İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Son Güncelleme Tarihi

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği -1-

İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : …. İcra Müdürlüğü, 2017/…Esas

İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEN
ALACAKLI/DAVACI : ……. (T.C. ….)

VEKİLİ : Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI/BORÇLU : ..
VEKİLİ : Av. ..

DAVA KONUSU : … İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine karşı kötü niyetli yapılan itirazın kaldırılmasıyla takibin devamına ve davalı aleyhine takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil …. ile borçlu …. arasında 16.12.2016 tarihli kira sözleşmesi yapılmıştır. Bu kira sözleşmesine göre 2.) Kira sözleşmesinin Hususi Şartlar bölümünün 4. maddesine göre, “Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan, dönem kirasının sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbedeceği gibi bu hal taşınmazın tahliyesi sebebidir”.

Bu kira sözleşmesinden kaynaklanan kira bedellerinin ödenmemesi üzerine, …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı dosyası ile borçlu …. aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

Borçlu vekili tarafından bu takibe karşı kısmi itiraz edilerek, icra takibinin durdurulmasına neden olmuştur. Söz konusu borca itiraz dilekçesi 15.11.2017 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Müvekkilimiz yurt dışında yaşadığından dolayı, 6.) Borca itiraz kapsamında dosyaya sunulmuş olan ödemelere bakıldığında, 06.02.2017 tarihinde 4.000,00 TL, 20.02.2017 tarihinde (şubat kirası açıklaması ile) 3.850 TL, 22.09.2017 tarihinde (ağustos ayı için ödenen kira açıklaması ile) 4.000,00 TL ödendiği görülmektedir. Yapılan bu ödemelere bir diyeceğimiz yoktur.

25.10.2017 tarihinde yapılan (ekim ayı için ödenen kira açıklaması ile) 2.500,00 TL’lik ödemeyi itiraz olarak kabul etmemekteyiz. Zira bu ödeme dekontundaki açıklamada da görüleceği üzere Ekim 2017 dönemi için yapılmıştır. Söz konusu icra takibinde iste Ekim 2017 dönemine ilişkin bir 8.) Bunların dışında 9.) Yine 268 Seri No’lu GVK Genel Tebliği’ne göre, işyeri kiralarının kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeleri 10.) Taraflar arasında akdedilmiş olan kira sözleşmesi gereğince kira bedeli müvekkilin sözleşmede yazılı 11.) Sonuç olarak, …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/…. Esas sayılı dosyasına davalı tarafından kötü niyetli olarak yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına, davalı hakkından takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, itirazın kaldırılması için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER : 2004 S. K. m. 275 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER :

1.) … İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı İcra takip dosyası

2.) 16.12.2016 tarihli kira sözleşmesi

3.) Tanıklar

4.) Keşif

5.) Bilirkişi incelemesi

6.) Yemin vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1.) Davanın kabulüne,

2.) …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına,

3.) Borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen faiziyle ÖDEMEYE,

4.) Söz konusu itirazın kötü niyetli olması hasebi ile takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

5.) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini yüce mahkemenizden saygılarımızla


DAVACI VEKİLİ
Av.

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği -2-

ADANA X. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO               :

DAVALI                   :

VEKİLLERİ            :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       :

AÇIKLAMALAR   :

Borçlu …. ve Ancak huzurdaki Takip konusu Davacı yanın dilekçesinde belirtmiş olduğu üzere tebligat muhtara değil kendisine yapılmıştır ki tebligat muhtara yapılmış olsa  Tebligat Kanunu madde 21 :Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden Müvekkil şirket sözleşmeden de anlaşılacağı üzere bir mal satışı yapmıştır. Uygulamada başka kişilerin bilgileri kullanarak alışveriş yapılabilmekte ya da kefil gösterilebilinmektedir. Ancak burada sözleşmedeki 1. SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenler ve resen gözetilecek olan nedenlerle, takibin avans faiz oranı üzerinden devamına karar verilmesini,                                                                                                İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği -3-

X NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İCRA DOSYA NO                : 2016/6130 E

 

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

İSTEYEN (ALACAKLI)      

VEKİLİ                                  : 

 

KARŞI TARAF (BORÇLU) : 

DAVA KONUSU : Borca İtiraz etmiş bulunan borçlunun itirazının kesin kaldırılması ile  takibin devamına, asıl alacağın  %20 den az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR :

Müvekkilimiz X ile  borçlu X  X tarihinde X ili X İlçesi X mevki Turizm geliştirme alanında bulunan X Ada – 3 parselde bulunan T3 ve G3 alanlarından oluşan X m2 otel alanının satın alınması işlemi  için  aralarında yazılı  sözleşme akdedilmiş ve buna istinaden müvekkilimiz borçlu X  ödenmek üzere  X tarihinde X Bankası X şubesine  21.000  ( yirmi bir bin ) TL yatırmıştır.  Fakat Borçlu sözü edilen parsel için gerekli olan tahsis onanmasını  alamamış, dolayısıyla müvekkilimize karşı sorumlu olduğu sözleşmeden kaynaklanan  borcunu ifa edememiş ve sözleşme hükümsüz kalmıştır. İlaveten borçlu, sözleşmedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmediğinden aralarındaki akdi kabul etmiş sayılır Ki: bu nedenle tarafımızca dayanak olarak gösterilen sözleşme akdi İİK 68. Madde anlamında  bir belge haline gelmiştir. Borçlu tarafımızdan açılan icra takip dosyasına X tarihinde hiçbir borcu olmadığı yönünde itiraz ettiğinden bu davanın açılması mecburiyeti hasıl olmuştur.

DELİLLER                    : Vekalet  Sözleşmesi ektedir. Antalya 16.İcra Müdürlüğünün  X Esas sayılı dosyası, banka kayıtları ve sair her türlü delil.

HUKUKİ  SEBEBLER :İİK,HMK ve sair tüm yasal delil

SONUÇ VE İSTEM     : Açıklanan nedenlerden dolayı ; borçlu itirazının kesin KESİN KALDIRILMASI İLE takibin devamına , asıl alacağın % 20 nden az olmamak üzere  İCRA İNKAR TAZMİNATINA karar verilmesini  saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.