İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi

Oca 30, 2020 | İcra Hukuku

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi -1-

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO :

 

DAVACI                      :

 

VEKİLİ                         : 

 

DAVALI                       :

 

TALEP KONUSU           : X … İcra Müdürlüğü’nün ……../…… E. sayılı                              dosyasındaki itirazın kaldırılması, kesinleşen temerrüt sebebiyle davalının kiralaması altındaki mecurdan tahliyesi ile akdin feshine karar verilmesi talebidir. (Takip bedeli 14.200,00-TL’dir)

AÇIKLAMALAR             :

1) Davalı X tarihli kira kontratı uyarınca müvekkilimin kiralayanı bulunduğu X Mahallesi X Caddesi  No: X adresindeki mecurda aylık 2.000,00 TL bedelle kiracı olarak bulunmaktadır. (Kira kontratı ile ispatlanacaktır)

2) Kiracı tarafından 2017 yılına ait Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım, ayları ile 2018 yılına ait Ocak ayı  kira bedelleri hiç ödenmemiştir. 2017 yılına ait Ağustos ayı kira bedeli ise 200,00-TL eksik ödenmiştir. Ödenmeyen kira bedellerinin tahsili amacıyla İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün …../….. E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Davalı, icradan gönderilen  30 gün ihtarlı ödeme emrini 16.01.2018 tarihinde tebellüğ etmiş, 19.01.2018 tarihinde ödeme emrine borç olmadığı iddiası ile haksız olarak itiraz etmiştir. Davalı borçlu  ödeme emrinde gösterilen 30 günlük yasal süre içinde kira bedelleri ödemediği gibi haksız itirazı ile takip durmuştur. (İcra dosyası ve banka kayıtları ile ispatlanacaktır)

3) Davalı borçlunun takibe konu kira bedellerini ödemediği gibi Şubat 2018 ayına ilişkin kira bedelini de ödemediği fiili gerçeğinde hukuki temerrüdü somut olarak ortadadır. Borçlu davalının aksini hiç bir şekilde ispatı söz konusu olmadığından haksız ve hukuka aykırı kötüniyetli itirazın kaldırılarak takibin devamına, mecurun tahliyesi ile taraflar arasındaki akdin feshi ve kötüniyetli davalı borçlunun  % 20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi için Sayın Mahkemenizde dava ikame etmek zaruretimiz hasıl olmuştur. 

HUKUKİ DELİLLER       : X tarihli kira kontratı, İstanbul X İcra Müdürlüğü’nün X E. sayılı takip dosyası, X bank X Şubesindeki X no’lu müvekkile ait hesap dökümleri v.s delil.

HUKUKİ DAYANAK      : 6570 s.k., İ.İ.K., HMK, vs. yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda izah edilen sebeplerle;

– Takip dosyasına yapılan haksız itirazın kaldırılmasına,

– Temerrüdü sabit borçlu davalının  X Mahallesi X Caddesi  NO: X adresindeki mecurdan tahliyesine,

– X tarihli kira kontratının feshine,

– Takip dosyasına yapılan haksız kötü niyetli  itiraz nedeniyle  davalı borçlu hakkında % 20 den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, 

– Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederiz. tarih 

                                                              DAVACI VEKİLİ

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi -2-

X NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                       BİRLEŞTİRME TALEPLİDİR.

 

DAVACI                               : 

 

VEKİLİ                                 :

 

DAVALI                               : 

 

KONU                                   : Kira bedelinin ödenmemesi nedeni ile temerrüt tahliye ve itirazın kaldırılması talebimiz ile bu dosya arasında mevcut bağlantı nedeniyle X sayılı dosyası ile birleştirilmesi talebimizdir.

DAVA DEĞERİ                   : X TL ( Asıl alacak – Takip sonrası işleyen faiz ve masraflar  hariç )

-AÇIKLAMALAR-

Davacı müvekkilimiz ile davalı ….. ve ……. San. Ve Tic. Ltd. Şti arasında 01/11/2017 başlangıç tarihli ve 60 ay süreli kira kontratı imzalanmıştır.

Yapılmış olan kira kontratı gereğince mülkiyeti müvekkile ait olan . X adresli dükkanda X  ile beraber davalı kiracı sıfatı ile ikamet etmektedir.

