İTİRAZIN İPTALİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ADANA

 

Dosya No: 2018/678 E.

 

CEVAP VEREN

DAVALI                     : … TC: …

V E K İ L İ                 : Av. …

DAVACI                    : … TC: …

VEKİLİ                      : Av. …

                                 

D.KONUSU               : Ankara … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyasına                                                                  yapılan itirazın iptali davasına cevaplarımızın sunulmasından                                                      ibarettir.

                    

O L A Y L A R           :

  1. Ankara … İcra Müdürlüğünün … E. sayılı alacaklı (davacı) … tarafından davalı müvekkil aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmış olup mezkur takibe ilişkin ödeme emri 16.11.2015 tarihinde müvekkile tebliğ edilmiştir.
  2. Takibe konu senet müvekkil ile alacaklı arasında yapılmış ve ekte de görüleceği üzere sözleşmeye istinaden teminat senedi olarak verilmiştir. Her ne kadar sözleşmede bu husustan bahsedilmese de sözleşme incelendiğinde düzenleme tarihinin senedin düzenlendiği tarihten bir gün öncesi 29.08.2015 tarihi olduğu görülecektir. Sözleşme metnine göre taraflar müvekkil …ın alacaklı …’den mal alacağı hususu üzerinde anlaşmışlardır. Takibe konu edilen senedin metninde de zaten “MALEN” ödeneceği belirtilmiştir. Mevcut durumda
  3. Taraflar arasında MAL ALIMIna dair sözleşme 29.08.2015 tarihinde imzalanmıştır.
  4. Senedin tanzim tarihi 30.08.2015’tir.
  5. Senet metnince bedelin “MALEN” ödeneceği yazılmıştır.

Bu üç husus birlikte değerlendirildiğinde söz konusu senedin bir borç senedi değil, aksine TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU Ankara ( ) İcra Mahkemesine yapılan itirazın üzerine … E. … K. sayılı ilamıyla durdurulmuştur.

  1. Takibe konu senet, ekte sunulan sözleşmeye istinaden verildiğinden aradaki mal alımı ilişkisini teminat altına alma amacı taşımaktadır. Dolayısıyla BELİRLİ BİR ALACAĞA İŞARET ETMEMEKTEDİR. SENET METNİNDE YER ALAN ÖDEMELERİN MALEN YAPILACAĞI İFADESİ İLE BİRLİKTE GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ALACAĞIN LİKİT BİR ALACAK OLMADIĞI VE TAKİBE KONU EDİLEMEYECEĞİ ÖNCE ARADAKİ TİCARİ İLİŞKİ VE KABUL ANLAMINA GELMEMEKLE BİRLİKTE VARSA ALACAĞIN TESPİTİ GEREKMEKTEDİR. İDDİA EDİLEN ALACAK HALİHAZIRDA BELİRLİ/LİKİT DEĞİLDİR. BU HALİYLE TAKİBE KONU EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLKEN TAKİBE GEÇİLMESİ DÜRÜSTLÜK KURALLARIYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR.
  2. Ekte ibraz ettiğimiz dekontlardan da anlaşılacağı üzere müvekkil krediye ilişkin ödemelerini düzenli olarak yapmaktadır. Ödemeler düzenliyken rehin sözleşmesi üzerinden takibe başlatılması itirazın iptalini isteyen davacının kötü niyetli olduğunu gösterir.
  3. Yukarıda izah olunduğu üzere maddi ve hukuki dayanaktan yoksun bu davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER         : TBK, TTK, HMK, vs hukuki nedenler

DELİLLER                            : Ankara … İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosyası, 29.09.2015 tarihli sözleşmeve karşı tarafın sunduğu delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               :

            Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere, haksız ve dayanaksız davanın reddine, alacaklının icra takibinin iptali ve kötü niyetli  alacaklının kötü niyetle takip başlatılmasından mütevellit % 20’den  az  olmamak  üzere tazminatına  mahkum  edilmesine, yargılama  giderleriyle davacı tarafın kötüniyetine göre belirlenecek  avukatlık ücretinin  de  karşı  tarafa  yükletilmesini  saygılarımla  vekaleten  arz  ederim.                                                                                                                     

                                                                                                                             Davacı Vekili

                                                                                                                   Av. 

                                                                                                                    E-İmzalıdır

Ek: 1- Yukarıda deliller kısmında belirtilen belgeler

      2- Onanmış vekaletname

İTİRAZIN İPTALİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
TürkçeEnglishFrançaisItalianoPolski