İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği (Kira Sözleşmesi Kaynaklı)

-1-

İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün 2019/19 E. sayılı dosyası.

İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEN ALACAKLI/DAVACI:

VEKİLİ : Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI/BORÇLU:
VEKİLİ:

DAVA KONUSU : Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün 2019/19 Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine karşı kötü niyetli yapılan itirazın kaldırılmasıyla takibin devamına ve davalı aleyhine takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil …. ile borçlu …. arasında 16.12.2016 tarihli kira sözleşmesi yapılmıştır. Bu kira sözleşmesine göre 2.) Kira sözleşmesinin Hususi Şartlar bölümünün 4. maddesine göre, “Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan, dönem kirasının sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbedeceği gibi bu hal taşınmazın tahliyesi sebebidir”.

Bu kira sözleşmesinden kaynaklanan kira bedellerinin ödenmemesi üzerine, …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı dosyası ile borçlu …. aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

Borçlu vekili tarafından bu takibe karşı kısmi itiraz edilerek, icra takibinin durdurulmasına neden olmuştur. Söz konusu borca itiraz dilekçesi 15.11.2017 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Müvekkilimiz yurt dışında yaşadığından dolayı, 6.) Borca itiraz kapsamında dosyaya sunulmuş olan ödemelere bakıldığında, 06.02.2017 tarihinde 4.000,00 TL, 20.02.2017 tarihinde (şubat kirası açıklaması ile) 3.850 TL, 22.09.2017 tarihinde (ağustos ayı için ödenen kira açıklaması ile) 4.000,00 TL ödendiği görülmektedir. Yapılan bu ödemelere bir diyeceğimiz yoktur.

25.10.2017 tarihinde yapılan (ekim ayı için ödenen kira açıklaması ile) 2.500,00 TL’lik ödemeyi itiraz olarak kabul etmemekteyiz. Zira bu ödeme dekontundaki açıklamada da görüleceği üzere Ekim 2017 dönemi için yapılmıştır. Söz konusu icra takibinde iste Ekim 2017 dönemine ilişkin bir 8.) Bunların dışında 9.) Yine 268 Seri No’lu GVK Genel Tebliği’ne göre, işyeri kiralarının kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeleri 10.) Taraflar arasında akdedilmiş olan kira sözleşmesi gereğince kira bedeli müvekkilin sözleşmede yazılı 11.) Sonuç olarak, …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/…. Esas sayılı dosyasına davalı tarafından kötü niyetli olarak yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına, davalı hakkından takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, itirazın kaldırılması için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: 2004 S. K. m. 275 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER: 1.) … İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı İcra takip dosyası 2.) 16.12.2016 tarihli kira sözleşmesi 3.) Tanıklar 4.) Keşif 5.) Bilirkişi incelemesi 6.) Yemin vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1) Davanın kabulüne,

2) Adana İcra Müdürlüğü’nün 2021 Esas sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına,

3) Borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen faiziyle ÖDEMEYE,

4) Söz konusu itirazın kötü niyetli olması hasebi ile takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

5) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini yüce mahkemenizden saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği -2-

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVALI:

VEKİLLERİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU:

AÇIKLAMALAR:

Borçlu …. ve kefil olarak davacı/borçlu … aleyhine alacaklı/davalı müvekkil şirket tarafından, İstanbul 12. İcra müdürlüğü 2016/… E. Sayılı dosyası ile bonodan doğan alacağa ilişkin olarak takip başlatılmıştır. Davacı/borçlu ise işbu dava aracılığıyla borcunun olmadığını söylemiş ve itiraz etmiştir.

Ancak huzurdaki davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki, dava süresinde açılmamıştır.

Takip konusu senet bir kambiyo senedi çeşidi olan bonodur. Bu nedenle İ.İ.K.’nun kambiyo senetlerine mahsus takiplere ilişkin kurallarına tabidir. Buna göre ödeme emrinin tebliğinden itibaren işleyecek beş günlük yasal itiraz süresi içince borçlu tarafından itirazda bulunulma zorunluluğu vardır. İtiraz süresinin başlangıcı icra dosyasından yapılan resmi tebligat ile başlamaktadır. Bu dosyada borçluya yapılan tebligat tarihi …. tarihinde kendisine tebliğ edilmiştir. İş bu husus icra dosyasında bulunan tebliğ mazbatası ile de sabittir. Davacı yan ise itirazını 06.09.2017 tarihinde yapmış bulunup, borçlu tarafından süresi içinde itirazda bulunulmadığından, süresi geçtikten sonra yapılmış itirazın hukuken geçerliliği bulunmaması nedeniyle itirazın reddi gerekmektedir.

Davacı yanın dilekçesinde belirtmiş olduğu üzere tebligat muhtara değil kendisine yapılmıştır ki tebligat muhtara yapılmış olsa dahi usulsüz olmamaktadır. Dolayısıyla usulsüz tebligat yapıldığı kabul edilemez.

