Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi -1-

 KOCAELİ (…) İDARE  MAHKEMESİ  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA ;

 

                                               YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR.

                                                                                                                                                    

DAVACI                        :

VEKİLİ                             

DAVALI                         : 

 

TALEP KONUSU          : Kocaeli İli, Mehmet Ali Paşa Mah. 35 Pafta, 599 Ada, 1 Parselde bulunan taşınmazın sahibi (mirasçısı) olan müvekkilin, imar planında ‘ Park Alanı’ olarak geçen taşınmazın bugüne kadar kamulaştırılmaması ve takas talebinin de karşılanmaması sebebiyle, davalı Belediye’ye yapmış olduğu  başvurulara rağmen sonuçsuz kalması neticesinde kamulaştırmasız (hukuki) el  atma sebebine dayalı taşınmaz bedelinin tazmini ile zararın giderilmesine yönelik tazminat taleplerimizden İbarettir.  

 

DAVA DEĞERİ               : 20.000,00 TL (Faiz ve Masraflar Hariç)

 

AÇIKLAMALAR             :

 

 1. Öncelikle belirtmek gerekir ki, işbu dava konusu olaya ilişkin tarafımızca 08.11.2016 tarihinde dava açılmış olup, söz konusu dava Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 2016/1535 Esasına kayıtlıdır. Sayın Mahkeme, dava ile ilgili nihai kararını 17.11.2016 tarihinde açıklamış; ‘’Davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/1 (b) maddesi uyarınca İNCELENMEKSİZİN REDDİNE’’ karar verilmiştir.

Bu kararın gerekçesinde ‘’Kamulaştırma Kanunu’nda 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonucunda, uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında işletilecek süreç belirtilmiş olup, Kanunun EK-1. Maddesi ile Geçici 11. Maddesinin birlikte değerlendirildiğinde, taşınmazın kamulaştırılmasından sorumlu idare aleyhine idari yargıda dava açılabilmesi için anılan maddelerin yürürlük tarihinden (07.09.2016) itibaren beş yıl geçmesi ve maddelerde belirtilen süreç ve başvuruların da tamamlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu durumda, dava tarihi olan 08.11.2016 tarihi itibariyle Kamulaştırma Kanunu’nun Ek-1 ile Geçici 11. Maddelerinde belirtilen süre geçmediğinden, bakılan davanın vaktinden önce açılmış dava niteliğinde olduğu ve uyuşmazlığın esasının incelenme olanağı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.’’

 

İfadelerine yer verilmiştir. Ancak davanın incelenmeksizin reddine sebebiyet veren ve gerekçeye esas teşkil eden 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU’NA 6745 SAYILI KANUN’LA EKLENEN GEÇİCİ 11. MADDENİN ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 25.05.2018 TARİHLİ KARARIYLA İPTAL EDİLMİŞTİR. (EK-1)

► Anayasa Mahkemesi iptal kararında;

’Bir taşınmazın imar planında kamu hizmetine ayrılmasının, henüz bir kamulaştırma yapılmayıp fiilen de taşınmaza el atılmadığı için mülkiyet hakkını ortadan kaldırmadığı’’,

 

‘’Malikin mülkiyet hakkından doğan yetkilerini önemli ölçüde kısıtladığı’’,

‘’İmar uygulamalarının ve bu bağlamda taşınmazların imar durumunun kamu hizmet alanı olarak belirlenmesinin mülkiyet hakkına müdahale teşkil ettiğinde şüphe bulunmadığı’’,

 

 

‘’Anayasa’nın 35. maddesinde mülkiyet hakkının sınırsız bir hak olarak düzenlenmediğine işaret edilen kararda, bu hakkın kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabileceğinin öngörüldüğü ancak mülkiyet hakkına müdahalede bulunulurken temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin genel ilkeleri düzenleyen Anayasa’nın 13. maddesinin de göz önünde bulundurulması gerektiği’’ ni de vurgulamıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin 25.05.2018 tarihli İptal Kararı ile, işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

 

 

