İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dava Dilekçesi Örneği

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                           :

KONU                                               : İtirazın kaldırılması ve tahliye kararı verilmesi istemimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Kiracı …..,  mülkiyeti müvekkiller ….. ait olan ve …….. bulunan taşınmazda 01.06.2007 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca, çalışmaktadır.

2-) Tarafımızca, kiracının, 2013 yılı Ağustos ve Kasım aylarına ait aylık 1.560,00 TL’den iki aylık kira bedeli, 2014 yılı mayıs ayı 1.560,00 TL’den Temmuz, Eylül, Kasım ayları 1.660,00 TL’den 4 aylık kira bedeli, 2015 yılı Mart ve Ağustos ayları 1.660,00 TL’den iki aylık kira bedeli olmak üzere toplam 12.980,00 TL kira bedelini  ödememesi nedeniyle kiracı aleyhine İstanbul  36. İcra Müdürlüğünün 2015/21489 E. sayılı icra dosyası ile takip başlatılmıştır ve kiracıya tahliye talepli ödeme emri gönderilmiştir.Borçlu-kiracıya söz konusu ödeme emri Telbligat Kanunu m.35’e göre …. tarihinde tebliğ olmuştur ve kanuni süresi içerisinde borçlu vekili Av. Sabahaddin Özkan tarafından borca itiraz edilerek takip durdurulmuştur.

3-) Borçlu-kiracı vekili itiraz dilekçesinde kira akdini reddetmeyerek, kira borcunun bulunmadığını ve borcun tamamını ödemiş olduğunu iddia ederek borca, faiz ve ferilerine itiraz etmiştir. Ancak, İİK. 269/c maddesi uyarınca, kira akdini reddetmeyerek “takip konusunu borcu ödediğini” iddia eden kiracı iddiasını ispat ile yükümlü kılınmıştır.

4-) Kiracı, itirazlarında, kira sözleşmesinin süresinin dolmasından önce …/…/… tarihli sözleşme aynı şartlarla tekrar uzatıldığından bahsetmiş ve bu itirazıyla da icra takibini durdurmuştur. Ancak, kiracının ileri sürmüş olduğu itirazları yerinde değildir. Zira, kiracıyla kira sözleşmesinin uzatılmasına yönelik herhangi bir sözleşme yapılmadığı gibi, zımni olarak da kira sözleşmesinin uzatılması konusunda herhangi bir irade beyanında bulunulmamıştır.

5-) Bu nedenle, kiracının asılsız iddialar ileri sürerek, kira sözleşmesinin yenilendiği gerekçesiyle başlatmış olduğumuz icra takibine itiraz ederek takibi durdurması nedeniyle, söz konusu itirazların kaldırılmasına karar verilmek üzere davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K. m. 275 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : … İcra müdürlüğü …/…E. Sayılı takip dosyası, …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kiracının yerinde olmayan icra emrine karşı itirazlarının kaldırılarak kiracının tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu: 4293

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.