtay ilamında ‘karar düzeltme yolu açık olmak üzere’ ibaresi yer almamasına rağmen dolayısıyla kesinleşmiş bir karar ile ilgili davacı tarafından başvurulan karar düzeltme yolunda Yerel Mahkeme kararının bozulması açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Buna rağmen Yerel Mahkeme tarafından Yargıtay ………………………………ı kararı ile hatalı olarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

 5. Yerel Mahkeme’nin işbu kararı hem tarafımızca hem de davacı tarafça temyiz edilmiş olup karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin …………………………..sayılı kararıyla bozulmuştur.

  Yerel Mahkeme’nin …………………. sayılı kararı ile Yargıtay bozma ilamına uyulmuş ve bu kapsamda davanın kabulüne karar verilmiş olup Yerel Mahkeme’nin işbu kararı da tarafımızca temyiz edilmiştir. Ancak Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin ……………………..ayılı kararı ile Yerel Mahkemenin kararı onanmıştır.Yargıtay’ın işbu ilamına karşı tarafımızca karar düzeltme yoluna başvurulmuş olup işbu talebimiz Yargıtay …………………K. sayılı kararı ile Yerel Mahkeme kararının karar düzeltme sınırının altında olduğundan bahisle reddedilmiştir. Yani davacının karar düzeltme yoluna başvurmasında dikkate alınmayan karar düzeltme yoluna başvurma sınırı tarafımızca karar düzeltme yoluna başvurulması neticesinde bu kez tarafımıza karşı dikkate alınmıştır. BURADA ASIL TALEBİMİZ İKİ TARAFA AYNI HUKUKUN UYGULANMAMASI BOYUTUNDA GERÇEKLEŞEN HUKUKSUZLUĞUN GİDERİLMESİDİR.

 6. Davacının, karar düzeltme sınırının oldukça altında olmasına rağmen karar düzeltme yoluna başvurması ve bunun neticesinde Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin………………… sayılı kararı ile Yerel Mahkeme kararının bozulması nedeniyle açık bir hukuka aykırılığın bulunduğu izahtan varestedir. Bunun yanında Yerel Mahkeme’de yapılan yargılamada intifadan men koşulunun da gerçekleşmediği izahtan varestedir. Davacı tarafın müvekkile kullanma ile ilgili muvafakatinin bulunmadığına ilişkin herhangi bir bildirimi bulunmadığı gibi dava konusu paylı mülkiyete tabi taşınmaz üzerindeki dükkan müvekkil tarafından inşa edilmiş olup bu husus davacı tarafından da kabul edilmiştir. Davacının 108 m2’lik arsasının da tek başına kiraya verilebilir bir mülk olmadığı, çevrede bu tarz ve çok daha büyük bir çok boş arsa olduğu, tanık beyanları ve keşif sırasında açıkça görülmüştür. İntifadan men koşulunun aranması geektiği sabittir. Hal böyle iken ispatlanmayan bu koşul nedeniyle davanın reddi hukuka uygundur.Dolayısıyla davacının, dükkanın inşaasında herhangi bir katkısı olmaması karşısında dükkan üzerinden gelen gelir bakımından ecrimisil hesabı yapılamayacağı da izahtan varestedir

 7. SAYILAN NEDENLERLE, YARGITAYDAN ONANARAK DÖNEN VE KARAR DÜZELTME SINIRININ ALTINDA OLMASI NEDENİYLE KESİNLEŞMİŞ BULUNAN KARARA RAĞMEN, DAVACININ KARAR DÜZELTME BAŞVURUSUNUN KABULÜ KARŞISINDA, TARAFIMIZIN KARAR DÜZELTME TALEBİNİN İSE SINIRIN ALTINDA OLMASINDAN BAHİSLE REDDEDİLMESİ KARŞISINDA, BU KEZ AYNI HUKUKUN İKİ TARAFA DA UYGULANMASI TALEBİYLE VE YUKARIDA SAYILAN SEBEPLERLE KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR.

