İşyeri Personel Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

Bir tarafta … adresinde mukim …TİC. A.Ş. Bu sözleşmede kısaca “”  olarak anılacaktır.

Diğer tarafta … adreslerinde mukim bu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ “olarak anılacaktır.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu; taraflar arasındaki iş ilişkisi ile ilgili olarak, SKT tarafından  MÜŞTERİ’ye teslim edilen tüm bilgi ve belgelerin, ürün resmi, belge, yazılım, veri, know-how, bilgi, prototip, şirket bilgileri  SKT’nin onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3.GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Taraflar arasında yürütülen iş ilişkisi esnasında … tarafından MÜŞTERİ’ye verilen teknik resimler, bu resimlerin yapılış biçimi, tüm bilgi ve belgeler ile patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

4.MÜŞTERİNİN ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ iş bu sözleşme ile … tarafından kendisine verilen teknik resim, bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiç bir şekilde SKT’nin yazılı izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2 MÜŞTERİ, gizli bilgi’ leri korumak için her türlü önlemi almakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu önlemler, MÜŞTERİ’ nin kendi gizli bilgilerini korumak için aldığı önlemlerden daha az olmayacaktır. MÜŞTERİ, …’ye ait gizli bilgi’ leri sadece bu işle ilgili olarak bilmesi gerektiği kadarıyla ilgili personeline temin edecek ve personeline söz konusu gizli bilgi’ lerin gizli tutulması gerektiğini bildirecektir. Buna rağmen personelin herhangi bir ihlali söz konusu olduğunda, MÜŞTERİ, münhasıran sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Ayrıca MÜŞTERİ, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

  • MÜŞTERİ, gizli bilgi’ ler ile ilgili olarak;
  • Bu gizli bilgi’ leri mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmeyi,
  • Bu gizli bilgi’ leri herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka bir şekilde sunmamayı,
  • Doğrudan veya dolaylı olarak bu gizli bilgi’ leri işin amacı dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. gizli bilgi’ nin, herhangi bir sebeple, iş bu anlaşma hükümlerine aykırı olarak veya olmayarak, üçüncü kişilere ya da yetkisiz personele kısmen veya tamamen açıklanmış olması, açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğü aynen devamına engel teşkil etmeyecektir. Bu durum, bilginin geri kalan kısmının açıklanması için, hiç bir şekilde haklı bir gerekçe oluşturmayacaktır.

4.5. Bu sözleşme üzerindeki düzeltmeler yazılı olarak yapılmadığı ve her iki tarafça imzalanarak onaylanmadığı takdirde geçerli kabul edilmeyecektir.

4.6.MÜŞTERİ, …’nin önceden yazılı onayı olmaksızın bu anlaşmanın yapılmasına neden olan görüşmeleri veya bu anlaşmanın kapsamındaki görüşmeleri veya pazarlıkları veya bu anlaşma uyarınca temin edilen gizli bilgi’ lerini, yasaların zorunlu kıldığı durumlar hariç, herhangi bir şekilde dağıtmamayı, ifşa etmemeyi, halka açıklamamayı, basın bültenine konu etmemeyi, reklam konusu yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. İş bu sözleşme kapsamındaki gizli bilgi’ ler ve bu gizli bilgi’ ler ile ilgili hakların tamamı yalnızca  SKT’nın  mülkiyetinde kalacaktır.SKT, MÜŞTERİ ’nin sahip olduğu , söz konusu gizli bilgi ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye herhangi bir hak, lisans veya başkaca bir yetki vermediğini beyan eder.MÜŞTERİ, SKT’nin gizli bilgi’ lerinin değerli ticari bilgiler olduğunu kabul eder. Ayrıca MÜŞTERİ, bu gizli bilgi’ lerin doğruluğu, bütünlüğü, durumu, uygunluğu ve ticarette kullanılabilirliği veya performansı ile ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmamayı ve garanti vermemeyi kabul ederler.

4.8.MÜŞTERİ, SKT’nin gizli bilgi’ lerinin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesine neden olursa, bu durumu SKT’ye  derhal ve yazılı olarak rapor edecektir.MÜŞTERİ, ifşasına neden olduğu gizli bilgi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara karşı açılacak davalarda  SKT ile işbirliğinde bulunacaktır.MÜŞTERİ, gizli bilgi’ lerin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesinin, kullanılmasının veya elden çıkarılmasının, SKT açısından, tamiri olanaksız zarara, iş kaybına ve önemli hasara yol açacağını kabul ederler. Bu nedenle iş bu sözleşmenin ihlali halinde, MÜŞTERİ belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, SKT’nin bu ihlal sebebiyle doğmuş veya doğacak, doğrudan ve dolaylı tüm maddi zararlarını ilk talepte, derhal, nakden ve defaten gidermeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.SÜRE

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü,  taraflar arasındaki iş ilişkisine ait ilk görüşmelerin başladığı tarihte başlayıp, taraflar arasında nihai bir sözleşme yapılmasa dahi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

6.CEZAİ ŞART

Taraflar’ın iş bu sözleşme konusu ile ilgili bir iş ilişkisine girmeme kararı alması veya başka nedenlerle gizli bilgi’ lerin iadesinin talep edilmesi halinde, ifşa edilen gizli bilgi’ lerin tamamı ve bunların tüm kopyaları,SKT’ in yazılı talebini müteakiben en geç 3 (üç) gün içerisinde iade edilecektir. İade edilebilme imkanı olmayan gizli bilgi’ ler ve kopyaları ise derhal imha edilecektir. Aksi taktirde iş bu sözleşme hükümlerinin ihlali veya  MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşme ile üzerine düşen yükümlülüklerin hiç ya da gereği gibi yerine getirilmediğinin SKT tarafından tespit edilmesi halindeMÜŞTERİ, SKT’nin ilk talebinde, derhal, nakden ve defaten 100.000 TL cezai şartı ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ iş bu sözleşme ile kararlaştırılan cezai şartın kabul edilemez/fahiş nitelikte olmadığını peşinen kabul eder.

7.TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

8.UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

İş bu sözleşmeden her türlü uyuşmazlığın çözümü için Bursa Mahkeme ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

9.İMZA VE BAĞLAYICILIK

4 sayfa ve 9 maddeden oluşan iş bu sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle …………………. tarihinde bir asıl olarak imza edilmiş ve aslı … ‘ye  bir örneği ise MÜŞTERİ’ye teslim edilmiştir.

SKT-MÜŞTERİ

Son düzenleme tarihi 20 Kasım 2020 00:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Arama

Nitelikli arama yapmak için tıklayınız.

Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki?
Augustinus