İmzaya İtirazın Kaldırılması-İtirazın Kesin Kaldırılması Dilekçe Örneği

İmzaya İtirazın Kaldırılması-İtirazın Kesin Kaldırılması -1-

İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

İTİRAZIN

KESİN OLARAK

KALDIRILMASINI

İSTEYEN ALACAKLI                   :

 

VEKİLİ                                            :

 

BORÇLU                                          :

 

VEKİLİ                                            :          

 

ALACAK TUTARI                         : …TL

 

KONU                                               : İtirazın kesin olarak kaldırılması ve takibin devamı isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1- Borçlu hakkında … İcra Müdürlüğü’nün …/… sayılı takip dosyasıyla giriştiğimiz icra takibine itiraz edilerek takip durdurulmuştur. Borçlu İcra Müdürlüğü’nün yetkisine ve borca itiraz etmiştir.

 

2- Takibi yapan icra Dairesinin yetkisiz olduğu iddiası yerinde değildir zira takip açıldığı sırada borçlu … İcra Müdürlüğü’nün yetki alanındaki … şehri sınırları içinde ikamet etmektedir. Borçlunun takipten sonra şehirden taşınmış olması İcra Müdürlüğü’nün yetkisine etkili değildir.

 

3- Borçlunun borca itirazı da yerinde değildir. Takip konusu senet borçluyla müvekkilim alacaklı arasında kitap satım sözleşmesi gereği düzenlenmiş olup halen ödenmemiştir. Borçlu yetkiye ve borca itiraz etmiş, senetteki imzasına itiraz etmeyerek imzasını ikrar etmiştir.

 

4- Yukarıda açıkladığımız nedenlerle takip hukuku yönünden geçerli bir ödeme belgesi sunamayan borçlunun itirazının kaldırılması istemiyle merciinize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                   : 2004 S. K. m. 68 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    :… İcra dairesinin …/…E sayılı takip Dosyası, …./…./…. tarihli sözleşme, senet aslı ve fotokopisi ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle yapılan itirazın İcra ve İflas Kanunu gereğince kesin olarak kaldırılmasına, borçlu aleyhine % 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

 

Davacı (Alacaklı) Vekili

        Av.

İmzaya İtirazın Kaldırılması-İtirazın Kesin Kaldırılması -2-

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ MAHKEMESİNE

           

               İİK.170 / 2. Madde Uyarınca İcranın Geçici Durdurulması Taleplidir.

 

DAVACI                    :

                         

VEKİLİ                       : Anted adresidir.

 

DAVALI                    : 

VEKİLLERİ                :.                              

 

DAVA            : İmzaya,yetkiye ,faize İtiraz ve Borca İtiraz.

 

İCRA DOSYA NO    : X İcra Müdürlüğü 2019 / X Esas.

 

TEBLİĞ TARİHİ        : 03.02.2020

 

TALEP KONUSU      :

Müvekkil firma aleyhine başlatılan örnek 10 ödeme emrini havi icra takibine karşı takip konusu çekin, elle keşide tarihi ile oynanmış olup,çekte tahrifat söz konusu olup,keşide tarihinde yapılan tahrifat nedeniyle takip dayanağı çekin ,çek vasfını yitirmesi ve borca itirazımıza ilişkin takibin durdurulması ve iptali,

ÖNCELİKLE ve TEDBİREN;

Müvekkil firmaya ait olan çekin “15.09.2019 olarak gözüken keşide tarihi ile müvekkilin parafı olmadan oynama yapılmıştır.Yani herhangi bir bilirkişi ve uzman incelemesi olmadan çıplak gözle görüleceği üzere ,02 tarihi kalem ile 09 yapılmıştır.Tahmini çekin senesinde de oynama söz konusu olmuştur.Zaten çekin arka yüzünde ,Muhatap Banka tarafından “İş bu çek keşide tarihinde tahrifat olduğundan işleme alınmamıştır”ibresi not olarak düşülmüştür.Takip konusu çekin keşide tarihleri ile oynanmış olması karşısında İİK.170/2 madde uyarınca olası büyük mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından İCRANIN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI talepli dilekçemizdir.

