KAMBİYO SENEDİ BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ

ADANA NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ’NE

 

İCRA DOSYA NO   :2016/8055 Esas
ALACAKLI             : 
VEKİLİ                     :

KONU                       :

 
AÇIKLAMALAR    : 

 

  1. Davalı (Alacaklı), vekili aracılığı ile Denizli 2.İcra Müdürlüğü’nün 2016/8055 E. no.lu dosyası ile müvekkil aleyhine Kambiyo senetlerine mahsus icra yoluyla takip başlatmış ve Örnek 10 Ödeme Emri müvekkillerimize tebliğ edilmiştir.
  2. Müvekkillerimize tebliğ edilen ödeme emrine itiraz ediyoruz. Müvekkillerimizin ikamet adresi olduğu halde, icra takibi Denizli 2. İcra Müdürlüğünde yapılmıştır. İcra takibinin Nazilli İcra dairesinde yapılması gerekir. HGK’nun 15.01.2014 tarih ve 2013/12-476 Esas-2014/5 Karar sayılı kararı doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilerek İİK’nun 261. maddesinin ihtiyati haciz kararının infaz edilmesi gereken yeri belirlediği, icra takibi yönünden icra dairesinin yetkisinin anılan maddede belirlenmediği, yetki konusunda İİK’nun 50. maddesi atfı ile HMK’nun genel yetki kurallarının uygulanması gerektiği yönündeki görüş benimsenmiştir.
  3. Müvekkiller hiçbir şekilde çekin cirantalarını tanımamakta ve bu şahıslar ile herhangi bir  ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu çek’in akıbeti belli değildir. Müvekkillerimizdem Ali İhsan Demiralp çek ile ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2016/8262 soruşturma numarası ile suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca savcılığa suç duyurusu dışında çek ile ilgili zayi nedeniyle iptal davası açılmıştır. Bu yargılama Aydın 4. Asliye Hukuk ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinde 2016/184 E. numarası ile devam etmektedir.
  4. Açmış bulunduğumuz çek iptali davasında ihtiyati tedbir talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesi çek ile ilgili ödeme yasağı koymuştur. Aydın 4.Asliye hukuk mahkemesinde görülen dava gereği zaten davacı tarafa herhangi bir ödeme yapılmayacağından iş bu takibin durdurulması gerekmektedir.
  5. Müvekkillerimiz esnafdır ve sürekli ticari ilişki içerisindedirler. Bu takip sebebiyle taşınırlarına, taşınmazlarına ve banka hesaplarına bloke koyulmuştur. Müvekkillerimiz üzerinde uygulanan bu hacizler ve blokeler nedeniyle müvekkillerimizin ticari işleri zarara uğrayacı açık olduğundan İİK m.169/a f.2 ye göre takibin durdurulmasına karar verilmesi zorunluluk teşkil etmektedir. Çünkü zaten bu çek’in iptal edilmesi için yargı merciine başvurulmuş ve çek ile ilgili Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesince ödeme yasağı kararı verilmiştir.
  6. Karşı taraf çek’i 22/12/2016 tarihinde Denizli Halkbank Bakırlı şubesine ibraz etmiştir. Banka tarafından karşı tarafa çek’te ödeme yasağı olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple karşı tarafa herhangi bir ödeme yapılamamıştır. Bunun üzerine karşı taraf çek ile ilgili ödeme yasağı olduğunu bile bile çek’i takibe koymuş kötüniyetli ve ağır kusurlu bir davranış sergilemiştir. Karşı tarafın göstermiş olduğu bu kötüniyetli ve ağır kusurlu davranış gereği İİK m.169/6 dayanarak takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesi gerekmektedir.
  7. Denizli 2. İcra dairesince başlatılan takip sonucunda karşı taraf ihtiyati haczin icrası sebebiyle Müvekkillerimizin taşınır ve taşınmazlarına HAKSIZ yere haciz uygulanmış ayrıca banka hesaplarına bloke konulmuştur. Çekin bedeli 25.000,00 TL’DİR. Ancak haciz konulan taşınır ve taşınmazların değeri 25.000,00 TL’nin çok üstünde bir değerdir. Taşkın Haciz İle ilgili Yargıtay içtihatlarına bakıldığı zaman C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2000/3575K. 2000/3801 T. 15.5.2000 “…haczi mümkün taşınmazlar açısından değer tesbiti yaparak, alacak miktarını karşılayacak taşınmazları belirlemek ve fazla hacizleri kaldırmak gerekir.…” demiştir. Bu sebeple taşkın hacizlerin kaldırılması esnaf faaliyeti içerisinde bulunan müvekkillerimiz açısından zorunluluk teşkil etmektedir.
  8. Karşı tarafın tarafımıza göndermiş olduğu ödeme emrinde ki karşılıksız çek tazminatına, çek komisyonuna Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesince çek ile ilgili ödeme yasağı kararı verilmesinden dolayı karşı tarafa herhangi bir ödeme yapılmamasında tarafımıza kusur izafe edilemeyeceğinden., ödeme yasağı mahkeme kararına dayandığından ödeme emrinde ki yukarıda bahsettiğimiz kalemlere itiraz etmekteyiz. Ayrıca Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/1422 D.İş 2016/1418 Karar sayılı dosyası ile aleyhimize verilmiş olan ihtiyati hacize itiraz edeceğimizden ödeme emrinde ki ihtiyati haciz vekalet ücreti ve giderinede itiraz etmekteyiz.

 

DELİLLER                         :           Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/184 Esas sayılı dosyası, Denizli 2. İcra dairesinin 2016/8055 E. sayılı dosyası, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/1422 D.İş 2016/1418 Karar sayılı dosyası, Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2016/8262 Hazırlık numaralı soruşturması ve her türlü yasal delail.

 

HUKUKİ SEBEPLER        :           İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :          Yukarıda arz ve izah edildiği üzere, yetkiye, borca, faize, karşılıksız çek tazminatına, çek komisyona, ihtiyati haciz vekalet ücretine,giderine ve taşkın haczin kaldırılmasına ilişkin yapmış olduğumuz itirazımız ve şikayetmizin kabulüne ve icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederiz.06.01.2017

                                                                                

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.