 1. Dava konusu ‘’Kocaeli İli, Mehmet Ali Paşa Mah. 35 Pafta 599 Ada, 1 Parselde’’ yer alan taşınmazın maliki tapu kayıtlarından da anlaşılacağı üzere, muris’dir. Müvekkil, murisin kızı olup mirasçılarındadır.
 1. Söz konusu taşınmazda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması ile 26.03.1998 yılında şuyulandırma yapılmış olup; 599 Ada 1 Nolu Parselin 1297 metrekarelik hissesinden 402 metrekarelik DOP kesintisi yapıldıktan sonra;

 

 • 3576 Ada, 7 Parselde 109/632 Hisse,
 • 3586 Ada, 3 Parselde 516/1191 Hisse,
 • 3629 Ada, 20 Parselde 160/1479 Hisse,
 • 3634 Ada, 2 Parselde 35/1225 Hisse,
 • 3620 Ada, 14 Parselde 41/133 Hisse tahsis edilmiştir.

İmar planında ‘Park Alanında’ kalan  dava konusu yer, İzmit, M.Alipaşa Mah. 3620 Ada, 14 Nolu Parselde bulunan alandır. Bu yer, müvekkilimin babası Hasan Tahsin Beller adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmaz uygulama imar planında yaklaşık 15 yıldır park alanı olarak yeşil alanda kalmaktadır. Hal böyle iken, mülkiyet hakkı onca yıl kısıtlanan müvekkil taşınmazını gereği gibi kullanamamıştır. Taşınmazın tapu ve imar kayıtları celp edildiğinde bu durum tespit edilecektir. İş bu nedenle taşınmazın tapu ve imar kayıtlarının ivedilikle İlgili Tapu Müdürlüğü ile Belediye İmar Müdürlüğü’nden istenilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 1. Söz konusu taşınmazın uzun süredir park alanında kaldığı, müvekkilin uzlaşma yönünde talepte bulunduğu, davalı idarenin ise 5 yıllık planlamasında kamulaştırma yapılmayacağına ilişkin beyanda bulunduğu tüm başvuru ve cevap dilekçeleri ekte Sayın Mahkemenize ibraz edilmiştir.  Şöyle ki,

   

 • EK-2’de yer alan 03.02.2014 Tarihli müvekkil ile diğer mirasçıların imzalarını taşıyan Belediye’ye başvuru dilekçelerinde, dava konusu yerin 15-20 yıldır yeşil alanda kaldığını, kamulaştırma yapılmadığını, kamulaştırılması amacıyla uzlaşma talebinde bulunduğunu açıkça beyan etmiş ise de, davalıdan olumlu bir yanıt alamamıştır.
 • Yine, müvekkil adına, EK-3 ‘de yer alan 03.04.2015 Tarihli davalı Belediye’ye karşı gönderilen dilekçemiz ile, kamulaştırma yapılmadan el atılan yer hakkında uzlaşma prosedürünün işletilmesi talep edilmiş ve akabinde İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından gönderilen  04.2015 tarihli cevap dilekçesinde(EK -4) , 3620 Ada, 14 Nolu Parselin Park alanında kaldığını doğrulamış,2015-2019 yılları arasında hazırlanan planda kamulaştırılmayacağı bilgisini vermiştir.
 • En son, müvekkil adına, EK -5’te yer alan 23.08.2016 Tarihli davalı Belediye’ye gönderdiğimiz dilekçe ile, güncel hali ile ilgili bilgi talep edilmiş, kamulaştırma yapılması gerektiği izah edilmiş ancak Belediye’nin 29.08.2016 Tarihli cevabi yazısında, talebimizin kabul edilmediği, yanıtlarının olumsuz olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.
 1. Bilindiği üzere, hukuki el atma kavramı, Hukuk Genel Kurulunun 2010/5-662 E. 2010/651 K. Sayılı 15.12.2010 Tarihli Kararı ile Türk Hukuk Literatüründe yerini almıştır.

3194 Sayılı İmar Kanunu 10.Maddesi  ‘’ Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu

 

 

 

kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur.’’ Hükmünü amirdir. Bu hükme göre, imar planında kamu bina ve ya tesislerinin (okul, hastane, sağlık ocağı, yol,park, yeşil saha vs.) yapılması için ayrılan taşınmazların 5 yıllık imar programlarına alınıp ilgili kurumlarca kamulaştırılması gerekir.

