İtirazın Kesin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Oca 29, 2020 | İcra Hukuku

İtirazın Kesin Kaldırılması Dilekçe Örneği

 X İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

İCRA DOSYA NO               : 2019/…. Esas

DAVACI(ALACAKLI)       :

VEKİLİ                                 :                                 

DAVALI(BORÇLU)           :

KONU                                   : Borçlunun borca itirazının kesin olarak kaldırılması talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR:

Davalı/borçlu, ….. Sitesi’nde konaklamakta olup, ısınma giderlerini ödemediğinden kendisi hakkında ….. İcra Müdürlüğünün 2019/…. E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Ancak davalı, bu icra takibine, haksız olarak itiraz etmiş ve söz konusu takip durmuştur. Hal böyle olunca, davalının haksız itirazının kaldırılması için işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Site yönetim kurulu tarafından, 15/05/2019 tarihinde, davalıca ödenmeyen 267,00 TL gider payının ödenmesi için gerekli yasal işlemlerin başlatılması yönünde karar alınmıştır.(EK 1) Bu karar üzerine, ….. İcra Müdürlüğünün 2019/…. E. Sayılı dosyası ile davalı aleyhine icra takibi başlatılmış, davalı bu icra takibine haksız olarak itiraz etmiştir. Nitekim davalının gider payını ödemediğine yönelik belgeler tarafımızca mahkemeye sunulup işbu husus kanıtlanacaktır.

İİK 68/1 gereğince;  “Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.” Yine Kat Mülkiyeti Kanunu 37/son şu şekildedir: “Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27/11/2018 Tarih, 2017/266 E. – 2018/1767 K. Sayılı kararı şu şekildedir: “2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “itirazın kesin olarak kaldırılması” başlıklı 68. maddesinin 1. fıkrasında; “Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Anılan madde hükmü gereğince, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri belgeler, itirazın kaldırılmasını sağlayıcı nitelikte sayılmaktadır.

Bu belgeler resmî daireler veya yetkili makamlar tarafından düzenlediklerinden, bunlarda borçlunun imzası bulunmaz; bu nedenle, borçlunun imzasının ikrar veya onaylanmış olması şartı burada aranmaz. Fakat bu belgelerin, itirazın kaldırılmasını sağlayıcı nitelikte sayılabilmesi için, borçlunun, belli bir para borcunu kayıtsız şartsız ödemek zorunda olduğunu göstermeleri gerekir.

Resmî dairelerin veya yetkili makamların düzenledikleri bir belgenin, itirazın kaldırılmasını sağlayıcı nitelikte bir belge olduğu, İcra ve İflas Kanunu’nda ve bazı özel kanunlarda yer alan hükümlerde açıkça kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra Yargıtay içtihatlarına göre Kanunlarda açıkça belirtilmese dahi bazı belgeler İİK’nın 68. maddesi kapsamında belge niteliğinde sayılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, yönetici (veya diğer kat maliklerinden her biri), gider (veya avans) payını ödemeyen kat malikine karşı, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre ilamsız icra takibi yapabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür (Kat Mülkiyeti K. m.20,II; m.35/i; m.25,III/a). Borçlu (kat maliki) ödeme emrine itiraz ederse, takibi yapan yönetici (veya diğer kat maliklerinden biri), (K….m.37’ye göre) kesinleşen işletme projesine veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararına dayanarak, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Çünkü kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İİK’nın 68. maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır (Kat Mülkiyeti Kanunu m.37 son fıkra) (Kuru B., İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara 2013, s. 289,290).

Hal böyle olunca, davalının haksız olarak itirazının kesin olarak kaldırılması için kanunda aranan belgeler tarafımızca mahkemeye sunulacak olup bu belgeler uyarınca davalının haksız itirazının kaldırılması gerekir.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : İİK, KMK, TBK, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                          : ……. Sitesi Yönetim Kurulunun Borçlarını Ödemeyenler Hakkında Resmi İşlemlerin Başlatılması yönündeki 15/05/2019 tarihli Kararı, Borçlu …..’a ait Cari Hesap Ekstresi, Tanık, Yemin ve her türlü delil.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davalının …. İcra Müdürlüğünün 2019/…. E. Sayılı dosyadaki HAKSIZ İTİRAZININ KESİN OLARAK KALDIRILMASINA,

2- Borçlunun haksız itirazı nedeniyle aleyhine %20 İCRA İNKAR TAZMİNATI HÜKMEDİLMESİNE,

3- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline,

Karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                          Davacı/Alacaklı Vekili

                                                                                                          Av. ..

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.