Tebligat Kanunu madde 21 :Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Müvekkil şirket sözleşmeden de anlaşılacağı üzere bir mal satışı yapmıştır. Uygulamada başka kişilerin bilgileri kullanarak alışveriş yapılabilmekte ya da kefil gösterilebilinmektedir. Ancak burada sözleşmedeki 1. Müteselsil borçlu kısmındaki ve davacı yanın göndermiş 07.02.2017 tarihinde icra dairesine yapmış olduğu itiraz dilekçesindeki ve dava konusu kambiyo senedindeki imzaların aynı olduğu açıktır. Davacı vekili imzanın müvekkil adına atılmış olan imzanın muhtemelen davacının kızından boşanan eski damadı Selçuk Kayaş’ın attığını iddia etmektedir. Bu durum yargılamaya gerektiren bir husustur.

Alacaklı vekilinin faize ilişkin itirazlarını kabul etmekle birlikte, dosyanın hesap bilirkişisine gönderilmeksizin Sayın Mahkemenizce resen takip alacağına avans faiz oranı uygulanmasına ve takibin bu rakam üzerinden devamına karar verilmesi talebimiz mevcuttur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenler ve resen gözetilecek olan nedenlerle, takibin avans faiz oranı üzerinden devamına karar verilmesini, yargılama masrafları ile ücreti vekâletin davacı taraf üzerine bırakılmasını vekâleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

                                                                                               Davalı Vekili

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği (Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle) -3-

Olumlu netice aldığımız bir diğer itirazın kaldırılması dava dilekçesi aşağıdaki gibidir:

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO:

İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEN (ALACAKLI)      

VEKİLİ:

KARŞI TARAF (BORÇLU): 

DAVA KONUSU: Borca İtiraz etmiş bulunan borçlunun itirazının kesin kaldırılması ile  takibin devamına, asıl alacağın  %20 den az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR:

Müvekkilimiz ile  borçlu 15 tarihinde Adana ili Seyhan İlçesi Turizm geliştirme alanında bulunan 12 Ada – 3 parselde bulunan T3 ve G3 alanlarından oluşan 1500 m2 otel alanının satın alınması işlemi için aralarında yazılı sözleşme akdedilmiş ve buna istinaden müvekkilimiz borçlu 16 tarihinde ödenmek üzere  11 tarihinde Adalet Bankası Seyhan şubesine 21.000  (yirmi bir bin ) TL yatırmıştır.  Fakat Borçlu sözü edilen parsel için gerekli olan tahsis onanmasını  alamamış, dolayısıyla müvekkilimize karşı sorumlu olduğu sözleşmeden kaynaklanan borcunu ifa edememiş ve sözleşme hükümsüz kalmıştır. İlaveten borçlu, sözleşmedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmediğinden aralarındaki akdi kabul etmiş sayılır Ki: bu nedenle tarafımızca dayanak olarak gösterilen sözleşme akdi İİK 68. Madde anlamında bir belge haline gelmiştir. Borçlu tarafımızdan açılan icra takip dosyasına 11 tarihinde hiçbir borcu olmadığı yönünde itiraz ettiğinden bu davanın açılması mecburiyeti hasıl olmuştur.

DELİLLER: Vekalet  Sözleşmesi ektedir. Adana16. İcra Müdürlüğünün 15 Esas sayılı dosyası, banka kayıtları ve sair her türlü delil.

HUKUKİ  SEBEBLER: İİK, HMK ve sair tüm yasal delil

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerden dolayı; borçlu itirazının kesin KESİN KALDIRILMASI İLE takibin devamına, asıl alacağın %20’den az olmamak üzere İCRA İNKAR TAZMİNATINA karar verilmesini  saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

İtirazın Kaldırılması Dilekçesi (Kefalet Kaynaklı) -4-

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEN ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLULAR:

D. KONUSU: Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün 2019/19 sayılı dosyasına yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına, borçlunu yüzde yirmi inkâr tazminatı ödemeye mahkûm edilmesine karar verilmesi talebi hk.

AÇIKLAMALAR:

1- Borçlular Ahmet ve Mehmet, 2019 tarih ve 156 no’lu sözleşmeye istinaden müvekkil davacıların mirasbırakanı Murat ile birlikte T.C. Ziraat Bankası Seyhan Şubesi’nde Kemal isimli kişinin çekmiş olduğu krediye müştereken ve müteselsilen kefil olmuşlardır. Asıl borçlunun borcu ödeyememesi üzerine, alacaklı Ziraat Bankası tarafından Adana İcra Müdürlüğü’nün 19 E. sayılı dosyası ile borçlular hakkında icra takibi başlatılmış; borcu, kefillerden Murat’ın vefat etmiş olması nedeniyle müvekkil haciz tehdidi altında 16.880,00 TL ödemiştir.

