KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Mar 13, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku

Kambiyo Senedinde Borca İtiraz Nasıl Yapılır? Dilekçe Nasıl Hazırlanır?

Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukatları tarafından hazırlanan bu yazıda sizler için “kambiyo icra takibine itiraz” konusunu ele aldık. Derin öngörü katması ve faydalı olmasını dileriz.

KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ -1-

ADANA NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ’NE

İCRA DOSYA NO   : 2016/8055 Esas
ALACAKLI             :  
VEKİLİ                     :

 

KONU                       :

Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ
AÇIKLAMALAR    :  

 

 1. Davalı (Alacaklı), vekili aracılığı ile Denizli 2.İcra Müdürlüğü’nün 2016/8055 E. no.lu dosyası ile müvekkil aleyhine Kambiyo senetlerine mahsus icra yoluyla takip başlatmış ve Örnek 10 Ödeme Emri müvekkillerimize tebliğ edilmiştir.

 2. Müvekkillerimize tebliğ edilen ödeme emrine itiraz ediyoruz. Müvekkillerimizin ikamet adresi olduğu halde, icra takibi Denizli 2. İcra Müdürlüğünde yapılmıştır. İcra takibinin Nazilli İcra dairesinde yapılması gerekir. HGK’nun 15.01.2014 tarih ve 2013/12-476 Esas-2014/5 Karar sayılı kararı doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilerek İİK’nun 261. maddesinin ihtiyati haciz kararının infaz edilmesi gereken yeri belirlediği, icra takibi yönünden icra dairesinin yetkisinin anılan maddede belirlenmediği, yetki konusunda İİK’nun 50. maddesi atfı ile HMK’nun genel yetki kurallarının uygulanması gerektiği yönündeki görüş benimsenmiştir.

 3. Müvekkiller hiçbir şekilde çekin cirantalarını tanımamakta ve bu şahıslar ile herhangi bir  ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu çek’in akıbeti belli değildir. Müvekkillerimizdem Ali İhsan Demiralp çek ile ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2016/8262 soruşturma numarası ile suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca savcılığa suç duyurusu dışında çek ile ilgili zayi nedeniyle iptal davası açılmıştır. Bu yargılama Aydın 4. Asliye Hukuk ( Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinde 2016/184 E. numarası ile devam etmektedir.

 4. Açmış bulunduğumuz çek iptali davasında ihtiyati tedbir talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesi çek ile ilgili ödeme yasağı koymuştur. Aydın 4.Asliye hukuk mahkemesinde görülen dava gereği zaten davacı tarafa herhangi bir ödeme yapılmayacağından iş bu takibin durdurulması gerekmektedir.

 5. Müvekkillerimiz esnafdır ve sürekli ticari ilişki içerisindedirler. Bu takip sebebiyle taşınırlarına, taşınmazlarına ve banka hesaplarına bloke koyulmuştur. Müvekkillerimiz üzerinde uygulanan bu hacizler ve blokeler nedeniyle müvekkillerimizin ticari işleri zarara uğrayacı açık olduğundan İİK m.169/a f.2 ye göre takibin durdurulmasına karar verilmesi zorunluluk teşkil etmektedir. Çünkü zaten bu çek’in iptal edilmesi için yargı merciine başvurulmuş ve çek ile ilgili Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesince ödeme yasağı kararı verilmiştir.

 6. Karşı taraf çek’i 22/12/2016 tarihinde Denizli Halkbank Bakırlı şubesine ibraz etmiştir. Banka tarafından karşı tarafa çek’te ödeme yasağı olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple karşı tarafa herhangi bir ödeme yapılamamıştır. Bunun üzerine karşı taraf çek ile ilgili ödeme yasağı olduğunu bile bile çek’i takibe koymuş kötüniyetli ve ağır kusurlu bir davranış sergilemiştir. Karşı tarafın göstermiş olduğu bu kötüniyetli ve ağır kusurlu davranış gereği İİK m.169/6 dayanarak takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesi gerekmektedir.

 7. Denizli 2. İcra dairesince başlatılan takip sonucunda karşı taraf ihtiyati haczin icrası sebebiyle Müvekkillerimizin taşınır ve taşınmazlarına HAKSIZ yere haciz uygulanmış ayrıca banka hesaplarına bloke konulmuştur. Çekin bedeli 25.000,00 TL’DİR. Ancak haciz konulan taşınır ve taşınmazların değeri 25.000,00 TL’nin çok üstünde bir değerdir. Taşkın Haciz İle ilgili Yargıtay içtihatlarına bakıldığı zaman C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2000/3575K. 2000/3801 T. 15.5.2000 “…haczi mümkün taşınmazlar açısından değer tesbiti yaparak, alacak miktarını karşılayacak taşınmazları belirlemek ve fazla hacizleri kaldırmak gerekir.…” demiştir. Bu sebeple taşkın hacizlerin kaldırılması esnaf faaliyeti içerisinde bulunan müvekkillerimiz açısından zorunluluk teşkil etmektedir.