AÇIKLAMA              :

  • Düzce  İcra Müdürlüğü 2019 / 0000 Esas  sayılı takip dosyası ile müvekkil firma aleyhine örnek 10 ödeme emirli kambiyo senetlerine mahsus icra takibine geçilmiştir.

Ödeme emri 03.01.2020 tarihinde tebliğ edilmiş olup yasal süresi içinde  imzaya ve borca itiraz istemli işbu davayı açıyoruz:

Takip Konusu çekin; öncelikle keşide tarihinde parafsız oynama söz konusudur. Müvekkil firmaya ait olan çekin “15.09.2019 olarak gözüken keşide tarihi ile müvekkilin parafı olmadan oynama yapılmıştır. Yani herhangi bir bilirkişi ve uzman incelemesi olmadan çıplak gözle görüleceği üzere, 02 tarihi kalem ile 09 yapılmıştır. Tahmini çekin senesinde de oynama söz konusu olmuştur.Zaten çekin arka yüzünde ,Muhatap Banka tarafından “İş bu çek keşide tarihinde tahrifat olduğundan işleme alınmamıştır”ibresi not olarak düşülmüştür  .          

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 207. maddesinde: “Senetteki çıkıntı, kazıntı veya silinti ayrıca onanmamışsa, inkar halinde göz önünde tutulmaz. Bu tür çıkıntı, kazıntı veya silinti mahkemece senedin geçerliliğine ve anlamına etkili olacak nitelikte görülürse, senet kısmen veya tamamen hükümsüz sayılabilir.” hükmü yer almaktadır (1086 S. HUMK. 298. madde). Buna göre senette mevcut olan çıkıntı veya senet metni altındaki hak ve silinti ayrıca tasdik edilmemiş ise inkar halinde yok hükmündedir. Senet üzerinde yapılan değişikliklerin, geçerli olabilmesi için, düzenleyen tarafından imza veya paraf edilmek suretiyle onaylanması gerekir. Bu şekilde yapılan imzaya veya paraf imzasına itiraz halinde, mahkemece, yöntemince imza incelemesi yapılmalıdır. Düzeltmenin onaylı olmaması veya imzanın keşideciye ait olmadığının anlaşılması halinde, düzeltme yok hükmünde olup, senedin düzeltme öncesi durumuna göre değerlendirme yapılır.

 

Takibe konu edilen çekin keşide tarihinde tahrifat yapılması halinde, tahrifat yapılmadan önceki haliyle, çek; TTK’nun 708/1. maddesi uyarınca yasal (10) günlük süresinde bankaya ibraz edilmişse, bu durumda tahrifat çek yönünden hüküm ifade etmez. Somut olayda; takip konusu çekin keşide tarihinde bir imza veya paraf bulunmamaktadır. Mahkemece alınacak  bilirkişi raporunada durum net olarak ortaya çıkacaktır.     

  •  

Düzce İcra Dairesinin,yetkisine de itiraz ediyoruz.Çünkü Çeke Dayanan Takiplerde Yetkili İcra Dairesi

  1. a) Borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki icra dairesinde (HUMK. m.. 9) “genel yetkili icra dairesi”
  2. b) Ödeme yerindeki icra dairesinde (TY. m. 692/4), ödeme yeri çekte gösterilmemişse, muhatap bankanın bulunduğu yer ödeme yeri sayıldığından, buradaki icra dairesinde, muhatabın adı yanında bir yer yazılı değilse, muhatap bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesinde (TY. m. 693/11), yapılması gerekir. Buraya kadar belirtilen “yetkili icra daireleri” tüm geçerlik (şekil) koşullarını içeren çekler için geçerlidir. Şekil koşullarından birini ya da birkaçını içermediği için çek niteliğinde bulunmayan belgeye dayanılarak, alacaklı tarafından -BK. m. 73 uyarınca- borçlunun yerleşim yerinin (ikametgahının) bulunduğu yerde de -genel haciz yoluyla- takip yapılabilir.

