İtirazın Kaldırılması Dilekçesi Örneği

İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO: …. İcra Müdürlüğü, 2017/…Esas
İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEN
ALACAKLI/DAVACI:……. (T.C. ….)
VEKİLİ:Av. …

Adres:

DAVALI/BORÇLU:..
VEKİLİ:Av. ..

Adres:

DAVA KONUSU:… İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine karşı kötü niyetli yapılan itirazın kaldırılmasıyla takibin devamına ve davalı aleyhine takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR:
1.)   Müvekkil …. ile borçlu …. arasında 16.12.2016 tarihli kira sözleşmesi yapılmıştır. Bu kira sözleşmesine göre aylık kira bedeli 4.000,00 TL olup, kira bedeli her ay banka hesabına yatırılacaktır.

2.)   Kira sözleşmesinin Hususi Şartlar bölümünün 4. maddesine göre, “Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan, dönem kirasının sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbedeceği gibi bu hal taşınmazın tahliyesi sebebidir”.

3.)   Bu kira sözleşmesinden kaynaklanan kira bedellerinin ödenmemesi üzerine, …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı dosyası ile borçlu …. aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

4.)   Borçlu vekili tarafından bu takibe karşı kısmi itiraz edilerek, icra takibinin durdurulmasına neden olmuştur. Söz konusu borca itiraz dilekçesi 15.11.2017 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

5.)   Müvekkilimiz yurt dışında yaşadığından dolayı, banka hesaplarını sürekli olarak takip etmesi mümkün değildir. Ancak kiracının kira ödemelerini yapmadığı, eksik ödeme yaptığı, bazı aylara ilişkin hiçbir ödeme yapmadığı açık ve kesindir.

6.)   Borca itiraz kapsamında dosyaya sunulmuş olan ödemelere bakıldığında, 06.02.2017 tarihinde 4.000,00 TL, 20.02.2017 tarihinde (şubat kirası açıklaması ile) 3.850 TL, 22.09.2017 tarihinde (ağustos ayı için ödenen kira açıklaması ile) 4.000,00 TL ödendiği görülmektedir. Yapılan bu ödemelere bir diyeceğimiz yoktur.

7.)   25.10.2017 tarihinde yapılan (ekim ayı için ödenen kira açıklaması ile) 2.500,00 TL’lik ödemeyi itiraz olarak kabul etmemekteyiz. Zira bu ödeme dekontundaki açıklamada da görüleceği üzere Ekim 2017 dönemi için yapılmıştır. Söz konusu icra takibinde iste Ekim 2017 dönemine ilişkin bir alacak talebi yoktur. Dolayısıyla icra takibine yönelik bir ödeme değildir.

8.)   Bunların dışında banka aracılığıyla yapılmayan, dekontu olmayan, belgesiz, diş yaptırmak için ya da ev eşyaları almak için verildiği ve kira alacağına mahsup edildiği söylenen 7.500,00 TL ve 4.000,00 TL olmak üzere 11.500,00 TL’lik ödemeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Zira kira sözleşmesine göre zaten kira bedellerinin banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

9.)   Yine 268 Seri No’lu GVK Genel Tebliği’ne göre, işyeri kiralarının kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeleri banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunludur.

10.)  Taraflar arasında akdedilmiş olan kira sözleşmesi gereğince kira bedeli müvekkilin sözleşmede yazılı banka hesap numarasına düzenli olarak yatırılacak iken, mahkemenizce istenmesi halinde bankadan temin edilebilir hesap kayıtlarında da söz konusu diğer aylara ilişkin herhangi bir kira ödemesi bulunmamaktadır.

11.)  Sonuç olarak, …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/…. Esas sayılı dosyasına davalı tarafından kötü niyetli olarak yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına, davalı hakkından takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

12.)  Bu nedenle, itirazın kaldırılması için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER:2004 S. K. m. 275 ve ilgili mevzuat. 
DELİLLER:1.)   … İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı İcra takip dosyası

2.)   16.12.2016 tarihli kira sözleşmesi

3.)   Tanıklar

4.)   Keşif

5.)   Bilirkişi incelemesi

6.)   Yemin vs. diğer yasal deliller 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1.)   Davanın kabulüne,

2.)   …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/… Esas sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına,

3.)   Borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen faiziyle ÖDEMEYE,

4.)   Söz konusu itirazın kötü niyetli olması hasebi ile takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

5.)    Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini yüce mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. …./…../2017

  

DAVACI VEKİLİ
Av. ….

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.