İTİRAZIN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Açılmış olan bir icra takibine itiraz edilmesi durumunda, bu itirazın iptali istenir. Çünkü icra takibine itiraz edilmesiyle birlikte icra takibi durdurulur. İtirazın neden iptal edilmesi gerektiğini “itirazın iptali dilekçesi” ile ortaya koymanız gerekir. Örnek olarak aşağıda itirazın iptali dilekçeleri paylaşılmıştır.

İcra hukuku alanında dipsiz bucaksız bir uygulama alanı bulan itirazın iptali davaları ve takibi uzmanlık gerektiren bir husustur. Bu makalemizde cari hesap alacağına, faturaya, aidat borcuna, kira alacağına yapılan itirazların iptali konulu dava dilekçelerini bulabilirsiniz. An itibariyle 32 adet farklı konuda itirazın iptali dava dilekçesi bu yazımızda yer almaktadır.

Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından kaleme alınmış itirazın iptali dava dilekçelerini sizlerle paylaşıyor, icra hukuku ve uygulamasında sürecin avukat ile yönetilmesi gerektiğini altını çizerek vurguluyoruz.

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -1-

ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI        :

DAVALI        :

KONU         : Davalının İcra Müdürlüğünün ….esas sayılı dosyasına yaptığı asıl alacak ile tüm verilere ilişkin İTİRAZLARININ İPTALİ ile icra takibin devamına karar verilmesi talebi ve borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan davalı borçlunun alacağın % 20 ından aşağı olmamak üzere kötü niyet/icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesi talebidir.

DOSYA NO   : .. İcra Müdürlüğü 2017/10556 E. Sayılı dosya.

HARCA ESAS DEĞ.: …..              

AÇIKLAMALAR       :

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak davalı ….. ile 13.04.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin olarak 13.04.2015 tarihli 0042965 sıra nolu sözleşme ile aylık ücret … TL+KDV olarak; 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ilişkin 28.01.2016 tarihli …./4-S/1 sıra nolu sözleşme uyarınca aylık ücret …. TL+ KDV olarak; 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ilişkin 31.01.2017 tarihli ……nolu sözleşme uyarınca aylık ücret ….. olarak sözleşme akdedilmiştir.
 • Borçlu-mükellefin talebi üzerine aramızdaki sözleşme … tarihinde feshedilmiş ve Ticari Defterleri kendisine teslim edilmiştir. Yapılan fesih davalı yanın talebi üzerine gerçekleşmiş HAKSIZ BİR FESİHTİR.
 • Davalı tarafça 13.04.2015 tarihli 0042965 sıra nolu sözleşmeden kaynaklı 13.04.2015-31.12.2015 dönemine ait 9 aylık ücret ile 28.01.2016 tarihli 1385/4-S/1 sıra nolu sözleşmeden kaynaklı 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ait 12 aylık ücreti ve 01.2017 tarihli 2017/1385/36-S/1 nolu sözleşmeden kaynaklı 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ait 12 aylık ücretleri vadesinde ödenmemiş ve 2017 yılı sonuna kadar olan diğer aylara ilişkin ücret alacakları da haksız fesih durumu nedeniyle Sözleşmenin 8.1 maddesi uyarınca MUACCEL HALE GELMİŞTİR.
 • Borçlu …..Anonim Şirketi’ne 12.09.2017 tarihli ihtarname gönderilmiş, ihtarname 14.09.2017 tarihinde borçlu tarafından tebliğ alınmış-tebellüğ edilmiş, 14.09.2017 tarihinde tarafıma borçlu ile aramızda akdedilen sözleşmenin bir fotokopisinin kendilerine gönderilmesi amacıyla 14.09.2017 tarihinde tarafıma ihtarname gönderilmiş, kargo ile talep edilen ve taraflar arasında imzalanıp akdedilen sözleşmenin bir fotokopisi borçluya gönderilmiştir.
 • Borçlu …..Anonim Şirketi’ne karşı …. tarihinde …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/10556 numaralı dosyası kapsamında ilamsız takip başlatılmış ve bu kapsamda ihtarnamedeki gibi .. ₺ tutarında ödeme emri gönderilmiştir. İcra ödeme emrinde; cari hesap bakiye alacağı (2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait muhasebeci/ mali müşavirlik ücreti) şeklinde alacağın dayanağı belirtilmiştir.
 • Borçlu şirket 05.10.2017 tarihli itiraz dilekçesi ile ilamsız icra takibine itiraz etmiş ise de sözkonusu İTİRAZ DİLEKÇESİ BUGÜNE KADAR TARAFIMA TEBLİĞ EDİLMEMİŞTİR.
 • Borçlu şirket takibe itiraz etmiş ise de; davalı şirket ile yapmış olduğum sözleşmeler uyarınca, … tarihinden sözleşme fesih tarihine kadar davalı Şirkete mali müşavirlik hizmetlerini yaptım, … dönemlerinde tüm muhasebe kayıtlarını bizzat tuttum ve şirketin sözleşme dönemindeki tüm beyannamelerini bizzat kendim verdim. Bunlar yadsınamaz gerçekler olup, Vergi Dairesi kayıtları ile de sabittir.
 • Sayın mahkemece, davalı şirketin bağlı bulunduğu … Vergi Dairesinde bulunan …. vergi mükellefiyeti ile ilgili olarak … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden, sözleşmelerin ait olduğu dönemlerde beyannamelerin kimin tarafından verildiğinin mahkemenizce sorulmasını ve vermiş olduğum beyannamelerin ve diğer işlemlerin kayıtlarının getirtilmesini talep ediyorum.
 • Bu yönde mahkemenizce yapılacak araştırma sonucunda benim davalı şirkete vermiş olduğum mali müşavirlik hizmetleri sabit olacaktır.
 • Davalı borçlunun itirazı haksız olup, bu nedenle mahkemenizce iptali gerekmektedir. Arz ettiğimiz sebeplerle işbu itirazın iptali davasını açmak ve davalı yan kötü niyetle iş bu itirazı yapmış bulunduğundan yüzde 20 icra inkar tazminatı talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
 • Borçlu-mükellef ’nin Ek’te sunduğumuz Ticari Defterlerine ait … ve 2017 yılsonu genel detay mizanı, Ticari Defterlerini teslim ettiğimiz …. tarihli Genel Detay Mizanı ve …. tarihi itibariyle yevmiye kayıtları ile kendisinde mevcut önceki yıllara ait Ticari Defterleri ile dosyaya sunduğumuz Sözleşmeler ve diğer mevzuat hükümleri gereğince alacak tutarımız sabittir.
 • davalı şirketin üzerine kayıtlı menkul, gayrimenkul ve araçları ile banka hesapları üzerine İ.İ.K.nun 257.maddesi uyarınca İHTİYATİ HACİZ konulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: 3568 sayılı Kanun, İİK, HMK, TBK, TTK, Diğer İlgili Yasa Ve Yönetmelikler, Yargıtay kararları

DELİLLERİMİZ    :

1-13.04.2015 tarihli … sıra nolu sözleşme,

2-28.01.2016 tarihli .. sıra nolu sözleşme

3-31.01.2017 tarihli .. nolu sözleşme

4- Serbest meslek makbuzları,

4- … İcra Müdürlüğü’nün … numaralı dosyası,

5-Davalı şirketin …. Vergi Dairesinde bulunan …. vergi mükellefiyeti kayıtları Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği kayıtları,

6- Ticari defter ve kayıtlar,

7- Banka kayıtları,

Davalının bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE İSTEM       :

Yukarıda arz ve izah olunan ve resen takdir edilecek nedenlerle fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 • Borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı İTİRAZIN İPTALİ ile TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİNİ,
 • Borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan takip konusu alacağın % 20’INDAN AZ OLMAMAK ÜZERE İCRA İNKÂR TAZMİNATINA/KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA MAHKÛM EDİLMESİNE,
 • Dava harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin karşı yana tahmilini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı

EKLER             :

 • İcra Müdürlüğü’nün….esas sayılı dosyasının bir örneği
 • 04.2015 tarihli …. sıra nolu sözleşme,
 • 01.2016 tarihli ….1 sıra nolu sözleşme
 • 01.2017 tarihli …. nolu sözleşme
 • Serbest meslek makbuzları
 • Nüfus kayıt örneği
 • Yargıtay kararları

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -2-

( ). HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               :

VEKİLLERİ            : Av.   – Adres Antette

DAVALI                                :

DAVA                   : İtirazın İptali davası

DAVA DEĞERİ   : 2.595,71 TL

KONU                   : 2.595,71 TL. tutarındaki alacağa ilişkin olarak genel haciz yoluyla yapılan takibe vaki itirazın iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

 1. Müvekkil şirket ile davalı arasında iş ilişkisi mevcuttur. Müvekkil davalıdan yemek hizmeti almaktadır. Bu ticari ilişki nedeniyle tarafımıza kesilen 19/06/2017 tarihli ………… no.’lu 595,86 TL bedelli faturaya, 28/06/2017 ve 04/07/2017 tarihinde mükerrer ödeme yapılmıştır.
 2. Davalıya bu fazla ödemenin iadesi hususunda sözlü olarak defalarca uyarıda bulunulmuştur. Akabinde firmadan yemek hizmeti alınmaya devam edilmiştir, davalının son kestiği 09.09.2017 tarih ………… no’ lu faturadan sonra firmamız 561 TL alacaklı kalmıştır.
 3. Borcun ödenmesi gerektiği hususu Körfez 4.Noterliği’nce gönderilen 01.2018 tarih ve 0000684 numaralı ihtarla da davalıya bildirilmiştir.(ek-1) Davalı taraf ihtarı 5 Şubat 2018 tarihinde bizzat tebliğ almış, ancak ne cevap vermiş ne de gereğini yapıp borcunu ödemiştir.
 4. Tüm bunların sonucunda 29.0…2018 tarihinde Kocaeli 8.İcra Dairesi’nde 2018/……………..E. Sayılı dosya ile davalı aleyhine dava konusu borç için icra takibi başlatılmıştır.
 5. Davalı bu takibe borcun kendisine ait olmadığı iddiasıyla itirazda bulunmuş, bu sebeple takip durmuştur.
 6. Mükerrer ödeme yapıldığı yakın tarihli iki dekontla, muavin defterlerle, ihtarnameyle, davalıya ait faturalar ile ispatlanmıştır. Eldeki davada sunduğumuz bu deliller ışığında değerlendirme yapıldığında, borcun varlığı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıktır.
 7. Davalı taraf kötü niyetli şekilde takibi durdurmuştur. Davalının mükerrer ödenen fatura bedelini iade etmediği açıktır.
 8. Sözünü ettiğimiz nedenlerle davalı borçlunun itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur

HUKUKİ DELİLLER            : T.C. Anayasası, TMK, HMK, İİK ve ilgili diğer mevzuatlar,

DELİLLER                             : Sayın Mahkeme tarafından karşı tarafın sunacağı delillere karşı ve dava devam ederken öngörülemez olayları ispat etmek için sonradan delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki delillerin kabulüne ve toplanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

 1. 28/06/2017 tarihli müvekkil şirket tarafından davalıya gönderilen 3.595,86 TL’lik havale
 2. 04/07/2017 tarihli müvekkil şirket tarafından davalıya gönderilen 3.595,86 TL’lik mükerrer havale
 3. Davalı tarafından müvekkile gönderilen 19/06/2017 tarihli 16820 numaralı 3.595,86 TL’lik fatura
 4. Müvekkile ait muavin defter
 5. Müvekkilin Körfez 4.Noterliği üzerinden gönderdiği 30/01/2018 tarihli 0000…. numaralı ihtarname
 6. Kocaeli 8.İcra Müdürlüğü’nde açılan 2018/…… E. Sayılı takip talebi
 7. Davalının 09/…./2018 tarihli ‘takibe itiraz’ dilekçesi
 8. Bilirkişi incelemesi ve düzenlenecek rapor veya raporlar, keşif, yemin vb. gibi yasal deliller
 9. Tanık anlatımları,(Sayın Mahkeme tarafından ispata açık olay ve olgular ile uyuşmazlık konusunda gerekirse veya talep edildiği takdirde tanıkların isim, soyisim, adres ve T.C. Kimlik numaraları tahkikat aşamasında dosyaya sunulup Sayın mahkeme tarafından dinlenilmesi talep edilecektir)

TALEP ve SONUÇ             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun icra takibine yaptığı İTİRAZININ İPTALİNE, takibin Kocaeli 8. icra müdürlüğünü 2018/………… E. sayılı dosyası üzerinden devamına, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla borçlunun takip konusu 2.595,71 TL borcu yasal faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. (30……2018)

Davacı Vekili

Av.

EK           :Körfez 4.Noterliği üzerinden gönderdiği  30/……/2018 tarihli…………..numaralı ihtarname

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -3-

T.C. (…) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE 

İHTİYATİ HACİZ İSTEMLİDİR

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONU                       : 1-) ……. İcra Müdürlüğü’nün 201../……. E. sayılı icra dosyasıyla başlatılan icra takibine ilişkin davalı-borçlu yanca yapılan itirazın iptali,

2-) Likit alacağa itiraz edildiğinden davalı aleyhine takip miktarının % 20’sinden az olmamak üzere icra-inkâr tazminatına hükmedilmesi talepleridir.

DAVA DEĞERİ       :

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil ……… ile davalı ……… arasında ticari alım-satım ilişkisi vardır. Müvekkil şirket, ekteki cari hesap ekstresi raporundan da anlaşılacağı üzere, davalıya farklı tarihlerde ürün satışları yapmıştır. Bu satış bedelleri toplamı …………… TL olup; bu satışlara ilişkin müvekkil tarafından düzenlenen faturalar aşağıda belirtilmiştir:

(Mezkûr faturaların birer suretleri işbu dilekçe ekinde yer almaktadır).

Bu satışlara istinaden müvekkile:

 • (icra takibi yapılırken ödeme düşülmeden maddi hatayla takibe konu edilmiştir)

Tutarlarında ödemeler yapılmıştır. Yani toplam ödeme miktarı ………… TL’dir.

Alınan mal karşılığı ödenmesi gereken toplam bedel ise ………….TL’dir. Bu durum ekteki Cari hesap ekstresinden de anlaşılacaktır. (EK – 2)  Ödemelerden sonraki bakiye müvekkil alacağı …………… TL olup, davalı tarafından bugüne kadar ödenmemiştir.  (Takip talebinde ………….. tarihli …………. tutarındaki son ödeme sehven mahsup edilmeden …………. TL üzerinden icra takibi yapılmıştır.)  Davalı-borçlu borcun tamamına itiraz etmiş ve yukarıda belirtilen ……..TL, ……… TL ve ………… TL tutarlarındaki ödemelere ait tahsilat makbuzlarını icra dosyasına sunmuştur. Davalı borcun ………TL kısmına haksız ve hukuka aykırı olarak itiraz etmiştir. 

Davalının ………. tarihinde itiraz etmiş olması nedeniyle, itiraz üzerine duran icra takibinin devamı için huzurdaki davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

Takip konusu alacak, likit fatura alacağıdır. Bu durumda likit alacağa haksız şekilde itiraz eden borçlu aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekeceği Yargıtay Kararlarıyla da sabittir. Örnek vermek gerekirse; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 14.06.2006 tarihli 2006/19-347 E. sayılı ve 2006/377 K. sayılı ilamında “alacak, başta bilinebilir (likit) nitelikte olduğundan, davacı yararına icra ve inkar tazminatına da hükmedilir.” şeklinde hüküm tesis etmiştir.

Dolayısıyla davalı yanın likit alacağa karşı yaptığı haksız itiraz nedeniyle İİK m.67/2 gereğince davalı aleyhine takip konusu miktar üzerinden %20’den az olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZ HAKKINDA : Müvekkil alacaklının alacağının temini bakımından; gerek borçlu tarafa kestiği fatura asıllarını dosyaya sunması gerekse de borçlu tarafın icra takibine itiraz ederken yukarıda bahsi geçen ödemeleri dışında ödemeye ilişkin hiç bir belge sunmaması ve taraflar arasındaki alacak-borç ilişkisini inkar etmemesi haricen edilen bilgilere göre borçlunun bir çok borcunun olması, yargılama sürecinde mal kaçırma ihtimali ve böyle bir durumda ilerde verilecek olan kararın infazının mümkün olmayacağı ihtimali göz önüne alınarak, davalının adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul mallar ile 3.kişilerdeki hak ve alacaklarının İHTİYATİ HACZİNE  karar verilmesini talep ederiz. Müvekkil alacaklı, dava değeri olan ………. TL miktardaki teminatı yatırmaya hazırdır. ………. TL teminatın mahkemeniz veznesine depo edilmesi veya kesin teminat mektubunun ibraz edilmesi halinde ihtiyati haciz talebimizin kabul edilmesini talep etmek gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER       : İİK, TBK ve ilgili sair mevzuat.     

DELİLLER                          : Davalı delillerine ve beyanlarına karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. ……… İcra Müdürlüğü’nün 201./….. sayılı icra dosyası ve içeriği,
 2. Müvekkile ait ticari defter ve kayıtlar,
 3. Davalı-borçluya ait ticari defter ve kayıtlar,
 4. Alacağa ilişkin faturalar ( 21 Adet fatura aslı dilekçe ekindedir )
 5. ……….tarihli Cari Hesap Ekstresi Raporu ( ektedir )
 6. Tanık,
 7. Bilirkişi incelemesi
 8. Yemin,
 9. Ve her türlü yasal delil …

TALEP                                  : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözetilecek nedenlerle ; fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla ;

 1. Davalının mal kaçırma ihtimali göz önüne alınarak adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul mallar ile 3.kişilerdeki hak ve alacaklarının dava değeri miktarınca yatırılacak teminat mukabilinde İHTİYATEN HACZİNE kararı verilmesini,
 2. Davamızın kabul edilerek davalı-borçlunun …….. İcra Müdürlüğü’nün 2016/17439 sayılı icra dosyasına yapmış olduğu itirazının …….. TL yönünden iptaline ve takibin bu miktar yönünden devamına karar verilmesini,
 3. Takip konusu alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle takibin devamına karar verilmesini, ,
 4. Likit alacağa haksız ve kötü niyetli itiraz eden borçlu aleyhine ………TL dava konusu miktarın %20’sinden aşağı olmamak üzere lehimize icra inkâr tazminatına hükmedilmesini,
 5. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı taraftan tahsiline karar verilmesini, talep ederim. 

Saygılarımla… 08.09.2016

Ekler: 1. Vekâletname,- 1 sayfa

 1. ……… tarihli Cari Hesap Ekstresi Raporu,- 1 sayfa
 2. Takip konusu alacağa ilişkin 21 adet fatura asılları – 21 sayfa

                                                                                                                   Davacı Vekili

                                                                                                            Av. Saim İNCEKAŞ

Ticaret Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

İTİRAZIN İPTALİNİ İSTEYEN

(DAVACI-ALACAKLI)       :

VEKİLİ                                  :

İTİRAZ EDEN

(DAVALI-BORÇLU)           : 

KONU            : 5.356,61-TL. Tutarındaki Alacağa İlişkin olarak Genel Haciz yoluyla yapılan takibe vaki itirazın iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkil Şirket ile Borçlu arasında ticari bir ilişki söz konusudur. Müvekkil Şirket, Borçlu Şirkete … yılından …. yılına kadar …..üretim işini yapmıştır. Ancak son dönemlerde Borçlu tarafından Müvekkil Şirkete ödeme yapılmamış ve bunun  üzerine ticari ilişki sona ermiştir.

