İtirazın İptali Davası Dilekçesi(Faturaya Dayalı)

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İcra Dosya No           :

DAVACI                   :

                                                                                                                                             

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONUSU                  : İtirazın iptali ve dava değerinin  % 40 ‘ı oranında icra inkâr tazminatına hükmedilmesi talebidir.

D.DEĞERİ               :

AÇIKLAMALAR    : 1-) Müvekkilim …. olan borcundan dolayı davalı  aleyhine …….4. İcra Dairesi’nin 2011/….E. sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmış, borçluya tebligat gönderilmiş ve borçlu tarafından yapılan itiraz ile takip durmuştur.

2-) Borçlu  tarafından ….. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2010/…. E. sayılı dosyasına yapılan itiraz haksız bulunmaktadır. İtiraz, 05.05.2011 tarihinde süresi geçtikten sonra yapıldığından geçerli bir itiraz değildir.

3-) Yapılan takip, ekte sunulan fatura suretlerine ilişkin alacaktan kaynaklanmış olup, ……..-TL asıl alacak, …….-TL faiz, …..komisyon ücreti olmak üzere toplam ………-TL üzerinden  icra takibi başlatılmıştır.

4-) Takibe dayanak olarak gösterdiğimiz faturalar, …….. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2010 / ……Esas  sayılı dosyası içerisinde de mevcut olup, aşağıda gösterilmiştir.

–     20/10/….tarih, …… no’lu, ……….-TL,

–     20/12/….tarih, …… no’lu, ……….-TL,

Faturalarda borçlu ismi yer almakla birlikte, borçlu,  alacaklı……..’a herhangi bir borcu bulunmadığını ileri sürmekle birlikte, davalı/borçlu, borçlu olduğunu kabul etmediği bedeli ödediğine ilişkin olarak yazılı belge, makbuz, ibraname v.s. de sunmuş değildir.

5-) Borçlu ……… tarafından yapılan itiraz haksız ve kötü niyetli bir itirazdır. Yapılan icra takibinin dayanağı olan fatura dökümlerinden de anlaşılacağı üzere müvekkilimizin borçludan alacağı olduğu ortadadır.

Belirtilen sebeplerle itirazın iptali ve takibin devamı ile kötüniyetli olarak yapılan itiraz sebebi ile %40 haksız icra inkâr tazminatı talep etmek gerekmiştir.

DELİLLER              : …..2. İcra Müdürlüğü’nün 2011/…… Esas sayılı dosyası, faturalar, yemin ve her tür delil

H.SEBEPLER          : İİK, B.K,HUMK ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerden dolayı itirazın iptali ve takibin devamı ile %40 haksız icra inkâr tazminatına hükmedilmesini, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla talep ederim. tarih

                                               Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 19:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.