 8. Karşı tarafın tarafımıza göndermiş olduğu ödeme emrinde ki karşılıksız çek tazminatına, çek komisyonuna Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesince çek ile ilgili ödeme yasağı kararı verilmesinden dolayı karşı tarafa herhangi bir ödeme yapılmamasında tarafımıza kusur izafe edilemeyeceğinden., ödeme yasağı mahkeme kararına dayandığından ödeme emrinde ki yukarıda bahsettiğimiz kalemlere itiraz etmekteyiz. Ayrıca Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/1422 D.İş 2016/1418 Karar sayılı dosyası ile aleyhimize verilmiş olan ihtiyati hacize itiraz edeceğimizden ödeme emrinde ki ihtiyati haciz vekalet ücreti ve giderinede itiraz etmekteyiz.

DELİLLER                         :           Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/184 Esas sayılı dosyası, Denizli 2. İcra dairesinin 2016/8055 E. sayılı dosyası, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/1422 D.İş 2016/1418 Karar sayılı dosyası, Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2016/8262 Hazırlık numaralı soruşturması ve her türlü yasal delail.

HUKUKİ SEBEPLER        :           İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :          Yukarıda arz ve izah edildiği üzere, yetkiye, borca, faize, karşılıksız çek tazminatına, çek komisyona, ihtiyati haciz vekalet ücretine,giderine ve taşkın haczin kaldırılmasına ilişkin yapmış olduğumuz itirazımız ve şikayetmizin kabulüne ve icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederiz. tarih

Kambiyo Senedinde Borca İtiraz Nasıl Yapılır Dilekçe Nasıl Hazırlanır

KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ -2-

                                                                       İCRANIN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

İSTANBUL İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI       :.

VEKİLİ         

DAVALI        :

VEKİLİ          :

KONU            : Ödeme emrine, takibe, yetkiye, zaman aşımına, imzaya, borca, çek

   tazminatına, ve faize itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMA : İstnabul ….İcra Müdürlüğünün …….. E sayılı dosyası ile kambiyo senedine mahsus müvekkil hakkında diğer borçlularla ile birlikte icra takibi başlatılmıştır.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ: Çek aslı icra kasasında olmaması halinde ödeme emrinin

iptalini talep ediyoruz.

YETKİYE İTİRAZ    . Müvekkilin adresi Şişli İcra Müdürlüğü mıntıkasındadır. Fatih İcra Müdürlüğünün takip için yetkisi bulunmaktadır. Yetki itirazımızın kabulünü talep ediyoruz.

TAKİBE İTİRAZ      : Takip konusu çek zaman aşımına uğramıştır. Bu sebeple kambiyo niteliğini kaybetmiştir. Takibin iptalini talep ediyoruz.

İMZAYA İTİRAZ     : Çek üzerindeki imza müvekkilimiz şirket yetkisi İsmail Talat CİVELEK’e ait değildir. İmza incelemesi sonucu imzanın müvekkile ait olmadığı ortaya çıkacaktır.

ÇEK TAZMİNATINA İTİRAZ                      : Müvekkil şirketin çek üzerinde imzası olmadığından dolayı çek tazminatından sorumlu değildir.

BORCA İTİRAZ       : Müvekkil karşı tarafa bir borcu bulunmamaktadır. Borca itirazımızın kabulünü talep ediyoruz.

FAİZE İTİRAZ          : Talep edilen işlemiş ve işleyecek faiz oran ve miktarına itiraz ediyoruz. Müvekkile her hangi bir temerrüde düşmesi için ihtarname keşide edilmiş değildir. İşlemiş faize bu sebeple itiraz etmekteyiz

TAZMİNAT TALEBİMİZ : Alacaklı taraf haksız ve kötü niyetli takip başlatmıştır. Müvekkilin imzası da taklit edildiği için % 40 dan az olmamak üzere davalının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini talep ediyoruz.

İCRANIN DURDURULMASI TALEBİDİR. Müvekkil hakkında yasal unsurları mevcut olmayan senede bağlı icra takibi müvekkilim zararına sebebiyet vereceği için icra takibinin teminatsız olarak durdurulmasını talep ediyoruz.

SAİR İTİRAZLARIMIZ : Takip ile ilgili  sair itiraz, şikayet, dava haklarımız saklıdır.

