İTİRAZIN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

itirazın iptali dava dilekcesi ornegi

Açılmış olan bir icra takibine itiraz edilmesi durumunda, bu itirazın iptali istenir. İtirazın neden iptal edilmesi gerektiğini “itirazın iptali dilekçesi” ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne kanıtlamanız gerekir. Örnek olarak aşağıda itirazın iptali dilekçeleri paylaşılmıştır.

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -1-

……NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI        :

DAVALI        :

KONU         : Davalının İcra Müdürlüğünün ….esas sayılı dosyasına yaptığı asıl alacak ile tüm verilere ilişkin İTİRAZLARININ İPTALİ ile icra takibin devamına karar verilmesi talebi ve borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan davalı borçlunun alacağın % 20 ından aşağı olmamak üzere kötü niyet/icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesi talebidir.

DOSYA NO   : .. İcra Müdürlüğü 2017/10556 E. Sayılı dosya.

HARCA ESAS DEĞ.: …..              

AÇIKLAMALAR       :

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak davalı ….. ile 13.04.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin olarak 13.04.2015 tarihli 0042965 sıra nolu sözleşme ile aylık ücret … TL+KDV olarak; 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ilişkin 28.01.2016 tarihli …./4-S/1 sıra nolu sözleşme uyarınca aylık ücret …. TL+ KDV olarak; 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ilişkin 31.01.2017 tarihli ……nolu sözleşme uyarınca aylık ücret ….. olarak sözleşme akdedilmiştir.
 • Borçlu-mükellefin talebi üzerine aramızdaki sözleşme … tarihinde feshedilmiş ve Ticari Defterleri kendisine teslim edilmiştir. Yapılan fesih davalı yanın talebi üzerine gerçekleşmiş HAKSIZ BİR FESİHTİR.
 • Davalı tarafça 13.04.2015 tarihli 0042965 sıra nolu sözleşmeden kaynaklı 13.04.2015-31.12.2015 dönemine ait 9 aylık ücret ile 28.01.2016 tarihli 1385/4-S/1 sıra nolu sözleşmeden kaynaklı 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ait 12 aylık ücreti ve 01.2017 tarihli 2017/1385/36-S/1 nolu sözleşmeden kaynaklı 01.01.2017- 31.12.2017 dönemine ait 12 aylık ücretleri vadesinde ödenmemiş ve 2017 yılı sonuna kadar olan diğer aylara ilişkin ücret alacakları da haksız fesih durumu nedeniyle Sözleşmenin 8.1 maddesi uyarınca MUACCEL HALE GELMİŞTİR.
 • Borçlu …..Anonim Şirketi’ne 12.09.2017 tarihli ihtarname gönderilmiş, ihtarname 14.09.2017 tarihinde borçlu tarafından tebliğ alınmış-tebellüğ edilmiş, 14.09.2017 tarihinde tarafıma borçlu ile aramızda akdedilen sözleşmenin bir fotokopisinin kendilerine gönderilmesi amacıyla 14.09.2017 tarihinde tarafıma ihtarname gönderilmiş, kargo ile talep edilen ve taraflar arasında imzalanıp akdedilen sözleşmenin bir fotokopisi borçluya gönderilmiştir.
 • Borçlu …..Anonim Şirketi’ne karşı …. tarihinde …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/10556 numaralı dosyası kapsamında ilamsız takip başlatılmış ve bu kapsamda ihtarnamedeki gibi .. ₺ tutarında ödeme emri gönderilmiştir. İcra ödeme emrinde; cari hesap bakiye alacağı (2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait muhasebeci/ mali müşavirlik ücreti) şeklinde alacağın dayanağı belirtilmiştir.
 • Borçlu şirket 05.10.2017 tarihli itiraz dilekçesi ile ilamsız icra takibine itiraz etmiş ise de sözkonusu İTİRAZ DİLEKÇESİ BUGÜNE KADAR TARAFIMA TEBLİĞ EDİLMEMİŞTİR.
 • Borçlu şirket takibe itiraz etmiş ise de; davalı şirket ile yapmış olduğum sözleşmeler uyarınca, … tarihinden sözleşme fesih tarihine kadar davalı Şirkete mali müşavirlik hizmetlerini yaptım, … dönemlerinde tüm muhasebe kayıtlarını bizzat tuttum ve şirketin sözleşme dönemindeki tüm beyannamelerini bizzat kendim verdim. Bunlar yadsınamaz gerçekler olup, Vergi Dairesi kayıtları ile de sabittir.
 • Sayın mahkemece, davalı şirketin bağlı bulunduğu … Vergi Dairesinde bulunan …. vergi mükellefiyeti ile ilgili olarak … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden, sözleşmelerin ait olduğu dönemlerde beyannamelerin kimin tarafından verildiğinin mahkemenizce sorulmasını ve vermiş olduğum beyannamelerin ve diğer işlemlerin kayıtlarının getirtilmesini talep ediyorum.
 • Bu yönde mahkemenizce yapılacak araştırma sonucunda benim davalı şirkete vermiş olduğum mali müşavirlik hizmetleri sabit olacaktır.
 • Davalı borçlunun itirazı haksız olup, bu nedenle mahkemenizce iptali gerekmektedir. Arz ettiğimiz sebeplerle işbu itirazın iptali davasını açmak ve davalı yan kötü niyetle iş bu itirazı yapmış bulunduğundan yüzde 20 icra inkar tazminatı talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
 • Borçlu-mükellef ’nin Ek’te sunduğumuz Ticari Defterlerine ait … ve 2017 yılsonu genel detay mizanı, Ticari Defterlerini teslim ettiğimiz …. tarihli Genel Detay Mizanı ve …. tarihi itibariyle yevmiye kayıtları ile kendisinde mevcut önceki yıllara ait Ticari Defterleri ile dosyaya sunduğumuz Sözleşmeler ve diğer mevzuat hükümleri gereğince alacak tutarımız sabittir.
 • davalı şirketin üzerine kayıtlı menkul, gayrimenkul ve araçları ile banka hesapları üzerine İ.İ.K.nun 257.maddesi uyarınca İHTİYATİ HACİZ konulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: 3568 sayılı Kanun, İİK, HMK, TBK, TTK, Diğer İlgili Yasa Ve Yönetmelikler, Yargıtay kararları