Anılan kanunun 13.maddesinde,  ‘resmi yapılara,tesislere ve okul,cami, yol,meydan,otopark,yeşil saha,çocuk bahçesi,Pazar yeri ve benzeri umumi hizmetlere ayrılan alanlarda inşaata ve mevcut bina varsa esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmez. Ancak imar programına alınıncaya kadar mevcut kullanma şekli devam eder.  13.Maddenin birinci fıkrası uyarınca, imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerlerin mevcut kullanma şekillerinin ne kadar devam edeceği konusundaki bu belirsizliğin, kişilerin mülkiyet hakları üzerinde süresi belli olmayan bir sınırlamaya neden olduğu açıktır. Konuya ilişkin gerek dilekçemiz ekinde gerekse aşağıda yaptığımız Danıştay Karar örnekleri ile emsal kararlar sunarak haklılığımızı ispat etmiş bulunmaktayız.

            ‘’… imar planında ağaçlandırılacak alanda kalan taşınmazın, kamulaştırılmaması ve takas talebinin de karşılanmaması nedeniyle malvarlığında oluşan eksilmenin karşılanması amacıyla uğradığı zararlara karşılık 81.000 TL’nin işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmış davada, imar planında kamusal kullanıma ayrılmış olması sebebi ile davacının taşınmazının yapılaşmaya kapatıldığı, imar haklarını kullanma olanağının kalmadığı, dolayısıyla davacının mülkiyet hakkı kullanımının engellendiği görülmektedir. Bunun yanında, idarece belirsizliği telafi edecek herhangi bir hukuki karar alınmayarak arsa üzerindeki kısıtlama devam ettirilmiştir. Bu durumda, davacıya ait taşınmazın imar planında ‘ağaçlandırılacak alan’ olarak belirlenmesi nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 10.maddesi uyarınca imar planının yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programının belediyece hazırlanmaması ve bunun sonucunda taşınmazının kamulaştırılmaması nedeniyle davacının mülkiyet hakkının belirsiz bir süre ile kısıtlandığı ve bu kısıtlamanın idarece bir karar alınarak kaldırılmadığının sabit olması karşısında, taşınmaz malın değerinin hesaplanarak ilgilisine ödenmesi dışında başka bir yol kalmamıştır. Belirtilen açıklamalar karşısında, İdare Mahkemesinin taşınmazın kamulaştırılmasının mümkün olmadığı gibi idarenin yargı kararı ile kamulaştırmaya zorlanamayacağı gerekçesi ile davanın reddi yolundaki kararında hukuki isabet görülmemiştir.  (Danıştay 6.Dairesi 2010/750 E. 2014/718 K. 05.02.2014 T. )

 

 1. Söz konusu parselin üzerinden Etibank lehine irtifak hakkı belirlenmiş, enerji nakil hattı geçirilmiştir. Ancak ‘park alanı’ olarak kalmasının bu durumla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Şöyle ki, irtifak hakkı tesisinde, taşınmaz malda meydana gelecek kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde rol oynar. Değer düşüklüğü oranı tespit edilerek irtifak bedeli belirlenir ve gerçek arsa ve ya bina bedelleri ile oranlanması sonucu bedel ortaya çıkar. Taşınmazın bedeli belirlenirken göz önünde bulundurulacak bir durum olduğundan, davalının aksine Park alanı olmasında hiçbir etkisi olduğu düşünülemez.

 

 1. Belirtmek isteriz ki, kamulaştırmasız el atma davalarında yürütmenin durdurulması kararı elzemdir. İdari işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verebilmek için esasa ilişkin işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinden giderilmesi güç zararlara neden olması şartlarının gerçekleşmiş olması gereklidir. Dava konusu olayda şartlar oluşmuş olduğundan

Yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep ederiz.

 1. Yukarıda kısaca izah olunan nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydı ile, müvekkilin mirasçısı olduğu Kocaeli İli, İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3620 Ada,14 Nolu Parsel hakkında davamızın kabulü ile, taşınmazın dava tarihindeki değerinin tespiti ile faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesini talep ederiz.

