İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Haz 12, 2019 | İcra Hukuku

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği -1-

İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : …. İcra Müdürlüğü, 2017/…Esas

İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEN
ALACAKLI/DAVACI : ……. (T.C. ….)

VEKİLİ : Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI/BORÇLU : ..
VEKİLİ : Av. ..

DAVA KONUSU : … İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine karşı kötü niyetli yapılan itirazın kaldırılmasıyla takibin devamına ve davalı aleyhine takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil …. ile borçlu …. arasında 16.12.2016 tarihli kira sözleşmesi yapılmıştır. Bu kira sözleşmesine göre 2.) Kira sözleşmesinin Hususi Şartlar bölümünün 4. maddesine göre, “Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan, dönem kirasının sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbedeceği gibi bu hal taşınmazın tahliyesi sebebidir”.

Bu kira sözleşmesinden kaynaklanan kira bedellerinin ödenmemesi üzerine, …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı dosyası ile borçlu …. aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

Borçlu vekili tarafından bu takibe karşı kısmi itiraz edilerek, icra takibinin durdurulmasına neden olmuştur. Söz konusu borca itiraz dilekçesi 15.11.2017 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Müvekkilimiz yurt dışında yaşadığından dolayı, 6.) Borca itiraz kapsamında dosyaya sunulmuş olan ödemelere bakıldığında, 06.02.2017 tarihinde 4.000,00 TL, 20.02.2017 tarihinde (şubat kirası açıklaması ile) 3.850 TL, 22.09.2017 tarihinde (ağustos ayı için ödenen kira açıklaması ile) 4.000,00 TL ödendiği görülmektedir. Yapılan bu ödemelere bir diyeceğimiz yoktur.

25.10.2017 tarihinde yapılan (ekim ayı için ödenen kira açıklaması ile) 2.500,00 TL’lik ödemeyi itiraz olarak kabul etmemekteyiz. Zira bu ödeme dekontundaki açıklamada da görüleceği üzere Ekim 2017 dönemi için yapılmıştır. Söz konusu icra takibinde iste Ekim 2017 dönemine ilişkin bir 8.) Bunların dışında 9.) Yine 268 Seri No’lu GVK Genel Tebliği’ne göre, işyeri kiralarının kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeleri 10.) Taraflar arasında akdedilmiş olan kira sözleşmesi gereğince kira bedeli müvekkilin sözleşmede yazılı 11.) Sonuç olarak, …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/…. Esas sayılı dosyasına davalı tarafından kötü niyetli olarak yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına, davalı hakkından takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, itirazın kaldırılması için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER : 2004 S. K. m. 275 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER :

1.) … İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı İcra takip dosyası

2.) 16.12.2016 tarihli kira sözleşmesi

3.) Tanıklar

4.) Keşif

5.) Bilirkişi incelemesi

6.) Yemin vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1.) Davanın kabulüne,

2.) …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına,

3.) Borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen faiziyle ÖDEMEYE,

4.) Söz konusu itirazın kötü niyetli olması hasebi ile takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

5.) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini yüce mahkemenizden saygılarımızla


DAVACI VEKİLİ
Av.

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği -2-

ADANA X. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO               :

DAVALI                   :

VEKİLLERİ            :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       :

AÇIKLAMALAR   :

Borçlu …. ve kefil olarak davacı/borçlu … aleyhine alacaklı/davalı müvekkil şirket tarafından, İstanbul 12. İcra müdürlüğü 2016/… E. Sayılı dosyası ile bonodan doğan alacağa ilişkin olarak takip başlatılmıştır.Davacı/borçlu ise işbu dava aracılığıyla borcunun olmadığını söylemiş ve itiraz etmiştir.

Ancak huzurdaki davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki, dava süresinde açılmamıştır.

Takip konusu senet bir kambiyo senedi çeşidi olan bonodur. Bu nedenle İ.İ.K.’nun kambiyo senetlerine mahsus takiplere ilişkin kurallarına tabidir. Buna göre ödeme emrinin tebliğinden itibaren işleyecek beş günlük yasal itiraz süresi içince borçlu tarafından itirazda bulunulma zorunluluğu vardır. İtiraz süresinin başlangıcı icra dosyasından yapılan resmi tebligat ile başlamaktadır. Bu dosyada borçluya yapılan tebligat tarihi …. tarihinde kendisine tebliğ edilmiştir. İş bu husus icra dosyasında bulunan tebliğ mazbatası ile de sabittir. Davacı yan ise itirazını 06.09.2017 tarihinde yapmış bulunup, borçlu tarafından süresi içinde itirazda bulunulmadığından, süresi geçtikten sonra yapılmış itirazın hukuken geçerliliği bulunmaması nedeniyle itirazın reddi gerekmektedir.

Davacı yanın dilekçesinde belirtmiş olduğu üzere tebligat muhtara değil kendisine yapılmıştır ki tebligat muhtara yapılmış olsa dahi usulsüz olmamaktadır. Dolayısıyla usulsüz tebligat yapıldığı kabul edilemez.

 Tebligat Kanunu madde 21 :Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Müvekkil şirket sözleşmeden de anlaşılacağı üzere bir mal satışı yapmıştır. Uygulamada başka kişilerin bilgileri kullanarak alışveriş yapılabilmekte ya da kefil gösterilebilinmektedir. Ancak burada sözleşmedeki 1. Müteselsil borçlu kısmındaki ve davacı yanın göndermiş 07.02.2017 tarihinde icra dairesine yapmış olduğu itiraz dilekçesindeki ve dava konusu kambiyo senedindeki imzaların aynı olduğu açıktır. Davacı vekili imzanın müvekkil adına atılmış olan imzanın muhtemelen davacının kızından boşanan eski damadı Selçuk Kayaş’ın attığını iddia etmektedir. Bu durum yargılamaya gerektiren bir husustur.

Alacaklı vekilinin faize ilişkin itirazlarını kabul etmekle birlikte, dosyanın hesap bilirkişisine gönderilmeksizin Sayın Mahkemenizce resen takip alacağına avans faiz oranı uygulanmasına ve takibin bu rakam üzerinden devamına karar verilmesi talebimiz mevcuttur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenler ve resen gözetilecek olan nedenlerle, takibin avans faiz oranı üzerinden devamına karar verilmesini, yargılama masrafları ile ücreti vekâletin davacı taraf üzerine bırakılmasını vekâleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

                                                                                               Davalı Vekili

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği -3-

Olumlu netice aldığımız bir diğer itirazın kaldırılması dava dilekçesi aşağıdaki gibidir:

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.