DELİLLERİMİZ    :

1-13.04.2015 tarihli … sıra nolu sözleşme,

2-28.01.2016 tarihli .. sıra nolu sözleşme

3-31.01.2017 tarihli .. nolu sözleşme

4- Serbest meslek makbuzları,

4- … İcra Müdürlüğü’nün … numaralı dosyası,

5-Davalı şirketin …. Vergi Dairesinde bulunan …. vergi mükellefiyeti kayıtları Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği kayıtları,

6- Ticari defter ve kayıtlar,

7- Banka kayıtları,

Davalının bildireceği delillere karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE İSTEM       :

 

Yukarıda arz ve izah olunan ve resen takdir edilecek nedenlerle fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 • Borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı İTİRAZIN İPTALİ ile TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİNİ,
 • Borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan takip konusu alacağın % 20’INDAN AZ OLMAMAK ÜZERE İCRA İNKÂR TAZMİNATINA/KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA MAHKÛM EDİLMESİNE,
 • Dava harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin karşı yana tahmilini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı

EKLER             :

 • İcra Müdürlüğü’nün….esas sayılı dosyasının bir örneği
 • 04.2015 tarihli …. sıra nolu sözleşme,
 • 01.2016 tarihli ….1 sıra nolu sözleşme
 • 01.2017 tarihli …. nolu sözleşme
 • Serbest meslek makbuzları
 • Nüfus kayıt örneği
 • Yargıtay kararları

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -2-

( ). HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               :

VEKİLLERİ            : Av.   – Adres Antette

DAVALI                                :

DAVA                   : İtirazın İptali davası

DAVA DEĞERİ   : 2.595,71 TL

KONU                   : 2.595,71 TL. tutarındaki alacağa ilişkin olarak genel haciz yoluyla yapılan takibe vaki itirazın iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

