Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Kambiyo Takibine İtiraz Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA.TÜKETİCİ MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİNE

Dosya No:

DİLEKÇEYİ VEREN

(DAVALI) :

VEKİLİ                : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVACI             :

VEKİLİ : Av.

KONU : Süresi içinde davaya ilişkin cevaplarımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

USUL YÖNÜNDEN İTİRAZIMIZ

06/12/2018 tarihli, 7155 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle TTK’ya eklenen 5/A maddesi uyarınca, “(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.”denilmiştir.

Ancak huzurdaki dava  ; arabuluculuk yoluna başvuru yapılmadan açılmıştır bu sebeple davanın usulden reddini talep ediyoruz.

ESAS YÖNÜNDEN İTİRAZLARIMIZ

TAKİBE KONU SENET İDDİA EDİLENİN AKSİNE TEMİNAT SENEDİ DEĞİLDİR; HİÇBİR ŞEKİLDE TEMİNAT İBARESİ YAZMAMAKLA BİRLİKTE, TEMİNAT OLUNAN SÖZLEŞME DE BELİRTİLMEMİŞTİR.

İcra takibi borçlusu davacı dava dilekçesinde özetle;  senedin teminat senedi olduğunu, takip alacaklısından araç kiraladığını, aracı teslim ettiğini, boş senet imzaladığını ve takip alacaklısına borcu olmadığını belirtmiştir.

Senedin hangi hukuki ilişkinin teminatı olduğu hususunun bir başka deyişle karşılıklı edimleri, içeren bir sözleşmenin teminatı için verildiği konusunun yazılı belge ile kanıtlanması gereklidir. Yani bir senedinin teminat senedi hükmünde olabilmesi için;

Senedin üzerinde açıkça  teminat olarak verildiği yazılmalıdır. (Teminat senedi ibaresi)

Belirtilen senedin teminat senedi hükmünde olduğunu gösteren sözleşme gereklidir.

Takibe konu senet üzerinde teminat ibaresi bulunmadığı gibi, davacı tarafından takibe konu senedin teminat senedi olduğuna dair herhangi bir sözleşme veya yazılı delil sunulmamıştır.

HGK.nun 14.03.2001 tarih ve 2001/12-233 sayılı ve yine HGK.nun 22.06.2001 tarih ve 2001/12-496 sayılı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı bir belgeyle kanıtlanmadığı sürece `teminat senedi` sözcüklerinin tek başına bononun kayıtsız şartsız bir bedelin ödenmesi vaadini içeren niteliğini etkilemeyeceği kabul edilmiştir.

Kaldı ki davaya konu bono üzerinde böyle bir ibare yoktur. Yargıtay 12. HD., 29.03.1995, 4575/4595 kararında; “senet üzerinde teminat olarak verildiğine ilişkin bir bilgi bulunmadığına göre, borçlunun itirazının reddinin gerektiğine” hükmedilmiştir.

DAVACI, BORÇLU OLMADIĞINI BELİRTMEKLE BİRLİKTE BUNU İSPATLAYACAK HERHANGİ BİR BELGE, DELİL SUNAMAMIŞTIR.

Senedin bedelsiz olduğu ve borç olmadığı itirazı için, Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte borçlu borcu olmadığını veya borcun itfa veya ihmal edildiğini yalnız resmi veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir belge ile ispat edebilir. Borçlunun dava dilekçesi ekinde ve delil listesinde İİK Madde 169 uyarınca bir belge bulunmadığından borçlunun itirazı yerinde değildir.

Davacı dilekçesinde bu şekilde bir borcu olmadığını belirtmiştir. Ancak bunu ispatlayacak herhangi bir yazılı delil sunmamıştır.

Kambiyo senedinin bedelsizliğine dayalı menfi tespit davasında davacı, senet temel borç ilişkisindeki bir nedenden dolayı bedelsiz kaldığı için kambiyo borcunu ödemek zorunda olmadığını ileri sürmektedir. Bu durumda bir kambiyo ilişkisinin varlığı esasen davacı tarafından kabul edilmektedir. Davalının kambiyo alacağını ayrıca başka delillerle ispat etmesine gerek yoktur. Bedelsizlik iddiasına gelince: Bedelsizlik davacının öne sürdüğü bir vakıa olduğuna göre bunu ispat yükü de davacıya aittir. Kambiyo senedinin bir temel alacağın varlığına karine oluşturması da aynı sonuca varılmasını zorunlu kılmaktadır. Bedelsizliğe dayalı menfi tespit davası açan borçlu temel alacağın mevcut olmadığını,- karinenin aksini – öne sürmektedir. Bedelsizlik iddiası senede karşı olduğundan, kural olarak ancak bir kesin delille ispat edilebilir.