HUKUBİ SEBEPLER      : HUMK.İİK.İlgili Mevzuat

DELİLLER                  : İstanbul …İcra Müd. ………. E sayılı dosyası, Senet aslı,

NETİCE-İ TALEP       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle;

 -İcranın durdurulması talebinin kabulü ile,

 -Davamızın ve itirazlarımızın kabulüne,

-Ödeme emrinin ve takibin iptaline,                        

– Zaman aşımı sebebiyle takibin iptaline,

 -Yetki itirazının kabulü ile, imzaya, borca vaki itirazlarımızın da kabulüne   

– Sair itirazlarımızın saklı tutulmasına,

– Kötü niyetli olarak icra takibi yapan davalının % 40 dan az olmamak üzere kötü niyet tazminatı mahkum edilmesine,        

 • Dava masraf ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilemesini sayın mahkemeden saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                  Davacı Vekili

KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ(Olumlu Netice) -3-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

…… İLGİLİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek üzere

…… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(İCRA HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İCRA DAİRESİ                     :…… İcra Müdürlüğü

DOSYA NO                       : 2019/…. E

YETKİLİ İCRA DAİRESİ     :…… İcra Müdürlüğü

YETKİYE İTİRAZ EDEN     :

 (DAVACI/BORÇLU)

DAVALI/ALACAKLI          :

TEBLİĞ TARİHİ                  :

KONU                                   :Yetkiye itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR  :

 • …… İcra Müdürlüğü’nün …..E. Sayılı dosyasından …… Şirketi adına şirket yetkilisi olarak, kambiyo senetlerine mahsus icra takibine ilişkin ödeme emri, tarafımıza ….. tarihinde tebliğ edilmiş olmakla, yasal süresi içerisinde (5 gün) yetkiye itiraz ediyorum.Takibe konu bonoda özel yetki kapsamında bonoya ilişkin ihtilaf vukuunda …… Mahkemeleri’nin yetkili olacağı belirlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu takip için yetkili müdürlük …… İcra Müdürlükleridir. Ancak takip yetkisiz olan …… İcra Müdürlüklerinde başlatılmıştır.
 • Ayrıca işbu davaya ve ilgili icra dairesine konu bono için taraflar arasında özel yetki kuralları belirlenmeseydi dahi genel yetki kuralı olarak takibe konu yapılmak istenen kambiyo senedi borçlusunun yerleşim yeri sayılan yerdeki icra dairesi, genel yetkili icra dairesidir. Dolayısıyla şirketin mersis adresi ………….. Adresine bağlı icra müdürlükleri olup bu da yine …… İcra Müdürlükleridir. İcra dosyası incelendiğinde de görüleceği üzere, alacaklı tarafından takip talebinde belirtilen ve tebligat yapılan adres bu adrestir. Bu sebeple yetkiye itiraz ediyorum. İtiraz hakkım saklı kalmak kaydı ile yetki itirazımın kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.

DELİLLER                              :

…… İcra Müdürlüğü 2019/… Esas numaralı dosyası

…… İcra Müdürlüğü 2019/…. Esas numaralı dosyasına aslı sunulmuş olan senetler

HUKUKİ NEDENLER         : İİK, TTK, HMK sair yasal mevzuat

SONUÇ VE TALEP             :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Yetki itirazımızın kabulü ile …… İcra Müdürlüğünün yetkisizliğine, yetkisiz icra müdürlüğünde başlatılan takibin iptaline, Takibe konu alacak için …… İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunun tespitine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.14.10.2019

                                                                                                                                                              Davacı/Borçlu

[/ihc-hide-content]

KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA VE BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ(Olumlu Netice) -4-

X NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

 

(İCRA HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

                                                                         (Takibin geçici olarak durdurulması talepli)

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ   : X İcra Müdürlüğü

DOSYA NO                   :

BORCA İTİRAZ

EDEN                            :

ALACAKLI                   :

VEKİLİ                         :

D.KONUSU                    :Borca itirazlarımızın sunulmasıdır.

TEBLİĞ TARİHİ           :

İTİRAZ NEDENLERİ    :

1-Yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz takibe ilişkin ödeme emri X tarihinde tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içerisinde borca itiraz ediyoruz.

2- Öncelikle bana gelen tebligat ekinde senet fotokopisi yer almamaktadır. Senedi göremediğimden kambiyo senedi vasıflarını taşıyıp taşımadığını bilemiyorum. Ben alacaklı tarafa herhangi bir borç yapmadım ve senet vermedim. Tebligat ekinde de senet örneği olmadığından imzaya da bakamıyorum ama kendisine senet vermediğim için söz konusu senetteki imza da bana ait değildir.

3-Açıklanan nedenlerle aleyhime haksız ve yersiz olarak yapılan takibin iptali için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                      :Takip dosyası, imza örnekleri ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM         :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle borca itirazımın kabulü ile;

Öncelikle aleyhime yapılan takibin geçici olarak durdurulmasına,

Aleyhime haksız ve yersiz olarak yapılan icra takibinin iptaline,

Karşı tarafın %20’den aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine,

Masraflarla ileride avukatla vekil edilmem durumunda ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                          Borca itiraz eden

EK: Kimlik Fotokopisi

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank