İTİRAZIN İPTALİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

İtirazın İptaline Cevap Dilekçesi

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ADANA

 

Dosya No: 2018/678 E.

 

CEVAP VEREN

DAVALI                     : … TC: …

V E K İ L İ                 : Av. …

DAVACI                    : … TC: …

VEKİLİ                      : Av. …

                                 

D.KONUSU               : Ankara … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyasına                                                                  yapılan itirazın iptali davasına cevaplarımızın sunulmasından                                                      ibarettir.

                    

O L A Y L A R           :

 1. Ankara … İcra Müdürlüğünün … E. sayılı alacaklı (davacı) … tarafından davalı müvekkil aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmış olup mezkur takibe ilişkin ödeme emri 16.11.2015 tarihinde müvekkile tebliğ edilmiştir.
 2. Takibe konu senet müvekkil ile alacaklı arasında yapılmış ve ekte de görüleceği üzere sözleşmeye istinaden teminat senedi olarak verilmiştir. Her ne kadar sözleşmede bu husustan bahsedilmese de sözleşme incelendiğinde düzenleme tarihinin senedin düzenlendiği tarihten bir gün öncesi 29.08.2015 tarihi olduğu görülecektir. Sözleşme metnine göre taraflar müvekkil …ın alacaklı …’den mal alacağı hususu üzerinde anlaşmışlardır. Takibe konu edilen senedin metninde de zaten “MALEN” ödeneceği belirtilmiştir. Mevcut durumda
 3. Taraflar arasında MAL ALIMIna dair sözleşme 29.08.2015 tarihinde imzalanmıştır.
 4. Senedin tanzim tarihi 30.08.2015’tir.
 5. Senet metnince bedelin “MALEN” ödeneceği yazılmıştır.

Bu üç husus birlikte değerlendirildiğinde söz konusu senedin bir borç senedi değil, aksine TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU Ankara ( ) İcra Mahkemesine yapılan itirazın üzerine … E. … K. sayılı ilamıyla durdurulmuştur.

 1. Takibe konu senet, ekte sunulan sözleşmeye istinaden verildiğinden aradaki mal alımı ilişkisini teminat altına alma amacı taşımaktadır. Dolayısıyla BELİRLİ BİR ALACAĞA İŞARET ETMEMEKTEDİR. SENET METNİNDE YER ALAN ÖDEMELERİN MALEN YAPILACAĞI İFADESİ İLE BİRLİKTE GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA ALACAĞIN LİKİT BİR ALACAK OLMADIĞI VE TAKİBE KONU EDİLEMEYECEĞİ ÖNCE ARADAKİ TİCARİ İLİŞKİ VE KABUL ANLAMINA GELMEMEKLE BİRLİKTE VARSA ALACAĞIN TESPİTİ GEREKMEKTEDİR. İDDİA EDİLEN ALACAK HALİHAZIRDA BELİRLİ/LİKİT DEĞİLDİR. BU HALİYLE TAKİBE KONU EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLKEN TAKİBE GEÇİLMESİ DÜRÜSTLÜK KURALLARIYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR.
 2. Ekte ibraz ettiğimiz dekontlardan da anlaşılacağı üzere müvekkil krediye ilişkin ödemelerini düzenli olarak yapmaktadır. Ödemeler düzenliyken rehin sözleşmesi üzerinden takibe başlatılması itirazın iptalini isteyen davacının kötü niyetli olduğunu gösterir.
 3. Yukarıda izah olunduğu üzere maddi ve hukuki dayanaktan yoksun bu davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER         : TBK, TTK, HMK, vs hukuki nedenler

DELİLLER                            : Ankara … İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosyası, 29.09.2015 tarihli sözleşmeve karşı tarafın sunduğu delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               :

            Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere, haksız ve dayanaksız davanın reddine, alacaklının icra takibinin iptali ve kötü niyetli  alacaklının kötü niyetle takip başlatılmasından mütevellit % 20’den  az  olmamak  üzere tazminatına  mahkum  edilmesine, yargılama  giderleriyle davacı tarafın kötüniyetine göre belirlenecek  avukatlık ücretinin  de  karşı  tarafa  yükletilmesini  saygılarımla  vekaleten  arz  ederim.                                                                                                                     

                                                                                                                             Davacı Vekili

                                                                                                                   Av. 

                                                                                                                    E-İmzalıdır

Ek: 1- Yukarıda deliller kısmında belirtilen belgeler

      2- Onanmış vekaletname

İtirazın İptaline Cevap Dilekçesi

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO                          : 2019/84 E.

 

CEVAP VEREN

DAVALI                              

VEKİLİ                                 :

DAVACI                               :

VEKİLİ                                

DAVA DEĞERİ                   : 49.786,00-TL (Asıl Alacak)

 

KONU                                   : Davaya karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

 

Davacı taraf dava dilekçesinde özetle; davacının, müvekkil davalıya Limited Şirket ortaklığı sebebiyle 49.786,00 TL tutarında banka kanalıyla para gönderdiğini, söz konusu havalelerin de “şirket ortaklığı açıklaması” ile gönderilmiş olduğu, müvekkilin dava konusu takibe itirazının haksız ve mesnetsiz olduğu yönündeki talepleri ile Sayın Mahkemenizden itirazın iptali ile, müvekkil aleyhine icra inkâr tazminatına hükmedilmesi kararı verilmesi talebi ile iş bu davayı açmıştır. Ancak, davacının ileri sürmüş olduğu sebepler hukuki mesnetten yoksun olup, aşağıda ayrıntılı bahsi geçen hem usule ilişkin hem de esasa ilişkin nedenler ile iş bu davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

 

USUL YÖNÜNDEN İTİRAZLARIMIZ:

 

1-) DAVA GÖREVLİ MAHKEMEDE AÇILMAMIŞTIR. TARAFLAR ARASINDA MEVCUT UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME ”TİCARET MAHKEMESİ” DİR:

 

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen konularla, bir ticarethane, fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticari işlerden sayılır (TTK. Md. 3, md. 21).

İşin Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş Olması: Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen işler ister tacirler ister tacir olmayanlar tarafından yapılsın, onları yapanların sıfatına bakılmaksızın ticari iş sayılmıştır. (Örneğin, bono, çek, poliçe yani kambiyo senetleri düzenlemek, cari hesap sözleşmesi yapmak, Anonim ve Limited Şirketlerin kurulması, Anonim ve Limited Şirketlerinin devri ve tür değiştirmesi, Anonim ve Limited Şirketlerinin sermayeleri, haksız rekabet hükümlerinden yararlanmak gibi).

İşin Ticari İşletmeyle İlgili Olması: İşin ticari işletmeyle (fabrika, ticarethane veya ticari şekilde işletilen diğer müesseseler) ilgili olması gerekir. İşin ticari işletmeyi ilgilendirmesi, yapılan işlerin alanı (yapıldığı yer) olabileceği gibi, konusu da olabilir.

Nitekim, Davalı tarafın tüzel kişi tacir olduğu ve uyuşmazlık konusunun “Limited Şirket Ortaklığı ve ortaklık sebebiyle gönderilen paralarla ilgili” olduğu gözetildiğinde taraflar arasındaki ilişkinin TTK da düzenlenen bir konu olduğu (Limited Şirtkette Ortaklık ve Sermaye) ve uyuşmazlıkta görevli mahkemenin TİCARET MAHKEMESİ olduğu açıkça ortadadır. Aksi kanaatte harici ortaklık adi ortaklık hükümlerine tabi olsa dahi taraflar yine de tacir olacakları için yine de Ticari İş sayılacak ve görevli mahkeme Ticaret mahkemesi olacaktır. İş bu sebeplerle, görev itirazımızın kabulü ile yargılamanın  TİCARET MAHKEMESİ sıfatıyla ilerlemesi ve uyuşmazlığa ticari hükümlerin uygulanmasını talep etmekteyiz.

2-) ARABULUCULUK DAVA ŞARTI YERİNE GETİRİLMEDEN AÇILAN MEZKUR     DAVANIN, DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN REDDİ GEREKMEKTEDİR.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/a maddesine göre, TTK’ da belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır ve 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk  Kanunu 18/A maddesine göre ”Arabulucuya başvurulmadan önce dava açıldığının anlaşılması halinde, her hangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir ” denmektedir.

 

Taraflar arasında mevcut ilişkinin ”TİCARİ İŞ” olduğu ve görevli mahkemenin ”TİCARET MAHKEMESİ” olduğu hususunda açıklamalarımıza yukarıda değinmiştik. İş bu sebeple, Sayın Mahkemeniz tarafından yargılamaya Ticaret Mahkemesi sıfatıyla devamına; Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk dava şartının yokluğu nedeniyle de davanın dava şartı yokluğu nedeni ile  usulden reddine karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

ESAS YÖNÜNDEN İTİRAZLARIMIZ:

 

1-) Müvekkil Gökhan KUŞKU hakkında Sakarya 3. İcra Müdürlüğü’nün 2019/219 E. Sayılı dosyası üzerinden girişilen icra takibine vaki borca itirazımız üzerine davacı-alacaklı tarafından açılmış bulunan işbu itirazın iptali davasına karşı esasa ilişkin itirazlarımız  aşağıdaki gibidir.

2-) Davacı Güray BEKÇİBAŞI ile müvekkil Gökhan KUŞKU 2017 yılında ortak arkadaşları Murat MUTLU sayesinde tanışmışlardır. Müvekkil Gökhan KUŞKU Osmanlı Kahvecisi isimli cafeyi yönetmekte iken bu dönemde cafeyi başkasına devredip arkadaşı Murat MUTLU ile yeni bir cafe açmak için çalışmalara başlamıştır. Bu durumu öğrenen Güray BEKÇİBAŞI ise açılacak cafeye ortak olmak için Murat MUTLU ve Gökhan KUŞKU ile iletişime geçmiştir. Karşılıklı diyaloglar neticesinde müvekkil davalı ve arkadaşı Murat MUTLU Güray BEKÇİBAŞI’nın cafeye ortak olmasını kabul etmişlerdir. Cafe (Rosso Gıda İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.) adı altında kurulmuş ve 19.10.2017 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

3-) Fakat davacı kurulan Rosso Gıda İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’ye resmiyette ortak olmak istemediğini belirtmiş gerekçe olarak da SGK’lı kalmak istediğini, boş yere Bağkur ödemek istemediğini ve Balıkesir’de abisinin iş kurduğunu kendi Kosgebinden bir ödenek aldığını ve resmiyette ortak olarak gözükürse bu ödenekle ilgili sıkıntılar yaşanacağını söylemiştir.  Müvekkil ve ortağı Murat MUTLU ise davacıya güvenerek bu durumu kabullenmişlerdir.

 Davacının resmiyette ortak olmak istememesinin asıl sebebi ise haricen öğrenildiği üzere Cafeden yapılacak cironun aylık 60.000,00-TL civarında olacağını düşünmesi ve kendi yüzdesi üzerinden vergi ödemekten kaçınmak istemesidir.  Ülkemizde ortaya çıkan ve hala etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz ekonomik kriz sebebiyle Şirketin işleri iyi gitmemiş şirket devamlı bir şekilde zarar etmek zorunda kalmıştır.

 Şirketin işlerinin iyi gitmemesi ve elde etmek istediği karı alamayan ve şirketin zarar etmesinden dolayı yüzdesi oranında zarara katlanmak mecburiyetinde olan davacı ise harici ortaklığın sona erdiğini ve bu sebeple şirket hissesi için ve şirket gereksinimlerini karşılamak için ödemiş olduğu paraları geri istemiş olup kötüniyetli bir şekilde müvekkil aleyhine icra takibi başlatmıştır. Bu durum açıkça Medeni Kanun’un Dürüst davranma başlıklı 2.Maddesine de aykırıdır. TMK md.2 “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” denmektedir.

4-) Davacı taraf dava dilekçesinde “…Müvekkil defalarca resmi ortak olmak istediğini beyan etse de davalı borçlu müvekkili sürekli oyalamıştır. Müvekkil resmi ortak olacağı inancıyla hareket etmiş ve yukarıdaki bahse konu bedelleri davalı borçlu ve 3. Kişilerin hesabına göndermiştir. Sonuç olarak resmi olarak ortak olmak istemeyen birisi neden 90.000,00-TL’ye yakın bir bedeli ilgili şirketin sahiplerine ve 3. Kişilere ödemiş olsun ki aksi durum hayatın olağan akışına aykırıdır” ifadelerine yer vermiş ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Hatta yatırılan paralar hariç, ifadeler tamamiyle hayal ürünüdür.  Şöyle ki;

           

Davacı taraf kendilerinin resmi ortak olacağı inancıyla hareket ettiklerinin fakat davalının davacıyı sürekli oyaladığını iddia etmişlerdir. Davacı taraf tanık haricinde herhangi bir delil veyahut delil başlangıcı ile sadece 1 kez bile olsa şirkete resmi ortak olmak istediklerini ispatlayamazlar. Çünkü müvekkilin, davacıya defalarca şirkete resmi ortak olması için talepte bulunmasına rağmen kendisi hiçbir şekilde resmi ortak olmak istemediğini paraya ihtiyacı olduğunu belirterek şirkete resmi ortak olmayacağını beyan etmiştir. Bu durum davacının müvekkile yollamış olduğu 28/12/2018 tarih ve 32235 yevmiye nolu ihtarnamesinden de anlaşılacaktır. (EK-1) Söz konusu ihtarnamede hiçbir şekilde şirkete resmi ortak olmak istediğine veya davalı müvekkilin kendisini oyaladığına ilişkin bir beyan yer almamakta sadece ortaklık bitti paramı istiyorum denmektedir. Akabinde müvekkil, bu ihtara 07.01.2019 tarih ve 00457 yevmiye nolu ihtarnamesiyle cevap vermiştir. (EK-2) Söz konusu ihtarnamede “…ŞİRKETE RESMİ ORTAK OLMANIZ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERE RİAYET ETMENİZİ TALEP EDERİM” ifadeleri yer almaktadır. Görüleceği üzere müvekkil Gökhan KUŞKU’nun, davacı Güray BEKÇİBAŞI’nı oyaladığı iddiası mesnetsiz olup müvekkil, davacının resmiyette ortak olmasını istemektedir. Hatta ekonomik krizden dolayı zarara giren şirketin borçlarına hissesi oranında katılması gereken davacının bu zarara katılmaması sebebiyle müvekkil ekonomik zorluklar çekmektedir. Davacının Limited Şirkete resmiyette de ortak olmasının müvekkil aleyhine bir sonucu yoktur.

Ayrıca şirketin 19.10.2017 tarihinde kurulduğu da göz önünde bulundurulduğunda davacının neden 1,5 yıl bekledikten sonra bu icra takibini açtığını anlayabilmiş değiliz. Kabul etmemekle birlikte bir an için davacı Güray BEKÇİBAŞI’nın gerçekten resmi ortak olmak istediğini varsaysak bile davacının şirketin kurulmasından tam 1,5 yıl sonra bu takibi açmış olması da açıkça kötüniyetli olduğunun bir göstergesidir.

5-) Davacı taraf dava dilekçesinde müvekkil hesabına göndermiş olduğu bazı dekontlara yer vermiş ve söz konusu dekontlara dayanarak ilamsız icra takibi açmıştır. Fakat borca itiraz dilekçemizde de belirttiğimiz üzere söz konusu paralar davacı tarafa geri ödenmiştir. (EK-3)

Ekte sunulan dekontlardan da anlaşılacağı üzere; Müvekkil davalı tarafından davacıya ödenen (EK-4)

 • 19.000,00-TL (ondokuzbin türk lirası) bedel 10.01.2018 tarihinde Garanti bankası hesabından, davacı Güray BEKÇİBAŞI’nın IBAN: TR79 0006 3330 0006 6259 35 nolu hesabına (Rosso Pergole Ödemesi)
 • 4.300,00-TL (dörtbinüçyüz türk lirası) bedel 18.01.2018 tarihinde Garanti bankası hesabından, davacı Güray BEKÇİBAŞI’nın IBAN: TR79 0006 3330 0006 6259 35 nolu hesabına (Sirokko Robur Ödemesi)
 • 10.210,00-TL (onbinikiyüzon türk lirası) bedel 07.02.2018 tarihinde Garanti bankası hesabından, davacı Güray BEKÇİBAŞI’nın IBAN: TR79 0006 3330 0006 6259 35 nolu hesabına (Sertonet Masa Sandalye  Ödemesi)
 • 2.000,00-TL (ikibin türk lirası) bedel 10.01.2018 tarihinde Garanti bankası hesabından, davacı Güray BEKÇİBAŞI’nın IBAN: TR79 0006 3330 0006 6259 35 nolu hesabına (Rosso Pergole İade Ödeme)
 • 1.500,00-TL (binbeşyüz türk lirası) bedel 10.01.2018 tarihinde Garanti bankası hesabından, davacı Güray BEKÇİBAŞI’nın IBAN: TR79 0006 3330 0006 6259 35 nolu hesabına (Ocak Ayı Kira İade)

Görüleceği üzere müvekkil davalı toplam 37.010,00-TL’yi Davacı Güray BEKÇİBAŞI’na göndermiştir. Fakat davacı taraf bu dekontları da mahkemeye sunmamış ve bu ödenen paralar görmezden gelinerek haksız ve kötüniyetli bir şekilde icra takibi açmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle işbu haksız davanın reddine karar verilmesi gerektiği aşikardır.

 

HUKUKİ NEDENLER       : 2004 S. K. m. 67, 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 126-131 TTK. md
  3, md. 21

DELİLLER                          : 1-) 28/12/2018 tarih ve 32235 yevmiye nolu ihtarname

                                                 2-) 07.01.2019 tarih ve 00457 yevmiye nolu ihtarname

                                                 3-) Tanık

                                                 4-) Banka Dekontları

                                                 5-) Yemin

                                                 6-) Şirkete ait Muhasebe kayıtları

                                                 7-) Her Türlü Yasal Delil

SONUÇ VE İSTEM             : : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile; Öncelikle davanın dava şartı noksanlığından USULDEN REDDİNE, Sayın Mahkemeniz aksi kanaatte ise müvekkil hakkında açılmış bulunan işbu itirazın iptali davasının ESASTAN REDDİNE, takibinde haksız ve kötü niyetli olan alacaklı hakkında takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilim adına saygıyla talep ederim.05.04.2019

                       

Davalı-Borçlu Vekili

  Av. 

 

EKLER                                 :

1-) 28/12/2018 tarih ve 32235 yevmiye nolu ihtarname

2-) 07.01.2019 tarih ve 00457 yevmiye nolu ihtarname

3-) Borca itiraz dilekçemiz

  4-) Banka Dekontları

  5-) Bir adet onaylı ve harçlandırılmış vekaletname örneği

 

İTİRAZIN İPTALİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.