İstirdat Davası Dilekçesi Örneği

İstirdat Davası Dilekçesi -1-


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI :
DAVA KONUSU : Çekin istirdadı ile müvekkile iadesi istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil, … . alacağından dolayı çekin muhatabı borçlu … ‘den, …  keşide tarihli, … vadeli, … numaralı … yazılı bir çek almıştır.

(EK-Poliçe fotokopisi)

2- Sözü edilen, … .’lik çek, müvekkilin zilyedinde iken rızası dışında elinden çıkmıştır: … .

3-Dava konusu senet, davalı’nin elindedir.

4-Davalı, dava konusu senedi kötü niyetle iktisap etmiştir: … .

Açıklanan nedenlerle dava konusu çekin istirdadı ile müvekkile iadesinin sağlanması için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK. md. 670 ve ilgili mevzuat
DELİLLER : 1- Çek fotokopisi

2-Tanıklar                                                                                                        

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-davanın kabulü ile dava konusu edilen … sayılı çekin davalı’den istirdadına ve müvekkile iadesine,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına

DAVACI VEKİLİ
İstirdat Davası Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

(Ticaret Mahkemesi sıfatıyla)

DAVACI                             :

VEKİLİ          :

DAVALI                                :

DAVA KONUSU                   :

1.) Edimin ifa edilmemesi sebebiyle sözleşmeye aykırılıktan dolayı aktin feshi

2.) Edimin ifa edilmemesi sebebiyle edim bedeli karşılıksız kalan çeklerin iptali

3.) Aşağıda miktar ve tarihleri bildirilen çeklerin tahsil edilmemesi için tedbiren ödeme yasağı konulmasına,

4.) Tahsil edilen çek bedellerinin haksız kazanım sebebiyle zimmet tarihlerinden itibaren  ticari temerrüt faiziyle birlikte tahsili talebidir.

DAVA DEĞERİ                   : 25.000.TL

OLAY VE OLGULAR         :

1.) Müvekkilim ile davalı “zeytinlik reyonu, servis tezgahı, duvar reyonları, şarküteri reyonu, açık sütlük ve vitrin tipi şarküteri” imali ve mağazaya montesi konusunda anlaşmışlardır. Sözleşme tarihi, sipariş tarihi olan 06.01.2014 olup teslim tarihi ise 28.01.2014 tür. Sözleşmeye göre edimin bedeli ise KDV dahil 25.000.TL’dır. Sözleşme zamanında ifa edilmediğinden dolayı aktin feshini talebe zaruret doğmuştur.

2.) Sözleşme sebebiyle …………. edimin ifası için 28.02.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213051 nolu, 30.04.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213052 nolu, 31.05.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213053 nolu, 30.06.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213054 nolu, 31.07.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213055 nolu, toplam 25.000 TL tutarında çekleri vermiştir.

3.) Davalı, edimini teslim tarihi olan 28.01.2014 tarihinde teslim edememiştir. Gecikme ile teslim edeceği sözü üzerine beklenmiş, bu arada ikinci 4.) Müvekkil tarafından çeklerin iadesini talep olunmuş ancak çekler iade edilmemiştir. Edimin ifa edilmemesinden dolayı karşılıksız kalan 30.04.2014 vadeli 5.000 TL bedelli C1-5213052 nolu, 31.05.2014 vadeli 5.000 TL bedelli C1-5213053 nolu, 30.06.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213054 nolu, 31.07.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213055 nolu çeklerin iptalini de talebe zaruret doğmuştur.  Söz konusu çekler için tedbiri mahiyette ödeme yasağı konulmasını da talep mecburiyetinde kalmış bulunuyoruz. Özellikle 30.04.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213052 nolu çek davayı açtığımız bugün itibariyle tahsil edilebilir durumda olduğundan tedbiri nitelikteki ödeme yasağının

5.) Davalının edimini ifa etmemesine rağmen tahsil ettiği C1-5213051 nolu 28.02.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli çek bedelini tahsil ederek sebebsiz zenginleştiğinden bu miktarın ve 30.04.2014 tarihi itibariyle tedbirin uygulanamama ihtimali sebebiyle C1-5213052 nolu, 5.000 Tl bedelli çekide tahsil ettiği takdirde   toplam zimmetine geçecek miktar kadar bedelin istirdadını da talep etmekteyiz.  Zimmet tarihinden itibaren ticari temerrüt faizini de talep ediyoruz.

6.) Davalı, söz konusu davanın açılmasına kötü  niyetiyle sebebiyet vermiş olduğundan HMK 329/1 göre  müvekkilin tarafımıza ödemekle yükümlü olduğu vekalet ücretini ödemeye ve ayrıca yine kötüniyetli davalının HMK 329/2 ye göre disiplin para cezasına mahkum edilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER          : T.B.K, T.T.K. T.M.K. H.M.K. ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLERİ           :

1.Isıtma-Soğutma-Mutfak Periyodik Bakım ve Servis Hizmetleri Sipariş Sözleşmesi, 2. Çek listesi, 3. Çek koçanı 4. Tanık (ayrıca isim ve adresler bildirilecektir) 5. Gerektiğinde her türlü hukuki ve kanuni deliller.

SONUÇ ve TALEP               : Yukarıda saydığımız nedenlerle;

1.) Edimin ifa edilmemesi sebebiyle sözleşmeye aykırılıktan dolayı aktin feshine,

2.) Edimin ifa edilmemesi sebebiyle edim bedeli karşılıksız kalan 30.04.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213052 nolu, 31.05.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213053 nolu, 30.06.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213054 nolu, 31.07.2014 vadeli 5.000 Tl bedelli C1-5213055 nolu çeklerin iptaline,

3.) 2. nolu, madde yer alan miktar ve tarihleri bildirilen çeklerin tahsil edilmemesi için tedbiren ödeme yasağı konulmasına,

4.) Tahsil edilen çek bedellerinin haksız kazanım sebebiyle zimmet tarihlerinden itibaren  ticari temerrüt faiziyle birlikte tahsiline,

5.) Davalı, eldeki bu davanın açılmasına kötü  niyetiyle sebebiyet vermiş olduğundan HMK 329/1 göre  müvekkilin tarafımıza ödemekle yükümlü olduğu vekalet ücretini ödemeye ve ayrıca yine kötüniyetli davalının HMK 329/2 ye göre disiplin para cezasına mahkum edilmesine karar verilmesini ve masrafların hüküm altına alınmasını vekaleten EK:

1.)    Onanmış vekaletname örneği,                                                                                                                                                                                                                                      Davacı vekili                                                                                                                                                                                                                                                     

2.)      Sözleşme fotokopisi,

3.)    Çek listesi,

4.)    Çek koçanı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.