2-) Müvekkil Şirket tarafından Borçluya üretilen etiketlerin satış faturaları düzenlendikten sonra Borçlu tarafından Müvekkil Şirkete ödemeler yapılıyordu. Ancak Cari hesap ekstresinde anlaşacağı üzere (Ek-1) Borçlu, ………… numaralı, …………….. numaralı, ………. tarihli ……… ve ………… tarihli ………… numaralı satış faturalarının (Ek-2) ödemelerini Müvekkil Şirkete yapmamıştır.

3-) Yukarıda belirtilen faturaların ücretlerinin ödenmemesi üzerine Cari hesap ekstresindeki  borç bakiyesi olan  5.356,61-TL alacağımızın tahsili için ………….. tarihinde ………… E. Sayılı dosyası ile ilamsız takibe geçilmiştir. Ancak Davalı (Borçlu) ……….. tarihinde hem borca hemde yetkiye itiraz etmiştir. Bunun üzerine tarafımızca ………… tarihinde Bursa İcra Dairesinin yetkisizliği kabul edilmiştir. Daha sonra ilgili icra dosyasının yetkili icra dairesi olan ……………… gönderilmesini talep ettik.

4-) Cari hesap ekstresindeki borç bakiyesi olan 5.356,61-TL alacağımızın tahsili için yetkili  …………… Sayılı dosyası ile ilamsız takibe geçilmiştir. Davalı (Borçlu) bu kez ………. tarihinde icra takibi ile talep olunan borcun tamamına ve fer’ilerine itiraz ederek kendilerinin Müvekkil Şirkete herhangi bir borcu bulunmadığının beyanı ile takibi durdurmuşlardır.

5-) İtiraz edilen icra takibi, borçluya kesilen faturalar ve cari hesaba dayanmakta olup yapılan ödenen/ödenmeyen faturalar Müvekkil Şirket ticari defter ve kayıtlarında sabittir. Alacağın varlığı ve ulaştığı meblağ ticari defter ve kayıtlarımız üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesi neticesi sabit olacaktır.

6-) Davalı (Borçlu) kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmiştir. Müvekkil Şirketin ticari defter , faturalar ve banka hesap kayıtları üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesi neticesinde davamızın haklılığı ortaya çıkacaktır. Yukarıda açıklanan sebeplerle itiraza uğrayan alacağımız için iş bu itirazın iptali davasını açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 2004 S. K. m. 67, 6098 S. K. m. 112

HUKUKİ DELİLLER           : ………………………. E. Sayılı Dosyası, Cari Hesap Ekstresi, Faturalar , Keşif ,Bilirkişi Incelemesi Ve Sair Deliller

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun icra takibine yaptığı itirazının iptaline, borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen %….faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …..                                                                                   

                                                                                                                          Davacı Vekili

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -5-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI       :

VEKİLİ          :

DAVALI        :

KONU :Borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı itirazın iptali ile borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan davalı borçlunun alacağın % 20 sinden aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına çarptırılması talebidir.

DOSYA NO   : ………. İcra Dairesi ………… E. Sayılı dosya.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil , davalıdan olan alacağına ilişkin ………… İcra Dairesi ………… E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış ve borçlu takibe itiraz etmiştir. İtiraz üzerine takip durmuştur. Borçlu itirazında haksız olup itiraz kötü niyetlidir. Şöyle ki :

……………………………………………. müvekkilin haklı alacağını almak için icra takibi başlatmamız üzerine davalı kötü niyetli bir şekilde borcun tamamına ve ferilerine itiraz etmiştir.

Yukarıda anlatılan  nedenlerle bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK, HMK, ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER           :……….İcra müdürlüğü ……….. E.sayılı dosyası, Tanık, Her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda beyan edildiği üzere fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı itirazın iptali ile borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan alacağın % 20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına çarptırılmasını dava harç ve masrafları ile vekalet ücretinin karşı yana tahmilini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 21.02.2019

                                                 DAVACI VEKİLİ

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -6-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                : 

DAVALI                               :

DAVA DEĞERİ                   :  50.864,25 TL

KONU : Davalının, …….. sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptaline, icra takibinin devamına, takip konusu alacağın % 20’ından az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmolunması talebimize ilişkindir.

M.DEĞERİ : 50.864,25 TL (İcrada yatırılan 174,63 TL peşin harcın düşürlerek)

AÇIKLAMALAR

 • Müvekkil firma, davalı yana satmış olduğu mallar karşılığında ……. tarihli …. TL lik ve ……. tarihli ….. TL lik faturalarını keserek davalıya teslim etmiştir.

 • Davalının iş bu fatura bedellerini süresinde ödememesi üzerine davalı aleyhine ….. esas sayılı dosya ile icra takibine başlanmıştır.

 • Davalı tarafça icra takibine haksız olarak itiraz edilmiştir.

 • Tarafların ticari defterlerinde, yine tarafların vergi dairesine sunduğu BA-BS beyannameleri incelendiğinde davalının müvekkil davacıya borçlu olduğu ortaya çıkacaktır.

 • İş bu nedenle davalın itirazı haksız olup, itirazın iptali davası açılması açmak hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : HMK, İİK.ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                             :

– icra müdürlüğü E. sayılı dosyası,

– Taraflarca onaylı fatura sureti,(Ek-1)

– Taraflarca oluşturulmuş mutabakat metni,(Ek-2)

– Tarafların ticari defterleri, vergi dairesi BA-BS vergi beyannameleri, Bilirkişi incelemesi ve diğer yasal deliller.

SONUÇ                                : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

1) Davalı yanın …………. Esas sayılı dosyasına haksız ve kötü niyetli itirazının  İPTALİ ile  takibin devamına,

2) Haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz eden borçlu/ davalı aleyhine %20’ den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

3) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı yan üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. tarih

Ticaret Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi -7-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO                          : 

DAVALI                               : 

VEKİLİ                                 :

DAVACI                                : 

VEKİLİ                                 : 

KONU                                   : Cevap Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda esası ve numarası belirtilen Sayın Mahkemeniz dosyasında davalı tarafın dava dilekçesine karşı süresi içerisinde cevaplarımızı sunmaktayız.

 Davalı taraf dava dilekçesinde özetle; ‘‘ Müvekkili olan şirketin bilgisayar sistemleri toptan satıcılığı yaptığını, davalı taraf ile arasında bayilik sözleşmesi imzalandığını, cari hesap ilişkisi içerisinde mal alım-satımı yapıldığını, son alınmış olan …………fatura bedelinin ………….. USD tutarındaki cari hesap borç bakiyesinin ödenmediğini, faturaların e-fatura olduğunu elektronik ortamdan tebliğ edildiğini, fatura içeriğindeki malların da kargo ile teslim edildiğini, borçlu cari hesap borcunun kısmen ödediğini, faturanın ………………..’ lik bölümü takibe konu edildiğini, müvekkili olan şirketin mali işler&finans yöneticisi olan ………………….. tarafından ………………. günü …………………adresine gönderilen ve o tarih itibariyle toplam borç bakiyesi olan ………………….. USD bedeli gösteren ekstrede mutabık olup olunmadığı mailine bizzat ……………….. tarafından ……………….. tarihinde rakamlara mutabıkız cevabını verdiğini, en az %20 oranında icra inkar tazminatına hüküm edilmesi  gerektiğini belirtiştir.’’

Davacı tarafça ileri sürülen hususlar soyut ve gerçek dışı olup reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

USÜLE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

İş bu huzurdaki dava görevli mahkemede açılmamış olup, söz konusu davanın Ticaret Mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Sayın Mahkemece de bilindiği üzere takibe konu faturanın konusu iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili ise, asliye ticaret mahkemesi görevli olacaktır.(TTK 4. Maddesi) Faturadaki alacağın konusu iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili değilse yada borçlunun ticari işletmesi yoksa şahsına düzenlenmiş ise yahut borçlu esnaf olup fatura esnaf işletmesi ile ilgili ise görevli mahkeme HMK 2. maddesi gereği asliye hukuk mahkemesi olacaktır. Görev konusu kamu düzeninden olup taraflar, davanın her aşamasında bu durumu ileri sürebilirler. Ayrıca dava yetkisiz Mahkemede açılmış olup, Sayın Mahkemenizce söz konusu hususlara itirazlarımızı sunmaktayız. Davada yetkili olan Mahkeme …………………. Mahkemeleri olup, söz konusu davanın yetkili Mahkemede açılması gerekmektedir.

Davalı tarafça müvekkil aleyhine başlatılan icra takibi de yetkisiz icra dairesine yapılmış olup, söz konusu hususa ilişkin itirazlarımızı da Sayın Mahkemenize sunmaktayız.

23. Hukuk Dairesi 2017/153 E. , 2017/537 K.

 ‘‘…Bir davanın ticari dava olabilmesi için her iki tarafın tacir olması ve uyuşmazlığın ticari işletmelerinden kaynaklanması gerekir. Mahkemece, davalının tacir olup olmadığı araştırılmadan ve görev itirazı üzerinde durulmadan, mahkemenin kendini görevli sayarak yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 Kabule göre de, itirazın iptali davasında, icra dairesinin yetkisine itirazda bulunulması halinde mahkeme öncelikle icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı incelenerek, icra dairesinin yetkisiz olduğu sonucuna varılması halinde mahkemece kendisinin yetkili olup olmadığına bakılmaksızın “yetkili yerde usulüne uygun yapılmış bir icra takibi bulunmadığından” davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiştir…’’

ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

1-) Davacı taraf her ne kadar müvekkili olan şirketin son alınmış olan ……………..fatura bedelinin …………….USD tutarındaki cari hesap borç bakiyesinin ödenmediğini, faturaların e-fatura olduğunu elektronik ortamdan tebliğ edildiğini, fatura içeriğindeki malların da kargo ile teslim edildiğini belirtmiş ise de söz konusu iddialar gerçek dışı olup reddi gerekmektedir.

TTK. MADDE 89 ‘‘(1) İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.  

(2) Bu sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz.’’

Müvekkil şirket ile davacı taraf arasında herhangi bir cari hesap ilişkisi bulunmamakta olup, davacı tarafça taraflar arasında cari hesap olduğu iddiası gerçek dışı olup, taraflar arasında sadece alım satım ilişkisi mevcuttur. Davacı taraf söz konusu cari hesap olduğu iddiasını YAZILI SÖZLEŞME ile ispat etmesi gerekmektedir.

 Müvekkil şirkete fatura içeriğinde belirtilen mallar teslim edilmemiş olup, söz konusu malların teslim edildiğini davacı taraf ispat etmekle yükümlüdür.         Sayın Mahkemece de bilindiği üzere faturaya dayalı takibe itirazın iptali yada faturaya dayalı alacak davalarında davalı akdi ilişkiyi açıkça kabul etmemiş ise taraflar arasında akdi bir ilişkinin bulunduğunu ispat külfeti faturayı düzenleyen alacaklı tarafa düşmektedir. Alacaklı düzenlediği faturadaki malların yada hizmetin karşı tarafa teslim edildiğini HMK 200. Maddesinde belirtilen deliller ile ispat etmesi gerekir. Fatura tek başına taraflar arasında ki akdi ilişkinin belgesi sayılamaz.

Fatura sözleşmenin kurulması safhasıyla ilgili olmayıp ifasına ilişkin olduğundan öncelikle temel bir borç ilişkisinin bulunması gerekir.( Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu E:2001/1, K:2003/1 ,T:27.06.2003

 Satılanın tesliminin “hukuki işlem” niteliğinde olup, buna ilişkin savunmanın hangi delillerle kanıtlanabileceğinin belirlenmesinde, hukuki işlemlerin varlığının kanıtlanmasına ilişkin genel usul hukuku kurallarının (1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 288(6100 sayılı HMK 200) ve devamındaki hükümler) göz önünde tutulması gerekir. Bunun sonucu olarak ta; herhangi bir hukuki işlem gibi, teslim de anılan hükümdeki senetle (yazılı delille) ispat kuralı çerçevesinde, ilişkin bulunduğu malın miktar ve değerine göre belirlenmelidir (Kuru Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1990 5.basım,C:2,S:1534, S:1603, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06.11.2002 gün 2002/13-875 E., 2002/885 K. sayılı ilamı da bu yöndedir.).

 Satış bedelinin miktarı itibariyle, teslim savunmasının 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 288.maddesi (HMK 200) uyarınca yazılı delille kanıtlaması zorunlu bulunduğu gibi, aynı Kanun’un 293.( HMK 293.) maddesinde gösterilen, tanıkla ispatlama imkanının tanındığı hallerden herhangi birinin varlığı da, davacı tarafça ileri sürülmemiş ise Davalının , teslim savunması yönünde davacının tanık dinletmesine açık bir muvafakati olmadığı durumlarda davacı satıcı, dava konusu satılanı davalı alıcıya teslim etmiş olduğu yönündeki savunmasını yazılı delille ispatlamak zorundadır. Mahkemenin buna rağmen dinlediği tanıkların beyanlarına itibar edilemez.(YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 13.07.2011 Tarih ESAS NO: 2011/19-426 KARAR NO: 2011/516 tarihli kararı.)(19. Hukuk Dairesinin 04.04.2011 Tarih 2010/9865 esas 2011/4273 sayılı kararı)

Davalı tarafça faturalarda belirtilen mallar gönderilmeden malların faturaları gönderilmiş olup, davalı müvekkil tarafça da davacı ile aralarında süre gelen cari ilişki güvenine dayanarak malların gönderileceği inancı ile faturalara itiraz edilmemiştir. Ancak faturalarda belirtilen mallar müvekkile teslim edilmediği gibi haksız ve kötü niyetli olarak davacı tarafça müvekkil aleyhine icra takibine geçilmiştir.

T.C.YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ 2016/8604 E. 2017/3054 K.

‘…Faturaya dayalı takipte alacaklı, satış konusu malların teslim edildiğini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Bu durumda borçlu taraf, ticari defterleri sunmasa bile tek başına davacı yararına delil olarak kabul edilmez……..

Davacı, satış konusu malların teslim edildiğini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Mahkemece, davacının teslim konusundaki delillerini toplamadan sadece davacı defterindeki kayıtlara itibar edilerek karar verilmiş ise de, davacı defterindeki kayıtlar belge ile doğrulanmadığı sürece, tek başına davacı yararına delil olarak kabul edilmesi doğru görülmemiş, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.…’’

 2-) Davacı tarafça belirtilen mail adresindeki yazışmalar müvekkil tarafından  yazılmamış olup, taraflar arasında yapıldığı iddia edilen yazmışları da kabul etmemekteyiz. Davalı taraf iddia ettiği hususları ispat yükü altında olup, salt soyut ve gerecek dışı iddiaların reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, TTK, TBK ve Yasal Mevzuat Hükümleri.

DELİLLER                          : Tanık, Yemin, Bilirkişi, Gerektiğinde Sair Deliller Ve Karşı Deliller.         

TALEP VE SONUÇ:       Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve Sayın Mahkemenizce re’ sen göz önüne alınacak nedenlerden davalı tarafça yetkisiz ve görevsiz Mahkemede açılan iş bu davanın usulden reddine, Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise haksız ve kötü niyetli açılan davanın esastan reddine, takibinde haksız ve kötü niyetli olan alacaklı hakkında takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil banka adına saygılarımla arz ve talep ederiz. 21.02.2019

                                                                                                                                                                                                                                 DAVACI VEKİLİ

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -8-

ADANA ( ) NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

İLGİ: 

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

KONU                       : Haksız itirazın iptali, takibin devamı ve %40 inkar tazminatı talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

 1. Davalı banka hakkında X İcra Müdürlüğünün X sayılı dosyası ile; 3167 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ödenmesi gereken güvence bedellerinin tahsili için yapılan müracaatın reddi üzerine icraen tahsili talebi ile icra takibi yapılmıştır.
 2. Ancak, davalı banka tarafından yapılan itirazda “esasen 3167 sayılı yasa uyarınca bankaların ödemekle yükümlü oldukları miktar üzerinde bir tartışma olmamakla birlikte, bankalar bu tutarı anılan yasanın 10. maddesi nedeniyle, süresinde ibraz edilen çekin karşılığı bulunmaması halinde ödemekle yükümlü kılınmışlardır. Ancak takibe konu çekin keşidecinin ödemeden men talimatı nedeniyle hamile iadesi söz konusu olmuş ve çek yasada öngörülen karşılıksız işlemine tabi tutulmamıştır.” Gerekçesiyle itiraz etmiştir.
 3. Halbuki 3167 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince çekin karşılıksız çıkması halinde çek hamili banka ile çek keşidecisi arasında gayrikabil-i rucu kredi sözleşmesi niteliğindeki kefaleti sebebiyle çek güvence bedelini ödemekle yükümlüdür.
 4. İşbu sebeplerle; haksız ve kötü niyetli itirazın iptali zımnında sayın mahkemeye müracaat zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : 3167 sayılı kanun, TTK, HUMK, BK, MK, sair mevzuat.

DELİLLER                            : banka kayıtları, çek aslı,  sair her türlü deliller.

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda arz olunan sebeplerle;

 • Haksız ve kötü niyetli itirazın iptaline, takibin devamına,
 • Haksız itiraz sebebiyle %40 tan aşağı olmamak üzere inkar tazminatına,
 • Dava masraf ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale saygılarla arz ederiz.

DAVACI VEKİLİ

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -9-

ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

İTİRAZIN  İPTALİNİ

İSTEYEN ALACAKLI            : 

VEKİLİ                                     : 

BORÇLU                                  : 

         

KONU                             : Borçlunun Adana 2. İcra Dairesinde X Esas sayılı dosya yaptığı X tarihli itirazın kesin olarak kaldırılarak icra takibine devam edilmesi haksız ve hukuka aykırı olarak itiraz eden borçlu aleyhine %20’den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesi talebinden ibarettir.                                    

                  

AÇIKLAMALAR               :

 

Borçlu aleyhine Batman İcra Dairesinde X Esas sayılı dosya ile icra takibine başlanmış olup borçlu tarafından takibe itiraz edilmiştir.

BORÇLU İTİRAZINDA HAKSIZ OLUP SÖZ KONUSU İTİRAZIN İPTALİ İLE TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Borçlu her ne kadar itiraz dilekçesinde her hangi bir borcunun bulunmadığını iddia etmiş ise de, söz konusu icra takibinde yer alan takibe dayanak teşkil eden evraklardan da anlaşılacağı üzere borçlu X borçlu X’a müteselsilen kefil olmuş söz konusu müşterek ve müteselsil kefaletiyle genel kredi ve teminat sözleşmesi imzalanmıştır.

Genel kredi ve teminat sözleşmesine istinaden X TL Busıness kart ve X TL esnek ticari hesap bakiye borç birikmiş olup Söz konusu borç toplamı X TL olan tutar müşteri hesap özeti ile birlikte borçlu ve müteselsil borçlulara Adana 8. Noterliği tarafından X yevmiye numarası ile ihtar edilmiş ancak her hangi bir ödeme yapılmadığı gibi ihtarnameye her hangi bir itiraz da söz konusu olmamıştır.

