İştirak Nafakası Davasında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

İştirak Nafakasını Değiştirmede Yetkili Mahkeme

İştirak nafakasına ilişkin hükmün değiştirilmesinde yetkili mahkeme; nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi, davalının yerleşim yeri ve küçüğün oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.  Yani toplamda 3 farklı seçimlik yetkili mahkeme bulunmaktadır. Davacı velayet sahibi eş çocuk adına iştirak nafakası davası açarken bu 3 yetkili mahkemeden birini tercih edebilecektir.

Aşağıda iştirak nafakasında yetkili mahkemeye dair yargıtay kararları ve renkli vurgulanmış cümleler sizlere yol gösterecektir. ADANA Avukat Saim İncekaş Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Ofisi olarak iştirak nafakası davalarında her detayın ele alınmasının büyük bir önemi olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz.

.. Dava dilekçesinde daha önce hüküm altına alınan iştirak nafakasının arttırılması istenilmiş mahkemece dava dilekçesinin yetki nedeniyle reddi cihetine gidilmiştir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 4721 sayılı TMKnun 177. maddesine göre; Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.düzenlemesi ile zayıf durumda bulunan davacıyı korumak amacı güdülerek yetki kuralı konulmuştur. Anılan madde ile yetki kuralı konulmakla davacıya seçimlik hak tanınmıştır. Buna göre, davacı (nafaka alacaklısı); isterse kendi yerleşim yeri mahkemesinde, isterse HUMK’unun 9. maddesi gereğince davalının ikametgahı mahkemesinde bu davayı açabilecektir. TMK’nun 22. maddesi de Bir öğrenim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.” hükmünü getirmiştir. Nüfus Kanununun 19. maddesi uyarınca da; bir kimsenin yerleşim yeri (ikametgahı) yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir. Nüfus siciline kayıtlı olduğu yer ise, yerleşim yeri (ikametgah) bakımından bir karine sayır (NK.md.4). Ancak bu karinenin aksi her türlü delil ile ispatlanabilir.

Davacı iştirak nafakasının arttırılması istemi ile bu davayı Çanakkalede açmıştır. Davadavacının ikametgahını İzmir Karşıyakaya naklettiğini müşterek çocuğun da İzmirde okuduğunu ileri sürerek yetkili mahkemenin Karşıyaka Mahkemeleri olduğunu ileri sürerek yetki itirazında bulunmuş mahkemece yetki itirazı kabul edilerek davaya Karşıyaka Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmak üzere yetkisizlik kararı verilmiştir. Mahkeme kararına gerekçe yapilan davacı tanıkları tarafların müşterek çocuğunun İzmir‘de özel okulda okuduğunu ve davacının da çocuğun başında bulunmak için mecburen bu yere yerleştiğini beyan etmiş iseler de, tanıkların bu beyanları davacının İzmir’de yerleşme niyetinin olduğunu kabul için (özellikle TMK’nun 22. maddesi karşısında) yeterli delil olarak kabul edilemez. Zira davacının çocuğunun okul durumu nedeni dışında bu yerde yerleşmek amacıyla bulunduğuna dair dosyada herhangi bir delil yoktur. Davacının nüfusa kayıtlı olduğu yerde İzmir/Karşıyaka değildir. O halde mahkemece davalının yetki itirazı reddedilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken yetkisizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.” (Y3HD, 2.3.2003, 1059- 1586)

Nafaka alacaklısının bulunduğu yer mahkemesi aynı zamanda nafaka alacaklısının yerleşim yeri ise o yer mahkemesi kuşkusuz yetkilidir. (Y2HD. 9.1.1998, 14127-7)

Önlem kararının yabancı mahkemeden verilmesi durumunda uygulama özellik göstermektedir. 21.2.1983 tarihinde kabul edilen “Küçüklerin korunması konusunda makamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair sözleşme nin “6/2 inci maddesi küçüğün eski mutat meskeninin bulunduğu devletin makamları tarafından alınmış bulunan önlemlerin, bu makamlara önceden haber vermeden yerlerine yenilerinin konulamayacağını öngörmektedir. Önleme konu çocuk yurtdışında ise önlemi alan makama istek intikal ettirilmeli, alinacak yanıta göre değerlendirme yapılarak karar verilmelidir. (Y2HD,15.7.1997, 7478/9013)

Son düzenleme tarihi 30 Haziran 2020 13:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.