Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Dava Dilekçesi

ADANA X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLLERİ :

DAVALI                      :  X Belediyesi

KONU   :    Belirlenen kamulaştırma bedelinin düşük olması

sebebiyle değerinin fazlaya dair talep ve dava

haklarımız saklı kalmak üzere ….. TL’ye artırılması

talebidir.

DAVA DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR     :

  • Müvekkilimizin … İli, … İlçesi … mahallesi, … ada, … pafta, … parselde kayıtlı … m2 lik arsası … yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni’nin …/…/… tarih ve … sayılı kararına göre ………. Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.
  • Kıymet Takdir Komisyonu tarafından arsa m2’sinin değeri … olarak tespit edilmiş ve müvekkilimizin arsasına toplam …   kamulaştırma değeri biçilmiştir.
  • Ancak kamulaştırılan arsanın konumu, bu bölgede son zamanlarda yapılan satış işlemleri, arsaların değer artışı gibi konular dikkate alınmamış, yeterli inceleme yapılmamıştır. Bu sebeple arsanın değer tespitinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca yeniden yapılması gerekmektedir.
  • Komisyon tarafından tespit edilen değerin günün koşullarına uygun olarak arttırılması ve m2 için … olarak tespiti ile müvekkilimizin … m2 arsası için kamulaştırma bedelinin toplam … ye çıkarılması gerekmektedir.
  • Tüm bu nedenlerden dolayı mahkemeniz nezdinde işbu davanın açılması ve bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :  2942 Sayılı Yasa, HMK ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER            :  Tapu kaydı, istimlak evrakı, yasal ve takdiri her

türlü delil.

İSTEM VE SONUÇ      : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin … m2 lik arsası için biçilen kamulaştırma bedelinin … olarak belirlenmesine,  kamulaştırma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 13 Temmuz 2020 20:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.