Söz konusu borç neticesinde borçlular aleyhine Batman 1. İcra Dairesinde X Esas sayılı takip dosyası ile takip başlatılmış olup müteselsil borçlu X’un itirazı ile takip durmuştur. Borçlunun itiraz sebepleri yerinde olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır. İş bu nedenle haksız ve hukuka aykırı olan itirazın kaldırılıp borçlu aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

Nitekim İcra ve İflas Kanunun Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması başlıklı 68/b maddesine göre; ‘’Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği adresine, borçlu cari hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kısa, orta, uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden onbeş gün içinde bir hesap özetini noter aracılığı ile göndermek zorundadır. (Değişik son cümle: 17/7/2003-4949/18 md.) Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur; yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi hâlinde hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. SÜRESİ İÇİNDE GÖNDERİLEN HESAP ÖZETİNİN MUHTEVASINA, ALINDIĞINDAN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE İTİRAZ ETMEYEN KREDİYİ KULLANAN TARAF, HESAP ÖZETİNİN GERÇEĞE AYKIRILIĞINI ANCAK BORCUNU ÖDEDİKTEN SONRA DAVA EDEBİLİR.(1) KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE BUNLARLA İLGİLİ SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMEMİŞ HESAP ÖZETLERİ İLE İHTARNAMELER VE KREDİYİ KULLANDIRAN TARAFINDAN USULÜNE UYGUN DÜZENLENMİŞ DİĞER BELGE VE MAKBUZLAR BU KANUNUN 68 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN BELGELERDEN SAYILIRLAR. Krediyi kullanan taraf, itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı belgelerde kendisine izafe edilen imzayı kabul etmiş sayılır. Bu hüküm bu Kanunun 150/a maddesinin söz konusu olduğu hallerde de aynen uygulanır.’’ Şeklinde düzenleme mevcut olup kanunda aranan hal ve şartlarda borçluya hesap özeti noter aracılığı ile ihtar edilmiş olup borçlu her hangi bir itiraz da bulunmamıştır.

Kanun maddesinde de anlaşılacağı üzere borçlu tarafından usulüne uygun tebliğ edilen hesap özetine itiraz edilmemiş olması hesap özetinde yer alan imzaların borçlu tarafından ikrar edildiği anlamına gelmektedir ki borçlu ancak söz konusu hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcun tamamen ödenmesi durumunda dava yolu ile ileri sürmesi mümkündür.

Dosya mevcudiyetinde yer alan kredi sözleşmesi hesap özeti ve ihtarname içerikleri incelendiğinde bu durum daha net olarak anlaşılacaktır. Borçlunun iddiasının aksine borcun ödenmesi söz konusu olmayıp söz konusu itiraz salt icra takibini uzatma amacı taşımaktadır. Nitekim borçlu her ne kadar borcunun olmadığını iddia etmiş ise de söz konusu borca dayanak oluşturan Genel Kredi ve teminat sözleşmesinde yer alan imzaları inkâr etmemiş bu yönde bir itirazda bulunmamıştır. Krediyi kullanan taraf, itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı belgelerde kendisine izafe edilen imzayı da kabul etmiş sayılır. İmzası borçlu tarafından ikrar edilmiş adi senet itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan belgeler arasında sayılmış olup iş bu nedenle İcra ve İflas Kanunu madde 68 ve 68/b hükümleri gereğince itirazın iptali gerekmektedir.

HAKSIZ YERE İCRA TAKİBİNİ UZATMA AMACI TAŞIYAN İTİRAZIN İPTALİ İLE ALACAKLI LEHİNE %20’DEN AZ OLMAMAK ÜZERE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

İcra ve İflas Kanunun itirazın kesin olarak kaldırılması başlıklı 68. Maddesinin 5. Fıkrasına göre; ‘’(Ek fıkra: 6/6/1985 – 3222/6 md.; Değişik: 9/11/1988 – 3494/2 md.) (Değişik birinci cümle: 17/7/2003-4949/16 md.) İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi hâlinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.’’ Şeklinde düzenleme mevcut olup haksız yere itiraz eden borçlunun itirazının kaldırılması ve borçlu aleyhine icra inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

BORÇLUNUN İTİRAZI TARAFIMIZA TEBLİĞ EDİLMEMİŞTİR.

 

İlgili kanunun 67. Maddesine göre; ‘’(Değişik: 18/2/1965 – 538/37 md.) (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/15 md.) Takip talebine itiraz edilen alacaklı, İTİRAZIN TEBLİĞİ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR SENE İÇİNDE MAHKEMEYE BAŞVURARAK, GENEL HÜKÜMLER DAİRESİNDE ALACAĞININ VARLIĞINI İSPAT SURETİYLE İTİRAZIN İPTALİNİ DAVA EDEBİLİR.’’

Söz konusu kanun maddesi hükmü de dikkate alındığında itirazın iptali süresi tebliğden itibaren başlamakla birlikte itirazın tarafımıza tebliğ edilmemiş olması sürenin başlamasına imkân vermemektedir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak borçlunun itirazının iptali ile borçlu aleyhine tazminata hükmedilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER                 : İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu, Tebligat Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, HMK, 6100 S.K. ve İlgili tüm yasal mevzuat.

KANUNİ DELİLLER                  :

Davalının sunacağı delillere karşı her türlü delil ve beyan sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 • Adana 2. İcra Dairesi X Esas sayılı dosyası
 • X yevmiye nolu ihtarname örneği
 • Müşteri hesap özeti
 • İhtarname tebliğ şerhi
 • Genel Kredi ve teminat sözleşmesi
 • Tanık
 • Bilirkişi
 • Yemin
 • Her türlü yasal belge

NETİCE VE TALEP                   : Yukarıda İzah edilen ve resen dikkate alınacak nedenlerden ötürü;

YARGILAMA NETİCESİNDE    ;

 • Borçlunun haksız ve hukuka aykırı olan İTİRAZININ İPTALİNE,
 • Adana 2. İcra Müdürlüğü X E. No takibinin DEVAMINA,
 • Davacının söz konusu takibe haksız ve kötü niyetli itirazı ile alacaklının alacağını geç alması nedeniyle %20’DEN AZ OLMAMAK ÜZERE İCRA İNKÂR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNE,
 • Yargılama harç ve giderlerinin ve vekâlet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Sulh Hukuk İtirazın İptali Dava Dilekçesi -10-

SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZIN İPTALİNİ

İSTEYEN DAVACI            :                     

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

DAVA                                    : İTİRAZIN İPTALİ

H.ESAS DEĞER                 : X TL  ( bin altı yüz seksen iki lira kırk bir kuruş )

İLGİLİ TAKİP DOSYASI  : ………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ X E.

 

AÇIKLAMA                        :

Müvekkilin, X TL fatura alacağını temin amacıyla ………..İcra Müdürlüğünün ……. E. sayılı icra takibine geçilmiş, borçlu “toplamda X TL borcu olduğunu bunun X TL’sini haricen ödediğini ve şu anki borcunun 500,00-TL olduğunu belirterek kısmi itirazda ve yetki itirazında bulunmuştur.

Borçlu taraf müvekkili arayarak ek-1’de sunulu faksı göndermiş ve yapılan işten asıl stand sahibinin memnun olmadığını ve bu nedenle anlaşılan fiyattan aşağı düşmesini, bu takdirde parasını ödeyeceklerini bildirmiştir.

Oysa ki; ek-2’de sunulu fatura, ek-3’te sunulu irsaliye, ek-4’te sunulu yapılan işin fotoğrafları ve ticari defterler gereği müvekkilin toplamda X TL alacaklı olduğu anlaşılacaktır.

Haksız itirazın iptali ile icra takibine devam edebilmemiz amacı ile iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       :İLGİLİ MEVZUAT

HUKUKİ DELİLLER        :…………..İcra Müdürlüğü ………….. sayılı takip dosyası, Yüksek Mahkeme kararları , gerek görülürse bilirkişi incelemesi,vs. yasal her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM             :

1-Borçlu-davalının haksız itirazının iptali ile …………….İcra Müdürlüğü ……… Esas sayılı takibin devamına,

2-İtiraz edilen kısım olan X TL  üzerinden %40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline,

3-Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.                                                                                         

                                                                                                          Davacı Vekili

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (İş Mahkemesi) -11-

X İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI (ALACAKLI)  :

VEKİLİ

DAVALI (BORÇLU)      :

İCRA DOSYA NO

HARCA ESAS DEĞER   :

KONU

AÇIKLAMALAR            :

1-) Ekteki vekaletname gereği davacı/alacaklı vekiliyim.[EK-1] Müvekkilimiz, borçlu şirket bünyesinde bulunan otelde 24/07/2016 tarihinde işe başlamış olup 24/10/2016 tarihinde işten ayrılmıştır. Son brüt maaşı aylık X TL’dir. Otel bünyesinde 3 ay çalışan müvekkilin bir aylık ücreti kendisine ödenmemiştir. Ödenmemiş ücret alacağına istinaden ……………………………………………… dosyası üzerinden borçluya karşı icra takibine girişilmiştir.

2-) Davalı/Borçlu, ilgili icra dosyasındaki takibe, takibe konu borca, faize ve tüm fer’ilerine itiraz etmiş; yapılan itiraz üzerine takip durmuştur.

3-) Müvekkilin ücret alacağı ödenmemiştir. Müvekkile borcu olan davalı; borcun tahsil sürecini uzatmak kastıyla icra dosyasına itiraz etmiştir.

4-) Takibe konu alacak likiddir. “Alacağın gerçek miktarı belli ve sabit ya da borçlusu tarafından belirlenebilmesi için bütün unsurların bilinmekte veya bilinmesi gerekmekte ve böylece, borçlunun borç tutarını tahkik ve tayin etmesi mümkün ise başka bir ifadeyle, borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise alacak likiddir.[HGK 12.3.2003, 19-109/152 (Kazancı)]” Davalı/Borçlu haksız ve kötüniyetli olarak, zaman kazanmak ve borcun tahsil sürecini uzatmak kastıyla borca itiraz etmiştir.

5-) İcra takibi borçlunun haksız itirazıyla durmuş olduğundan, borca itirazların iptali ile takibin devamı ve takip talebinin %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi için işbu davayı ikame etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : İİK, İK, HMK, BK, TMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                                : …………..sayılı dosyası, Alacaklının SGK özlük dosyası, Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil ile dava sırasında ortaya çıkacak yeni durumlar ile karşı tarafın sunacağı delillere karşı ek savunma hakkımızı ve delil bildirme hakkımızı saklı tutuyoruz.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-) Borçlunun itirazlarının iptali ile takibin devamına (asıl alacağın tamamı – faizin ise takip tarihinden itibaren işleyecek kısmı yönünden itirazların iptalini talep ediyoruz),

2-) Takip talebinin % 20’sinden az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

3-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine,

karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Ödenmeyen Faturaya Dayalı)-12-

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                   :

VEKİLLERİ            :

DAVALI                   :

KONU                       : Davalının icra takibine yaptığı itirazın iptali ile %20 den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi taleplidir.

CEVAPLARIMIZ   :

Müvekkil adına vekaleten alacağının tahsili için 23.10.2019 tarihinde …. 9. İcra Müdürlüğü ….  esas numarasıyla başlatılan icra takibi, X tarihinde davalı borçlu …. tarafından itiraz ederek durdurulmuştur. Davalı borçlunun itirazları takibi sürüncemede bırakmak amaçlı olup itirazın iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

 • Davalı borçlu, müvekkil şirketten takip konusu faturaların içeriğinde belirtilen nitelik ve miktarda ürün satın almış ve bunların bedelini müvekkil şirkete ödememiştir.

 • Takip konusu faturalar: 19.10.2018 tarihli 10.778,18 TL bedelli fatura, 05.10.2018 tarihli 286,16 TL bedelli fatura, 25.09.2018 tarihli 11.252,19 TL bedelli fatura, 24.09.2018 tarihli 273,85 TL bedelli fatura, 20.09.2018 tarihli 5.222,21 TL bedelli fatura, 20.09.2018 tarihli 7.814,96 TL bedelli faturadır. Davalı borçlunun bu faturaların 35.524,01 TL sini müvekkilimin tüm iyi niyetli taleplerine rağmen ödememiştir.

 • Bunun üzerine faturalar yönünden davalı borçlu aleyhine … 9. İcra Müdürlüğünün …. esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi tarafımızdan başlatılmıştır. Ancak davalı borçlu müvekkili zarara uğratmak ve tahsili geciktirmek için takibe itiraz etmiştir.

 • Davalı borçluya tanzim edilen fatura irsaliyeli faturadır. Cari hareket dökümü, vergi dairesine verilen KDV beyanı ve davalı borçlu tarafından borçlu şirkete gönderilen mutabakat metni dilekçemiz ekindedir.

 • Davalı borçlunun sorumluluktan kaçmak ve müvekkili zor durumda bırakmak amacıyla yapmış olduğu söz konusu itirazlar haksız, hukuki dayanaktan yoksun ve tamamen takibi durdurmaya yönelik olup bu nedenle itirazın iptalini talep etme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: B.K, İİK, TTK, HUMK, ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                    : Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile, 9. İcra Müdürlüğünün …. esas sayılı takip dosyası, Müvekkil şirket defter kayıt ve belgeleri, Vergi dairesi kayıtları, Mutabakat metni, Cari kayıtlar, Tanık, Bilirkişi İncelemesi, Yemin ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile;

 • Davalı borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmesi,
 • Borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan takip konusu alacağın % 20 sinden az olmamak üzere inkar tazminatına hükmedilmesine,
 • Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. (tarih)

Davacı Vekili

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Tüketici) -13-

X TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO               :

DAVACI                               :

(ALACAKLI)

 

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

(BORÇLU )         

DAVA KONUSU                 :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı olmak kaydıyla, alacaklı olduğumuzun tespiti ile borçlunun …………….. ve Fer’ilerine yaptıkları İTİRAZIN İPTALİ ile TAKİBİN DEVAMINA, kötü niyetli itirazı sebebiyle borçlunun alacağın %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi talebimizdir.

HARCA TABİ DEĞER      :

AÇIKLAMALAR

1-Alacaklı müvekkil ile davalı bina yönetimi arasında binaya yapılacak onarım işleri için ………….TL fiyat belirlenmiş ve ……………..TL’si peşin olmak üzere kalanın  1.250,00.TL’lik taksitler halinde ödenmesine  anlaşılmıştır. Davalı/borçlu tarafından  alacaklı müvekkile bu güne kadar ………… ödeme yapılmıştır. Kalan …………….. ise  ödenmemiştir.

Bu nedenle ………….. Asıl alacak, ………….TL işlemiş faiz olmak üzere ……………….. üzerinden yönetim aleyhine  ……………İcra Müdürlüğü’nün ………….. sayılı dosyası icra takibi başlatılmıştır.

2-Davalı borçlu da itiraz ederek  takibin durmasına sebebiyet vermiştir.

3-Borçlu bina yönetimin itirazı haksız olup, takibi sürüncemede bırakmak ve tahsili geciktirmek amacına yöneliktir.

Binaya yapılan işlerin mahiyeti  işbu dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

Dava dilekçemiz ekinde sunulan teklif belgesindeki tüm edimler yerine getirilmiş olup, tüm işlerde kullanılan malzemeler müvekkil tarafından temin edilmiş ve işçilik ücretleri de müvekkil tarafından ödenmiştir.

4-Binaya yapılan yukarıda belirtilen işler için yönetici  ile anlaşılmış ve iş eksiksiz olarak tamamlanmıştır. Yapılan işlerin kapsamı/değeri yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda  ortaya çıkacaktır.

5-Apartman yönetimi borçlarından kaynaklı Yargıtay Yerleşik İçtihatlarında aktif/pasif husumet konusunda değişik kararlar mevcut olduğundan; anılan borçtan kaynaklı tüm kat malikleri hisleri oranında sorumlu olduğundan ve dosya alacağımızın kat maliklerden hisseleri oranında paylaştırılması gerektiğinden MAHKEMENİN UYGUN GÖRMESİ HALİNDE KAT MALİKLERİNİN Sincan Tapu Müdürlüğü’nden  tespiti ile davaya dahil edilmesini talep ediyoruz.

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. madde uyarınca ”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci,  bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b)Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’

Yukarıda anılan sebeplerden dolayı binaen iş bu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER        :KMK.,TK. İİK, BK, HMK ve sair ilgili tüm yasal mevzuat

DELİLLER                          : Ankara …….cra Dairesi ………… E. Sayılı Dosyası, Defter Kayıtları,  Bilirkişi incelemesi, Keşif,Tanık,Yemin ve sair ibrazı mümkün her türlü yasal delil

SONUÇ ve TALEP              :Yukarıda belirtilen sebeplerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Borçlu apartman yönetiminin ……………..TL’ye ve Fer’ilerine vaki itirazının iptali ile takibin devamına,
 2. Mahkemenizce kabul edilmesi halinde; tespit edilecek kat maliklerinin davaya dahil edilerek tapu takyidat raporundaki payları oranında  sorumluklarının belirlenmesi ve  buna göre karar verilmesini,
 3. Alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere; borçlunun/borçluların, icra inkar tazminatına mahkum edilmesine,
 4. Yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini

 vekaleten saygıyla dileriz.

Davacı Vekili

EKLER:

1-Teklif belgesi

2-Onanmış vekaletname örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -14-

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   

VEKİLİ                     

DAVALI                     : 

KONU  : Kredi geri ödemesinde kefalet sözleşmesinden kaynaklı yapılan ödemenin, rücuen iadesi istemine ilişkin başlatılan icra takibine yapılan itiraz neticesinde açılan itirazın iptali davası olup harca esas değer ….. TL dir.

İCRA DOSYASI      : X İcra Müdürlüğü – …../….E.

AÇIKLAMALAR

1)Davalı tarafından kullanılmak üzere, T.C. X Bankası Y Şubesi’nden kredi kullanılmıştır. Davacı müvekkil ise söz konusu kredinin geri ödemesi için davalıya duyduğu güvenden ötürü kefil olmuştur. Davalı, kullandığı kredinin vadesi geldiğinde borcunu ödememiş, davalıya duyduğu güven sebebiyle kendisine kefil olan müvekkilimizin söz konusu krediyi ödemesi için yaptığı çağrılara da cevap vermemiştir.

2)Müvekkilimiz, davalının ödemeye yanaşmadığı kredi borcunu, davalı ile aralarındaki kefillik ilişkisinden dolayı, maddi açıdan oldukça zor bir süreçte olmasına rağmen ödemek zorunda kalmıştır. Bu sebeple kefil olarak ödediği dava konusu tutarın rücuen iadesi için İzmir .. .İcra Dairesi …./…. E. sayılı dosyasıyla ../../2018 tarihinde icra takibi başlatmıştır.

3)Söz konusu icra takibine ilişkin ödeme emri davalıya ../../2018 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı da aynı tarihte takip konusu borca itiraz etmiştir.

4)Davalının dilekçesinde ifade ettiği şekilde müvekkilimize elden …. TL gibi bir tutar ödenmemiş, müvekkile ait işletmede bahis konusu borca karşılık herhangi bir iş ve eylemde bulunulmamıştır. Davalının itiraz dilekçesinde borcunu ödediğine dair ifadelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamakta ve borcunu ödediğine dair iddialarını kanıtlar nitelikte herhangi bir delili bulunmamaktadır.