 

HUKUKİ SEBEPLER             : Kamulaştırma Kanunu, İmar Kanunu, HGK 2010/5-

                                                      662 E. 2010/651 K. Sayılı Kararı İle İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : Delil Listemiz Ektedir.

SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın mahkemenizce re’sen nazara alınacak sebeplere binaen, Fazlaya İlişkin Talep ve Dava hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla, tespit edilecek değerin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere,

 

Telafisi güç ve imkansız zararların doğmaması için işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

 Davanın KABULÜ İle,   Müvekkilin mirasçısı olduğu Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mah. 3620 Ada, 14 Nolu Parseldeki taşınmazın dava tarihindeki değerinin, 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesi esasları çerçevesinde 15.maddesi uyarınca seçilecek bilirkişiler marifetiyle tespitini, şimdilik 20.000,00 TL tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesini,Avukatlık ücreti dahil tüm yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 01.02.2019

 

                                                                                    Davacı Vekili

                                                                                Av.  

Kamulaştırmasız El Atma Belediye Dilekçe -2-

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE

 

TALEPTE BULUNANLAR    :

 

VEKİLİ                                   :

 

KONUSU                               : Dava konusu taşınmaza ilişkin UZLAŞMA talebimiz

                                                      hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR                    :

 

1-) Müvekkil, İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, … mahallesi, … pafta, … parselde kayıtlı taşınmazın malikidir.

 

2-) Anılan taşınmaza kurumunuzca fiilen el konulmuş olup taşınmaz yol olarak kullanılmaktadır.

 

3-) Ancak kamulaştırılan taşınmazla ilgili kamulaştırma evrakı müvekkile tebliğ edilmemiş ve kamulaştırma bedeli de ödenmemiştir.

 

4-) 2942 sayılı kanuna 6487 sayılı yasayla eklenen geçici 6. Madde gereğince (her türlü yasal ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) işlem yapılarak müvekkile rayiç taşınmaz bedelinin ödenmesini, uyuşmazlığın UZLAŞMA YOLUYLA giderilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

 

                                                                             

                                                                     TALEPTE BULUNAN VEKİLİ

Kamulaştırmasız Fiili El Atma Dava Dilekçesi -3-

ADANA ANADOLU NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  

DAVACILAR            :    

 

VEKİLLERİ                    :

DAVALILAR                  :   

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Saraçhane Eminönü / İST.

2- Kadıköy Belediye Başkanlığı

Hasanpaşa Mah.Fahrettin Kerim Gökay Cd.No:2

Kadıköy/İST.

                                          

                                     

KONU                            : Davalılar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediyesi  tarafından müvekkillerimize  ait gayrimenkule kamulaştırma kararı olmaksızın haksız ve hukuka aykırı bir şekilde kamulaştırmasız el atılması nedeniyle (açacağımız dava 6100 Sayılı yasanın 107. Maddesi uyarınca dava belirsiz bir alacak davası mahiyetinde olduğundan ve davacı müvekkillerin hak edecekleri tazminat miktarı

yargılama esnasında yapılacak bilirkişi incelemesi ile tespit edilecek olduğundan ) davacı müvekkillerin uğramış olduğu zarar  karşılığı  FAZLAYA İLİŞKİN TALEP VE DAVA HAKKIMIZ SAKLI KALMAK ÜZERE ŞİMDİLİK …………,00-TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalı idareden tahsili ayrıca tapu kaydının iptal edilerek davalı idare adına tescil edilmesi isteminden ibarettir.  ( HTD :……..,00-TL )

AÇIKLAMALAR             :

 

Davacı müvekkillerimiz, İstanbul İli Merdivenköy Mahallesi,  185 Pafta, 3233 Ada, 1 parsel sayılı 1982 metrekare taşınmazın  malikleridir. Tapu kaydı örneği dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

Davacı müvekkillerimizin, maliki oldukları gayrimenkulün  Şair Arşi Caddesine ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesine  bakan kısmında haksız ve hukuka aykırı olarak kamulaştırma kararı olmaksızın ve hiçbir bedel ödenmeksizin davalı Belediyeler tarafından  üzerine yol genişletme ve kaldırım yapmak suretiyle taşınmazlarının 420 Metrekaresine el konulmuştur.