 1. Müvekkil şirket ile davalı arasında iş ilişkisi mevcuttur. Müvekkil davalıdan yemek hizmeti almaktadır. Bu ticari ilişki nedeniyle tarafımıza kesilen 19/06/2017 tarihli ………… no.’lu 595,86 TL bedelli faturaya, 28/06/2017 ve 04/07/2017 tarihinde mükerrer ödeme yapılmıştır.
 2. Davalıya bu fazla ödemenin iadesi hususunda sözlü olarak defalarca uyarıda bulunulmuştur. Akabinde firmadan yemek hizmeti alınmaya devam edilmiştir, davalının son kestiği 09.09.2017 tarih ………… no’ lu faturadan sonra firmamız 561 TL alacaklı kalmıştır.
 3. Borcun ödenmesi gerektiği hususu Körfez 4.Noterliği’nce gönderilen 01.2018 tarih ve 0000684 numaralı ihtarla da davalıya bildirilmiştir.(ek-1) Davalı taraf ihtarı 5 Şubat 2018 tarihinde bizzat tebliğ almış, ancak ne cevap vermiş ne de gereğini yapıp borcunu ödemiştir.
 4. Tüm bunların sonucunda 29.0…2018 tarihinde Kocaeli 8.İcra Dairesi’nde 2018/……………..E. Sayılı dosya ile davalı aleyhine dava konusu borç için icra takibi başlatılmıştır.
 5. Davalı bu takibe borcun kendisine ait olmadığı iddiasıyla itirazda bulunmuş, bu sebeple takip durmuştur.
 6. Mükerrer ödeme yapıldığı yakın tarihli iki dekontla, muavin defterlerle, ihtarnameyle, davalıya ait faturalar ile ispatlanmıştır. Eldeki davada sunduğumuz bu deliller ışığında değerlendirme yapıldığında, borcun varlığı kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıktır.
 7. Davalı taraf kötü niyetli şekilde takibi durdurmuştur. Davalının mükerrer ödenen fatura bedelini iade etmediği açıktır.
 8. Sözünü ettiğimiz nedenlerle davalı borçlunun itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur

HUKUKİ DELİLLER            : T.C. Anayasası, TMK, HMK, İİK ve ilgili diğer mevzuatlar,

DELİLLER                             : Sayın Mahkeme tarafından karşı tarafın sunacağı delillere karşı ve dava devam ederken öngörülemez olayları ispat etmek için sonradan delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki delillerin kabulüne ve toplanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

 1. 28/06/2017 tarihli müvekkil şirket tarafından davalıya gönderilen 3.595,86 TL’lik havale
 2. 04/07/2017 tarihli müvekkil şirket tarafından davalıya gönderilen 3.595,86 TL’lik mükerrer havale
 3. Davalı tarafından müvekkile gönderilen 19/06/2017 tarihli 16820 numaralı 3.595,86 TL’lik fatura
 4. Müvekkile ait muavin defter
 5. Müvekkilin Körfez 4.Noterliği üzerinden gönderdiği 30/01/2018 tarihli 0000…. numaralı ihtarname
 6. Kocaeli 8.İcra Müdürlüğü’nde açılan 2018/…… E. Sayılı takip talebi
 7. Davalının 09/…./2018 tarihli ‘takibe itiraz’ dilekçesi
 8. Bilirkişi incelemesi ve düzenlenecek rapor veya raporlar, keşif, yemin vb. gibi yasal deliller
 9. Tanık anlatımları,(Sayın Mahkeme tarafından ispata açık olay ve olgular ile uyuşmazlık konusunda gerekirse veya talep edildiği takdirde tanıkların isim, soyisim, adres ve T.C. Kimlik numaraları tahkikat aşamasında dosyaya sunulup Sayın mahkeme tarafından dinlenilmesi talep edilecektir)

TALEP ve SONUÇ             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun icra takibine yaptığı İTİRAZININ İPTALİNE, takibin Kocaeli 8. icra müdürlüğünü 2018/………… E. sayılı dosyası üzerinden devamına, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla borçlunun takip konusu 2.595,71 TL borcu yasal faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. (30……2018)

Davacı Vekili

Av.

EK           :Körfez 4.Noterliği üzerinden gönderdiği  30/……/2018 tarihli…………..numaralı ihtarname

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -3-

 T.C.

…………

(…) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

 

İHTİYATİ HACİZ İSTEMLİDİR

 

DAVACI                   : ……

                                    Adres

VEKİLİ                     : Av. …..

                                    Adres

DAVALI                   : …….

   Adres

KONU                       : 1. ……. İcra Müdürlüğü’nün 201../……. E. sayılı icra dosyasıyla başlatılan icra takibine ilişkin davalı-borçlu yanca yapılan itirazın iptali,

 1. Likit alacağa itiraz edildiğinden davalı aleyhine takip miktarının % 20’sinden az olmamak üzere icra-inkâr tazminatına hükmedilmesi talepleridir.

DAVA DEĞERİ       : …….. TL

 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil ……… ile davalı ……… arasında ticari alım-satım ilişkisi vardır. Müvekkil şirket, ekteki cari hesap ekstresi raporundan da anlaşılacağı üzere, davalıya farklı tarihlerde ürün satışları yapmıştır. Bu satış bedelleri toplamı …………… TL olup; bu satışlara ilişkin müvekkil tarafından düzenlenen faturalar aşağıda belirtilmiştir:
 • ……..
 • …………
 • ……….
 • ……..