5)Kefalete ve kefaletin verildiği anda borcun belirli olmasına ilişkin davalının dilekçesinde yazan ikrar niteliğindeki ifadeler doğrultusunda, icra takibine ilişkin davalı tarafından yapılan fakat haksız olan itiraza karşılık işbu itirazın iptali davasını açma zaruretimiz hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER     : TBK, TMK, İİK ve ilgili sair mevzuat

DELİLLERİMİZ             : Belge, tanık, yemin ve ikamesi caiz her türlü takdiri ve kesin delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davanın kabulü ile borçlunun icra takibine yaptığı itirazının iptaline, borçlunun takip konusu borcu faiz ve masraflarıyla ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla

Davacı Vekili

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Şirket Hissesin Devri Sözleşmesi) -15-

ADANA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

KONUSU                  : Davalı tarafın dilekçesine cevaplarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMA              :

1.GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE TİCARET MAHKEMESİDİR.

İş bu dava, davacı müvekkil ile davalı şirket aralarında düzenlenen ‘X Finans Kurumundaki alacağının davalı şirkete devrine ilişkin sözleşme’  uyarınca davalı şirketin devir bedelini ödemeye devam etmemesi  üzerine başlattığımız icra takibine davalı tarafın itiraz etmesi sonucu açmış olduğumuz itirazın iptali davasıdır.

Bu uyuşmazlık tacir olan davalı şirketin ticari işletmesiyle ilgilidir. Davalı şirket için ‘ticari iş niteliğinde olan bu sözleşme’  TTK m.19 geregince iki taraf içinde artık ticari sayılacağından ve söz konusu uyuşmazlık  TTK  m.4.1-f  kapsamında olduğundan; iş bu davaya bakmaya görevli mahkeme  Asliye Ticaret Mahkemesidir.

“TTK.m.19  Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır.”

“TTK. 4/1-f  Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; “Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır.”

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi  2016/11430 E.  ,  2016/11004 K.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasında … … 5. Asliye Ticaret ve … … 8. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Dava, taraflar arasında düzenlenen alacağın temliki sözleşmesi uyarınca ödenmeyen bedelin tahsili istemine ilişkindir.Somut olayda davacı, davalı ile aralarında düzenlenen temlik sözleşmesi uyarınca, davacının İhlas Finans Kurumundan olan alacağının davalı şirket tarafından ödeneceğinin kararlaştırıldığını, davalının edimini yerine getirmediğini belirterek alacağının tahsilini talep etmiş olup, TTK’nın 4/1-f maddesi uyarınca bankacılık işlerinden kaynaklanması nedeniyle mutlak ticari nitelikte olduğu anlaşılan uyuşmazlığın, … … 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince X 5 Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 21/11/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki açıklarımız ve ilgili yasa hükümleri gereğince iş bu davaya bakmaya görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Müvekkil X, tasfiye halinde X Finans Kurumu A.Ş. nezdinde bulunan hesabın sahibi iken X tarihli alacağın temliki sözleşmesi ile X € ‘yu ve haklarını sözleşmede belirtilen koşullarda davalı borçluya devretmiştir. (Müvekkilimiz X ile X Day. Tük. Mad. Paz. Rek.Ve Yay. İç. Dış Tic.Ltd.Şti arasında X tarihli X Protokol No’lu Alacagın Temliki, Sulh, İbra ve Feragat Sözleşmesi imzalanmıştır.)

X FİNANS KURUMU A.Ş’NİN TASFİYE SÜRECİ İLE DAVALI ŞİRKETİN BORCUNUN BİR BAĞI BULUNMAMATADIR.

Öncelikle belirtmeliyiz ki; Müvekkilimiz X, X Finans kurumundan değil, ‘X Finans Kurumundaki alacağının davalı şirkete devrine ilişkin sözleşme’ uyarınca devir bedelini  davalı şirket  X Day.Mad.Paz.Rekl. Ve Yay.İç. Dış Tic. Ltd. Şti’nden talep etmektedir. Müvekkilimiz X ile Davalı X Tic. Ltd. Şti arasında imzalanan X tarihli Alacagın Temliki, Sulh, İbra ve Feragat Sözleşmesinin “uygulanması” X Finans Kurumu A.Ş.nin tasfiye şartlarına bağlanmamıştır. Taraflar arasında yapılan sözleşmede ödemelerin dava dışı X finans kurumunun tasfiyesi  sonrası yapılacağına dair bir hüküm yoktur. (Yargıtay 19 HD nin 2016/4537 esas, 2016- 7507 karar sayılı ; BAM 12.HD 2018/2120 esas, 2018/1701 karar sayılı ilamları da aynı doğrultudadır.)

4. DAYANAK SÖZLEŞMENİN HUKUKİ MAHİYETİNİN ALACAĞIN TEMLİKİ OLDUĞU SABİTTİR.

İş bu sözleşme tarafları davacı müvekkil X ile davalı şirket X Day. Tük. Tic. Ltd. Şti’dir. Söz konusu sözleşme ile X Finans kurumu borcunu Davalıya nakletmemekte tam tersine, davacı müvekkil X Finans Kurumu’ndan olan alacağını davalıya temlik etmektedir. Türk Borçlar Kanunun md.195-196’inde de belirtildiği üzere borcun naklinin gerçekleştirilebilmesi için iç ve dış üstlenme sözleşmeleri yapılması gerekmektedir. İç üstlenme sözleşmesi ile 3. kişi borçluyu borcundan kurtarmayı üstlenirken; dış üstlenme sözleşmesi ile 3. kişi alacaklıya borcu üstlendiğine ilişkin taahhütte bulunur. Borçlu ile borcun nakline ilişkin iç üstlenme sözleşmesi yapan 3.kişinin borcu bizzat ifa etmesi yahut alacaklının rızası olması şartıyla borcu üstlenmesi ve sonucunda borçluyu borcundan kurtarma yükümlülüğü altına girmesi gerekmektedir.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki borcun nakli ile borçlu tarafta değişiklik yapılması gerekmektedir. Ancak iş bu uyuşmazlıkta borçlu taraf X Finans Kurumu A.Ş. olup davacı müvekkil de ondan olan alacağını davalı X Day. Tük. Mad. Paz. Rek.Ve Yay. İç. Dış Tic. Ltd. Şti’ne X tarihli alacağın temliki söz ile temlik etmiştir. Bu bağlamda da alacağın temliki sözleşmesi ivazlı/ivazsız yapılabilir ve kanunda da aranan bütün şartlara haiz olduğundan, müvekkil ile davalı taraf arasında yapılan sözleşmenin alacağın temliki sözleşmesi olduğu açık olup, bu şekilde nitelendirilmesi gerekmektedir.

DAVALI ŞİRKETİN İTİRAZI İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK OLUŞTURMAKTADIR, KÖTÜNİYETLİDİR.

Davaya konu sözleşmenin borcun nakli sözleşmesi olduğunu kabul anlamına gelmemek kaydıyla; iş bu sözleşme borcun nakli olarak addedilse dahi davalı taraf iş bu sözleşmeyi imzalayarak devredene ait itiraz ve defi haklarından da feragat etmiş olmaktadır.

Çünkü tacir, hukuki ve ticari işlemlerini yaparken, ticari hayatın gerektirdiği tüm tedbirleri almalı ve meydana gelebilecek degişimleri önceden tahmin etmeye çalışarak yükümlülük altına girmelidir. Türk  Ticaret Kanun’u tacire bütün ticari faaliyetlerinde, basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğü getirmiştir. Bu yükümlülük sübjektif değil , objektif bir özen ölçüsünün gerçekleştirilmesi demektir. Yargıtay’a göre; basiretli iş adamı gibi hareket etmek “ bugünün ve istikbalin piyasa durumunu tacirin işlemi yaptığı sırada göz önünde tutması” demektir. Buna göre her tacir memleketin piyasa durumunu, siyasi atmosferini hesaba katarak ve sağduyulu şekilde, ileriyi düşünerek işlerini öyle organize etmek zorundadır.

Davalı taraf sözleşmedeki yazılı yükümleri kabul ederek ödeme taahhüdünde bulunmuş hatta ödeme planına göre ilk 7 ay için ödeme yapmıştır. Davalı tarafın ödeme taahhüdünde bulunması ve hatta ödeme yapması defi haklarından vazgeçtiği sonucunu doğurmaktadır.

X tarihli Kaldı ki sözleşmenin imzalandığı tarihte X Finans Kurumu’nun tasfiyesi yapılmaya başlanalı çok uzun süre geçmiş olup, davalı şirket de X  Finans kurumunun tasfiye sürecine girdiğini bilmekte ve alacağın temliki sözleşmesini de bu durumu bilerek imzalamıştır. Sözleşmenin imzalandığı anda zaten bilinen bu durumu şuan ileri sürmek iyiniyet kurallarına aykırılık oluşturur.

Dava konusu alacağın henüz muaccel olmadığı yönündeki itirazı kabul etmiyoruz.

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Satış Vaadi Sözleşmesi) -16-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

 

İTİRAZIN

KALDIRILMASINI

TALEP EDEN

( ALACAKLI)          :   

 

VEKİLİ                     :   

 

DAVALI ( BORÇLU): 

Hukuki Talep          : …. Noterliği nezdinde …. tarihinde imzalanan “ Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nde 3. Madde ile güvence altına alınan bedelin tahsiline yönelik açılan icra takibine yapılan haksız itirazın kaldırılması ve kötü niyetli itiraz sebebinde kaybımıza sebep olan davalıların en az %20 icra inkar tazminatı ile cezalandırılması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimiz davalı taraflar ile …tarihinde … Noterliği nezdinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmenin yapılışı ve imzalanışı aşamasında herhangi bir sıkıntı bulunmamakta ve işbu sözleşme kanunun şart koştuğu şekilde noter önünde yapılmakla şekil şartını sağlamaktadır. Bununla beraber müvekkilimiz arsa sahibi olarak kanunun ona yüklediği arsayı devretme borcuna tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiştir.

Buna karşılık karşı taraf ise yüklenici olarak yerine getirmesi gereken şartların pek çoğunu yerine getirmemiştir. ( yerine getirilmeyen diğer şartlarla ilgili talep hakkımızın saklı kaldığını bildiririz.) Müvekkilimiz şartların yerine getirilmemesi durumunda kendini korumak amacıyla sözleşmenin 2. Ve 3. Maddelerinde inşaatın bitirilme sürelerini ve gecikme halinde ödenecek tutarı belirlemiştir. Bu maddelere göre:

“ Müteahhit kesin olarak … tarihine kadar inşaat ruhsatını almış olacak ve inşaata başlamış olacaktır. …tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) ay içerisinde bina eksiksiz bitirilip iskanı ( yapı kullanma izin belgesi) alınarak arsa sahiplerine teslim edilecektir.

Bu duruma göre inşaat en geç … tarihinde bitirilmek zorundadır. Bu bakımdan müteahhit / davalılar teslim tarihini geçirmiştir. ( Bu gecikmeyle alakalı talep haklarımızı saklı tuttuğumuzu açıkça bildiririz.) Bu duruma karşılık müvekkilimiz ise aynı sözleşmenin 3. Maddesinde açıkça gecikme olursa ne olacağını bildirmiştir.

Buna göre:

“ Müteahhit yasada belirtilen mücbir sebepler dışında, inşaatı zamanında bitirip teslim etmediği takdirde vade sonu olan … tarihinden başlamak üzere inşaatın teslim tarihine kadar geçen her ay için arsa sahibi olan …..’a ait olan dükkan için her ay ….. Türk Lirası kira bedeli ödeyecektir…”

Şeklinde açık bir şekilde ödenecek tutarı ve tutar başlangıç tarihini belirtmiştir. Günümüze kadar ise karşı taraf inşaatı bitirmediği gibi sözleşmede kararlaştırılan tutarı da ödememiştir.

İşbu durumun bir sonucu olarak müvekkilimiz karşı tarafa … tarihinde ….Noterliği aracılığıyla ihtarname çekerek karşı tarafı mütemmerit duruma düşürmüştür. (EK-1) Buna karşılık karşı taraf ise çektiği ihtarnamede olay ile ilgisi olmayan sebeplere dayanarak ödeme yapmayı reddetmiştir. Buna karşılık olarak tarafımızca davalı borçlular aleyhinde Ankara …. İcra dairesi nezdinde …….. E. numarası ile takip başlatılmıştır.

Başlatılan bu icra takibine karşılık karşı taraf haksız bir şekilde bu icra takibine itiraz etmiştir. Yüce Mahkeme’nin de göz önünde tutacağı üzere uyuşmazlık konusu dosyamıza temel olan sözleşmede açıkça bu bedel kararlaştırılmış olup, kararlaştırılan bu bedele afaki sebeplerle itiraz edilmesi yerinde değildir. Nitekim Türk Borçlar Kanunu Madde 179 da bu doğrultuda bir hüküm ihtiva etmiştir. Şöyle ki;

“Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumu için bir ceza kararlaştırılmışsa, aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir.

Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi durumu için kararlaştırılmışsa alacaklı, hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla birlikte cezanın ifasını da isteyebilir. “

Şeklinde ifade ederek, açık bir şekilde bu bedelimizi isteyebileceğimizi belirtmiştir. Buna ek olarak, tarafımızca çekilen ihtarnamede de alacağımızdan feragat etmediğimiz ve bu hakkımızı da kullanmak istediğimiz belirtilmiştir.

Deliller: Karşı tarafı göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımız saklı kalmak üzere;

 • ….Yevmiye numaralı sözleşme,
 • …Yevmiye numaralı ihtarname
 • Tanık, yemin ve her türlü yasal sair delil.

Hukuki Dayanak                   :           TBK, TMK ,HMK ve her türlü yasal sair kanun.

Talep ve Sonuç                      :           Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;

 • Haklı davamızın kabulü ile itirazın kaldırılmasına,
 • Karşı tarafın haksız itirazı sebebiyle en az %20 oranında icra inkar tazminatı ile cezalandırılmasına,
 • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Senetten Kaynaklı İtirazın İptali Dava Dilekçesi -17-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZIN İPTALİNİ

İSTEYEN (ALACAKLI):  .  

VEKİLİ             : 

KARŞI TARAF (BORÇLU):

KONUSU                            : Borçlunun X İcra Müdürlüğünün X Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali  ile alacağın % 20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmolunması istemi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil ile davalı arasında  takibe konu borcun dayanağı, C düzenleme tarihli … ödeme tarihli emre muharrer senetten  kaynaklı alacaktır.

2-) Müvekkil, davalı aleyhine giriştiği icra takibi neticesinde borçlunun haksız bir şekilde borca itiraz etmesi üzerine itirazın iptali davasını açmak zorunda kalmıştır.

3-) Davalı tarafından, takip tarihinde müvekkile ödenmesi gereken borç … TL idi Müvekkil takip tarihine kadar sürekli olarak karşı tarafa bildirimde bulunmuştur.

4-) Davalı tarafından  ödenme yapılmayınca, davacı adına … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı dosyasıyla borçlu aleyhinde icra takibi başlatmış ve borçlu takibe itiraz etmiştir. İtiraz üzerine takip durmuştur. Borçlunun itirazı haksız olup borçlu itirazında kötü niyetlidir.

5-) Borçlu icra müdürlüğüne verdiği itiraz dilekçesinde borca, işlemiş faize ve tüm ferilerine itiraz etmiştir. Borçlunun itirazları haksızdır Şöyle ki;  Borçlunun borca itirazını da kabul etmek mümkün değildir. Borçlu her ne kadar borcu olmadığını iddia etmiş ise de ekte sunulmuş olan … düzenleme tarihli bono ile ödemeyi kabul etmiştir.

6-) Yukarıda da izah edildiği üzere borçlu itirazında haksız olup kötü niyetlidir. İcra takibini uzatmak maksadıyla borca itiraz etmiştir. Bu nedenle borçlunun itirazının iptali (asıl alacak, faize ve tüm ferilerinin itirazının iptaline) takibin devamı ve borçlunun haksız itirazı sonucu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına çarptırılması için mahkemenize müracaat etmek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                                : X İcra Müdürlüğü’nün  Esas sayılı dosyası, X düzenleme tarihli X TL bedelli bono , bilirkişi ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER: İİK. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle borçlunun borca itirazının iptaline takibin devamına haksız itiraz eden borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına hükmedilmesine yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin de davalıya tahmiline karar verilmesi sayın mahkemeden bilvekale saygıyla dilerim. (tarih belirtiniz)                            

                                                                                              Davacı vekiliEKİ

1-) X vade tarihli bono

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Tüketici) -18-

ADANA ( ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                   : Borçlunun yapmış olduğu itirazın iptali ve takibin devamı ile alacağın % 20’sindan aşağı olmamak üzere icra inkar Tazminatına hükmolunması istemimizi içeren dilekçedir.

İCRA DOSYA NO               :

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkil ile davalı borçlu arasında yapılan sözleşme ile “………” adres, D blok, 10 No’lu dairesinin,  215.000-TL bedel ile davalı borçluya satılmıştır. Davalı taraf taşınmazı tapuda ve fiilen teslim almıştır.

Borçlu tarafından kısmi ödemeler yapıldı ise de borcun tamamı ödenmemiş, müvekkilin 15.000-TL alacağı kalmıştır.

Müvekkil davalı borçlu hakkında, kalan alacağı için ……… sayılı dosyası ile Örnek 7* icra takibi başlatmıştır.

2-) Davalı borçlu … tarihli dilekçesi ile asıl alacak, faiz ve tüm ferileri dâhil takibe itiraz etmiş olup icra takibi durmuştur. Davalı borçlunun işbu itirazı haksız ve hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.

Takibe konu alacak konusu taşınmazın satışı gerçekleşmiş, taşınmaz karşı tarafa fiilen ve tapuda teslim edilmiştir. Müvekkil böylelikle üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmişse de, karşı taraf edimini eksik ifa etmiştir. Davalı tarafın borcu sabittir. Hal böyle iken, yapılan itiraz haksız, hukuka aykırı ve kötü niyetli olup, müvekkili zora sokma amacı taşıdığı ortadadır.

3-) Haksız ve hukuka aykırı itiraza ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yoluna tarafımızca başvurulmuş olup, bu görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştır.

(EKİ : arabuluculuk son tutanağı)

4-) Müvekkilin alacağı  müvekkil ve borçlu tarafından yapılan sözleşmeye dayanmakta olup borçlu itirazında haksız ve kötü niyetlidir. İİK m.67 uyarınca haksız olarak borca itiraz eden borçlunun icra inkar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Haksız, hukuka aykırı ve kötü niyetli olarak borca itiraz eden davalı borçlu hakkında takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra ve inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmekteyiz.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, borçlunun icra takibine itirazının iptali ile takibin devamını, davalı aleyhine takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra ve inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmek üzere işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

H.SEBEPLER          : İİK, TTK, TBK ve ilgili mevzuat

S.DELİLLER           :

1-) ……… sayılı icra dosyasının celbini talep ederiz.

