İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi 1

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: İtirazın kaldırılması ve tahliye kararı verilmesi istemimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

1-)  Kiracı …..,  mülkiyeti müvekkiller ….. ait olan ve …….. bulunan taşınmazda 01.06.2007 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca, çalışmaktadır.

2-) Tarafımızca, kiracının, 2013 yılı Ağustos ve Kasım aylarına ait aylık 1.560,00 TL’den iki aylık kira bedeli, 2014 yılı mayıs ayı 1.560,00 TL’den Temmuz, Eylül, Kasım ayları 1.660,00 TL’den 4 aylık kira bedeli, 2015 yılı Mart ve Ağustos ayları 1.660,00 TL’den iki aylık kira bedeli olmak üzere toplam 12.980,00 TL kira bedelini  ödememesi nedeniyle kiracı aleyhine İstanbul  36. İcra Müdürlüğünün 2015/21489 E. sayılı icra dosyası ile takip başlatılmıştır ve kiracıya tahliye talepli ödeme emri gönderilmiştir.Borçlu-kiracıya söz konusu ödeme emri Telbligat Kanunu m.35’e göre …. tarihinde tebliğ olmuştur ve kanuni süresi içerisinde borçlu vekili Av. Sabahaddin Özkan tarafından borca itiraz edilerek takip durdurulmuştur.

3-) Borçlu-kiracı vekili itiraz dilekçesinde kira akdini reddetmeyerek, kira borcunun bulunmadığını ve borcun tamamını ödemiş olduğunu iddia ederek borca, faiz ve ferilerine itiraz etmiştir. Ancak, İİK. 269/c maddesi uyarınca, kira akdini reddetmeyerek “takip konusunu borcu ödediğini” iddia eden kiracı iddiasını ispat ile yükümlü kılınmıştır.

4-) Kiracı, itirazlarında, kira sözleşmesinin süresinin dolmasından önce …/…/… tarihli sözleşme aynı şartlarla tekrar uzatıldığından bahsetmiş ve bu itirazıyla da icra takibini durdurmuştur. Ancak, kiracının ileri sürmüş olduğu itirazları yerinde değildir. Zira, kiracıyla kira sözleşmesinin uzatılmasına yönelik herhangi bir sözleşme yapılmadığı gibi, zımni olarak da kira sözleşmesinin uzatılması konusunda herhangi bir irade beyanında bulunulmamıştır.

5-) Bu nedenle, kiracının asılsız iddialar ileri sürerek, kira sözleşmesinin yenilendiği gerekçesiyle başlatmış olduğumuz icra takibine itiraz ederek takibi durdurması nedeniyle, söz konusu itirazların kaldırılmasına karar verilmek üzere davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: 2004 S. K. m. 275 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: … İcra müdürlüğü …/…E. Sayılı takip dosyası, …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kiracının yerinde olmayan icra emrine karşı itirazlarının kaldırılarak kiracının tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu: 4293

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi 2

ADANA NÖBETÇİ İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DAİRESİ: A İcra Müdürlüğü

DOSYA NUMARASI:

İTİRAZIN KALDIRILMASINI VE TAHLİYE İSTEYEN ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

DAVA: İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE

KONU: Kira borcuna itiraz etmiş bulunan borçlu A itirazının kesin kaldırılmasına, takibin devamına, %20 icra inkar davalıdan tahsiline ve kiralanan taşınmazdan tahliyesine kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Kiracı borçlu, mülkiyeti müvekkilime ait olan ve “……..” adresinde bulunan işyerini A başlangıç tarihli ve yazılı kira sözleşmesi ile kiralamıştır.

Kira sözleşmesi uyarınca kira müddeti 1 yıl, bir senelik kira alacağı 6.000 TL olarak kararlaştırılmış, kiracı kira borcunu hiçbir zaman gününde ödememiştir. Her ay geçmiş ayların kira borcunu kapatmıştır. Her ne kadar kira borcu peşin alınacağı kararlaştırılmışsa da borçlu ödemeleri hep sonradan ve eksik olarak yapmıştır. Borçlunun yaptığı ödemelere ilişkin banka dekontları ektedir.

Ödenmeyen kira bedellerinin tahsili ve kiracının tahliyesi için kiracı aleyhinde A Esas sayılı dosyasından tahliye talepli icra takibine geçilmiş ve ödeme emri borçluya A tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu A tarihinde ödeme emrine kötüniyetli olarak itiraz etmiş ve takibi durdurmuştur. Davalı kötü niyetle müvekkilin alacağını sürüncemede bırakmak saiki ile ödeme emrine itiraz etmiştir.

Ödeme emrine itiraz eden borçlu itirazında ödeme dekontunu sunarak kira akdini ikrar etmiştir. Sunmuş olduğu dekont ise ödenmemiş ayların gecikmiş kira bedellerine mahsup edilmiştir.

Borçlunun 20.12.2019-10.03.2021 tarihleri arasında kira ödemiş olduğu tarihler şu şeklidedir: 20.12.2019,17.01.2020, 25.02.2020, 06.04.2020, 16.07.2020, 15.09.2020, 07.10.2020, 14.10.2020, 17.12.2020, 25.01.2021. Halen müvekkile ait işyerinde olup Mart ayı kirasını ve yan giderleri ödememiştir. Yapılan hesaplamalarda borçlunun ödemelerinin sürekli geciktiği tespit edilmiştir.

Davalı-takip borçlusu, bu itirazla, alacağı sürüncemede bırakma, mecurda bir süre daha ücret ödemeden oturmanın yolunu aramaktan başka bir şey amaçlamamaktadır. İtirazlar haksızdır; kira ödemesi söz konusu değildir.

Bu itibarla, maddi ve hukuki dayanağı bulunmayan, herhangi bir geçerli belgeye dayanmayan, iyiniyetten uzak itirazların kaldırılmasını talep ediyoruz. Yine itirazlarında haksız ve kötüniyetli olan, alacaklıyı zarara uğratmayı amaçlayan davalı-takip borçlusunun, alacağın %20’ından aşağı olmamak üzere, icra-inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmekteyiz.

Öte yandan, yasal süresi içinde takibe konu borcu ödemeyen kiracının, kira borcunu ödeme konusunda direnme gösterdiği ve temerrüde düştüğü açıktır. Kira ücreti ödenmeyen bir kira sözleşmesi ilişkisini sürdürmesi müvekkilden beklenemez. İcra takibine rağmen, yasal süre içerisinde herhangi bir ödeme yapmayan kiracının, temerrüt nedeniyle mecurdan tahliyesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER: A İcra Müdürlüğü’nün A Esas sayılı dosyası, (Celbi talep olunur) Kira ödeme dekontları, Tanık, gerektiğinde Bilirkişi incelemesi ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle davamızın kabulü ile;

Borca itiraz etmiş bulunan borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına,

Borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak inkar tazminatına mahkûm edilmesine,

Borçlunun kiralanan “A” adresindeki taşınmazdan tahliyesine,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İtirazın Kaldırılmasını ve Tahliye İsteyen Alacaklı Avukatı Saim İNCEKAŞ

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Avukatlık Sözleşmesi Kaynaklı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Adana Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne İhtiyati Haciz Taleplidir. Davacılar : Vekil : Davalı : Harca …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.