(Mezkûr faturaların birer suretleri işbu dilekçe ekinde yer almaktadır).

            Bu satışlara istinaden müvekkile:

 • ……..
 • ……….
 • ……….
 • (icra takibi yapılırken ödeme düşülmeden maddi hatayla takibe konu edilmiştir)

Tutarlarında ödemeler yapılmıştır. Yani toplam ödeme miktarı ………… TL’dir.

Alınan mal karşılığı ödenmesi gereken toplam bedel ise ………….TL’dir. Bu durum ekteki Cari hesap ekstresinden de anlaşılacaktır. (EK – 2)  Ödemelerden sonraki bakiye müvekkil alacağı …………… TL olup, davalı tarafından bugüne kadar ödenmemiştir.  (Takip talebinde ………….. tarihli …………. tutarındaki son ödeme sehven mahsup edilmeden …………. TL üzerinden icra takibi yapılmıştır.)  Davalı-borçlu borcun tamamına itiraz etmiş ve yukarıda belirtilen ……..TL, ……… TL ve ………… TL tutarlarındaki ödemelere ait tahsilat makbuzlarını icra dosyasına sunmuştur. Davalı borcun ………TL kısmına haksız ve hukuka aykırı olarak itiraz etmiştir. 

Davalının ………. tarihinde itiraz etmiş olması nedeniyle, itiraz üzerine duran icra takibinin devamı için huzurdaki davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

 1. Takip konusu alacak, likit fatura alacağıdır. Bu durumda likit alacağa haksız şekilde itiraz eden borçlu aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekeceği Yargıtay Kararlarıyla da sabittir. Örnek vermek gerekirse; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 14.06.2006 tarihli 2006/19-347 E. sayılı ve 2006/377 K. sayılı ilamında “alacak, başta bilinebilir (likit) nitelikte olduğundan, davacı yararına icra ve inkar tazminatına da hükmedilir.” şeklinde hüküm tesis etmiştir.

Dolayısıyla davalı yanın likit alacağa karşı yaptığı haksız itiraz nedeniyle İİK m.67/2 gereğince davalı aleyhine takip konusu miktar üzerinden %20’den az olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZ HAKKINDA : Müvekkil alacaklının alacağının temini bakımından; gerek borçlu tarafa kestiği fatura asıllarını dosyaya sunması gerekse de borçlu tarafın icra takibine itiraz ederken yukarıda bahsi geçen ödemeleri dışında ödemeye ilişkin hiç bir belge sunmaması ve taraflar arasındaki alacak-borç ilişkisini inkar etmemesi haricen edilen bilgilere göre borçlunun bir çok borcunun olması, yargılama sürecinde mal kaçırma ihtimali ve böyle bir durumda ilerde verilecek olan kararın infazının mümkün olmayacağı ihtimali göz önüne alınarak, davalının adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul mallar ile 3.kişilerdeki hak ve alacaklarının İHTİYATİ HACZİNE  karar verilmesini talep ederiz. Müvekkil alacaklı, dava değeri olan ………. TL miktardaki teminatı yatırmaya hazırdır. ………. TL teminatın mahkemeniz veznesine depo edilmesi veya kesin teminat mektubunun ibraz edilmesi halinde ihtiyati haciz talebimizin kabul edilmesini talep etmek gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER       : İİK, TBK ve ilgili sair mevzuat.     

DELİLLER                          : Davalı delillerine ve beyanlarına karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. ……… İcra Müdürlüğü’nün 201./….. sayılı icra dosyası ve içeriği,
 2. Müvekkile ait ticari defter ve kayıtlar,
 3. Davalı-borçluya ait ticari defter ve kayıtlar,
 4. Alacağa ilişkin faturalar ( 21 Adet fatura aslı dilekçe ekindedir )
 5. ……….tarihli Cari Hesap Ekstresi Raporu ( ektedir )
 6. Tanık,
 7. Bilirkişi incelemesi
 8. Yemin,
 9. Ve her türlü yasal delil …

TALEP                                  : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözetilecek nedenlerle ; fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla ;

 1. Davalının mal kaçırma ihtimali göz önüne alınarak adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul mallar ile 3.kişilerdeki hak ve alacaklarının dava değeri miktarınca yatırılacak teminat mukabilinde İHTİYATEN HACZİNE kararı verilmesini,
 2. Davamızın kabul edilerek davalı-borçlunun …….. İcra Müdürlüğü’nün 2016/17439 sayılı icra dosyasına yapmış olduğu itirazının …….. TL yönünden iptaline ve takibin bu miktar yönünden devamına karar verilmesini,
 3. Takip konusu alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle takibin devamına karar verilmesini, ,
 4. Likit alacağa haksız ve kötü niyetli itiraz eden borçlu aleyhine ………TL dava konusu miktarın %20’sinden aşağı olmamak üzere lehimize icra inkâr tazminatına hükmedilmesini,
 5. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı taraftan tahsiline karar verilmesini, talep ederim. 

Saygılarımla… 08.09.2016

Ekler: 1. Vekâletname,- 1 sayfa

 1. ……… tarihli Cari Hesap Ekstresi Raporu,- 1 sayfa
 2. Takip konusu alacağa ilişkin 21 adet fatura asılları – 21 sayfa

                                                                                                                   Davacı Vekili

                                                                                                            Av. Saim İNCEKAŞ

Ticaret Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

İTİRAZIN İPTALİNİ İSTEYEN

(DAVACI-ALACAKLI)       :

VEKİLİ                                  :

İTİRAZ EDEN

(DAVALI-BORÇLU)           : 

KONU            : 5.356,61-TL. Tutarındaki Alacağa İlişkin olarak Genel Haciz yoluyla yapılan takibe vaki itirazın iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkil Şirket ile Borçlu arasında ticari bir ilişki söz konusudur. Müvekkil Şirket, Borçlu Şirkete … yılından …. yılına kadar …..üretim işini yapmıştır. Ancak son dönemlerde Borçlu tarafından Müvekkil Şirkete ödeme yapılmamış ve bunun  üzerine ticari ilişki sona ermiştir.

2-) Müvekkil Şirket tarafından Borçluya üretilen etiketlerin satış faturaları düzenlendikten sonra Borçlu tarafından Müvekkil Şirkete ödemeler yapılıyordu. Ancak Cari hesap ekstresinde anlaşacağı üzere (Ek-1) Borçlu, ………… numaralı, …………….. numaralı, ………. tarihli ……… ve ………… tarihli ………… numaralı satış faturalarının (Ek-2) ödemelerini Müvekkil Şirkete yapmamıştır.

3-) Yukarıda belirtilen faturaların ücretlerinin ödenmemesi üzerine Cari hesap ekstresindeki  borç bakiyesi olan  5.356,61-TL alacağımızın tahsili için ………….. tarihinde ………… E. Sayılı dosyası ile ilamsız takibe geçilmiştir. Ancak Davalı (Borçlu) ……….. tarihinde hem borca hemde yetkiye itiraz etmiştir. Bunun üzerine tarafımızca ………… tarihinde Bursa İcra Dairesinin yetkisizliği kabul edilmiştir. Daha sonra ilgili icra dosyasının yetkili icra dairesi olan ……………… gönderilmesini talep ettik.

4-) Cari hesap ekstresindeki borç bakiyesi olan 5.356,61-TL alacağımızın tahsili için yetkili  …………… Sayılı dosyası ile ilamsız takibe geçilmiştir. Davalı (Borçlu) bu kez ………. tarihinde icra takibi ile talep olunan borcun tamamına ve fer’ilerine itiraz ederek kendilerinin Müvekkil Şirkete herhangi bir borcu bulunmadığının beyanı ile takibi durdurmuşlardır.

5-) İtiraz edilen icra takibi, borçluya kesilen faturalar ve cari hesaba dayanmakta olup yapılan ödenen/ödenmeyen faturalar Müvekkil Şirket ticari defter ve kayıtlarında sabittir. Alacağın varlığı ve ulaştığı meblağ ticari defter ve kayıtlarımız üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesi neticesi sabit olacaktır.

6-) Davalı (Borçlu) kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmiştir. Müvekkil Şirketin ticari defter , faturalar ve banka hesap kayıtları üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesi neticesinde davamızın haklılığı ortaya çıkacaktır. Yukarıda açıklanan sebeplerle itiraza uğrayan alacağımız için iş bu itirazın iptali davasını açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 2004 S. K. m. 67, 6098 S. K. m. 112

HUKUKİ DELİLLER           : ………………………. E. Sayılı Dosyası, Cari Hesap Ekstresi, Faturalar , Keşif ,Bilirkişi Incelemesi Ve Sair Deliller

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun icra takibine yaptığı itirazının iptaline, borçlunun takip konusu borcu takip dosyasında belirtilen %….faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …..                                                                                   

                                                                                                                          Davacı Vekili

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -5-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI       :

VEKİLİ          :

DAVALI        :

KONU :Borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı itirazın iptali ile borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan davalı borçlunun alacağın % 20 sinden aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına çarptırılması talebidir.

