İtirazın İptali ve Tahliye Davası Dilekçesi

X SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI       :

VEKİLİ         :

DAVALI       :

KONU                       : İtirazın iptali ve mecurun tahliyesi davasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

1- Davalı ….aleyhinde X Batı… İcra Müdürlüğünün 2013/… sayılı icra dosyası ile yazılı tahliye taahhüdüne dayalı olarak 2004 sayılı İcra İflas Kanunun (İİK) 272  vd. maddeleri uyarınca  ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu dosyada borçlu olan ……..tahliye emrine itiraz ederek takibi durdurmuştur. Bu sebeple bu davayı açma gereği doğmuştur.

2- Davalı tahliye emrine itirazında taahhüdün geçersiz olduğunu ifade etmiştir. Davalının itirazı yerinde değildir şöyle ki; davalı taraf, 1955 tarihli 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiraları Hakkında Kanun’un 7.maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca hiçbir kayıt ve şart ileri sürmeksizin belirlenen tarihte tahliye edeceğini yazılı tek taraflı irade beyanıyla taahhüt etmiştir. Mezkur maddede  “ Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralayan a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği”  ifade edilmiştir. Dolayısıyla taahhüdün verildiği tarihte yürürlükte olan 6570 sayılı Kanunda aranan tek şart taahhüdün yazılı olmasıdır. Davalı tarafça verilen taahhüt yazılı olup ekte sunulmuştur.

Ayrıca söz konusu uyuşmazlık için 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) uygulanacak dahi olsa davalı tarafça verilen yazılı tahliye taahhüdü geçerlidir. Şöyle ki: Davacı ile davalı arasındaki kira sözleşmesi 01.02.2008 tarihlidir. Davalı tarafından verilen yazılı tahliye taahhüdü ise 15.03.2008 tarihli olup, tahliye tarihi olarak da 01.03.2013 belirtilmiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352.maddesinin 1.fıkrasında ise kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya verenin icra takibi yoluyla kiracıyı tahliye edebileceği ifade edilmiştir. Söz konusu maddede ve Yargıtay’ın içtihatlarında da  ifade edildiği üzere taahhütnamenin geçerlilik şartları; (1) yazılı şekilde olması,  (2) belirli bir tarihin olması ve (3) kiralananın teslim edilmesinden sonra verilmiş olması gerekir. Davalı tarafından verilen taahhütname yazılı olup kiralananın tesliminden sonraki başka bir ifadeyle 15.03.2008 tarihinde verildiği açık olup kanundaki tüm şartları sağladığından geçerli ve usulüne uygun düzenlenmiş bir taahhütnamedir. Dolayısıyla davalının itirazında belirtmiş olduğu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, soyut ve mesnetsizdir.

3-Tahliye emrine süresi içerisinde taahhüdün geçersiz olduğunu ileri sürerek itiraz edip takibi durduran davalı tarafın, hem kira sözleşmesindeki hem de tahliye taahhüdünün altındaki imzalara ayrıca ve açıkça itiraz etmemiş olması da göz önünde bulundurulduğunda davalının kayıtsız ve şartsız vermiş olduğu, 01.02.2008 tarihli kira sözleşmesinden sonra başka bir ifadeyle 15.03.2008 tarihli taahhüdün geçerli olacağı konusunda hiçbir tereddüt ve uyuşmazlık bulunmamaktadır.

4-Ayrıca davalı (kiracı) halen müvekkilimin maliki olduğu Şehit Osman Avcı Mahallesi …… Blokları …… Ada Cumhuriyet Apartmanı A4 Blok 13 kat 52 numaralı (….ANKARA) taşınmazı taahhüt ettiği tarihte tahliye etmeyip işgal etmeye devam etmektedir. Davalının, müvekkilime ait söz konusu taşınmazı kullanmaya elverişli şekilde tahliye etmesi gerekir.

5-Yukarıda da açıkladığımız nedenlerden dolayı davalı tarafça yapılan haksız, mesnetsiz itirazın iptali ile icra takibine devam edilmesine ve yukarıda açık adresini ifade ettiğimiz mecurdan tahliyeye karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEP                 : 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLLER            : Ankara Batı İcra Müdürlüğünün 2013/….. sayılı İcra Dosyası, Kira Sözleşmesi, Tahliye Taahhüdü, Bilirkişi, Tanık, Yemin ve her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP: Açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle haklı davamızın kabulü ile, davalı tarafça yapılan haksız itirazın iptaline ve davalının dava konusu mecurdan tahliyesine karar verilmesini, yargılama giderleriyle ücreti vekaletin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygılarımla talep ederim.

 Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

EKLER       :

-Vekaletname  (EK 1)

-Kira Sözleşmesi (EK 2)

-Yazılı Tahliye Taahhüdü (EK 3)

bir yorum bırakın