Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İtirazın Kaldırılmasında Borçlunun Sunduğu Nafaka Ödemesi Dekontları Değerlendirilmelidir – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/5040 Karar : 2016/23162 Tarih : 08.11.2016

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/5040
Karar : 2016/23162
Tarih : 08.11.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında … …. Aile Mahkemesi’nin 2013/830 Esas sayılı dosyasında görülmekte olan boşanma davasının yargılaması sırasında ……..2014 tarihli ara kararı ile müşterek çocuk için hükmedilen tedbir nafakası alacağının tahsili amacıyla genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, örnek … numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra müdürlüğüne verdiği dilekçede takibe konu borcun tamamının alacaklıya ödendiğini bildirerek borca itiraz ettiği, bunun üzerine, alacaklının borçlunun itirazı ile duran takibin devamını sağlamak amacıyla itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu mahkemenin; borçlu yanca takibe konu borcun ödendiğine dair İİK’nun 68. maddesi anlamında bir belge sunulmadığından bahisle itirazın kaldırılmasına karar verdiği görülmektedir.

İİK’nun 68/…. maddesi gereğince; genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, alacaklı, itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Anılan maddenin …. fıkrasında borçlunun itirazını varit gösterecek belge ibraz edememesi halinde icra mahkemesince itirazın kaldırılmasına karar verileceği, aynı maddenin …. fıkrasında da itirazın imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit olması durumunda itirazın kaldırılması talebinin reddolunacağı hükme bağlanmıştır.

Somut olayda, borçlunun icra dairesine verdiği dilekçesinde itirazını ödeme olgusuna dayandırdığı açıktır. Öte yandan, borçlu tarafından yargılama sırasında mahkemeye ibraz edilen 28…..2015 tarihli cevap dilekçesinde ödeme tarihlerini de belirtmek suretiyle mahkemece hükmedilen tedbir nafakasına istinaden nafaka bedellerinin tamamını alacaklının banka hesabına yatırdığını beyan ettiği görülmektedir. Ayrıca borçlunun, temyiz dilekçesi ekinde ödeme belgeleri sunduğu ve anılan belgelerin takibe konu nafaka borcu için yapılan ödemeleri gösteren dekontlar olduğunu ileri sürdüğü anlaşılmaktadır.

Bu durumda mahkemece, borçlu tarafından ibraz edilen ödeme belgelerinin İİK’nun 68. maddesi kapsamında incelenerek borçlunun ödeme iddiasının değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile itirazın kaldırılması isteminin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren … gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08…..2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 14:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.