DOSYA NO   : ………. İcra Dairesi ………… E. Sayılı dosya.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil , davalıdan olan alacağına ilişkin ………… İcra Dairesi ………… E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış ve borçlu takibe itiraz etmiştir. İtiraz üzerine takip durmuştur. Borçlu itirazında haksız olup itiraz kötü niyetlidir. Şöyle ki :

……………………………………………. müvekkilin haklı alacağını almak için icra takibi başlatmamız üzerine davalı kötü niyetli bir şekilde borcun tamamına ve ferilerine itiraz etmiştir.

Yukarıda anlatılan  nedenlerle bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK, HMK, ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER           :……….İcra müdürlüğü ……….. E.sayılı dosyası, Tanık, Her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda beyan edildiği üzere fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı itirazın iptali ile borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan alacağın % 20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına çarptırılmasını dava harç ve masrafları ile vekalet ücretinin karşı yana tahmilini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 21.02.2019

                                                 DAVACI VEKİLİ

İtirazın İptali Dava Dilekçesi -6-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                : 

DAVALI                               :

DAVA DEĞERİ                   :  50.864,25 TL

KONU : Davalının, …….. sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptaline, icra takibinin devamına, takip konusu alacağın % 20’ından az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmolunması talebimize ilişkindir.

M.DEĞERİ : 50.864,25 TL (İcrada yatırılan 174,63 TL peşin harcın düşürlerek)

AÇIKLAMALAR

 • Müvekkil firma, davalı yana satmış olduğu mallar karşılığında ……. tarihli …. TL lik ve ……. tarihli ….. TL lik faturalarını keserek davalıya teslim etmiştir.

 • Davalının iş bu fatura bedellerini süresinde ödememesi üzerine davalı aleyhine ….. esas sayılı dosya ile icra takibine başlanmıştır.

 • Davalı tarafça icra takibine haksız olarak itiraz edilmiştir.

 • Tarafların ticari defterlerinde, yine tarafların vergi dairesine sunduğu BA-BS beyannameleri incelendiğinde davalının müvekkil davacıya borçlu olduğu ortaya çıkacaktır.

 • İş bu nedenle davalın itirazı haksız olup, itirazın iptali davası açılması açmak hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : HMK, İİK.ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                             :

                – icra müdürlüğü E. sayılı dosyası,

                – Taraflarca onaylı fatura sureti,(Ek-1)

                – Taraflarca oluşturulmuş mutabakat metni,(Ek-2)

                – Tarafların ticari defterleri, vergi dairesi BA-BS vergi beyannameleri, Bilirkişi incelemesi ve diğer yasal deliller.

SONUÇ                                : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

                1) Davalı yanın …………. Esas sayılı dosyasına haksız ve kötü niyetli itirazının  İPTALİ ile  takibin devamına,

                2) Haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz eden borçlu/ davalı aleyhine %20’ den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

                3) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı yan üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.21.02.2018

Ticaret Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi -7-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’ NE

 

DOSYA NO                          : 

 

DAVALI                               : 

VEKİLİ                                 :

                                

DAVACI                                : 

VEKİLİ                                 : 

KONU                                   : Cevap Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda esası ve numarası belirtilen Sayın Mahkemeniz dosyasında davalı tarafın dava dilekçesine karşı süresi içerisinde cevaplarımızı sunmaktayız.

 Davalı taraf dava dilekçesinde özetle; ‘‘ Müvekkili olan şirketin bilgisayar sistemleri toptan satıcılığı yaptığını, davalı taraf ile arasında bayilik sözleşmesi imzalandığını, cari hesap ilişkisi içerisinde mal alım-satımı yapıldığını, son alınmış olan …………fatura bedelinin ………….. USD tutarındaki cari hesap borç bakiyesinin ödenmediğini, faturaların e-fatura olduğunu elektronik ortamdan tebliğ edildiğini, fatura içeriğindeki malların da kargo ile teslim edildiğini, borçlu cari hesap borcunun kısmen ödediğini, faturanın ………………..’ lik bölümü takibe konu edildiğini, müvekkili olan şirketin mali işler&finans yöneticisi olan ………………….. tarafından ………………. günü …………………adresine gönderilen ve o tarih itibariyle toplam borç bakiyesi olan ………………….. USD bedeli gösteren ekstrede mutabık olup olunmadığı mailine bizzat ……………….. tarafından ……………….. tarihinde rakamlara mutabıkız cevabını verdiğini, en az %20 oranında icra inkar tazminatına hüküm edilmesi  gerektiğini belirtiştir.’’