  NETİCE VE TALEP                         : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair sebeplerle, …….. 1. Asliye Hukuk ………………sayılı kararının onanmasına ilişkin           Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin …………….sayılı kararının DÜZELTİLMESİNE ve Karşıyaka …………….sayılı kararının BOZULMASINA karar verilmesini saygılarımızla bilvekale

  arz ve talep ederiz.

                                                                                     Karar Düzeltme Talebinde Bulunan

                                                                                                       Davalı Vekili

  Karar Düzeltme Dilekçesi Örneği -2-


  YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

  Sunulmak Üzere

  X SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  ESAS NO                  :

  KARAR NO              :

  KARAR DÜZELTME

  TALEBİNDE BLUNAN

  DAVALI                   :

  VEKİLİ                     : Adana İncekaş Hukuk Bürosu Avukatları

  DAVACI                   :

  VEKİLİ                     :

  KONU                          :Yargıtay ilgili hukuk dairesince verilen 2013/… E. 2015/…K. sayılı 24/03/2018 tarihli onama kararının düzeltilerek Ankara Sincan hukuk mahkemesince verilen…. tarihli esas ve karar numarası yazılı ilamın bozulması istemine ilişkindir.

  AÇIKLAMALARIMIZ:

  1)Müvekkilim Ankara Batı … Sulh Hukuk Mahkemesince…. Esas ve….. Karar numaralı dosya ile görülen davada haksız bulunmuştur.

  2)Bu hükmün temyizi üzerine Yargıtay ilgili Hukuk Dairesince…. Esas ve…. Karar nolu kararı ile temyiz nedenlerimizi yerinde görmeyerek, temyiz isteminin reddi ile Yerel Mahkemenin kararının onanmasına karar vermiştir.

  3)Kararın esasında etkisi olan iddia ve itirazlar karşılanmamış olup, Yerel Mahkemece anılan kararı ve Yargıtay ilgili Hukuk Dairesinin bu kararı onaması usul ve yasaya aykırı olup büyük bir adaletsizlik yaratmaktadır. .

  4)Müvekkilim temyiz dilekçesinde de belirttiğimiz gibi boş bir taahhütnameye imza atmıştır. Bu durumda tahliye taahhütnamesinin geçerli olması için şart koşulan serbest irade şartı gerçekleşmemiştir. Konut ihtiyacı olan müvekkilimin zor durumda olması nedeniyle serbest iradesine dayanmayan ve imzalanması için önüne konulan bir taahhütname söz konusudur. Bu suretle verilen tahliye taahhütnamesi mutlak şekilde geçersizdir. Bu hususlar temyiz dilekçemizde anılmasına rağmen serbest iradeye dayanmayan tahliye taahhütnamesinin geçersizliği gözardı edilerek karar verilmiştir. Söz konusu taahhütnamenin geçerliliğinin kabulu kanımızca yanlış bir onama kararının tesisine neden olmuştur. Dolayısıyla 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki 440 maddenin 4.fıkrası gereğince de kanuna ve usule aykırı bu kararın düzeltilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

  5)Ayrıca müvekkilim 01.02.2008 tarihinden itibaren bir yıllık kira sözleşmesine karşılık tahliye tarihi 01.03.2013 olan tahliye taahhütnamesi imzalatılarak zor durumda bırakılmıştır.

  Yukarıda açıkladığımız taleplerle itirazlarımız karşılanmayarak yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan verilen ilk derece mahkemesinin kararını düzelterek bozulmasını talep ediyoruz.

  SONUÇ :Yukarıda arz ve izah edilen ve saygıdeğer yüksek mahkememizce de resen nazara alınacak sebeplerle karar düzeltme talebimizin kabulü ile ilk derece mahkemesince verilen…… Kararın düzeltilerek bozulmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                 DAVALI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 14:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.