İtirazın Kesin Kaldırılması Dilekçe Örneği

İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

İTİRAZIN

KESİN OLARAK

KALDIRILMASINI

İSTEYEN ALACAKLI                   :

 

VEKİLİ                                            :

 

BORÇLU                                          :

 

VEKİLİ                                            :          

 

ALACAK TUTARI                         : …TL

 

KONU                                               : İtirazın kesin olarak kaldırılması ve takibin devamı isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1- Borçlu hakkında … İcra Müdürlüğü’nün …/… sayılı takip dosyasıyla giriştiğimiz icra takibine itiraz edilerek takip durdurulmuştur. Borçlu İcra Müdürlüğü’nün yetkisine ve borca itiraz etmiştir.

2- Takibi yapan icra Dairesinin yetkisiz olduğu iddiası yerinde değildir zira takip açıldığı sırada borçlu … İcra Müdürlüğü’nün yetki alanındaki … şehri sınırları içinde ikamet etmektedir. Borçlunun takipten sonra şehirden taşınmış olması İcra Müdürlüğü’nün yetkisine etkili değildir.

3- Borçlunun borca itirazı da yerinde değildir. Takip konusu senet borçluyla müvekkilim alacaklı arasında kitap satım sözleşmesi gereği düzenlenmiş olup halen ödenmemiştir. Borçlu yetkiye ve borca itiraz etmiş, senetteki imzasına itiraz etmeyerek imzasını ikrar etmiştir.

 

4- Yukarıda açıkladığımız nedenlerle takip hukuku yönünden geçerli bir ödeme belgesi sunamayan borçlunun itirazının kaldırılması istemiyle merciinize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 2004 S. K. m. 68 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    :… İcra dairesinin …/…E sayılı takip Dosyası, …./…./…. tarihli sözleşme, senet aslı ve fotokopisi ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle yapılan itirazın İcra ve İflas Kanunu gereğince kesin olarak kaldırılmasına, borçlu aleyhine % 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

 

Davacı (Alacaklı) Vekili

        Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.