İtfa Nedeniyle Takibin İptali Dilekçesi

Oca 9, 2021 | İcra Hukuku

TEDBİR TALEPLİDİR

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

VEKİLİ                      :

İCRA DOSYA NO     : Adana …. İcra Müdürlüğü … Esas

KONU                        :

Öncelikle, İ.İ.K madde 169 gereğince, itiraz satış haricinde diğer takip muamelelerini durdurmayacağından, cebri icra tehdidi nedeniyle hüküm kesinleşinceye kadar, İstanbul …… İcra Müdürlüğü’ nün 2020/ …….Esas dosyasında işlem yapılmasını engellemek için TEDBİR kararı verilmesine,

İTFA nedeniyle borca itirazın kabulü ile

Davalı aleyhinde % 20’den az olmamak kaydıyla kötüniyet tazminatına hükmedilmesine

Karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1. Davalı taraf, davacı müvekkilin yetkilisi olduğu takip dosyasının diğer borçlusu …………. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile imzalanan faktoring sözleşmesi gereğince alınan 17.12.2020 vade tarihli ve …………..TL bedelli bononun ………..TL’ lik kısmı hakkında, davacı müvekkil ve yetkilisi olduğu …………… Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. aleyhinde, Adana …… Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin 2020/  D.İş. sayılı dosyasıyla ihtiyati haciz kararı almış ve kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla esas takibe geçmiştir.

2. Adana …….. İcra Müdürlüğü 2020/ ……. Esas sayılı dosyasında mübrez olan aynı zamanda ekte de sunduğumuz, müvekkilin yetkilisi olduğu şirket tarafından ……………. Perakende A.Ş. adına düzenlenen 20.06.2014 tarih ve ……..-TL bedelli fatura alacağı 04.07.2014 tarihinde – fatura üzerine derc edilen temlik şerhi ile – davalı tarafa temlik edilmiştir.

Bu fatura karşılığında, …………. Perakende A.Ş’ den alınan ……. bank A.Ş.’ ye ait ……….. no ve ………-TL bedelli çek ile ………. no ve ………… TL bedelli çekler davalı tarafa teslim edilmiş ve çek bedelleri davalı şirket tarafından TAHSİL EDİLMİŞTİR.

3.  İ.İ.K Madde 168/5 ödeme emrinde, Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı bulunur devamla 169. madde Borçlu, 168 inci maddenin 5 numaralı bendine göre borca karşı yapacağı itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.” Demektedir.

Müvekkil, sözleşme kapsamında temlik ettiği faturaya bağlı olarak fatura borçlusundan almış olduğu iki çeki davalı tarafa teslim ettiğinden ve çek bedelleri tahsil edildiğinden artık takip konusu bono İtfa nedeniyle bedelsiz kalmıştır.

4. Tedbir Talebimiz

İ.İ.K madde 169. gereğince itiraz, satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmayacağından cebri icra tehdidi nedeniyle hüküm kesinleşinceye kadar, Adana ……… İcra Müdürlüğü’ nün 2020/ ……… Esas dosyasında işlem yapılmasını engellemek için TEDBİR kararı verilmesini öncelikle talep ederiz.

YASAL MEVZUAT  : H.M.K, İ.İ.K vesair mevzuat

YASAL DELİLLER  :

1. Adana ……. İcra Müdürlüğü’ nün 2020/ …………. Esas sayılı dosyası,

2. ……… Perakende A.Ş. adına düzenlenen 20.06.2014 tarih ve …………..-TL bedelli davalı tarafa temlik edilen fatura

3. Tahsil edilen çeklerin bilgilerinin yer aldığı …………. tarihli Alacak Bildirim Formu,

4. Gerektiğinde bilirkişi incelemesi,

5. Yemin ve her türlü yasal delil

SONUÇ ve TALEP   : İzah edilen nedenlerle;

Öncelikle, İ.İ.K madde 169 gereğince, itiraz satış haricinde diğer takip muamelelerini durdurmayacağından, cebri icra tehdidi nedeniyle hüküm kesinleşinceye kadar, Adana ……. İcra Müdürlüğü’ nün …………. Esas dosyasında işlem yapılmasını engellemek için TEDBİR kararı verilmesine,

İTFA nedeniyle borca itirazın kabulüne,

Davalı aleyhinde %20’den az olmamak kaydıyla kötüniyet tazminatına hükmedilmesine,

Mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.