İtirazın İptali Davasında Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan

İtirazın İptali Davasında Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

( ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI  :

KONU    : Bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarası verilen mahkemeniz dosyası ile müvekkil şirketin, davalıdan olan ticari alacağının tahsili amacıyla ….İcra Müdürlüğü’nün ….. Esaslı dosyası ile başlatılan icra takibine  davalı tarafından sunulan haksız ve hukuka aykırı itirazlarının iptali  talep edilmiştir.

Mahkemeniz doyasından verilen karar ile dosya bilirkişiye tevdii edilmiş olup bilirkişi tarafından hazırlanan rapor dosyaya ibraz edilmiştir.İşbu rapor tarafımıza ait e tebligat sistemine …… tarihinde iletilmiş olup yasal süresi içerisinde beyanlarımızı sunarız.Şöyle ki ;

  1. Davalı tarafından müvekkil şirket ile aralarındaki ticari ilişkiden kaynaklı faturalara ve cari hesaba itiraz edilmemiş olup icra dosyasına konu edilen alacağımız likit ve muayyendir.Bilirkişi tarafından yapılan ticari defter incelemesi ile müvekkil şirketin takip tarihi itibariyle ……TL alacaklı olduğu tespit edilmiş olup işbu iddialarımız ispatlanmıştır.Bilirkişi raporu dikkate alınarak haklı davamızın kabulü ile davalı tarafın haksız ve hukuka aykırı itirazlarının iptalini talep ederiz.
  2. Davalı haksız olarak …. icra müdürlüğü …. esas sayılı dosyaya itiraz etmiş olup alacağın % 20’sinden az olmamak üzere icra ve inkar tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

İcra ve İflas Kanunu 67.Maddesinin 2.Fıkrası:

Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.”

Şeklindedir.İşbu hükme göre haksız ve kötü niyetli olarak icra dosyasına yapılan itirazın ispatlanması durumunda  hükmolunan meblağın %20 sinden az olmamak üzere icra ve inkar tazminatına hükmedilir.

İzah olunduğu üzere davalının borçlu bulunduğu sabit olup  bilirkişi incelemesi ile bu husus ispat edilmiştir. Dava dilekçemizi tekrarla ….. tarihli bilirkişi raporunu kabul ederiz.Bu nedenle davalı tarafından haksız, hukuka aykırı ve kötüniyetli olarak yapılan itirazın iptalini ve davalı aleyhine %20’den aşağı olmamak kaydı ile bilirkişi tarafından hesaplanan tutar dikkate alınarak icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmek zaruri hale gelmiştir.

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle; …… tarihli bilirkişi raporu da dikkate alınarak

  • Davalı tarafından ….. İcra Müdürlüğü’nün ….. Esaslı dosyasına yapılan borca itirazın iptaline ve takibin devamına
  • Takibe haksız itiraz eden borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesine,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 16 Nisan 2020 23:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.