2-) arabuluculuk Son Tutanağı, (Ek – 1)

3-) Tüm sair deliller

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, borçlunun … … … sayılı icra takibine itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmesini, davalı aleyhine takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

                                                                                   DAVACI VEKİLİ

Sulh Hukuk İtirazın İptali Dilekçesi -19-

X (     )  SULH HUKUK MAHKEMESİNE

İTİRAZIN İPTALİNİ İSTEYEN

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : 

DAVALI                   : 

İCRA DOSYASI       : ….1. İcra Müdürlüğü 20../3…Esas sayılı dosya

HARCA ESAS DEĞERİ    : 964,80-TL

KONUSU                  : Davalının…  1. İcra Müdürlüğünün 201./.. E. sayılı dosyasına yapmış olduğu haksız itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden devamına ve alacağın  %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara tahmili talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                    :

 1. Davalı borçlu ve dava dışı …., müvekkile ait … Mahallesi, ..Caddesi, ..Apartmanı, Kat:6 Daire :2 adresinde kain taşınmazı, 01.07.2018 tarihli yazılı sözleşme ile kiralamıştır. İşbu sözleşmenin başlangıç tarihi 01.07.2018 olup kira bedeli 700,00-TL’dir. Sözleşmeye göre kira bedelinin her ayın 01-15’i arasında ödenmesi hususunda anlaşılmıştır.

 2. Davalı … ve dava dışı ….., 2019 yılında Haziran ve Temmuz ,Ayı kira bedellerini ödememişler ve Temmuz ayında ayrılmışlardır. Haziran Ayı 700,00-TL ve Temmuz Ayı 350,00-TL olmak üzere toplamda 1.035,00-TL kira borçlarını ödemeden daireden ayrılmışlardır. 

 3. Ayrıldıkları tarih itibariyle ;
 • Haziran ayı kira bedeli 700,00-TL ve Temmuz ayı 15 günlük kira bedeli 350,00-TL olmak üzere toplam 1.050,00-TL kira bedeli ödenmemiştir.

 • Bunun yanında dairenin hor kullanış olduğu evde kullanılmayan kanepe, dolaplar ve 15 çuval çöp bırakıldığı görülmüş bunların atılması için 300,00-TL hamal ve nakliye bedeli müvekkil tarafından ödenmiştir. (Ekte nakliyeci tarafından 300,00-TL ücret alındığına ilişkin belge sunulmuştur.)

 • Yine 36,90-TL ödenmeyen elektrik faturası ve 62,75-TL ödenmeyen su faturası olmak üzere toplam 99,65-TL kiracılar tarafından ödenmemiş olup müvekkil tarafından ödenmiştir. (Ekte söz konusu su faturasının müvekkil tarafından ödendiğine ilişkin makbuz sunulmuştur.)

 • Ayrıca 480,00-TL apartman ortak gider avansının davalı tarafından kendi payına düşen kısmının ödenmediği, davadışı kiracının kendi payının ödendiği, kalan 480,00-TL ortak gider avansın yalnızca davalıya ait olduğu apartman yönetimi tarafından bildirilmiştir. Ortak gider avansı 480,00-TL yine müvekkil tarafından ödenmiştir.
 1. Söz konusu ödenmeyen kira bedeli, ortak gider avansı, faturalar ve hor kullanma nedeniyle doğan nakliye masrafı ile toplam 1.929,65-TL mevcut alacak olup , davadışı kiracı …. tarafından 23.07.2019 ve 15.08.2019 tarihlerinde kendi payına düşen kısımlar için ödeme yapılmış ve borcu kalmamıştır.

 2. Davalı ve dava dışı kiracılardan alınan 700,00-TL depozito bedelinin de toplam borçtan düşülmesi üzerinde kalan bakiye borç için … 1. İcra Müdürlüğü 2019/…. Esas sayılı dosya ile ….. takip başlatılmıştır. Ancak söz konusu takibe davalı haksız ve kötüniyetli olarak takibe itiraz ederek takibi durdurmuştur. İşbu sebeple haksız itirazın iptalini isteme zorunluluğumuz doğmuştur.

 3. Yukarıda izah etmiş olduğumuz sebepler doğrultusunda, davalının, haksız itirazının iptali ve …1. İcra Müdürlüğü’nün 2019/….. E. sayılı dosyası ile yapılan takibin devamına, ayrıca alacağın likit olması ve kötü niyetli itirazın iptalini ve alacağın %20’sinden aşağı olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesini ve yargılama giderleri ile ücret-i vekâletin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DELİLLERİMİZ       :

 • ..1. İcra Müdürlüğü 2019/3.. E. sayılı dosyası,
 • 01.07.2018 tarihli Kira Sözleşmesi,
 • 19.07.2019 tarihli nakliye bedeline ilişkin belge,
 • Elektrik ve su faturaları,
 • Faturaların ödendiğine ilişkin makbuz,
 • tanık, keşif, bilirkişi, ve kanunen rücu istimai mümkün her türlü delil.
 • (Davalının delillerine karşı delil sunma hakkımız saklıdır.)

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, İİK, KMK ve ilgili sair mevzuat. 

NETİCE VE TALEP  :

Yukarıda arz ve izah edilen  nedenlerle ;

 • ..1. İcra 2019/3..E. Sayılı dosyasına yapılan kısmi itirazın iptali ile 964,80-TL üzerinden TAKİBİN DEVAMINA,
 • Takip konusu alacağın likit olması nedeniyle davalı aleyhine takip konusu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere İCRA İNKAR TAZMİNATINA hükmedilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

Ek:

1- Vekaletname

2- 01.07.2020 Tarihli Kira Sözleşmesi

3-19.07.2019 tarihli Nakliye Bedeline İlişkin Belge,

4-Elektrik ve Su Faturaları,

5-Su Faturasının Ödendiğine İlişkin Makbuz

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Faturaya Dayalı) -20-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

HARÇ MAHSUP TALEPLİDİR.

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVA                                    :İTİRAZIN İPTALİ

KONU                                   :Borçlunun borca, işlemiş faize ve borcun ferilerine olan İTİRAZININ İPTALİNE ve %20’den aşağı olmamak üzere İCRA İNKÂR TAZMİNATINA hükmedilmesine ilişkin talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER      : 

AÇIKLAMALAR                :

Ekli vekâletname sureti uyarınca davacı ……. LTD. ŞTİ.’NİN vekili olarak bulunmaktayım. (EK-1)

Tarafımızca X İcra Müdürlüğü’nün ….. sayılı dosyası ile davalı borçlu aleyhine genel haciz yolu ile X tarihinde X düzenleme tarihli A-1…. fatura numaralı 104.607,00-TL tutarlı fatura alacağına dayanarak icra takibi başlatılmıştır.

Davalı borçlu 31.07.2019 tarihinde borcun tamamına, faizine, tüm fer ’ilerine ve yetkiye itiraz etmiş olup, 02.08.2019 tarihinde takibin durdurulmasına karar verilmiştir.

Tarafımızca yapılan itiraza karşı 09.09.2019 tarihinde dava şartı olan arabuluculuk başvurusunda bulunulmuştur. Davalı/borçlu ile yapılan müzakereler sonucunda anlaşmaya varılamamıştır.(EK-2)

1-YETKİ İTİRAZI BAKIMINDAN;

Davalı borçlu X tarihinde borcun tamamına, faizine, tüm fer ’ilerine ve yetkiye itiraz etmiş olup, X tarihinde takibin durdurulmasına karar verilmiştir.

Davalı borçlu tarafından yapılan yetki itirazı, tarafımızca kabul edilmiştir. Yetki itirazı ile dava konusu icra dosyası yetkili icra dairesi olan Serik İcra Müdürlüğü’ne gönderilerek 2019/6762 E. sayısını almıştır.

2-BORCA İTİRAZ BAKIMINDAN;

Tarafımızca söz konusu faturaya dayanılarak X İcra Müdürlüğü’nün ….. sayılı dosyasında icra takibi başlatılmıştır. İşbu takipte ödeme emri X tarihinde davalı borçluya tebliğ edilmiştir. Borçlu X tarihinde haksız ve hukuka aykırı olarak itiraz etmiştir. Yapılan itirazda, yetki itirazı tarafımızca kabul edilmiş ve takip dosyası yetkili Serik İcra Müdürlüğü’ne gönderilerek yeni esas numarası almıştır. Şöyle ki;

Takibe konu fatura ve cari hesap ekstresi X İcra Müdürlüğü X E. sayılı dosyasında da mevcut olup, işbu faturada davalı borçlulara bildirilmiştir. Söz konusu fatura PTT aracılığı ile X gönderi numarası ile gönderilmiş olup, işyeri yetkilisi X tarafından X tarihinde teslim alınmıştır. Teslim edildiğine ilişkin evrakı dilekçemiz ekinde sunmaktayız.(EK-3)

Davalı borçlu söz konusu faturayı teslim almış ve faturaya itiraz etmemiştir. Dava konusu faturaya itiraz edilmemesi, davalının faturanın içerikleri ile birlikte kabul ettiği anlamına gelmekte olup, müvekkil şirketin alacağını kanıtlar niteliktedir.

Bilindiği üzere TTK Md.21/2 uyarınca faturaya 8 günlük bir itiraz süresi mevcuttur. Davalı borçlu hiçbir faturaya itiraz etmemiştir. Bu sebeple faturanın içeriğini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Borcun tamamına itiraz eden davalı tarafın, itiraz etme hakları varken süresi içinde faturalara itiraz etmemesi kötü niyetini ispatlar niteliktedir.

TTK MADDE 21–(2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.

“Faturaların alacağın mevcudiyetine delil teşkil etmesi için muhataba tebliğinden itibaren sekiz gün içerisinde itiraza uğramamış olması gerekir.” (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi T. 29.5.2000 E. 2000/4885 K. 2000/5011)

Davalı borçlu müvekkilimin, toplam fatura bedeli olan 104.607,00-TL olan fatura alacağını ödememekle birlikte borca da kötü niyetli olarak itiraz ederek müvekkili bir kez daha mağdur etmiştir. Tarafların ticari defterleri incelendiğinde söz konusu ticari ilişki ortaya çıkacaktır. Davalı borçlu, müvekkilime ödeme yapmadığı halde takibe borcu olmadığı yönünde itiraz ederek kötü niyetli olarak takibi durdurmuştur. Bu nedenle davalı borçlu aleyhine %20’den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı borçlunun itirazının iptalini ve icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesini sağlamak için Sayın Mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : İİK, HMK, TBK, TTK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                    : X İcra Müdürlüğü …. E. Sayılı İcra takip dosyasındaki Fatura ve Cari Hesap Ekstresi, Taraflara Ait Ticari Defterler, Bilirkişi ve sair deliller                 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

 • Borçlunun Serik İcra Müdürlüğü’nün …… sayılı icra takibine yaptığı İTİRAZININ İPTALİNE,
 • Takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere İCRA İNKÂR TAZMİNATINA mahkûm edilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

                  DAVACI VEKİLİ

EKLER:

1-) Onanmış vekâletname sureti 

2-)Arabuluculuk Anlaşmama Tutanağı

3-) PTT Gönderi takip evrakı

Aidat Alacağı Nedeniyle İtirazın İptali -21-

 ADANA … SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI  : … Yöneticiliği Temsilen Yetkili …

VEKİLİ   : Adana İncekaş Hukuk Bürosu Avukatları

DAVALI   :

KONUSU :  ……… İcra Müdürlüğü ,,,,,,,,,,.E. sayılı dosyasında borçlunun borca itirazının iptaline takibin devamına haksız itiraz eden borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına hükmedilmesine yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin de davalıya yüklenmesine karar verilmesi talebidir.

HARCA ESAS DEĞER: …….

AÇIKLAMALARIMIZ

 • Davalı, müvekkil ,,,,,,,,,,,,,, isimli sitede … blok …. numaralı dairede kiracı olarak oturmaktadır.
 • ……….. tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda apartman giderlerinin karşılanabilmesi için her ay …… Tl halk arasında aidat olarak bilinen ortak gider ve avans payının apartman adına açılan ….. BANKASI ……ŞUBESİ’nde açılan hesaba yatırılması ve yatırılmadığı takdirde kat malikleri ve/veya kiracıları hakkında icra takibi yapılabileceği kararını almış ve bu konuda apartmanı temsile yetkili olarak ……. atanmıştır.
 • Davalı kiracı ………….. . DÖNEMLERİ gider avans payını ödememiş ve hakkında icra takibine girişilmesi zorunluluğu doğmuştur. Borçlunun borcunu ödemediği ekteki banka hesaplarında sabittir.
 • Bunun üzerine hakkında başlatılan icra takibinde gönderilen ödemem emrini kendisinin ……..olması sebebi ile aidata konu dairede eşi ……. tarihinde almıştır ve borçlu borca süresi içinde itiraz etmiştir.
 • Sitenin banka hesabında da görüleceği üzere davalı borcunu ödememiş borca haksız ve kötü niyetle itiraz etmiştir.  

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle   ……. Müdürlüğü ,,,,,,,,,,,,,.E. sayılı dosyasında borçlunun borca itirazının iptaline takibin devamına haksız itiraz eden borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına hükmedilmesine yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin de davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Asliye Ticaret İtirazın İptali Dava Dilekçesi -22-

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DOSYA  NO:

CEVAP VEREN

DAVALI                    :           

VEKİLLERİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU                         : Davaya cevap dilekçesinin sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR     :          

Müvekkilimiz hakkında Adana … İcra Müdürlüğü’nün 2019/1 E. Sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibinde borca itiraz üzerine davacı-alacaklı tarafından mahkemenizde müvekkilimiz aleyhine itirazın iptali davası açılmıştır. Söz konusu dava dilekçesi müvekkilimize 14.02.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davaya cevaplarımızı süresi içerisinde sunuyoruz.

A-USULE İLİŞKİN İTİRAZIMIZ; 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. Maddesine göre; kanunun 4. Maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Dava şartına uyulmadan dava açılmıştır. Bu nedenle davanın usulden reddi gerekmektedir.

B- ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ;

1-İcra takibi ve dava konusu alacak ile ilgili müvekkilimizin herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Alacaklı olduğunu iddia eden davacının bunu ispatlaması gerekmektedir.

2-Davacı ticari defterlerini delil olarak sunmuş olsa da müvekkilimizin ticari defterleri ile davacının ticari defterleri birbirini doğrulamadığından davacı ticari defterlerini lehine delil olarak kullanamaz. Davacı, alacak iddiasını kesin deliller ile ispat külfeti altındadır.

 “Dava, faturadan kaynaklanan satış nedeni ile alacağın tahsili için başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptaline ilişkindir. Davacı satıcı, mal teslimini kanıtlamak zorundadır. Davada münhasıran karşı tarafın defterlerine dayanılmamıştır. Davacının kendi defterlerindeki kayıtlar dayanak belge ile doğrulanmadığı sürece mal teslimi hususunda tek başına delil olarak kabul edilemez. Mahkemece, ispat yükünün davacıda olduğu kabul edilerek, davacının teslimine ilişkin kanıtları toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.”

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ, 2015/8902 E., 2016/211 K. SAYILI KARARI 

3- Davacı dava dilekçesinde her ne kadar faturalara dayalı bir alacaktan bahsetmişse de faturalar tek başına alacağın varlığını kanıtlayamaz. Faturalarla birlikte aynı zamanda fatura konusu işlemin gerçekleştiğinin ispatlanması gerekmektedir. Davacı tarafından şirketinin çalışanına teslim edildiği iddia edilmektedir. Davacı da müvekkilimize yapılan bir teslim söz konusu olmadığını beyan etmektedir. Müvekkilimize verilen bir hizmet bulunmamakta iken takipte ve davada taraf olarak müvekkilimizin gösterilmesi anlaşılmamaktadır.

 “Fatura tek başına alacağın varlığını kanıtlamaz. Malın teslim edildiğinin ispatlanması gerekir. Davalı tarafın ticari kayıtlarını ibraz etmemiş olması münhasıran defterlerine dayanılmadığından herhangi bir sonuç doğurmaz. Somut olayda davacının malın teslimine ilişkin dosyaya sunduğu deliller üzerinde araştırma yapılarak bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

YARGITAY 19. H.D., 28.06.2018 TARİH, 2017/892 E., 2018/3671 K. SAYILI KARARI

4- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200. maddesine göre; “Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri iki bin beş yüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir.” Huzurdaki dava değeri ispat sınırından fazla olduğundan senetle ispatı zorunludur. Bu sebeple davacının dilekçesinde dayandığı tanık delilini kullanmasına muvafakatimiz bulunmamaktadır.

Yukarıda yazılı nedenlerle müvekkilimiz aleyhine açılmış davanın reddine,  müvekkilimiz aleyhine kötü niyetli hareket ederek icra takibi başlatan takip alacaklısı davacı aleyhine takibe konu alacağın %20’sinden az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : İİK, HMK, TBK, TTK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : A   İcra Müdürlüğünün 2019/1     E. sayılı dosyası, müvekkilimize ait ticari defterler (Müvekkilimizin ”     BURSA” adresinde incelenmesini talep ediyoruz.), bilirkişi, yemin ve her türlü yasal delil.  

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda yazılı nedenlerle müvekkilimiz aleyhine açılmış davanın reddine,  müvekkilimiz aleyhine kötü niyetli hareket ederek icra takibi başlatan takip alacaklısı davacı aleyhine takibe konu alacağın %20’sinden az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına talep ederiz. tarih

                                                                                    DAVALI VEKİLLERİ

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Asliye Ticaret) -23-

T.C

ADANA (….) ASLİYE TİCARET

MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI (ALACAKLI)      :

 VEKİLİ                                :

 DAVALI (BORÇLU)         :

 DAVA KONUSU                : Davalının İcra takibine yaptığı itirazın iptali talebidir.

USULİ DEĞERLENDİRME:  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesine göre, bir davanın ticari dava sayılması için ya uyuşmazlık konusu işin taraflarının her ikisinin birden ticari işletmesiyle ilgili olması ya da tarafların tacir olup olmadıklarına veya işin tarafların ticari işletmesiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu veya diğer kanunlarda o davaya Asliye Ticaret Mahkemesinin bakacağı yönünde düzenleme bulunması gerekmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca ticari davalar Asliye Ticaret Mahkemelerince görülerek karara bağlanmaktadır. Huzurdaki davaya konu anlaşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesinden kaynaklı hususlara dair olması ve yine her iki tarafın tacir olmasından ötürü, TTK’nun 4/1 maddesi gereğince huzurdaki davanın ticari dava niteliğinde olduğu ve somut uyuşmazlıkta görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu kuşkusuzdur.

‘’6102 sayılı TTK’nın 4. maddesine göre bir davanın ticari dava sayılabilmesi için tarafların tacir olması ve uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğmuş bulunması veya anılan yasa maddesinde sayılan mutlak ticari davalardan sayılması gerekir. Kanunun 5. maddesi uyarınca ticari davalarda görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olup, dava tarihi itibariyle de Asliye Hukuk Mahkemesi ile Asliye Ticaret Mahkemesi arasındaki ilişki görev ilişkisidir. Somut uyuşmazlıkta, davacı şirket, gerçek kişi tacir olan davalıdan alacağının tahsili talebi ile başlattığı takibe vaki itirazın iptalini ve inkar tazminatına karar verilmesini istemektedir. Bu durumda, davacı ile davalının tacir olduğu ve taraflar arasında düzenlenen sözleşme her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup TTK’nın 5. Maddesine göre davanın, nispi ticari dava olduğunun kabulü gerekir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. O halde, mahkemece, Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görevli olması nedeni ile görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.’’ YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2016 / 14786 Karar No : 2019 / 2165 Karar Tarihi : 19.02.2019 (Kaynak: Hukuk Türk- Hukuk Bilgi Bankası)

OLAYLAR                              :

Müvekkil şirket ile davalı şirket arasında ticari iş ilişkisi mevcuttur. Müvekkil, davalı şirket ile 03.11.2017 tarihinde Yüklenici Sözleşmesi imzalamış ve işbu sözleşmeye dayalı olarak proje çizim hizmeti ve gerekli her türlü malzeme işçilik ve teknik personel teminini sağlamayı taahhüt etmiştir. (EK-1. 03.11.2017 Tarihli Yüklenici Sözleşmesi)

Müvekkil şirket, sözleşme gereği üzerine düşen yükümlülüğünü yerine getirmiştir. 07.11.2017 tarihinde ise Yüklenici Sözleşmesinde belirtilen şekillere uygun olarak yükümlülükler yerine getirilmiş, davalı şirkete sunulmuş ve davalı şirket söz konusu projeleri eksiksiz olarak teslim aldığına dair teslim tutanağı düzenlemiştir. (EK-2. 07.11.2017 Tarihli Proje Teslim Tutanağı)

Müvekkil şirket, yapılan sözleşme gereği yükümlüğünü yerine getirip projeleri teslim etmesine rağmen davalı şirket, borcunu tam ve eksiksiz bir şekilde ifa etmemiştir. Uzunca bir süre zarfında iki şirket arasında yapılan görüşmelere neticesinde davalı şirket kısmi ödemeler yapmış ancak yapması gereken son ödemeyi yapmamıştır. Bunun üzerinde müvekkil şirket, 3.894,00USD’lik bakiye ödeme için 12.11.2019 tarihinde davalı şirket aleyhine İstanbul Anadolu 20. İcra Dairesi’nde 2019/35630 E. Sayılı icra takibini başlatmıştır. Söz konusu icra takibi Davalı şirket ile müvekkil şirket arasında düzenlenmiş Yüklenici Sözleşmesi ve işbu sözleşme neticesinde yapılan işlere dair Fatura alacağı kaynaklıdır. (EK-3. İstanbul Anadolu 20. İcra Dairesi 2019/ E. Sayılı İcra Dosyası)

Davalı/Borçlu şirket, hakkında başlatılan icra takibini sürüncemede bırakmak maksadıyla 15.11.2019 Tarihinde haksız bir şekilde takibe konu borca, faize ve tüm ferilere itiraz ederek takibin durdurulmasına sebebiyet vermiştir.

7155 sayılı Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 20 inci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi uyarınca 01.01.2019 tarihi itibarıyla Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiştir. Getirilen bu düzenlemeye binaen müvekkil, ticari davalarda zorunlu arabuluculuk şartını yerine getirmek üzere 28.12.2019 tarihinde arabulucuya başvurmuş ve 31.12.2019 tarihli oturumla davalı şirket ile toplantı gerçekleştirilmiş ancak anlaşmama sağlanamamıştır. (EK-4. 31.01.2020 Tarihli Arabuluculuk İl Oturum Tutanağı ve 31.01.2020 Arabuluculuk Son Tutanağı)

Dava konusu Yüklenici Sözleşmesi ve işbu sözleşme gereği müvekkilin yüklenmiş olduğu borcunu ifa etmesi neticesinde davalıya 01.11.2018 tarihinde fatura ibraz edilmiştir. İş bu fatura davalı şirketin yetkilisi huzurda düzenlenmiş olup imza karşılığında düzenleme tarihi olan 01.11.2018 tarihinde teslim edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 21/2. Maddesi gereğince bir faturayı teslim alan kişinin 8 gün içerisinde itiraz etmesi gerekliliği belirtilmiştir. (EK-5. 01.11.2018 Tarihli Seri A Sıra No: 085080 Numaralı Fatura)

Davalı söz konusu fatura hakkında 22 KASIM 2018 tarihinde Gebze 5. Noterliği, 27411 yevmiyeli İhtarnamesi ile itiraz etmiştir. Ancak kötü niyetli haksız itirazını süresi içinde yapmamıştır. Söz konusu İhtarnamede ve ekindeki fatura asıllarında görüldüğü gibi davalı tarafından faturalar kabul edilmiş ve hatta işlendi olarak kaşelenmiştir. Bu halde hem süresi içinde yapılmamış bir itiraz hem de kendi delilleri ile kabul edilmiş bir dayanak borç vardır. (EK-6 22.11.2018. Tarihli Gebze 5. Noterliği, 27411 yevmiyeli İhtarname)

‘’Diğer yandan, YİBBGK’nın 27.06.2003 tarih ve 2001/1 E., 2003/1 K. sayılı ilamında da açıklandığı üzere; Bir faturayı alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içerdiği bilgilere itiraz etme hakkına sahiptir. Aksi taktirde faturanın içeriğini kabul etmiş sayılır’’ YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2014 / 1944 Karar No : 2014 / 7000 Karar Tarihi : 5.11.2014(Kaynak: Hukuk Türk- Hukuk Bilgi Bankası)

TARAFLARIN TİCARİ DEFTERLERİNDE VE TARAFLARIN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU BA-BS BEYANNAMELERİ İNCELENDİĞİNDE DAVALININ MÜVEKKİL DAVACIYA BORÇLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAKTIR.

HUKUKİ SEBEBLER       : İ.İ.K., H.U.M.K., Borçlar K., ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                           : 03.11.2017 Tarihli Yüklenici Sözleşmesi, 07.11.2017 Tarihli Proje Teslim Tutanağı, İstanbul 20. İcra Dairesi, 2019/ E. Dosyası, 01.11.2018 Tarihli Seri A Sıra No: 085080 Numaralı Fatura, 22.112018. Tarihli Gebze 5. Noterliği ….. yevmiyeli İhtarname, 31.01.2020 Tarihli Arabuluculuk İl Oturum Tutanağı ve 31.01.2020 Arabuluculuk Son Tutanağı Tanık, Yemin, Bilirkişi, Keşif ve her türlü kanuni delil.

 SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Davalının (Borçlunun) haksız ve yersiz olarak yaptığı itirazın iptaline ve takibin devamına,

2-Davalının (borçlunun) %20 tan aşağı olmamak üzere inkar tazminatına mahkum edilmesine,

3-Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim

Davacı Vekili

EKLER          :

03.11.2017 Tarihli Yüklenici Sözleşmesi

07.11.2017 Tarihli Proje Teslim Tutanağı

… İcra Dairesi 2019/ E. Sayılı İcra Dosyası

31.01.2020 Tarihli Arabuluculuk İl Oturum Tutanağı ve 31.01.2020 Arabuluculuk Son Tutanağı

01.11.2018 Tarihli Seri A Sıra No: Numaralı Fatura

22.112018. Tarihli Gebze 5. Noterliği, …. yevmiyeli İhtarname

 • Onanmış vekaletname sureti.

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Başkasına Ait Kredi Kartı Kullanma) -24-

T.C. ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                       :

VEKİLİ                          :

DAVALI                        :

DAVA KONUSU           : İtirazın İptali

DAVA DEĞERİ             : 4.080,00 TL (Asıl Alacak)

İZAHI                           :

1-) Müvekkilim ………….. Bankası’na ait … nu.lı kredi kartını, … tarihinde küçük miktarlı harcamalar yapması için davalıya vermiştir. Ancak davalı taraf aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere, müvekkilin bilgisi olmaksızın büyük meblağlı harcamalar yapmış, kredi kartı nakit avans (nakit çekim) işlemleri yapmıştır. Yaptığı harcamalar ile ilgili müvekkile herhangi bir ödemede bulunmamıştır. Müvekkil kredi kartı ekstrelerine baktığında durumu fark etmiştir. Ayrıca davalı taraf müvekkile ait kredi kartını da müvekkile iade etmemiştir. Müvekkil bu olaylar sebebiyle kredi kartını iptal ettirmiştir.

2-) Davalının müvekkile ait yukarıda bilgileri verilen kredi kartı ile müvekkilin bilgisi haricinde yapmış olduğu harcamalar; … TL tek çekim alışveriş, … TL 12 taksitli alışveriş, … TL tek çekim alışveriş, … TL tek çekim alışveriş, … TL tek çekim alışveriş yapmış ayrıca dört seferde toplam … TL nakit avans çekimi, tüm bunlara ilaveten … TL tutarında banka nakit avans masraf komisyonu ve diğer işlemlerin faiz masraflarından ibarettir.  Diğer işlem faiz masraflarının sebebi ise, davalının kredi kartı ekstrelerini zamanında ödememesinden kaynaklıdır.

3-) Ek’de sunulan davaya konu kredi kartına ait … tarihli ekstreden görüleceği üzere davalı TEKNOSA – … adlı firmadan alışveriş yapmış, bir kısım fatura ödemeleri yapmış, … Turizm – Muğla isimli firmadan bilet satın almış ve bir kısım diğer işlemler (nakit avans vb.) yapmıştır. Müvekkil TEKNOSA adlı firma ile görüşmüş ve buradan yapılan harcama ile ilgili faturayı almıştır. Adı geçen fatura davalı adına tanzim edilmiş ve faturada yazılı … Numaralı hat davalıya aittir. Bu fatura Ek’de sunulmuştur. Müvekkile diğer iş yerlerinden herhangi bilgi yada belge verilmemiştir.

4-) Müvekkil yukarıda açıklanan durumdan haberdar olması üzerine, davalı ile iletişime geçmiş, davalı tarafından uzun süre paranın ödeneceği konusunda oyalanmıştır. Ancak müvekkil tüm bu girişimlerden olumlu sonuç alamamıştır. Müvekkil bu durum üzerine, davalının yaptığı harcamalarla ilgili … İcra Dairesi 2020/…… (yeni esas) E. (genel haciz yolu ile takip) sayılı takip dosyası ile alacağın tahsili yoluna gitmiştir. Müvekkil iş bu icra dosyasında alacağını talep ederken, yukarıda bilgileri verilen kredi kartı alacağı olduğu hususunu da belirtmiştir. Ancak davalı-borçlu iş bu icra takibine itiraz etmiş, bunun üzerine takip dosyasının durdurulmasına karar verilmiştir. Müvekkile borçlunun itirazı üzerine takibin durduğu 2020 yılı Haziran ayında tebliğ edilmiştir. Bu anlamda iş bu davamız yasal süresinde açılmış bulunmaktadır.

5-) Müvekkil icra takibinin yanı sıra bu konu ile ilgili Savcılık şikayetinde de bulunmuştur. Müvekkilin şikayeti üzerine … C. Başsavcılığı 2017/……. Soruşturma sayılı dosyası üzerinden yapmış olduğu soruşturmada, davalının ifadesine başvurmuştur. Davalı ifadesinde, davaya konu kredi kartını kullanmak üzere müvekkilden aldığını ve kullandığını ikrar etmiştir. Ancak Savcılık müvekkilin kredi kartını kendi rızası ile davalı-şüpheliye vermiş olduğu, bu nedenle suçun oluşmadığından bahisle KYO kararı vermiştir. Ancak belirtildiği üzere davalının iş bu savcılık dosyasına vermiş olduğu ifadesinde, dava konumuz ile ilgili ikrarda bulunmuştur.

6-) Ek’de sunmuş olduğumuz Yargıtay 11. H.D. 2008/9164 E. 2010/413 K. Sayılı ve 18.01.2010 tarihli içtihadında, usul hukuku açısından itiraz sonucu duran icra takibi ile ilgili açılan itirazın iptali davasının, icra takibinin yapıldığı icra dairesinin yetki çevresinde açılmasının zorunlu olduğuna dair bir hüküm bulunmadığı yönünde hüküm tesis edilmiştir.

7-) Açıklanan nedenlerle iş bu davayı açma zarureti doğmuştur.

DELİLLLER       :

1-) … İcra Dairesi 2020/……. E. sayılı dosyası

2-) … C. Başsavcılığı 2017/……… Sor. sayılı dosyası (davalının ikrarı)

3-) Müvekkile ait ………… Bankası 1234 5678 9012 3456 nolu kredi kartına ait ………… tarihinden itibaren kredi kartının kapatılma tarihine kadar olan ekstreleri ( ilgi bankadan istenilmesini talep ediyoruz)

4-) Davalının Teknosa Muğla, Kamilkoç-Muğla ve diğer işyerlerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler (ilgili işyerlerinden istenilmesini talep ediyoruz)

5-) Tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi vs. her türlü yasal kanıt

 

NETİCE – İ  TALEP                   : Açıklanan nedenlerle davamızın KABULÜ ile

1-) Müvekkilin davalıdan 4080,00 TL (asıl alacak) alacaklı olduğunun tespiti ile davalı-borçlunun itirazının iptaline

2-) İcra takip tarihinden itibaren müvekkil lehine asıl alacak üzerinden yasal faize hükmedilmesine

3-) Davalının itirazının haksız ve kötü niyetli olması olması nedeniyle asıl alacağın %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine

4-) Yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                                                      Davalı vekili

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Birden Çok Borçlu Yönünden) -25-

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU                        : İtirazın iptali istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ        :

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim …’a olan borçları sebebiyle Davalı … ve davalı … aleyhine Doğanhisar İcra Müdürlüğünde … esas sayılı dosya ile yürüttüğümüz … TL tutarındaki icra takibi nedeniyle düzenlenen alacağa itiraz edilmiştir. Borçluların itirazları haksız olup, kötü niyetlidir.

Müvekkilim davalı şahsa S.S. … Kooperatifine olan … TL tutarındaki borcu için … ve … ile birlikte kefil olmuştur. Müvekkilim davalı …’in borçlarının tamamını bu sebep ile ödemiş olup rücu için davalılara tarafımızdan takip başlatılmıştır.

…’in Açısından:

Davalı asıl borçlu … itirazında; tutarın sadece … TL’lik bir kısmının müvekkilim tarafından ödendiğini iddia etmiş, söz konusu miktarın ise 4 sene önce eşi … tarafından elden müvekkilime ödediğini ifade etmiştir. İtirazın devamında ise daha sonra kendisi tarafından ödediğini belirtmiş ve faizin en baştan beri işletilmiş olması hususuna itiraz etmiştir.

Davalı …’in itirazında 4 yıl önce kocası … tarafından elden müvekkilime … TL ödendiği hususu sadece bir iddiadan ibaret olup bunu kanıtlayan herhangi bir somut delili bulunmamaktadır. Öte yandan dosyadaki dekontlar ve fatura tarihlerinden açıkça anlaşılacağı üzere müvekkilime yapılan ilk kesintiler 5 yıl önce başlamış ve ertesi yılın sonuna kadar yapılan kesintilerde o yıla ait kesintilerin toplam tutarı da … TL değildir. Bu durumdan da açıkça anlaşılmaktadır ki davalı taraf borca itirazda kötü niyetli olup, mesnetsiz iddialar ile kendini haklı çıkarma çabası içerisindedir.

Davalının bir diğer iddiasında da kesintinin bir kısmının müvekkilimden yapıldığı ve bu kesintilere ait miktarında elden kendisi tarafından ödendiği yönündedir.  Bir önceki iddiasında 4 yıl önce yapılan kesintilerin toplamının kocası … tarafından elden ödendiğini belirten davalı kendi itirazında çelişkiye düşerek yapılan kesintiyi kendisi bizzat ödediğini belirtmiştir. Ayrıca kendi elden ödeme yaptığına ilişkinde herhangi bir somut delilde sunmamıştır.

Davalı … kesintinin tamamının müvekkilimden yapılmadığını ileri sürmüş ve bu durumun resmi kayıtlardan anlaşılacağını belirtmiştir. Dosyamızdaki fatura ve icra dairesinden alınan belgelerden anlaşılacağı üzere bu iddia gerçeğe aykırıdır. Müvekkilim borcun tamamı için ödemede bulunmuştur. Söz konusu fatura ve kayıtlar dosyamız ekinde mevcut olup bir miktarının kesinti şeklinde tahsil edildiği kalan miktarının icraya konulması sebebiyle müvekkilimin tarafından ödendiği açıkça anlaşılmakta olup davalı …’in iddialarının gerçeği aykırı olduğunun ispatı niteliğindedir. Zira önce müvekkilimin alacağının eşi tarafında ödendiğini daha sonra davalının kendi ödeme yaptığını ve yapılan ödemelerin fiyatlarının o anki borçla uyuşmadığı açıktır. Tüm bu çelişkiler davalının borca itirazının kötü niyetli olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Davalı faizin en baştan beri işletilmiş olmasına ve miktarına itiraz etmiştir. Söz konusu faizler 6098 sayılı Türk borçlar kanununun 88. Maddesi gereği borcun doğumundaki mevzuat hükümlerine göre işlemiş yasal faizi olup, borcun doğumundan itibaren işletimi yine aynı kanun gereği hukuka uygundur.

…’ın Açısından:

Davalı … itirazında; müvekkilime hiçbir borcu olmadığını, kefilin kefilden rücu da bulunamayacağını, faizin fahiş olduğunu ifade etmek suretiyle faize ve borca itiraz etmiştir.

Şöyle ki Borçlar Kanunu 488 md. Gereğince kendi payından fazla ödeme yapan kefilin, diğer birlikte kefile halefiyet yolu ile payına isabet eden miktar kadar rücu hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple Söz konusu olayda müvekkilim ile birlikte kefil olan davalı …’ın iddiaları yersiz ve hukuka aykırı olup reddi gerekmektedir. Nitekim T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2010/13002 Esas, 2011/2105 sayılı kararında “ Borçlar Kanunu’nun 488. Md. İkinci cümlesinde, asıl borçlu ile birlikte teselsül halinde, kefiller arasında da teselsül kabul edilmiştir. Maddede bu husus, “kefiller, gerek asıl borçlu ile beraber gerek kendi aralarında müteselsil olmaklığı iltizam etmişlerse, her biri borcun tamamından mesul olup ancak, diğerlerinin hissesi için onlara rücu hakkını haizdirler.” Şeklinde ifade olunmuştur. Burada kanuni teselsülün varlığı söz konusu olup,, bu hükümde  aynı kanunun 146. Md düzenlenen, müteselsil borçlular arasındaki rücu ilişkisinin özel bir uygulama yerinden ibarettir. O halde borçlar kanununun 488. Maddesi gereğince kendi payından fazla ödeme yapan kefilin, diğer birlikte kefile, halefiyet yolu ile rücu hakkı bulunmaktadır. Dava konusu olayda gerek dava dışı asıl borçlu gerekse iş bu davanın tarafları olan kefiller, H…. Bankasından alınan kredi nedeniyle müşterek borçlu ve müteselsil kefil durumunda olduklarından, davacının hissesinden fazla ödediği ve davalının hissesine isabet eden borç miktarı kadar davalıya rücu hakkı mevcut olup, mahkemece davalının hissesine isabet eden borç miktarı üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, az yukarda belirtilen yasa hükmü göz ardı edilerek, kefilin kefile rücu edemeyeceğinden bahisle yazılı şekilde davanın tümüyle reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.” denmektedir.