 2- Borçlular Ahmet ve Mehmet, müvekkil ile birlikte müşterek ve müteselsil olarak kefil olmalarına rağmen hiçbir şekilde ödeme yapmaya yanaşmamışlardır. Bu nedenle, müvekkiller tarafından yapılan ödeme nispetinde aleyhlerine Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün 2019/19 E. sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır.

3- Borçlular, 04.01.2020 tarihinde ödeme emrine itiraz etmiş olup böyle bir borçlarının ve kefilliklerinin bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Ancak, takibin dayandığı belgeler göz önüne alındığında, bu belgelerin İİK 68. madde kapsamında alacağı ispat eden belgelerden olduğu ve borçluların itirazının haksız olduğu açıktır. İşbu nedenlerle delillerimizin toplanmak sureti ile borçluların haksız itirazlarının kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmesini talep etme gereği doğmuştur.

DELİLLER: Ziraat Bankası Seyhan Şubesi’nden 2019 tarih ve 156 sayılı sözleşme ve sözleşmeye dayalı tüm dosya münderecatının istenmesi, Seyhan İcra Müdürlüğü’nün dosyası, Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün 2019/19 E. sayılı dosyası, ödemeye ilişkin belgeler, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil,

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydı ile,

Adana 2. İcra Müdürlüğü’nün 2019/19 E. sayılı dosyasına yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına,

Borçluların asgari yüzde yirmi icra inkâr tazminatı ödemeye müştereken ve müteselsilen mahkum edilmesine,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Alacaklı Vekili

Ek : Vekaletname örneği

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi (Senet Kaynaklı) 5

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Borçlunun icra dosyasına vaki itirazın kesin kaldırılması ile borçlu aleyhine %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- Davalı taraf; tarafımızca takibe konulan 12 sayılı icra dosyasında borca, faize ve tüm ferilerine itiraz etmiştir. Söz konusu itirazlar hukuka aykırı ve mesnetsizdir.

2- Taraflar arasında 15 tarihinde 20.000 bedelli ödeme taahhüdü içeren bir senet imzalanmıştır. Davalı taraf senedin vadesi geldiğinde ödeme yapmamış ve müvekkil alacağını tahsil edebilmek adına icra takibi başlatmıştır. Davalı taraf; müvekkile, talep edilen şekil ve miktarda borcu olmadığını iddia etmiştir. Ancak, tarafımızca bunun kabulü mümkün değildir.

3- İİK md.68 hükmüne göre “imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Taraflar arasında düzenlenen senet imzası ikrar edilmiş yazılı borç ikrarını içeren adi yazılı senet hükmündedir. Davalı Adana 2. İcra Müdürlüğüne yaptığı itirazda imzaya değil borca, faize ve tüm ferilerine itiraz etmiştir. Dolayısıyla burada zımni ikrar söz konusudur.

YARGITAY 19.Hukuk Dairesi 2009/ 9127 E. 2010 / 5844 K. 11.05.2010 tarihli ilamında da Davacının takibe koyduğu belge, kambiyo senedi niteliğine haiz değilse de; imzası davalı borçlu tarafından açıkça inkar edilmediğinden borç ikrarına havi adi borç senedi niteliğinde olduğunun kabulü gerekir” diyerek bu durumu hüküm altına almıştır.

4) YARGITAY 13.Hukuk Dairesi 2020/6 E. 2020/4926 K. 18.06.2020 tarihli ilamında ise ” Senetteki imza davalı tarafından inkar edilmemiş olmakla aksini ispat da davalıya aittir. Mahkemece senedin borç ikrarına havi yazılı belge niteliği göz ardı edilerek ispat yükünün davacı tarafa yükletilmesinde isabet yoktur.” diyerek davalı borçlunun inkar etmeyerek zımni ikrar etmiş olacağını ve aksini kanıtlamakla yükümlü olduğunu belirtmiştir.

5- Yukarıdaki açıklamalar ışığında davalı borçlunun icra takibine vaki itirazının haksız ve mesnetsiz olduğu açıktır. Davalı borçlunun işbu haksız, mesnetsiz ve kötü niyetli itirazı nedeniyle borçlu aleyhine %20’dan aşağı olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesini ve itirazın kaldırılmasını sayın mahkemeden talep etmek zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER : Adana 2.İcra Müdürlüğü’nün ….. sayılı İcra Dosyası, ….. düzenleme tarihli imzası ikrar edilmiş borç ikrarını içeren adi yazılı senet….. tarihli arabuluculuk tutanağı ,bilirkişi ,sair yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER : İİK ,TTK ve sair yasal mevzuat.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle re’sen araştırılacak sair sebeplerle, icra dosyasına vaki itirazın kaldırılması ile takibin devamına, davalı aleyhine % 20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa bırakılmasına karar verilmesini talep ederim. 03.02.2021

DAVACI VEKİLİ

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: