KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ

KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ -1-

ADANA NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ’NE

 

İCRA DOSYA NO   :2016/8055 Esas
ALACAKLI             :
VEKİLİ                     :

KONU                       :

AÇIKLAMALAR    :

 

 1. Davalı (Alacaklı), vekili aracılığı ile Denizli 2.İcra Müdürlüğü’nün 2016/8055 E. no.lu dosyası ile müvekkil aleyhine Kambiyo senetlerine mahsus icra yoluyla takip başlatmış ve Örnek 10 Ödeme Emri müvekkillerimize tebliğ edilmiştir.
 2. Müvekkillerimize tebliğ edilen ödeme emrine itiraz ediyoruz. Müvekkillerimizin ikamet adresi olduğu halde, icra takibi Denizli 2. İcra Müdürlüğünde yapılmıştır. İcra takibinin Nazilli İcra dairesinde yapılması gerekir. HGK’nun 15.01.2014 tarih ve 2013/12-476 Esas-2014/5 Karar sayılı kararı doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilerek İİK’nun 261. maddesinin ihtiyati haciz kararının infaz edilmesi gereken yeri belirlediği, icra takibi yönünden icra dairesinin yetkisinin anılan maddede belirlenmediği, yetki konusunda İİK’nun 50. maddesi atfı ile HMK’nun genel yetki kurallarının uygulanması gerektiği yönündeki görüş benimsenmiştir.
 3. Müvekkiller hiçbir şekilde çekin cirantalarını tanımamakta ve bu şahıslar ile herhangi bir  ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu çek’in akıbeti belli değildir. Müvekkillerimizdem Ali İhsan Demiralp çek ile ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2016/8262 soruşturma numarası ile suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca savcılığa suç duyurusu dışında çek ile ilgili zayi nedeniyle iptal davası açılmıştır. Bu yargılama Aydın 4. Asliye Hukuk ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinde 2016/184 E. numarası ile devam etmektedir.
 4. Açmış bulunduğumuz çek iptali davasında ihtiyati tedbir talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesi çek ile ilgili ödeme yasağı koymuştur. Aydın 4.Asliye hukuk mahkemesinde görülen dava gereği zaten davacı tarafa herhangi bir ödeme yapılmayacağından iş bu takibin durdurulması gerekmektedir.
 5. Müvekkillerimiz esnafdır ve sürekli ticari ilişki içerisindedirler. Bu takip sebebiyle taşınırlarına, taşınmazlarına ve banka hesaplarına bloke koyulmuştur. Müvekkillerimiz üzerinde uygulanan bu hacizler ve blokeler nedeniyle müvekkillerimizin ticari işleri zarara uğrayacı açık olduğundan İİK m.169/a f.2 ye göre takibin durdurulmasına karar verilmesi zorunluluk teşkil etmektedir. Çünkü zaten bu çek’in iptal edilmesi için yargı merciine başvurulmuş ve çek ile ilgili Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesince ödeme yasağı kararı verilmiştir.
 6. Karşı taraf çek’i 22/12/2016 tarihinde Denizli Halkbank Bakırlı şubesine ibraz etmiştir. Banka tarafından karşı tarafa çek’te ödeme yasağı olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple karşı tarafa herhangi bir ödeme yapılamamıştır. Bunun üzerine karşı taraf çek ile ilgili ödeme yasağı olduğunu bile bile çek’i takibe koymuş kötüniyetli ve ağır kusurlu bir davranış sergilemiştir. Karşı tarafın göstermiş olduğu bu kötüniyetli ve ağır kusurlu davranış gereği İİK m.169/6 dayanarak takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesi gerekmektedir.
 7. Denizli 2. İcra dairesince başlatılan takip sonucunda karşı taraf ihtiyati haczin icrası sebebiyle Müvekkillerimizin taşınır ve taşınmazlarına HAKSIZ yere haciz uygulanmış ayrıca banka hesaplarına bloke konulmuştur. Çekin bedeli 25.000,00 TL’DİR. Ancak haciz konulan taşınır ve taşınmazların değeri 25.000,00 TL’nin çok üstünde bir değerdir. Taşkın Haciz İle ilgili Yargıtay içtihatlarına bakıldığı zaman C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2000/3575K. 2000/3801 T. 15.5.2000 “…haczi mümkün taşınmazlar açısından değer tesbiti yaparak, alacak miktarını karşılayacak taşınmazları belirlemek ve fazla hacizleri kaldırmak gerekir.…” demiştir. Bu sebeple taşkın hacizlerin kaldırılması esnaf faaliyeti içerisinde bulunan müvekkillerimiz açısından zorunluluk teşkil etmektedir.
 8. Karşı tarafın tarafımıza göndermiş olduğu ödeme emrinde ki karşılıksız çek tazminatına, çek komisyonuna Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesince çek ile ilgili ödeme yasağı kararı verilmesinden dolayı karşı tarafa herhangi bir ödeme yapılmamasında tarafımıza kusur izafe edilemeyeceğinden., ödeme yasağı mahkeme kararına dayandığından ödeme emrinde ki yukarıda bahsettiğimiz kalemlere itiraz etmekteyiz. Ayrıca Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/1422 D.İş 2016/1418 Karar sayılı dosyası ile aleyhimize verilmiş olan ihtiyati hacize itiraz edeceğimizden ödeme emrinde ki ihtiyati haciz vekalet ücreti ve giderinede itiraz etmekteyiz.

 

DELİLLER                         :           Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/184 Esas sayılı dosyası, Denizli 2. İcra dairesinin 2016/8055 E. sayılı dosyası, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/1422 D.İş 2016/1418 Karar sayılı dosyası, Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2016/8262 Hazırlık numaralı soruşturması ve her türlü yasal delail.

 

HUKUKİ SEBEPLER        :           İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :          Yukarıda arz ve izah edildiği üzere, yetkiye, borca, faize, karşılıksız çek tazminatına, çek komisyona, ihtiyati haciz vekalet ücretine,giderine ve taşkın haczin kaldırılmasına ilişkin yapmış olduğumuz itirazımız ve şikayetmizin kabulüne ve icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederiz.06.01.2017

KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ -2-

                                                                       İCRANIN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

 

İSTANBUL İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI       :.

VEKİLİ         

 

DAVALI        :

VEKİLİ          :

 

KONU            : Ödeme emrine, takibe, yetkiye, zaman aşımına, imzaya, borca, çek

   tazminatına, ve faize itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMA : İstnabul ….İcra Müdürlüğünün …….. E sayılı dosyası ile kambiyo senedine      

                          mahsus müvekkil hakkında diğer borçlularla ile birlikte icra takibi

                          başlatılmıştır.

 

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ: Çek aslı icra kasasında olmaması halinde ödeme emrinin

iptalini talep ediyoruz.

 

YETKİYE İTİRAZ    . Müvekkilin adresi Şişli İcra Müdürlüğü mıntıkasındadır. Fatih İcra Müdürlüğünün takip için yetkisi bulunmaktadır. Yetki itirazımızın kabulünü talep ediyoruz.

 

TAKİBE İTİRAZ      : Takip konusu çek zaman aşımına uğramıştır. Bu sebeple kambiyo niteliğini kaybetmiştir. Takibin iptalini talep ediyoruz.

 

 

İMZAYA İTİRAZ     : Çek üzerindeki imza müvekkilimiz şirket yetkisi İsmail Talat

CİVELEK’e ait değildir. İmza incelemesi sonucu imzanın müvekkile ait olmadığı ortaya

çıkacaktır.

 

ÇEK TAZMİNATINA

İTİRAZ                      : Müvekkil şirketin çek üzerinde imzası olmadığından dolayı çek

tazminatından sorumlu değildir.

 

BORCA İTİRAZ       : Müvekkil karşı tarafa bir borcu bulunmamaktadır. Borca itirazımızın

kabulünü talep ediyoruz.

 

FAİZE İTİRAZ          : Talep edilen işlemiş ve işleyecek faiz oran ve miktarına itiraz ediyoruz. Müvekkile her hangi bir temerrüde düşmesi için ihtarname keşide edilmiş değildir. İşlemiş faize bu sebeple itiraz etmekteyiz

 

TAZMİNAT TALEBİMİZ : Alacaklı taraf haksız ve kötü niyetli takip başlatmıştır. Müvekkilin imzası da taklit edildiği için % 40 dan az olmamak üzere davalının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini talep ediyoruz.

 

İCRANIN DURDURULMASI TALEBİDİR. Müvekkil hakkında yasal unsurları mevcut olmayan senede bağlı icra takibi müvekkilim zararına sebebiyet vereceği için icra takibinin teminatsız olarak durdurulmasını talep ediyoruz.

 

SAİR İTİRAZLARIMIZ : Takip ile ilgili  sair itiraz, şikayet, dava haklarımız saklıdır.

 

HUKUBİ SEBEPLER      : HUMK.İİK.İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                  : İstanbul …İcra Müd. ………. E sayılı dosyası, Senet aslı,

 

NETİCE-İ TALEP       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle;

                                       -İcranın durdurulması talebinin kabulü ile,

                                       -Davamızın ve itirazlarımızın kabulüne,

                                       -Ödeme emrinin ve takibin iptaline,                        

                                      – Zaman aşımı sebebiyle takibin iptaline,

                                       -Yetki itirazının kabulü ile, imzaya, borca vaki itirazlarımızın da kabulüne   

                                      – Sair itirazlarımızın saklı tutulmasına,

                                       – Kötü niyetli olarak icra takibi yapan davalının % 40 dan az olmamak üzere kötü niyet tazminatı mahkum edilmesine,        

 • Dava masraf ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilemesini sayın mahkemeden saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz. 08.08.2008

 

                                                                                                  Davacı Vekili

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.