Davacı tarafça ileri sürülen hususlar soyut ve gerçek dışı olup reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

USÜLE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

İş bu huzurdaki dava görevli mahkemede açılmamış olup, söz konusu davanın Ticaret Mahkemelerinde açılması gerekmektedir. Sayın Mahkemece de bilindiği üzere takibe konu faturanın konusu iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili ise, asliye ticaret mahkemesi görevli olacaktır.(TTK 4. Maddesi) Faturadaki alacağın konusu iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili değilse yada borçlunun ticari işletmesi yoksa şahsına düzenlenmiş ise yahut borçlu esnaf olup fatura esnaf işletmesi ile ilgili ise görevli mahkeme HMK 2. maddesi gereği asliye hukuk mahkemesi olacaktır. Görev konusu kamu düzeninden olup taraflar, davanın her aşamasında bu durumu ileri sürebilirler. Ayrıca dava yetkisiz Mahkemede açılmış olup, Sayın Mahkemenizce söz konusu hususlara itirazlarımızı sunmaktayız. Davada yetkili olan Mahkeme …………………. Mahkemeleri olup, söz konusu davanın yetkili Mahkemede açılması gerekmektedir.

Davalı tarafça müvekkil aleyhine başlatılan icra takibi de yetkisiz icra dairesine yapılmış olup, söz konusu hususa ilişkin itirazlarımızı da Sayın Mahkemenize sunmaktayız.

23. Hukuk Dairesi 2017/153 E. , 2017/537 K.

 ‘‘…Bir davanın ticari dava olabilmesi için her iki tarafın tacir olması ve uyuşmazlığın ticari işletmelerinden kaynaklanması gerekir. Mahkemece, davalının tacir olup olmadığı araştırılmadan ve görev itirazı üzerinde durulmadan, mahkemenin kendini görevli sayarak yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 Kabule göre de, itirazın iptali davasında, icra dairesinin yetkisine itirazda bulunulması halinde mahkeme öncelikle icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı incelenerek, icra dairesinin yetkisiz olduğu sonucuna varılması halinde mahkemece kendisinin yetkili olup olmadığına bakılmaksızın “yetkili yerde usulüne uygun yapılmış bir icra takibi bulunmadığından” davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiştir…’’

ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

1-) Davacı taraf her ne kadar müvekkili olan şirketin son alınmış olan ……………..fatura bedelinin …………….USD tutarındaki cari hesap borç bakiyesinin ödenmediğini, faturaların e-fatura olduğunu elektronik ortamdan tebliğ edildiğini, fatura içeriğindeki malların da kargo ile teslim edildiğini belirtmiş ise de söz konusu iddialar gerçek dışı olup reddi gerekmektedir.

TTK. MADDE 89 ‘‘(1) İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.  

(2) Bu sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz.’’

Müvekkil şirket ile davacı taraf arasında herhangi bir cari hesap ilişkisi bulunmamakta olup, davacı tarafça taraflar arasında cari hesap olduğu iddiası gerçek dışı olup, taraflar arasında sadece alım satım ilişkisi mevcuttur. Davacı taraf söz konusu cari hesap olduğu iddiasını YAZILI SÖZLEŞME ile ispat etmesi gerekmektedir.

 Müvekkil şirkete fatura içeriğinde belirtilen mallar teslim edilmemiş olup, söz konusu malların teslim edildiğini davacı taraf ispat etmekle yükümlüdür.         Sayın Mahkemece de bilindiği üzere faturaya dayalı takibe itirazın iptali yada faturaya dayalı alacak davalarında davalı akdi ilişkiyi açıkça kabul etmemiş ise taraflar arasında akdi bir ilişkinin bulunduğunu ispat külfeti faturayı düzenleyen alacaklı tarafa düşmektedir. Alacaklı düzenlediği faturadaki malların yada hizmetin karşı tarafa teslim edildiğini HMK 200. Maddesinde belirtilen deliller ile ispat etmesi gerekir. Fatura tek başına taraflar arasında ki akdi ilişkinin belgesi sayılamaz.

