İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               :

ADRESİ                :

VEKİLİ                 :

DAVALI               : 

ADRESİ                :

DAVA KONUSU : 500,00 TL(faiz ve masraflar hariç) tutarındaki genel haciz yoluyla yapılan takibe yapılan itirazın iptali ve alacağın en az %20’si oranında icra-inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: :
1-Davalı borçlu hakkında …  esas sayılı dosya ile açmış bulunduğumuz icra takibine borçlu tarafından itiraz edilmiş ve takip durmuştur.

2- Borçlunun borca itirazını kabul etmek mümkün değildir. Borçlu itiraz dilekçesinde “… ödeme emrindeki borca itiraz ediyorum. Bu borçlar için alacaklı adına ödemede bulundum. Alacaklı ile aramızda olan ilişkisi nedeniyle kendisine borcumu ödedim” şeklinde itiraz etmiştir. Borçlunun itirazında üzerinde durulması gereken konu borçlunun borcun varlığını kabul ettiği hususudur. Borçlu borcun varlığını kabul etmiş fakat ödediğini iddia etmiştir. Dolayısıyla borçlunun bu beyanı ikrar mahiyetindedir. Borçlunun bu ikrarı da niteliği itibariyle bölünebilir nitelikte ikrardır. Bu açıdan borçlunun bu beyanı karşısında borçlunun borcu ödediğini ispat etmesi gerekmektedir. Borçlu borcu ödediğini yazılı belgeyle ispatlaması gerekir.

3-Borçlunun yapmış olduğu zamanaşımı defi de mesnetsizdir. Şöyle ki; kanunda aksine hüküm bulunmadıkça her alacak 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Tarafların aralarındaki motorlu taşıt sürücü kursuna müracaat formundaki tarih 28.05.2008 olmakla birlikte 10 yıllık zaman aşımına uğramamıştır.  Bu formun bir sureti ekte mevcuttur.

4- Davalı borçlunun yapmış olduğu itirazı haksızdır. Zira davalı ile davacı arasında yapılan sözleşme gereği borçlunun, davacı müvekkile faiz ve masraflar hariç 500,00 TL ödeme yapması gerekmektedir. İş bu ödeme neticesinde de anlaşmış oldukları gibi kurs bitirme sertifikasını teslim alabilecektir.

5-Yukarıda da izah edildiği üzere borçlu itirazında haksız olup kötü niyetlidir. İcra takibini uzatmak maksadıyla borca itiraz etmiştir. Bu nedenle borçlunun itirazının iptali, asıl alacak ve faize itirazının iptaline, takibin devamı ve borçlunun haksız itirazı sonucu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına çarptırılması için mahkemenize müracaat etmek gerekmiştir.

DELİLLER : Alanya İcra Müdürlüğünün 2016/10811 Esas sayılı dosyası, tanık beyanı, yemin ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 67 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle  takibin ….  Esas sayılı dosyası üzerinden devamına, borçlunun borca itirazının iptaline takibin devamına, haksız itiraz eden borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra-inkâr tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin de davalıya tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederim. tarih

EK: Harçlandırılmış Vekaletname örneği

EK: motorlu taşıt sürücü kursuna müracaat formu

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 16:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.