Davalı/kiracılar ile müvekkilimizin imzalamış oldukları kira kontratı gereğince, davalı/kiracıların ödemesi gereken,

 1. 01/11/2017 500,00 TL
 2. 01/02/2018 500,00 TL
 3. 01/04/2018 500,00 TL
 4. 01/07/2018 500,00 TL
 5. 01/08/2018 000,00 TL
 6. 01/09/2018 500,00 TL
 7. 01/10/2018 500,00 TL
 8. 01/11/2018 135,00 TL
 9. 01/12/2018 635,00 TL
 10. 01/01/2019 135,00 TL
 11. 01/02/2019 635,00 TL
 12. 01/03/2019 135,00 TL
 13. 01/04/2019 135,00 TL

Aylarına ait toplam 82.810,00 TL  kira borcunu ödememiştir, temerrüde düşmüştür.

Ödenmemiş olan kira borcu dönemlerine ilişkin Antalya … Müdürlüğü’nün 2019/…..Esas sayılı dosyası ile davalı …. ve …. San. Ve Tic. Ltd. Şti hakkında icra takibi başlatılmıştır. Başlatılan icra takibine borçlular tarafından itiraz edilmiş ve yasal sürede de ödeme yapılmamıştır. İcra dosyasına yapılmış olan itirazı haricen öğrenmiş bulunmaktayız.

Gerek itirazın kaldırılarak takibin devamına, gerekse taşınmazın tahliyesi konusunda karar almak için ….. San. Ve Tic. Ltd. Şti  hakkında Antalya ç…. Hukuk Mahkemesi 2019…. E. Sayılı dosyasıyla dava açılmış olup, davanın …..2019 tarihinde duruşması bulunmaktadır.

İş bu dava dilekçesinde yer alan davalı ….. hakkında da Antalya … İcra Müdürlüğü’nün 2019/….Esas sayılı dosyası ile takip açılmış ve itiraz edilmiş olması sebebiyle iş bu davayı açma zarureti tarafımızca hasıl olmuştur. Yasal süresi içerisinde kiracı ….. hakkında iş bu davayı açmaktayız. Ayrıca,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

MADDE 166 – (1) Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar.

(2) Davalar, ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme, talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, bununla bağlıdır.

(3) Birleştirme kararı, derhal ilk davanın açıldığı mahkemeye bildirilir.

(4) Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayılır.

(5) İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da bu madde hükmüne göre birleştirilmesine karar verilebilir. Bu halde istinaf incelemesi, birleştirilen davalarda uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait kararı inceleyen bölge adliye mahkemesi dairesinde yapılır.

İş bu dava ile, Antalya …..İcra Hukuk Mahkemesi 2019/…..E. Sayılı dosyasının aynı icra takibine bağlı olması, kiracıların taşınmazı birlikte kullanıyor olması, davaların konusu ve taraflarının aynı olması, davalılar arasında dava arkadaşlığı bulunması ve davalar arasında bağlantı bulunması sebebiyle, davaların birleştirilmesini ve  kira kontratı gereğince yapması gereken ödemeleri yapmayan davalıların/kiracıların temerrüde düşmesi sebebiyle kiracıların taşınmazdan TAHLİYESİNE, itirazın kaldırılarak icra takibinin kaldığı yerden devamına karar verilmesini, talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                    : TBK, İİK. ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                    : X başlangıç tarihli ve 60 ay süreli kira kontratı, X  …. İcra Müdürlüğü’nün 2019…. Esas sayılı dosyası, Antalya icra Hukuk Mahkemesi X /… E. Sayılı dosyası ve her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM                         :Arz ve izah edilen sebepler ile;

1-)Öncelikle X İcra Hukuk Mahkemesi’nin X dosyası ile  iş bu dava arasında bağlantı bulunması sebebiyle, bu davamızın ilk davayla BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2-)DAVAMIZIN KABULÜ İLE, kira kontratı gereğince yapması gereken ödemeleri yapmayan Davalı/kiracının temerrüde düşmesi sebebi ile X adresindeki taşınmazdan TAHLİYESİNE, itirazın kaldırılarak icra takibinin kaldığı yerden devamına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

Av.

 

EK 1: Vekaletname

EK 2: Kira Kontratı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.