Diritto amministrativo

Obiezione alla sanzione del posto di lavoro per il fumo negli ambienti interni

DIRITTI CRIMINALI SULHAN NEFETICI ADANA

İDARİ YAPTIRIM KARARINA İTİRAZ EDEN :

OPPONENTE: ADANA VALİLİĞİ, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DECISIONE IMPUGNATA: Adana Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğünün ………….. Tarih ve ……. sayılı İdari Yaptırım kararı

DOMANDA SOGGETTA: Yokluğumda Karar verilip tarafıma tebliğ dahi edilmeden, Adana Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğünün …………… Tarih ve …….. sayılı İdari Yaptırım Kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir

DATA DI COMUNICAZIONE: USULSÜZ TEBLİGAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İDARİ YAPTIRIM KARARINI

ÖĞRENDİĞİM TARİH:

DESCRIZIONE

1-) OLAYIN KISACA ÖZETİ

……………….. günü Adana/Seyhan, ………………….. Mahallesi ……………… Caddesi No:……. bulunan …………. isimli yerde, işletme sorumlusu arkadaşımın bir yere gitmesi üzerine arkadaşımın ricasıyla işyerine bakıyordum. Saat 17.30 sıralarında işyerinde bulunduğum sırada görevlilerce tarafıma kapalı alanda sigara içtiğimden dolayı hem ………..(İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra No:………..) no’lu İdari Yaptırım Karar Tutanağı ile 5326 sayılı Kanun 39. Maddesine göre (Kapalı alanda sigara içmek) hem de “Yukarıda adı geçen işletmeye 4207 sayılı Kanunun 2.maddesinin ilgili fıkraları gereği kapalı alanda tütün ürünü tüketilmemesine ilişkin yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi fiiline istinaden , 6354 sayılı kanunla değişik 4207 sayılı Kanunun 5.maddesinin 2.fıkrası gereğince;…” gerekçeli, …………… tarihli ………… no’lu idari yaptırım kararları tarafıma uygulanmıştır.

Ben işbu dilekçede ……………….. tarihli ………….. nolu İdari yaptırım kararına itiraz ediyorum.

2-) ESASA YÖNELİK İTİRAZLARIM

Söz konusu idari kararın gerekçesinde “Yukarıda adı geçen işletmeye…” demek suretiyle idari yaptırımın söz konusu işletmeye kesildiği açıkça belli iken, bu yaptırım kararının tarafıma kesilmesi, açık bir şekilde hem mevzuata hem de verilen idari yaptırım kararına aykırıdır. Zira sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında “2 nci maddenin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen “işletme sorumlularına”…” demek suretiyle idari yaptırım kararına muhatap olacak persone işletme sorumluları olduğu vurgulanmıştır. Esasen ilgili idari yaptırım kararında da idari yaptırımın işletmeye kesildiği yazıldığı halde ceza tarafıma tahakkuk ettirilmiştir. Zaten ilgili idari yaptırım kararı tarafıma değil Nevşehir/Merkez, …………….. Mahallesi ……………… Caddesi No:…………… bulunan ………………. işyerine tebliğ edilmiştir. Tüm bu göstergeler kesilen cezanın muhatabının şahsım olmadığını ortaya koymak için yeterlidir.

3-) USULSÜZ TEBLİGATA YÖNELİK İTİRAZLARIM

Yukarıda da belirttiğim üzere notifica ilgili işyerine yapıldığı için benim ilgili cezadan haberim olmamıştır. Ben tarafıma kesilen cezayı …………….. tarihinde e-devletten tesadüfen öğrendim. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 26. Maddesinde “İdarî yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir.” Denilmiştir. Sayın Hakimliğiniz tarafından resen tespit edileceği üzere bu tebligat 7201 sayılı yasaya göre Usulsüz Tebligat hükmünde olduğundan, söz konusu idari kararın tarafıma tebliğ edildiği tarih, kararı öğrendiğim tarih …………….. tarihi olacaktır. Dolayısıyla işbu itirazım zamanında yapılmış bir itirazdır.

CONCLUSIONE E PROBLEMA:

Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

1-) Verilen idari yaptırım kararının USULSÜZ TEBLİGAT hükümlerine göre değerlendirilip, itirazımın zamanında yapıldığının sayılmasına,

2-) Adana Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğünün …………… Tarih ve ………… sayılı İdari Yaptırım Kararı’nın KALDIRILMASINA,

Fornisco e chiedo una decisione.

ricusazione

ALLEGATI:

1-Nevşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğünün ……………….. Tarih ve…………….. sayılı İdari Yaptırım Kararı

2-Tebliğ Mazbatası

3-…………….(İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra No:…………..) nolu İdari Yaptırım Karar Tutanağı

4-Adana Vergi Dairesi ………………… tarihli Bila sayılı yazı

5-E-DEVLET İnternet Görüntü Çıktısı.

Ultima modifica il 10 giugno 2021 21:56

Paylaş
Avvocato Saim İncekaş

Avvocato Saim İncekaş. Risiede ad Adana. Come fondatore, continua a lavorare nel suo studio legale e di consulenza di Adana. Il diritto penale, il diritto civile-divorzio-familiare, l'avvocatura del diritto informatico sono i principali campi di studio. Ha pratica ed esperienza soprattutto in materia di divorzio e diritto penale. Ha più di 5.000 articoli e articoli in questi campi. C'è una diagnosi di epistemofilia. Indirizzo: Kayalıbağ, Ziya Algan Business Center, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-mail: av.saimincekas@gmail.com Telefono: 0534 910 97 43

lascia un commento

Il tuo indirizzo e-mail viene mantenuto riservato.