Davalı faizin fahiş olmasına da itiraz etmiştir. Söz konusu faizler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 88. Maddesi gereği borcun doğumundaki mevzuat hükümlerine göre işlemiş yasal faizi olup, borcun doğumundan itibaren işletimi yine aynı kanun gereği hukuka uygundur.

Yukarda açıkladığımız sebepler ışığında Borçlar Kanunu’nun 496. Maddesi gereği müvekkilimin, borcunu ödemeyen asıl borçlu …’e borcun tamamı için, diğer müteselsil kefil …’ın payına isabet eden miktar kadar rücu hakkı doğmuştur. Bu nedenle davalı borçluların haklarında başlatılan icra takiplerine itirazlarının iptalini sağlamak adına mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatlar.

DELİLLER                           : Banka dekontları, S.S. … Kooperatifinden alınmış irsaliye faturaları, … İcra Dairesinden alınmış safahat tablosu ve diğer kanuni deliller.

NETİCEİ TALEP                 : Yukarda açıkladığımız nedenlerle borçluların icra takibine yaptığı itirazların reddine, takibin … İcra Müdürlüğünün 2018/61 sayılı dosyası üzerinden devamına, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kaydıyla borçlunun takip konusu 8.985,32 TL borcu takip dosyasında belirtilen 8.177,63 TL işlemiş yasal faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın %20sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Faturaya Dayalı) -26-

ADANA … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI:                                    

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVA KONUSU : İtirazın İptali ile Takibin Devamına ve Davalı Aleyhine %20’den Az  Olmamak Kaydıyla İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Taleplerine İlişkindir. (fazlaya dair hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla )

AÇIKLAMALAR:

1- Davalı aleyhine, müvekkil şirketçe, taraflar arasındaki ticari münasebetten kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla … İcra Müdürlüğü’nün x E. Sayılı dosya ile ilamsız takiplerde haciz yolu ile icra takibi başlatılmış olup, davalı tarafından ödeme emrine yasal süresi içinde borca itiraz edilmesi nedeniyle takip durmuştur.

2- Takip konusu fatura , irsaliye yerine geçen e-fatura şeklinde düzenlenmiş olup davalıya gönderilmesi üzerine davalı tarafından yasal süreler içerisinde faturaya itirazda bulunulmamıştır. İrsaliye şeklinde düzenlenmiş işbu fatura içeriği kesinlenmiştir.

3- Müvekkil şirketin davalıdan alacağı sabittir. Bu duruma rağmen ödeme yapılmayarak mağdur edilen müvekkilim, kötü niyetle alacağın tahsili için başlatılan icra takibine  itiraz edilerek de daha fazla mağdur edilmiştir. Müvekkilin mağduriyetini gidermek ve alacağını tahsili için huzurdaki davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

4- Davacı müvekkilin, icra takibine konu bu alacağı, belli veya belirlenebilir niteliktedir. Kanunen ve Yargıtay kararları doğrultusunda alacağın hesaplanabilir olması yeterli olup somut olayımızda da alacak hesaplanabilir niteliktedir. Ayrıca icra takibine yapılan itirazında kötü niyetle yapıldığı da sabittir. Bu sebeplerle icra inkar tazminatı talebimizin kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

5- Yukarıda belirttiğimiz hususların yanında icra dosyasına itiraz evraklarında davacıya 42.999,99 TL borçlu olduğu belirtmiştir. Almış olduğu sağlık hizmetinin şüpheden uzak bir şekilde kanıtlanabilir olduğu halde itiraz etmesi bile yapılan itirazın kötü niyetle olduğunu göstermektedir. Alacağını alamayan müvekkilin daha fazla mağdur edilmemesi adına huzurdaki davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur. ( EK.2 İrsaliye yerine geçen fatura )      Almış olduğu sağlık hizmetine istinaden düzenlenmiş irsaliye yerine geçen bu faturaya yasal süresi içinde itiraz etmemiştir. Borçlu borcun varlığını ve miktarını faturaya yasal süresi içinde itiraz etmemesi sebebiyle kabul etmiştir, Sayın mahkemenin bu hususu borç kabul ikrarı olarak kabul etmesini ve karar vermesini öncelikle talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER           : TTK, İİK, BK ve ilgili sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             :

1-) … İcra Müdürlüğü x E. Sayılı dosyası

2-) Muhasebe kayıtları

3-) Yargıtay kararları, yemin ve sair ilgili yasal delail

4-) Epikriz raporu

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı borçlunun icra takibine yaptığı itirazın iptaline, ticari işlerde uygulanan en yüksek faiz ile icra takibinin devamına,  % 20’den az olmamak üzere tazminat ödetilmesine, yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                    Davacı Vekili

EKLERİ:

Usulüne uygun vekaletname

– İrsaliye şeklinde düzenlenmiş e-fatura

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Kaparo İadesi Talebi) -27-

ADANA (…) TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

İcra Müdürlüğü Dosya No: … İcra Dairesi

DAVACI       :                                                                                           

VEKİLİ         :

DAVALI       : 

KONU           : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- … İcra Dairesi …. sayılı dosyası kapsamında borçlunun borca itirazının iptaline,

2- Kötü niyetli olarak takibe itiraz eden davalı aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesine dair taleplerimizi içerir dava dilekçemizdir.

HARCA ESAS DEĞER      : … TL (Faiz ve Masraflar Hariç)

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil … numaralı daireyi satın almak istemiş ve dava dışı emlakçı ile iletişime geçmiştir. Davalı … emlakçı ve davalı tarafından taşınmazın maliki olarak tanıştırılmıştır. Yapılan görüşmelerde dairenin ve binanın hiçbir sıkıntısı kusuru olmadığı, hemen taşınmaya müsait durumda olduğu belirtilmiş, ………  tarihinde “Gayrimenkul Satış Mukavelesi” (Ek-1) adı altında bir belge imzalanmıştır.

Taşınmaz satışının resmi şekle tabi olduğu, adi yazılı şekilde yapılamayacağı, bu şekilde yapılan sözleşmelerinde herhangi bir geçerliliklerinin bulunmadığı izahtan varestedir. ………..tarihinde davacı müvekkilin …………………… numaralı hesabından, davalı ……….’ın …………………… numaralı hesabına 10.000,00-TL kapora bedeli gönderilmiş olup, banka dekontu dilekçemiz ekinde sunulmaktadır (Ek-2). Ancak bu sırada bina ve dairede birtakım ayıplar olduğu, bu ayıpları tespit amacıyla tespit davaları açıldığı, dosyalar kapsamında alınan bilirkişi raporları ile de ayıplı ve eksik işlerin tespit edildiği görülmüştür. Bu araştırmalar sırasında davalı ……’ın ise taşınmazlar üzerinde herhangi bir hak sahibi sıfatına haiz olmadığı da öğrenilmiştir. Bu hususa dair suç duyurusunda bulunma hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz.

 Ortada henüz resmi hiçbir sözleşme yapılmamışken ve işbu ayıpların varlığı da davacı müvekkil tarafından öğrenilmesinin hemen ardından davalıya taşınmazın bu hali ile satın alınamayacağı, kaporanın iadesinin istendiği bildirilmiş; ancak davalı taraf bugün yarın diyerek müvekkili oyalamıştır. ……. tarihinde davalıya kaporanın iadesi talepli ihtarname gönderilmiş (Ek-3) ve işbu ihtarname davalı tarafından ……… tarihinde teslim alınmıştır (Ek-4). Bu tarihten sonra da müvekkilim davalı tarafından sonu gelmeyen bahanelerle oyalanmış, son zamanlarda telefonlarına dahi cevap vermemeye başlamıştır.

…….. tarihinde davalı …………. tarafından davacı müvekkile kaporasının yalnızca 3.000,00-TL’si iade edilmiş (Ek-5), geri kalan miktarı en geç 15 gün içerisinde göndereceği söylenmiştir. Ancak davalı tarafından müvekkilin tüm iyiniyeti suistimal edilmiştir. En sonunda davacı müvekkil tarafından … İcra Dairesinin ………. takip numaralı dosyasıyla genel haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Ancak davalı tarafından işbu takibe haksız ve mesnetsiz şekilde itiraz edilmiş, itiraz edilirken dahi herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Davacı müvekkil taşınmazı eksik ve ayıplı işlerinden dolayı almaktan vazgeçmiştir. Kaldı ki keyfi olarak vazgeçmiş olsa bile ortada geçerli bir sözleşme bulunmadığından davalının bu kapsamda davacının göndermiş olduğu parayı iade etmesi gerekmektedir. Halk arasında taşınmaz satışı için verilen kaporanın geri alınamayacağı yönünde bir düşünce mevcut ise de, resmi şekilde yapılmayan taşınmaz satış sözleşmelerinin geçersiz olduğu ve geçersiz sözleşmelerde herkesin aldıklarını vermekle yükümlü olduğu emsal yüksek mahkeme kararları ile de sabittir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2017/1137 E., 2018/11653 K. Sayılı kararında; “Davacı, davalı ile aralarında yaptıkları harici taşınmaz satış sözleşmesine istinaden kapora bedeli olarak davalıya 20.000,00 TL ödediğini; ancak, taşınmaz satışının gerçekleşmediğini ve davalının aldığı bedeli iade etmediğini, davalı aleyhine icra takibi başlattığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına ve alacağın % 20’si oranında kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.  Davalı, davacıdan 20.000 TL kapora aldığını, satıştan vazgeçen kişinin 20.000 TL kapora bedelini cayma parası olarak öder şeklinde davacı ile tutanak düzenlediklerini, davacının taşınmazı almaktan vazgeçmesi üzerine sözleşme gereği aldığı kaporayı ödemediğini; ancak, 10.000 TL’sini ödemeye hazır olduğunu beyan ederek; davanın reddini istemiştir.  Mahkemece; davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Taşınmaz satış sözleşmesinin devri M.K.’nun 705, BK.’nın 213. (TBK nın 237.), Tapu Kanununun 26., Noterlik Kanununun 60.maddesi ve HGK.nın 15.11.2000 tarih, 2000/13-1612 Esas, 2000/1704 Karar sayılı kararı gereğince resmi şekilde yapılmadıkça geçerli olmadığından taraflarına hak ve borç doğurmaz. Ancak, taraflar verdiklerini sebepsiz zenginleşme kuralları gereğince geri isteyebilirler. Haklı bir sebep olmaksızın mal edinen kimse onu iade ile yükümlüdür. Akdi yapanlardan birisi tarafından, önceden diğerine ödenen pey akçesi (kapora) veya cayma akçesi de ceza şartı gibi borcu kuvvetlendirmeye yarayan fer’i bir şarttır; bu bakımdan esas akit geçerli olmadığından fer’i şart da geçersizdir. Geçerli olmayan bir akit dolayısıyla ödenmiş bulunan pey akçesinin (kaporanın) geri verilmesi, sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince istenebilir. Somut olayda; taraflar arasında adi yazılı gayrimenkul alım satım sözleşmesinin yapıldığı, sözleşme gereği 20.000,00 TL nin banka aracılığı ile kapora olarak davalıya ödendiği anlaşılmaktadır. Buna göre, davaya konu sözleşme, taşınmaz satışına ilişkin olup, geçerlilik şartı olan resmi şekilde düzenlenmediği için geçersizdir. Sözleşme geçersiz olduğu için bu sözleşmede yer alan kaporaya ilişkin hükümler de aynı şekilde geçersizdir.  O halde; taraflar arasında yapılan geçersiz taşınmaz satış sözleşmesi nedeniyle davacı tarafından davalıya 20.000,00 TL ödendiği anlaşıldığından; geçersiz sözleşmelerde, herkesin, aldığını iade etmekle yükümlü olduğu nazara alındığında, davalı tarafından icra takibine yapılan itirazın iptaline karar verilmesi gerekirken; aksi düşüncelerle davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. “

Yine Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2016/8332 E., 2017/18359 K. Sayılı kararında; “Mahkemece, davacının dayandığı sözleşme, tapulu taşınmazın haricen satışına ilişkin olup, MK.nun 706. Maddesi, Türk Borçlar Kanununun 237.maddesi ve Tapu Kanunun 26. maddesi gereğince resmi şekilde yapılmadığından geçersiz olduğunu, geçersiz sözleşmeye istinaden, taraflar ancak aldıklarını sebepsiz iktisap hükümlerine göre iade ile mükellef olduğunu ve geçersiz sözleşmelerde kararlaştırılan fer’i haklar da geçersiz olduğundan aynı kurala tabi olacağından kapora bedelinin iade edilmesi gerektiği, davalı, vekil olarak sözleşmeyi imzalamış ise de, kapora bedelinin davalı hesabına yatırıldığı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2013/291 E., 2023/2298 K. Ve 14.02.2013 tarihli ilamında ifade edildiği üzere; taşınmaz alım-satım sözleşmesinin makbuz hükmünde olduğu ve üzerinde imzası bulunanları bağlayacağının kabulü gerektiği, bu nedenle davalının husumet ehliyetinin bulunduğu anlaşıldığından itirazın iptaline, şeklinde verilen yerel mahkeme kararına dair davalının itirazlarının reddine karar verirken icra inkar tazminatına yönelik ise …Somut olayda, dava konusu alacak, harici taşınmaz satışı nedeniyle ödenen kaparo bedelinin iade edilmemesi nedenine dayalı olarak tahsili için başlatılan icra takibine itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlamaya yönelik itirazın iptali istemine ilişkin olup, miktarı (likit) belirlenebilir mahiyettedir. Alacak miktarının belirlenmesi yargılamayı gerektirmediğinden davalı aleyhine, takip tarihinin 11.08.2015 olduğu da gözetilerek, alacağın % 20’ı üzerinden icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken mahkemece icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.” Şeklinde hüküm kurulmuştur.

Yine Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2016/2288 E., 2017/12263 K. Sayılı kararında; “…Temyize konu uyuşmazlık; harici gayrimenkul sözleşmesi gereğince satıcıya ödenen kaporanın tapu devrinin gerçekleşmemesi halinde geri istenip istenemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Buna göre, taraflar arasında akdedilen 08/01/2015 tarihli sözleşme, taşınmaz satışına dair olup, geçerlilik şartı olan resmi şekilde düzenlenmediği için geçersizdir. Geçersiz sözleşme sebebiyle herkes verdiğini geri ister. Mahkemece bu gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken geçersiz sözleşmeyi geçerlilik tanımak suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.

Ne var ki; mahkeme, kararını bu gerekçe ile oluşturması gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulmuş olması yerinde görülmemiştir. Hal böyle olunca mahkeme gerekçesi kaldırılarak yukarda yazılan gerekçe ile sonucu itibari ile doğru olan kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir.

O halde; mahkemece; geçersiz sözleşme sebebiyle bedel iadesine yönelik itirazın iptaline hükmedilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirme ile geçerli şekilde kurulmuş sözleşme gibi değerlendirilerek karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün gerekçesinin değiştirilerek onanması gerekmiştir.”

Davalıların icra takibine haksız ve hukuka aykırı olarak itiraz etmiş olduğu somut olayda açıkça görülmektedir. Ortada geçerli bir sözleşme yokken, sözleşmeye dayalı alınan şeylerin iadesi gerekir. Aksi halde sebepsiz zenginleşme söz konusu olacaktır. Ayrıca belirtmek isteriz ki yukarıda yer verdiğimiz emsal Yargıtay kararından da görüleceği üzere takibe konu alacak likit olduğundan yargılama sonunda davalılar aleyhine % 20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmekteyiz.

Dolayısıyla; yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve Mahkemenizce re’sen değerlendirilecek sair nedenlerle; fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; davalıların haksız ve kötü niyetli bir şekilde yapmış olduğu itirazının iptali ile %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi talebiyle işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TBK, 6502 Sayılı TKHK, HMK ve ilgili sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER  : Karşı yanın sunacağı delillerden lehe olanlara dayanma, karşı yanın sunacağı delillere karşı ve yeni delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, delil listemiz aşağıda sunulmuştur:

 1. … İcra Dairesi … sayılı takip dosyası,

… İcra Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak ………… E. Sayılı dosyanın aslının dosyamıza gönderilmesinin istenmesini talep ederiz.

 1. … tarihli “Gayrimenkul Satış Mukavelesi” adlı belge,
 2. Taraflara ait banka hesap hareketleri,
 3. … numaralı hesabın hesap hareketleri,
 4. Davalıya ait … numaralı hesabın hesap hareketleri,
 5. … tarihli ihtarname,
 6. … tarihli ihtarname tebliğ mazbatası,
 7. Tanık (Gerekirse tanık listemiz daha sonra sunulacaktır.)
 8. Yemin,
 9. Bilirkişi,
 10. Keşif,
 11. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları,
 12. Yargıtay Kararları,
 13. Dava konusu ve taraflarına ilişkin her türlü kurum ve kuruluş nezdinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar
 14. Gerektiğinde ibrazı mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP   :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Haklı davamızın kabulüne,
 2. Davalının icra takibine yaptığı itirazın iptaline,
 3. … İcra Dairesi ……….. sayılı icra takibinin devamına,
 4. Kötü niyetli olarak takibin durmasına sebebiyet veren davalı aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine,
 5. Her türlü yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı yan üzerine bırakılmasına,

Karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Ödenmeyen Teminat Senedi) -28-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI :

KONU: Fazlaya dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile davalı yanın itirazının iptali ile Adana … Esas sayılı icra dosyası üzerinden takibin devamına ve borçlu/davalı yanın %20’den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi talebidir.

HARCA ESAS DEĞER   : 40.000,00 TL

AÇIKLAMALAR          :

 1. Davalı aleyhine tarafımızca … tarihinde Adana … Müdürlüğü’nün … esas sayılı dosyası ile başlatmış olduğumuz icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine, davalı tarafından yasal sürelerde haksız bir şekilde itiraz edilmiştir, itirazlar neticesinde takip durmuştur. Yapılan tüm bu itirazlar hukuka aykırıdır. Şöyle ki,
 2. Müvekkilimiz işletmekte olduğu “……..” içerisinde bulunan gazete ve meşrubat büfesini, davalı …….’a devri hususunda anlaşma sağlamış, iş bu devre ilişkin Seyhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden yazılı olur alınmıştır.(ek-1) 
 3. Büfenin devri ile alakalı ruhsat işlemlerine ilişkin süreçte sorun çıkmamasının ardından ….. tarihinde,  müvekkil ile davalı arasında adi yazılı bir belge düzenlenerek devrin gerçekleşmesi halinde devir işleminin gerçekleştiği gün davalı tarafından müvekkile teslim edilen iş bu sözleşmeye istinaden düzenlenen 40.000,00 TL bedelli teminat senedi hiçbir gerekçe gösterilmeksizin  davalı tarafından müvekkile ödenecektir denilmektedir. Ancak devir gerçekleşmesine karşın davalı tarafça ödenmesi gereken bedel ödenmemiştir.(ek-2 anlaşma belgesi )
 4. Müvekkil tarafından senet bedelinin ödenmesine ilişkin yazılı ve sözlü uyarılara rağmen şimdiye değin herhangi bir ödeme yapılmamış ve müvekkil mağdur edilmiştir.
 5. Müvekkilin büfenin devrine ilişkin yapılan anlaşma gereği alacağının tahsili  saikiyle, davalı aleyhine Adana ……..Müdürlüğü’nün …………… esas sayılı icra dosyası üzerinden icra takibi başlatılmıştır. Ancak davalı takibe haksız ve kötü niyetli olarak itiraz edip takibi durdurduğu gibi, tarafımıza bu güne kadar herhangi bir ödemede de bulunmamıştır. 
 6. Tüm bu açıklamalar kapsamında, tarafımızca Adana ………. Müdürlüğü’nün ………….. esas sayılı icra dosyası ile başlatılan takibe davalının yapmış olduğu haksız ve hukuka aykırı itirazın iptaliyle takibin devamına ve işbu haksız ve kötü niyetli itiraz nedeniyle %20’den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatı talebinde bulunma zarureti hâsıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER  : TTK, TBK, HMK, İİK, KTK ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    : Anlaşma belgesi, Teminat senedi, Seyhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazılı Oluru, Adana ……… Müdürlüğü’nün ……….. esas sayılı icra dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, keşif,  Esas ve her türlü delil.

