İtirazın İptali ve Tahliye Davası Dilekçesi

İtirazın İptali Tahliye Davası Dilekçesi -1-

X SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI       :

VEKİLİ         : İncekaş Hukuk Bürosu

DAVALI       :

KONU: İtirazın iptali ve mecurun tahliyesi davasıdır.

AÇIKLAMALAR    :

1- Davalı ….aleyhinde X Batı… İcra Müdürlüğünün 2013/… sayılı icra dosyası ile yazılı tahliye taahhüdüne dayalı olarak 2004 sayılı İcra İflas Kanunun (İİK) 272  vd. maddeleri uyarınca  ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu dosyada borçlu olan ……..tahliye emrine itiraz ederek takibi durdurmuştur. Bu sebeple iş bu davayı açma gereği doğmuştur.

2- Davalı tahliye emrine itirazında taahhüdün geçersiz olduğunu ifade etmiştir. Davalının itirazı yerinde değildir şöyle ki; davalı taraf, 1955 tarihli 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiraları Hakkında Kanun’un 7.maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca hiçbir kayıt ve şart ileri sürmeksizin belirlenen tarihte tahliye edeceğini yazılı tek taraflı irade beyanıyla taahhüt etmiştir. Mezkur maddede  “ Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralayan a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği”  ifade edilmiştir. Dolayısıyla taahhüdün verildiği tarihte yürürlükte olan 6570 sayılı Kanunda aranan tek şart taahhüdün yazılı olmasıdır. Davalı tarafça verilen taahhüt yazılı olup ekte sunulmuştur.

Ayrıca söz konusu uyuşmazlık için 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) uygulanacak dahi olsa davalı tarafça verilen yazılı tahliye taahhüdü geçerlidir. Şöyle ki: Davacı ile davalı arasındaki kira sözleşmesi 01.02.2008 tarihlidir. Davalı tarafından verilen yazılı tahliye taahhüdü ise 15.03.2008 tarihli olup, tahliye tarihi olarak da 01.03.2013 belirtilmiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352.maddesinin 1.fıkrasında ise kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya verenin icra takibi yoluyla kiracıyı tahliye edebileceği ifade edilmiştir. Söz konusu maddede ve Yargıtay’ın içtihatlarında da  ifade edildiği üzere taahhütnamenin geçerlilik şartları; (1) yazılı şekilde olması,  (2) belirli bir tarihin olması ve (3) kiralananın teslim edilmesinden sonra verilmiş olması gerekir. Davalı tarafından verilen taahhütname yazılı olup kiralananın tesliminden sonraki başka bir ifadeyle 15.03.2008 tarihinde verildiği açık olup kanundaki tüm şartları sağladığından geçerli ve usulüne uygun düzenlenmiş bir taahhütnamedir. Dolayısıyla davalının itirazında belirtmiş olduğu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, soyut ve mesnetsizdir.

3-Tahliye emrine süresi içerisinde taahhüdün geçersiz olduğunu ileri sürerek itiraz edip takibi durduran davalı tarafın, hem kira sözleşmesindeki hem de tahliye taahhüdünün altındaki imzalara ayrıca ve açıkça itiraz etmemiş olması da göz önünde bulundurulduğunda davalının kayıtsız ve şartsız vermiş olduğu, 01.02.2008 tarihli kira sözleşmesinden sonra başka bir ifadeyle 15.03.2008 tarihli taahhüdün geçerli olacağı konusunda hiçbir tereddüt ve uyuşmazlık bulunmamaktadır.

4-Ayrıca davalı (kiracı) halen müvekkilimin maliki olduğu Şehit Osman Avcı Mahallesi …… Blokları …… Ada Cumhuriyet Apartmanı A4 Blok 13 kat 52 numaralı (….ANKARA) taşınmazı taahhüt ettiği tarihte tahliye etmeyip işgal etmeye devam etmektedir. Davalının, müvekkilime ait söz konusu taşınmazı kullanmaya elverişli şekilde tahliye etmesi gerekir.

5-Yukarıda da açıkladığımız nedenlerden dolayı davalı tarafça yapılan haksız, mesnetsiz itirazın iptali ile icra takibine devam edilmesine ve yukarıda açık adresini ifade ettiğimiz mecurdan tahliyeye karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEP                 : 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLLER            : Ankara Batı İcra Müdürlüğünün 2013/….. sayılı İcra Dosyası, Kira Sözleşmesi, Tahliye Taahhüdü, Bilirkişi, Tanık, Yemin ve her türlü delil.

SONUÇ VE TALEP: Açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle haklı davamızın kabulü ile, davalı tarafça yapılan haksız itirazın iptaline ve davalının dava konusu mecurdan tahliyesine karar verilmesini, yargılama giderleriyle ücreti vekaletin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygılarımla talep ederim.

 Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

EKLER       :

-Vekaletname  (EK 1)

-Kira Sözleşmesi (EK 2)

-Yazılı Tahliye Taahhüdü (EK 3)

Tahliye Talepli İtirazın İptali Dilekçesi -2-

Olumlu netice aldığımız bir diğer itirazın iptali ve tahliye talepli dava dilekçesi aşağıdaki gibidir:

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                       :

VEKİLİ            :

DAVALI                       :

İCRA DOSYASI           :   İcra Müdürlüğü’nün 2019/  E. No.lu Dosyası

KONU                          İtirazın İPTALİ ile Tahliyeye Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR          :

1-) Kiracı mülkiyeti müvekkilimiz’e ait olan   adresinde bulunan taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır.

2-)  Müvekkil tarafından gönderilen, kira borçlarının ödenmemesi nedeniyle EK’te sunulan    .Noterliği   Yevmiye numaralı ve  /07/201  düzenleme tarihli ihtar sonrası yasal süresi geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi, kiralanan da tahliye edilmemiştir

3-) Kiracı aleyhine   Müdürlüğünün 2019/  E. sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından Tahliye Emirli ödeme emri gönderilmiş ve davalı tarihinde tebellüğ ederek kanuni süresi içinde itiraz etmiş ve bu itiraz sonucu da takip durmuştur.

4-)  Takip dosyasında da görüleceği üzere davalı akdi ilişkiyi ve kiracılık sıfatını kabul etmiş ve ödeme yaptığını kira borcu olmadığını iddia etmiştir ve 30 günlük sürede de ödeme yapmamıştır.

5-) Borçlunun itirazı haksız ve dayanaksızdır. Kira bedelleri ödenmemiştir.

6-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle kiracının itirazının İptali ile mecurdan tahliyesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 269, 269/b; 6100 S. K. m. 1, 4, 5, 6

HUKUKİ DELİLLER       :   İcra müdürlüğü’nün 2019/  E. Sayılı takip dosyası, İhtarname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kiracının yerinde olmayan icra emrine karşı itirazlarının İPTALİ ile TAKİBİN DEVAMINA, kiralanandan TAHLİYESİNE, davalının %20’den aşağıda olmamak üzere inkar tazminatı ödemesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

                                                        Davacı Vekili

blank
İtirazın İptali ve Tahliye Davası Dilekçesi

İtirazın iptali ve tahliye davası dilekçe örneği

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: İtirazın iptali ile kiralanan taşınmazın tahliyesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Şahsıma ait ….parsel numaralı taşınmaz kira alacağının tahsili için …….. lı dosyasıyla borçlu hakkında ilamsız icra yolu ile takip başlatılmıştır. Takibe konu alacağın dayanağı borçlu ile tarafımca yapılan kira sözleşmesidir.

2-) Başlatılan icra takibine dair ödeme emri borçluya ….. tarihinde tebliğ edilmiş olup işbu takibe borçlu süresi içinde borçlu olmadığını iddia edip itiraz ederek takibi durdurmuştur. Ancak borçlunun itirazları mesnetsiz, haksız ve dayanaksızdır. Borçlu itirazında kötü niyetlidir. Şöyle ki:

Borçlu her ne kadar borcu olmadığını iddia etmiş ise muhakeme yapılıp deliller değerlendirildiğinde de anlaşılacaktır ki;  …. yılının Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarının ….’er TL tutarlı kira bedellerini (toplam … TL)  hiç ödememiştir. İcra takibinin nedeni de anılan kira alacaklarıdır.

4-) Tüm bunlarla birlikte borçlu itirazında haksız olup kötü niyetlidir. İcra takibini uzatmak maksadıyla borca itiraz etmiştir. İşbu nedenle borçlu asıl alacak, faiz ve tüm ferilerine itirazının iptaliyle; takibin devamını, borçluların haksız itirazı sonucu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına hükmedilmesinı ve kiralanan taşınmazın bir an evvel tahliyesini talep maksadıyla mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER: ……  Esas sayılı dosyası, gerektiğinde keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, yemin ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER: İİK, TBK, TMK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM:   Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davanın kabulüyle; borçlunun itirazının iptaline ve takibin …….. Esas sayılı dosyası üzerinden devamına, haksız itiraz eden borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesine, kiralanan taşınmazın bir an evvel tahliyesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla sayın mahkemenize arz ederim.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

blank
Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Avukatlık Sözleşmesi Kaynaklı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Adana Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne İhtiyati Haciz Taleplidir. Davacılar : Vekil : Davalı : Harca …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.