Yargıtay 19.H.D. 2016/19121 E. 2017/6766 K. 10.10.2017 tarihli kararında özetle; [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]”Dava bonoya dayalı ilamsız icra takibine yapılan menfi tespit istemine ilişkindir. Menfi tespit davalarında kural olarak davalı alacaklı alacağını ispatla yükümlüdür. Ancak takibe konu bono kambiyo senedi vasfında olup illetten mücerrettir. Bu durumda bonodan dolayı borçlu bulunmadığı ispat yükümlüğü davacıya aittir. Davacı borçlu bulunmadığını ancak usulüne uygun yazılı delil ile ispatlayabilir. Bu hüküm göz önüne alınmaksızın CD kaydı delil olarak kabul edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.”[/ihc-hide-content]

Yargıtay[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ] 19.H.D. 2016/8860 E. 2017/2343 K. 22.03.2017 tarihli kararında özetle; “Dava icra takibinden dolayı borçlu bulunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkeme gerekçesinde dosya içinde fotokopisi bulunan belge içeriği esas alınarak davacının davalıya borçlu olmadığı kabul edilmiş ise de söz konusu belgenin aslı dosyaya ibraz edilmemiş olup fotokopi belge üzerinden değerlendirme yapılamaz. Somut olayımızda davalı tarafından söz konusu belge içeriği kabul edilmediğinden ispat yükü davacıda olup belge aslının [/ihc-hide-content]olduğunu ispatla yükümlü olduğunun gözetilmesi gerekir.

Yargıtay 19.H.D.2015/17953 E. 2016/8503 K. 09.05.2016 tarihli kararında özetle; “Davacı, senedin bedelsiz olduğunu ve anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunu yazılı delille ispatlamak zorundadır. O halde mahkemece, davacı delilleri toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, ispat yükünün tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

Yargıtay 13.H.D. [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]2015/8407  E. 2016/12396 K. 05.05.2016 tarihli kararında özetle; “Dava, kambiyo senedine dayalı olarak yapılan icra takibinden dolayı borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Her ne kadar Mahkemece, davalı tarafından icra takibine konu edilen 01.01.2012 tarihli senet nedeniyle alacaklı bulunduğuna dair ticari defter ve kayıtlarını ibraz etmediği, davalının 1.sınıf tacir olması nedeniyle alacağını belge ve kayıt altına alması gerektiği gerekçesiyle menfi tespit iken istirdata dönüşen ve yapılan takip nedeniyle davalı yana ödendiği anlaşılan toplam 6.113,89 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiş ise de; kambiyo senetlerinin ticari defterlere kaydı zorunlu değildir. Mahkemece, dava konusu senedin kambiyo senedi vasfında olup sebepten mücerret olduğu ve davacının söz konusu senet nedeniyle borçlu bulunmadığını kesin delille ispat yükü altında bulunduğu gözetilerek ve ispat yükü kendisinde bulunan davacının delilleri değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, ispat külfetinde yanılgıya düşülerek[/ihc-hide-content] yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”

Yukarıda belirttiğimiz Yargıtay Kararlarında defaten belirtildiği üzere; bonoya dayalı icra takibine ilişkin yapılan menfi tespit istemlerinde bedelsizlik iddiasını ispat yükü davacı borçluda kalmaktadır. Davacı dava dilekçesinde bedelsizlik iddiasını ispatlayacak herhangi bir delil sunmamıştır. Farazi olarak sözde borçlarının olmadığını belirtmişlerdir. Davacı davasını ispatla yükümlü olmakla, davasını ispat edememiştir. Bu sebeple hukuki dayanaktan yoksun olarak açılmış iş bu davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : T.T.K., İ.İ.K, T.B.K. ve İlgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :   (Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla )

1-İstanbul Anadolu 23. İcra Müdürlüğü ‘nün 2018/18897 Esas dosyası,                 

2-Tanık beyanları, bilirkişi incelemesi,

3-Yazılı ve şifahi bilcümle delil arz ve ikamesi.

SONUÇ VE İSTEM :   Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

– Müvekkilin alacağını sürüncemede bırakmak nedeniyle açılmış bulunan işbu haksız ve kötü niyetli davanın ve tedbir talebinin REDDİNE ,

-Haksız ve kötü niyetli itiraz nedeniyle Davacı/Borçlu’nun, davalı müvekkile %40 icra inkar tazminatı ödemesine, ( icra inkâr tazminatının aynı icra dosyası ile tahsiline ),

– Huzurdaki davanın kötü niyetli olarak açılması sebebiyle uğrayacağımız herhangi bir zararda dava açma hakkımızın saklı kaldığını belirterek yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin Davacı/Borçlu’ya yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 31.05.2019

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 13:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.