Davacı Müvekkillerden İsmet Gökalp dava konusu kamulaştırmasız el atma nedeniyle davalılardan Kadıköy Belediyesi’ne 24.12.2012 Tarihli dilekçe ile başvurarak uzlaşma talebinde bulunmuştur. Davalı Kadıköy belediye Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’nün 01.02.2013 tarihli cevap dilekçesi ekinde   “ Merdivenköy Mahallesi 185 Pafta, 3233 Ada,1 Parsel önünde yapılan kaldırım çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığından, yer ile ilgili yol genişletmesi, kaldırım çalışması ve herhangi bir hak ediş bulunmamaktadır . Kadıköy Belediyesi tarafından Kamulaştırmasız el atma yapılmadığından uzlaşılamayacağı kanaatine varılmıştır. Şeklinde cevap vermek suretiyle uzlaşmazlık tutanağı düzenleyerek müvekkile göndermiştir. 

Davalı Belediyeler tarafından el konularak üzerine yol genişletmesi ve kaldırım yapılan davalının tasarrufunda bulunan müvekkillerimize ait ……… vasfındaki taşınmazın, yüzölçümü, yeri ve nitelikleri dikkate alındığında oldukça değerli olup bu aşamadan sonra davalılar  tarafından el konulan ve kaldırım  yapılan yerin davacı müvekkillerimiz tarafından kullanılması ve bu yerden istifade edilmesi imkanı ortadan kalkmıştır.   Yapılan kamulaştırmasız el atma işlemi karşılığında da müvekkillerimize bu konuda talepleri olmasına rağmen herhangi bir ödeme veya arsa tahsisi yapılmamıştır.

Belirttiğimiz üzere, davacı müvekkillerimize ait gayrimenkulün Şair Arşi Caddesine bakan kısmında ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’ne bakan kısmında davalı Büyükşehir Belediyesi  tarafından kamulaştırmasız el konulması nedeniyle davalının haksız ve hukuka aykırı olarak el koyduğu ve üzerine yol genişletmesi  ve kaldırıma  kattığı taşınmazın   değerinin tespiti ile  tazminat olarak ödenmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğunda kalınmıştır. 

Dava 6100 Sayılı yasanın 107. Maddesi uyarınca dava belirsiz bir alacak davası mahiyetinde olduğundan ve davacı müvekkillerin hak edecekleri tazminat miktarı yargılama esnasında yapılacak bilirkişi incelemesi ile tespit edilecektir.

HUKUKİ SEBEBİ           : Anayasa, Kamulaştırma kanunu, HMK, İlgili sair mevzuat

 

 

DELİLLER                     :

 1. Tapu kaydı
 2. 01.02.2013  tarihli Kadıköy Belediye Başkanlığı
 3. Harita Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü’nün cevabi Yazısı
 4. Keşif ve bilirkişi incelemesi,
 5. Emsal taşınmaz değerleri,
 6. Tanık,
 7. Her türlü yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıkladığımız hususlar doğrultusunda,

                           

 • Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere, davacı müvekkillerimize ait taşınmazlara davalı Belediye tarafından kamulaştırma kararı olmaksızın el konulması nedeniyle, el konulan taşınmazın değeri karşılığı şimdilik ………-TL tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

 • Davalı idarenin fiili elatma tarihinden tahsil tarihine kadar elattığı taşınmazdan davacı müvekkilerin istifade edememesi nedeniyle uğradıkları zararın tespiti ile bu zarar üzerinden yasal faiz işletilerek davalılardan tahsiline,

 • Davacı müvekkillerimize ait haksız el atılan taşınmazın tapu kaydının iptali ile davalı idare adına tesciline

 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekil olarak saygıyla talep ederiz. Saygılarımızla.

 

Davacı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

 

 

 

Eki :

 1. Tapu kayıtları,
 2. 01.02.2013  tarihli Kadıköy Belediye Başkanlığı
 3. Harita Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü’nün cevabi Yazısı
 4. Davalı idarece yapılan imar ve parselasyon planı
 5. Emsal rayiç bedeller
 6. Onaylanmış vekaletnameler


Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi Örneği

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.