Çek niteliğindeki senede dayanılarak “genel haciz yolu ile” yapılacak takibin de -seçilen takip şekli, çekin niteliğini değiştirmeyeceğinden- yine keşide yeri, ödeme yeri ya da borçlunun yerleşim yerinde yapılması gerekir.

  • Müvekkilim aleyhine açılan bu takipte , faiz türü olan “REEKONT AVANS FAİZİ “”FAİZ ORANI”NI KABUL ETMİYORUZ.Çünkü kambiyo senetlerinde (bono) faiz oranı ile ilgili hükümler TTK’nin 637/2, 638/2 ve 722/2’nci maddelerinde yer almaktadır. Anılan hükümlerde faiz oranının %10 olduğu belirtilmiştir. Yargıtay 11.

Hukuk Dairesi TTK’nin 637/2, 638/2 ve 722/2’nci maddelerinin bu konuda özel hüküm niteliğinde olduğunu bu nedenle 3095 sayılı Kanunun l’inci maddesi uyarınca faiz uygulaması gerektiğini kabul etmiştir.Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ise kambiyo senetleri düzenleme işinin ticari iş olduğunu bu nedenle temerrüt halinde reeskont faizi uygulanacağını belirtmiştir.Oysa ki müvekkilimin herhangi bir temerüdü söz konusu değildir.Zaten çekte tahrifat olduğu için herhangi bir reeskont avans faizi istenmesi yasal değildir.

Yukarıda anlattığımız hususlar çerçevesinde “0,3 Çek komisyonu,%10 Çek Tazminatı alacak kalemlerini de kabul etmiyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde “Karşılıksızdır “ibresi çekin arkasına yazılmamıştır. Yani çekin ibraz süresi içinde, bankaya sunulduğunu gösteren tarih ancak bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacaktır. Bu hususları da bu nedenle kabul etmiyoruz.

  • Ayrıca müvekkilim, bu hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/80451 Soruşturma Numarası ile suç duyurusunda bulunmuştur.
  • Borca İtirazlarımız:

Müvekkil firmanın,  davalı firma ile herhangi bir ticari alışverişi yoktur, dolaysıyla senet vermesini gerektiren bir durum yoktur. Bu anlamda davalı firmaya herhangi bir borç sözkonusu olamaz.

H.NEDENLER           : İİK. ve ilgili mevzuat.

DELİLLER  (Ve dayanak sebepleri):

            1- Düzce  İcra Müdürlüğü 2019 / 22209 Esas Esas sayılı takip dosyası, takip dayanağı çekteki imza, keşide tarihleri

            2-Bilirkişi incelemesi,

            3- Yemin,isticvap, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/0000 Soruşturma Dosyası diğer yasal deliller.          

            (Karşı delil bildirme haklarımız saklıdır).

 

SONUÇ                      : Yukarıda açıklanan sebeplerle;

ÖNCELİKLE ve TENSİBEN;

Sunduğumuz imza örnekleri ile takip konusu çekteki keşide tarihlerinin açıkça farklılık göstermesi karşısında İİK.170/2. madde uyarınca, olası büyük mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önüne geçilmesi bakımından İCRANIN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI’na karar verilmesini,

YAPILACAK YARGILAMA İLE

Müvekkil aleyhine kambiyo senetlerine mahsus takip yolu ile başlatılan Düzce  İcra Müdürlüğü 2019 / 0000 Esas sayılı dosyasına dayanak oluşturan 15.09.2018  Keşide Tarihli Gaziantep Keşide Yeri ve 42.000,00.TL asıl alacak içeren cekteki keşide  tarihi ile parafsız oynanması neticesinde  ve takibin durdurulmasına,

Bu senetten dolayı müvekkilin borçlu olmadığına ve takibin iptaline,

% 20 kötüniyet tazminatının davalıya yüklenmesine,

Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin de karşıdan alınmasına karar verilmesini vekâleten saygı ile arz ve talep ederim.06.01.2020

EKİ:1-Onaylı vekâletname,

        2-Ekli olduğu bildirilen deliler suretleri,          

                                                                                                          Davacı vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Avukatlık Sözleşmesi Kaynaklı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Adana Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne İhtiyati Haciz Taleplidir. Davacılar : Vekil : Davalı : Harca …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.