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda açıkladığımız ve resen dikkate alınacak sebepler göz önüne alınarak ve fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep haklarımız saklı kalmak koşuluyla;

 • Adana ………… Müdürlüğü’nün ……….. Esas Sayılı icra dosyası ile başlatılan takibe davalıların yapmış olduğu haksız ve hukuka aykırı İTİRAZIN İPTALİYLE TAKİBİN DEVAMINA,
 • Davalı/borçlunun işbu haksız ve kötü niyetli itirazı nedeniyle %20’den aşağı olmamak üzere İCRA İNKÂR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNE,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı üzerine BIRAKILMASINA karar verilmesini, vekâleten saygılarımızla talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

Ekler : 1) Seyhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazılı Oluru

2) Anlaşma Belgesi örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -29-

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Davalının Adana İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyasına vaki itirazının İPTALİ ile asıl alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR  : 

Davalı/borçlu SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nden  ödenmeyen bakiye  TL alacak ile ilgili olarak  İcra Müdürlüğünün 2019/ E. Sayılı dosyasından başlatılan takibe itiraz edilmesi üzerine takip durdurulmuştur. (EK: FATURALAR, SEVK İRSALİYELERİ VE KANTAR FİŞLERİ)

 Dosya alacağının tahsili yönünde  Arabuluculuk Bürosuna 2019/ arabuluculuk numarası ile yapmış olduğumuz başvuru üzerine, dava şartı arabuluculuk faaliyeti yürütülmüş, ancak davalı taraf ile bir anlaşma sağlanamadığından neticede “Anlaşamama Son Tutanağı” düzenlenerek birlikte imza altına alınmıştır. (EK: ARABULUCULUK TUTANAĞI)

Davalı/borçlu itirazında “takibe,borca,faiz oranına, işlemiş faize, ferilerine ayrıca yetkiye itiraz ediyoruz” ifadeleri kullanmıştır. Burada davalı şirket “yetki” yönünden de itiraz ettiğini beyan etmiştir. Ancak; borçlu/davalının yetki itirazı usulüne uygun olmayıp, borçlu itirazında açıkça yetkili Mahkeme ve İcra Müdürlüğünün hangi Mahkeme yada İcra Müdürlüğü olduğunu belirtmek zorundadır.

Ayrıca; 6098 sayılı TBK 89/1 (Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde…ifa edilir) açık hükmü gereği borçlu tarafın yetki itirazının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. İş bu sebeplerle; borçlunun yetki itirazını kabul etmiyoruz.

Davalı tarafa, yukarıda bahsi geçen faturalarda yazılı mal ve hizmetler  müvekkil şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak teslim edilmiş olmasına rağmen davalının borca itirazı haksız ve kötü niyetlidir. Zira; alacağa konu faturalardaki mal ve hizmetler borçlu tarafa tam ve eksiksiz olarak teslim edilmiş, gerek faturaya ve gerekse teslim edilen mallara ilişkin davalının her hangi bir itirazı ve iadesi olmamıştır.

Davalının itirazı müvekkilin haklı ve meşru alacağını geciktirmeye yöneliktir. Borçlu, takibe konu borcunu hiçbir şekilde ödememiş, alacaklı müvekkilin meşru ve mevcut alacağını inkar için takibe itiraz etmiştir. İcra takibine konu alacak likit alacaktır. Davalı haksız ve kötü niyetli olarak alacağın tahsilini geciktirmeye yönelik itirazda bulunmuş olduğundan %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkumiyeti ile haksız ve hukuka aykırı itirazın iptaline karar verilmesini talep zımnında iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. 

SUBUT SEBEPLERİ: İİK, TTK, Borçlar Kanunu, Hmk. vesair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

Adana İcra Müdürlüğü’nün E. Sayılı dosyası,

Arabuluculuk Bürosu numaralı anlaşamama tutanağı. (EKLİ)

faturalar

Ticari Defter Kayıtları,

Sevk İrsaliyeleri ve Kantar fişleri, (EKLİ)

Bilirkişi İncelemesi,

Tanık Beyanları,

Davalı tarafın sunacağı delillere karşı ek delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delail

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan sebeplere binaen;

Davalı/borçlunun Adana İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası asıl alacak tutarı olan TL’ye vaki İTİRAZININ İPTALİ ile asıl alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte TAKİBİN DEVAMINA,

Haksız ve kötü niyetli itiraz sebebi ile davalının %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına MAHKUMİYETİNE,

Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale takdirlerinize arz ederim.

Davacı Vekili

İtirazın İptali Dava Dilekçesi(Banka Havalesi İle Borç Verme) -30-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İcra Dosya No:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Adana İcra Müdürlüğü Sayılı takip dosyası ile talep edilen miktara ilişkin davalı borçlunun yapmış olduğu itiraza karşı, fazlaya ilişkin talep  ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik, … miktarın takibin başlatıldığı … tarihinden itibaren işleyen Yasal Faiziyle birlikte İtirazın İptali davamızdır.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, davalının ödünç para istemesi üzerine, … tarihinde Yapıkredi Bankası üzerinden, davalıya ait … İban numaralı hesabına 200.000,00 TL miktarlı parayı, “… -Emanet verilen-”  açıklamasıyla … İşlem Referans numarası ile ödünç olarak göndermiş olup davalı tarafından para alınmıştır. (EK-1: Yapıkredi Bankası Havale Makbuzu.)

Müvekkil, banka üzerinden davalıya göndermiş olduğu parayı tüm iade taleplerine rağmen geri alamayınca, 6098 sayılı TBK. 89/1 maddesi gereğince borç para götürülecek borç niteliğinde olduğundan yerleşim yeri olan … ilinde, … İcra Dairesi … Sayılı dosyası ile İlamsız icra takibi yapmış olup borçlu hiçbir yazılı belge, delil sunmadan haksız ve kötü niyetli olarak takibi sürüncemede bırakma amacıyla itiraz etmiştir. Nitekim, İcra takibine konu alacak banka havalesine dayanmakta olup havale açıklamasında gönderilen paranın ne amaçla gönderildiği açıkça belirlenmiştir Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarında, banka üzerinden yapılan havalelerde, paranın borç amacıyla verildiğine dair açıklamanın yer alması halinde karz iddiasının ispatı açısından yeterli olduğu açıkça kabul edilmektedir. Şöyle ki;

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/1527 K. 2008/9227  T. 2.7.2008

KARAR :  Davacı, davalıya borç olarak banka havalesi ile 22.500 Dolar ve 2.000.00.- YTL gönderdiği halde, davalının borcunu ödemediğini, başlattığı icra takibine de haksız itiraz ettiğini ileri sürerek itirazının iptali ile % 40 İcra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. 
Davalı, davacının aldığı borç parayı banka havalesiyle ödediğini savunarak davanın reddini dilemiştir. 
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. 
1 – Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir. 
2- Davacı bu davasında davalıya banka havalesi ile 22.500 Dolar ve 2.000.00 .YTL borç olarak gönderdiğini ileri sürerek talepte bulunmuş, davalı ise gönderilen paranın önceden verilen ödünç paranın ödenmesine ilişkin olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir. Davalının bu savunması gerekçeli inkar niteliğindedir. Bu durumda ispat yükü davalıya değil, davacıya düşer. Ne var ki davacının dayandığı 15.04.2005 tarihli banka dekontunda “Erkin’e verilen borç” ve 16.04.2005 tarihli banka dekontunda “Erkin Kaya borç” yazılıdır. Bu yazılar davacının karz iddiasını doğrulamaktadır. Hal böyle olunca mahkemece bu havaleler için davanın kabulüne karar verilmelidir. Mahkemece aksine düşüncelerle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Kararda da görüldüğü üzere Banka havalesine yazılan açıklamanın alacağı ispata yeter nitelikte olduğu kabul edilmekle; bu kapsamda, müvekkilin, alacağına ilişkin başlatmış olduğu İcra takibine yapılan haksız ve kötü niyetli itirazın iptali gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER  : Yapı Kredi Bankası … tarihli açıklamalı havale dekontu ve Bankadan Celp edilecek ödeme kayıtları,  … İcra Dairesi .. Sayılı dosyası, mesaj kayıtları, Tanık, Yemin, vs. her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER  : İİK. HMK, TBK 386 madde ve devamı, m. 147/b. 1, TBK m. 89/1, 120, Yargıtay kararları ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM        : yukarıda açıklamış olduğumuz nedenler nazara alınarak;

 1. Davalının … İcra Müdürlüğü … Sayılı dosyasına yapmış olduğu haksız ve mesnetsiz İtiraza karşı Fazlaya İlişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile takibe konu talebimizin ŞİMDİLİK; 200.000,00TL’sinin 09/10/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi için  İtirazın İPTALİNE,
 2. Davalı tarafından yapılan itiraz haksız ve kötü niyetli olduğundan davalı aleyhine, %20’den aşağı olmayan İcra-İnkar tazminatına hükmedilerek davalıdan alınarak davacı müvekkile verilmesine,
 3. Yargılama gideri ve vekalet giderinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini sayın mahkemeden vekaletimize binaen arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Ticaret Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi -31-

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI    : ……. Turizm Sanayi ve Tic. Lti. Şti.

VEKİLİ      : …..

DAVALI   : …….Turizm Sanayi ve Ticaret anonim Şirketi

VEKİLİ      : ….. Turizm Sanayi ve Ticaret anonim Şirketi adına ………

KONU        : …… TL. Tutarındaki Alacağa İlişkin İtirazın İptali İstemli

AÇIKLAMALAR

1- Davalı şirket ile müvekkil şirket arasında var olan ticari ilişki nedeniyle davalı şirket 02.01.2015 tarihinde müvekkil şirketten almış olduğu hizmet karşılığında müvekkilimize borçlanmıştır. Davalı, hizmet ilişkisinden kaynaklanan borcunu müvekkil şirkete zamanında ödeyememiştir. Müvekkil şirket bu konuda davalıyı defalarca yazılı ve sözlü şekilde uyarmış fakat borç ödenmeyince davalı şirket hakkında …. 4. İcra Müdürlüğünün …../…. Esas sayılı dosyasıyla takip başlatılmıştır. Davalı şirket ödeme emri 27.03.2015 tarihinde tebellüğ etmiştir. Davalı haksız ve mesnetsiz bir şekilde ve dilekçesinde afaki iddialarla borca itiraz etmiş ve takip durmuştur. Bu sebeple hasıl olan davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

2- Davalı şirket, müvekkil şirkete herhangi bir borcunun olmadığı ileri sürmüştür. Ancak dosyamıza sunacağımız ekten de anlaşılacağı üzere başlatmış olduğumuz ilamsız takip bir faturaya dayanmaktadır. Sayın mahkemenin de bildiği üzere söz konusu fatura alacaklarında ispat yükü ise borcunu ödediğini yahut böyle bir borcun olmadığını iddia eden tarafa aittir. Fakat davalı şirketin muhteviyatında böyle bir ödemeyi ispatlayabilecekleri bir belge yoktur. Çünkü davalı şirket herhangi bir ödeme yapmamıştır.

3- Yapılacak inceleme sonucunda ekte sunduğumuz ayrıntılı cari hesap dökümü ve ticari defter ve kayıtların incelenmesi neticesinde davalı şirketin müvekkil şirkete olan borcunu ödemediği, müvekkil şirkete takipte belirtilen …….TL borcu olduğu açık ve net olarak ortaya çıkacaktır. Kaldı ki müvekkil şirket basiretli bir tacir gibi davranmış yaptığı her işi usulüne uygun olarak kayıtlarına işlemiş, verdiği her hizmet sonrasında faturasını kesmiştir. Müvekkil şirketin davalı şirkete bir hizmet sunduğu ve bunun karşılığında bir fatura düzenlendiği fotoğraf  ve diğer delillerle de ortaya çıkacaktır.

4- Davalı şirket, müvekkil şirkete olan borcunu ödememiştir. Davalı şirket açıkça kötü niyetli olarak takibe itiraz etmiştir. Basiretli bir tacirde bulunması gereken etik ve ahlaki değerler mevcut değildir. Davalı şirket kötü niyetli olarak sırf süre kazanmak,  alacağımızı sürüncemede bırakmak için uğraşmış ve borca itiraz etmiştir. Bu sebeple yapılacak yargılama sonucunda kötü niyetli davalı şirketin aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz sebeplerle haklı davamızın kabulüne, dosyaya davalı şirket tarafından yapılan itirazın  iptaline takibin devamına, gerekli incelemelerin yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz eden davalı şirketin %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama harç ve giderlerin ve avukatlık ücretlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Apartman Alacağı İtirazın İptali Dava Dilekçesi -32-

ADANA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
VE İCRA DOSYA NO :

DAVACI-ALACAKLI :

VEKİLİ :

DAVALI-BORÇLU :

KONU: Borçlunun … İcra Müdürlüğünün 2015/…… E. Sayılı dosyasından başlatılan takibe yaptığı kötü niyetli itirazın iptali ile %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkumiyeti talebidir.

DAVA DEĞERİ : ……..-TL

AÇIKLAMALAR :

1- Tarafımızca 22/10/2015 tarihinde borçlu ………….. aleyhine … İcra Müdürlüğünün 2015/…… E. Sayılı dosyası ile ilamsız takip başlatılmıştır. Ancak borçlunun adı sehven ………….. olarak yazılmış daha sonra ……………… olarak tarafımızca düzeltilmiş olup örnek no:7 ödeme emri borçluya tebliğ edilmiştir.

2- 2010 Kasım-Aralık aylarına ait ödenmeyen 30,00-TL (aylık aidat:15,00-Tl); 2011-2012 yılları arasında ödenmeyen 180,00-TL (aylık aidat:15,00-TL); 2012-2013-2014 ve 2015 Ekim ayı dahil ödenmeyen 46 aylık toplam 920,00-TL (aylık aidat:20,00-TL) aidat alacağının ve %5 gecikme tazminatı ile 02/08/2015 tarihinde kat maliklerince alınan karar gereği dış cephe için maliklerden toplanmasına karar verilen 2040,00-TL apartman gideri ile faizlerinden oluşan toplam 3.842,91-TL bedeli içeren Örnek No:7 ödeme emri borçluya tebliğe çıkarılmıştır. Ancak borçlu yasal süresi içinde borcun dış cephe için maliklerden toplanmasına karar verilen 2040,00-TL dış cephe montalama işi bedelini kabul etmiş geri kalan kısma ve ferilerine itiraz etmiştir.

3- Davalı-borçlu ………. Apartmanında kat malikidir. Davalı-borçlu son 5 yıldır apartman ortak giderlerini karşılamak üzere toplanan aylık aidatları hiçbir şekilde ödemediği halde … İcra Müdürlüğünün 2015/……. E. Sayılı dosyasından başlatmış olduğumuz takibe itiraz edip aidat alacaklarını ödediğini iddia etmiştir. Apartman aidatları makbuz karşılığında elden nakit olarak alınmaktadır. Bu hususta apartman yöneticisi tarafından geriye dönük olarak 2011 yılından beri tutulan apartman makbuzları mevcut olup gereğinde bu makbuz koçanları dosyaya sunulacaktır. Usul ekonomisi ve kırtasiye yığılmasına sebebiyet vermemesi için yaklaşık 450 yaprağı bulan makbuz koçanlarının Sayın Mahkemece talep edildiğinde dosyaya sunulacağını bildiririz.

Borçlu itirazında kötü niyetli değilse ve borcu ödediği iddiasında ciddi ise aylık aidat ödemeleri karşılığında kesilen makbuzları dosyaya sunması gerekirdi. Oysa ki davalı-borçlu itirazında haksız ve kötü niyetli olduğundan ödeme yaptığına dair hiçbir belge sunamamıştır. Borçlunun gerçek amacı takibin kesinleşmesini ve dolayısıyla müvekkilin alacağını tahsilini geciktirmek amaçlıdır.

Aynı apartmanda oturan diğer tüm sakinler de davalı-borçlunun kötü niyetli olarak aidat paralarını ödemediğini bilmekte ve bu durumdan oldukça şikâyetçidirler. Sayın Mahkemece tanık dinletilmesine karar verilmesi hususunda diğer apartman sakinlerinin tanıklık yapmaya hazır olduğunu Sayın Mahkemeye bildiririz.

Sonuç olarak; Davalı-borçlu …………….’nin … İcra Müdürlüğünün 2015/……. E. Sayılı dosyasından başlatılan takibe yaptığı kötü niyetli ve alacağın tahsilini geciktirmeye yönelik itirazın iptaline, takibin kaldığı yerden devamına, davalı-borçlunun alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkumiyetine ve tüm dava ve takip masrafları ile vekalet ücretlerinin davalı-borçludan tahsiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER: Kat Mülkiyeti Kanunu m. 20, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1- … İcra Müdürlüğünün 2015/…….. E. Sayılı icra dosyası
2- … Apartmanı Karar Defteri örneği (gereğinde dosyaya ibraz edilecektir)
3- Gerektiğinde tapu kayıtları (celbi talep olunur)
4-Apartman makbuz koçanları (Sayın Mahkemece talep edildiğinde dosyaya sunulacaktır.)
5- Gerektiğinde tanık, bilirkişi ve yemin dahil diğer tüm yasal deliller

NETİCE-İ TALEP: Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla; Davalı-borçlu ………………’nin … İcra Müdürlüğünün 2015/………. E. Sayılı dosyasından başlatılan takibe yaptığı kötü niyetli ve alacağın tahsilini geciktirmeye yönelik itirazın iptaline, takibin kaldığı yerden devamına, alacağın %20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkumiyetlerine ve tüm dava ve takip masrafları ile vekalet ücretlerinin davalı-borçlulardan tahsiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.


Bu yazımızda birçok farklı vakıa için itirazın iptali dava dilekçesi örneklerini paylaşmış olduk. “Sözleşmeden Dönme Nedeniyle Açılan İcra Takibine İtirazın İptali Davası” ile ilgili itirazın iptali dilekçesi yazımızı da okumanız faydalı olacaktır.

 1. İtirazın iptali davasında zamanaşımı süresi ne kadardır?

  İtirazın iptali davasında zamanaşımı süresi 1 yıldır. Bu süre geçirilirse itirazın iptali davası açılsa bile reddedilir.

 2. İtirazın iptali davasında zamanaşımı süresi ne zaman başlar?

  Zamanaşımı süresi itirazın karşı tarafa tebliğinden itibaren başlar.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: