İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Açılmış olan bir icra takibine itiraz edilmesi durumunda, bu itirazın iptali istenir. İtirazın neden iptal edilmesi gerektiğini “itirazın iptali dilekçesi” ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne kanıtlamanız gerekir. Örnek olarak aşağıda itirazın iptali dilekçeleri paylaşılmıştır.

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -1-

……NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI        :

 

 

DAVALI        :

 

KONU         : Davalının İcra Müdürlüğünün ….esas sayılı dosyasına yaptığı asıl alacak ile tüm verilere ilişkin İTİRAZLARININ İPTALİ ile icra takibin devamına karar verilmesi talebi ve borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan davalı borçlunun alacağın % 20 ından aşağı olmamak üzere kötü niyet/icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesi talebidir.

DOSYA NO   : .. İcra Müdürlüğü 2017/10556 E. Sayılı dosya.

HARCA ESAS DEĞ.: …..              

AÇIKLAMALAR       :

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak davalı ….. ile 13.04.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin olarak 13.04.2015 tarihli 0042965 sıra nolu sözleşme ile aylık ücret … TL+KDV olarak; 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ilişkin 28.01.2016 tarihli …./4-S/1 sıra nolu sözleşme uyarınca aylık ücret …. TL+ KDV olarak; 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ilişkin 31.01.2017 tarihli ……nolu sözleşme uyarınca aylık ücret ….. olarak sözleşme akdedilmiştir.
 • Borçlu-mükellefin talebi üzerine aramızdaki sözleşme … tarihinde feshedilmiş ve Ticari Defterleri kendisine teslim edilmiştir. Yapılan fesih davalı yanın talebi üzerine gerçekleşmiş HAKSIZ BİR FESİHTİR.
 • Davalı tarafça 13.04.2015 tarihli 0042965 sıra nolu sözleşmeden kaynaklı 13.04.2015-31.12.2015 dönemine ait 9 aylık ücret ile 28.01.2016 tarihli 1385/4-S/1 sıra nolu sözleşmeden kaynaklı 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ait 12 aylık ücreti ve 01.2017 tarihli 2017/1385/36-S/1 nolu sözleşmeden kaynaklı 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ait 12 aylık ücretleri vadesinde ödenmemiş ve 2017 yılı sonuna kadar olan diğer aylara ilişkin ücret alacakları da haksız fesih durumu nedeniyle Sözleşmenin 8.1 maddesi uyarınca MUACCEL HALE GELMİŞTİR.
 • Borçlu …..Anonim Şirketi’ne 12.09.2017 tarihli ihtarname gönderilmiş, ihtarname 14.09.2017 tarihinde borçlu tarafından tebliğ alınmış-tebellüğ edilmiş, 14.09.2017 tarihinde tarafıma borçlu ile aramızda akdedilen sözleşmenin bir fotokopisinin kendilerine gönderilmesi amacıyla 14.09.2017 tarihinde tarafıma ihtarname gönderilmiş, kargo ile talep edilen ve taraflar arasında imzalanıp akdedilen sözleşmenin bir fotokopisi borçluya gönderilmiştir.
 • Borçlu …..Anonim Şirketi’ne karşı …. tarihinde …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/10556 numaralı dosyası kapsamında ilamsız takip başlatılmış ve bu kapsamda ihtarnamedeki gibi .. ₺ tutarında ödeme emri gönderilmiştir. İcra ödeme emrinde; cari hesap bakiye alacağı (2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait muhasebeci/ mali müşavirlik ücreti) şeklinde alacağın dayanağı belirtilmiştir.
 • Borçlu şirket 05.10.2017 tarihli itiraz dilekçesi ile ilamsız icra takibine itiraz etmiş ise de sözkonusu İTİRAZ DİLEKÇESİ BUGÜNE KADAR TARAFIMA TEBLİĞ EDİLMEMİŞTİR.
 • Borçlu şirket takibe itiraz etmiş ise de; davalı şirket ile yapmış olduğum sözleşmeler uyarınca, … tarihinden sözleşme fesih tarihine kadar davalı Şirkete mali müşavirlik hizmetlerini yaptım, … dönemlerinde tüm muhasebe kayıtlarını bizzat tuttum ve şirketin sözleşme dönemindeki tüm beyannamelerini bizzat kendim verdim. Bunlar yadsınamaz gerçekler olup, Vergi Dairesi kayıtları ile de sabittir.
 • Sayın mahkemece, davalı şirketin bağlı bulunduğu … Vergi Dairesinde bulunan …. vergi mükellefiyeti ile ilgili olarak … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden, sözleşmelerin ait olduğu dönemlerde beyannamelerin kimin tarafından verildiğinin mahkemenizce sorulmasını ve vermiş olduğum beyannamelerin ve diğer işlemlerin kayıtlarının getirtilmesini talep ediyorum.
 • Bu yönde mahkemenizce yapılacak araştırma sonucunda benim davalı şirkete vermiş olduğum mali müşavirlik hizmetleri sabit olacaktır.
 • Davalı borçlunun itirazı haksız olup, bu nedenle mahkemenizce iptali gerekmektedir. Arz ettiğimiz sebeplerle işbu itirazın iptali davasını açmak ve davalı yan kötü niyetle iş bu itirazı yapmış bulunduğundan yüzde 20 icra inkar tazminatı talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
 • Borçlu-mükellef ’nin Ek’te sunduğumuz Ticari Defterlerine ait … ve 2017 yılsonu genel detay mizanı, Ticari Defterlerini teslim ettiğimiz …. tarihli Genel Detay Mizanı ve …. tarihi itibariyle yevmiye kayıtları ile kendisinde mevcut önceki yıllara ait Ticari Defterleri ile dosyaya sunduğumuz Sözleşmeler ve diğer mevzuat hükümleri gereğince alacak tutarımız sabittir.
 • davalı şirketin üzerine kayıtlı menkul, gayrimenkul ve araçları ile banka hesapları üzerine İ.İ.K.nun 257.maddesi uyarınca İHTİYATİ HACİZ konulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: 3568 sayılı Kanun, İİK, HMK, TBK, TTK, Diğer İlgili Yasa Ve Yönetmelikler, Yargıtay kararları

DELİLLERİMİZ    :

1-13.04.2015 tarihli … sıra nolu sözleşme,

2-28.01.2016 tarihli .. sıra nolu sözleşme

3-31.01.2017 tarihli .. nolu sözleşme

4- Serbest meslek makbuzları,

4- … İcra Müdürlüğü’nün … numaralı dosyası,

5-Davalı şirketin …. Vergi Dairesinde bulunan …. vergi mükellefiyeti kayıtları Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği kayıtları,

6- Ticari defter ve kayıtlar,

7- Banka kayıtları,

Davalının bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE İSTEM       :

 

Yukarıda arz ve izah olunan ve resen takdir edilecek nedenlerle fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 • Borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı İTİRAZIN İPTALİ ile TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİNİ,
 • Borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan takip konusu alacağın % 20’INDAN AZ OLMAMAK ÜZERE İCRA İNKÂR TAZMİNATINA/KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA MAHKÛM EDİLMESİNE,
 • Dava harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin karşı yana tahmilini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

Davacı

EKLER             :

 • İcra Müdürlüğü’nün….esas sayılı dosyasının bir örneği
 • 04.2015 tarihli …. sıra nolu sözleşme,
 • 01.2016 tarihli ….1 sıra nolu sözleşme
 • 01.2017 tarihli …. nolu sözleşme
 • Serbest meslek makbuzları
 • Nüfus kayıt örneği
 • Yargıtay kararları

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -1-

( ). HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               :

VEKİLLERİ            : Av.   – Adres Antette

DAVALI                                :

DAVA                   : İtirazın İptali davası

DAVA DEĞERİ   : 2.595,71 TL

KONU                   : 2.595,71 TL. tutarındaki alacağa ilişkin olarak genel haciz yoluyla yapılan takibe vaki itirazın iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

 1. Müvekkil şirket ile davalı arasında iş ilişkisi mevcuttur. Müvekkil davalıdan yemek hizmeti almaktadır. Bu ticari ilişki nedeniyle tarafımıza kesilen 19/06/2017 tarihli ………… no.’lu 595,86 TL bedelli faturaya, 28/06/2017 ve 04/07/2017 tarihinde mükerrer ödeme yapılmıştır.
 2. Davalıya bu fazla ödemenin iadesi hususunda sözlü olarak defalarca uyarıda bulunulmuştur. Akabinde firmadan yemek hizmeti alınmaya devam edilmiştir, davalının son kestiği 09.09.2017 tarih ………… no’ lu faturadan sonra firmamız 561 TL alacaklı kalmıştır.
 3. Borcun ödenmesi gerektiği hususu Körfez 4.Noterliği’nce gönderilen 01.2018 tarih ve 0000684 numaralı ihtarla da davalıya bildirilmiştir.(ek-1) Davalı taraf ihtarı 5 Şubat 2018 tarihinde bizzat tebliğ almış, ancak ne cevap vermiş ne de gereğini yapıp borcunu ödemiştir.
 4. Tüm bunların sonucunda 29.0…2018 tarihinde Kocaeli 8.İcra Dairesi’nde 2018/……………..E. Sayılı dosya ile davalı aleyhine dava konusu borç için icra takibi başlatılmıştır.
 5. Davalı bu takibe borcun kendisine ait olmadığı iddiasıyla itirazda bulunmuş, bu sebeple takip durmuştur.
 6. Mükerrer ödeme yapıldığı yakın tarihli iki dekontla, muavin defterlerle, ihtarnameyle, davalıya ait faturalar ile ispatlanmıştır. Eldeki davada sunduğumuz bu deliller ışığında değerlendirme yapıldığında, borcun varlığı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıktır.
 7. Davalı taraf kötü niyetli şekilde takibi durdurmuştur. Davalının mükerrer ödenen fatura bedelini iade etmediği açıktır.
 8. Sözünü ettiğimiz nedenlerle davalı borçlunun itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur

HUKUKİ DELİLLER            : T.C. Anayasası, TMK, HMK, İİK ve ilgili diğer mevzuatlar,

DELİLLER                             : Sayın Mahkeme tarafından karşı tarafın sunacağı delillere karşı ve dava devam ederken öngörülemez olayları ispat etmek için sonradan delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki delillerin kabulüne ve toplanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

 1. 28/06/2017 tarihli müvekkil şirket tarafından davalıya gönderilen 3.595,86 TL’lik havale
 2. 04/07/2017 tarihli müvekkil şirket tarafından davalıya gönderilen 3.595,86 TL’lik mükerrer havale
 3. Davalı tarafından müvekkile gönderilen 19/06/2017 tarihli 16820 numaralı 3.595,86 TL’lik fatura
 4. Müvekkile ait muavin defter
 5. Müvekkilin Körfez 4.Noterliği üzerinden gönderdiği 30/01/2018 tarihli 0000…. numaralı ihtarname
 6. Kocaeli 8.İcra Müdürlüğü’nde açılan 2018/…… E. Sayılı takip talebi
 7. Davalının 09/…./2018 tarihli ‘takibe itiraz’ dilekçesi
 8. Bilirkişi incelemesi ve düzenlenecek rapor veya raporlar, keşif, yemin vb. gibi yasal deliller
 9. Tanık anlatımları,(Sayın Mahkeme tarafından ispata açık olay ve olgular ile uyuşmazlık konusunda gerekirse veya talep edildiği takdirde tanıkların isim, soyisim, adres ve T.C. Kimlik numaraları tahkikat aşamasında dosyaya sunulup Sayın mahkeme tarafından dinlenilmesi talep edilecektir)

TALEP ve SONUÇ             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun icra takibine yaptığı İTİRAZININ İPTALİNE, takibin Kocaeli 8. icra müdürlüğünü 2018/………… E. sayılı dosyası üzerinden devamına, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla borçlunun takip konusu 2.595,71 TL borcu yasal faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. (30……2018)

 

Davacı Vekili

Av.

 

EK           :Körfez 4.Noterliği üzerinden gönderdiği  30/……/2018 tarihli…………..numaralı ihtarname

 

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.