Fatura sözleşmenin kurulması safhasıyla ilgili olmayıp ifasına ilişkin olduğundan öncelikle temel bir borç ilişkisinin bulunması gerekir.( Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu E:2001/1, K:2003/1 ,T:27.06.2003

 Satılanın tesliminin “hukuki işlem” niteliğinde olup, buna ilişkin savunmanın hangi delillerle kanıtlanabileceğinin belirlenmesinde, hukuki işlemlerin varlığının kanıtlanmasına ilişkin genel usul hukuku kurallarının (1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 288(6100 sayılı HMK 200) ve devamındaki hükümler) göz önünde tutulması gerekir. Bunun sonucu olarak ta; herhangi bir hukuki işlem gibi, teslim de anılan hükümdeki senetle (yazılı delille) ispat kuralı çerçevesinde, ilişkin bulunduğu malın miktar ve değerine göre belirlenmelidir (Kuru Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1990 5.basım,C:2,S:1534, S:1603, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06.11.2002 gün 2002/13-875 E., 2002/885 K. sayılı ilamı da bu yöndedir.).

 Satış bedelinin miktarı itibariyle, teslim savunmasının 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 288.maddesi (HMK 200) uyarınca yazılı delille kanıtlaması zorunlu bulunduğu gibi, aynı Kanun’un 293.( HMK 293.) maddesinde gösterilen, tanıkla ispatlama imkanının tanındığı hallerden herhangi birinin varlığı da, davacı tarafça ileri sürülmemiş ise Davalının , teslim savunması yönünde davacının tanık dinletmesine açık bir muvafakati olmadığı durumlarda davacı satıcı, dava konusu satılanı davalı alıcıya teslim etmiş olduğu yönündeki savunmasını yazılı delille ispatlamak zorundadır. Mahkemenin buna rağmen dinlediği tanıkların beyanlarına itibar edilemez.(YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 13.07.2011 Tarih ESAS NO: 2011/19-426 KARAR NO: 2011/516 tarihli kararı.)(19. Hukuk Dairesinin 04.04.2011 Tarih 2010/9865 esas 2011/4273 sayılı kararı)

Davalı tarafça faturalarda belirtilen mallar gönderilmeden malların faturaları gönderilmiş olup, davalı müvekkil tarafça da davacı ile aralarında süre gelen cari ilişki güvenine dayanarak malların gönderileceği inancı ile faturalara itiraz edilmemiştir. Ancak faturalarda belirtilen mallar müvekkile teslim edilmediği gibi haksız ve kötü niyetli olarak davacı tarafça müvekkil aleyhine icra takibine geçilmiştir.

T.C.YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ 2016/8604 E. 2017/3054 K.

‘…Faturaya dayalı takipte alacaklı, satış konusu malların teslim edildiğini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Bu durumda borçlu taraf, ticari defterleri sunmasa bile tek başına davacı yararına delil olarak kabul edilmez……..

Davacı, satış konusu malların teslim edildiğini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Mahkemece, davacının teslim konusundaki delillerini toplamadan sadece davacı defterindeki kayıtlara itibar edilerek karar verilmiş ise de, davacı defterindeki kayıtlar belge ile doğrulanmadığı sürece, tek başına davacı yararına delil olarak kabul edilmesi doğru görülmemiş, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.…’’

 2-) Davacı tarafça belirtilen mail adresindeki yazışmalar müvekkil tarafından  yazılmamış olup, taraflar arasında yapıldığı iddia edilen yazmışları da kabul etmemekteyiz. Davalı taraf iddia ettiği hususları ispat yükü altında olup, salt soyut ve gerecek dışı iddiaların reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, TTK, TBK ve Yasal Mevzuat Hükümleri.

 

DELİLLER                          : Tanık, Yemin, Bilirkişi, Gerektiğinde Sair Deliller Ve Karşı Deliller.     

                                                                      

TALEP VE SONUÇ:       Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve Sayın Mahkemenizce re’ sen göz önüne alınacak nedenlerden davalı tarafça yetkisiz ve görevsiz Mahkemede açılan iş bu davanın usulden reddine, Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise haksız ve kötü niyetli açılan davanın esastan reddine, takibinde haksız ve kötü niyetli olan alacaklı hakkında takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil banka adına saygılarımla arz ve talep ederiz. 21.02.2019

                                                                                                                                                                                                                                 DAVACI VEKİLİ

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.