İstinafa Cevap Dilekçesi Örneği

Yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bir üst mahkeme olan İstinaf(Bölge) Mahkemesine itirazda bulunulur ise bu duruma istinafa başvurma adı verilir. İstinafa başvuran tarafın “istinaf dilekçesi” diğer tarafa da tebliğ edilerek “istinafa cevap” vermesi için süre tanınır. İstinafa Cevap Dilekçesi’nin nasıl yazılması gerektiğini ve fikir oluşturması için çeşitli “istinafa cevap dilekçesi” örneklerini sizinle paylaştık.

İstinaf Mahkemesine Cevap Dilekçe Örneği -1-

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

… CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO                                             :

İSTİNAF TALEBİNE CEVAP VEREN

SANIK                                                     :

VEKİLİ                                                    :

ADRESİ                                                   :

KARŞI TARAF (KATILAN)                 :

VEKİLİ                                                    :

ADRESİ                                                   :

DİLEKÇENİN TEBLİĞ TARİHİ         : ../../….

İSTEM KONUSU                                    : … tarihli istinaf dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

CEVAPLARIMIZ                                   :

Davacı tarafından açılan davada, (…) Ceza Mahkemesi’nin ../../…. gün ve …./… E.  …./… K. sayılı kararı ile ceza artırımına gidilmemesi bakımından katılan hükmün istinafen incelenerek bozulmasını talep etmiştir.

Sanığın, sabit olan eylemi ticaret amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturmakta ancak daha önce sattığı iddia olunan uyuşturucu maddelerin ele geçirilememiş olması karşısında zincirleme suç hükümleri uygulanamayacağı ve Yerel mahkeme kararının hukuka ve yasaya uygun olduğu açıktır.

HUKUKİ NEDENLER                          : … ve diğer ilgili Mevzuat

TALEP SONUCU                                    : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve Yüksek Mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak sair sebeplerle; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesini, vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesini vekaleten arz ve talep ederim. ../../….

 

SANIK  VEKİLİ

Avukat … …

İstinaf Mahkemesine Cevap Dilekçe Örneği -2-

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO :

DAVACI               :

VEKİLİ

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ                 :

KONU                   : Davalı yanın ……..Tarihinde tarafımıza tebliğ olan İstinaf Başvuru Dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

                        Davacı istinaf dilekçesinde özetle yerel mahkemece bilirkişi raporuna itirazlarının değerlendirilmediği eksik inceleme ve yeterli araştırma yapılmadan karar verildiği, davacının zarara uğradığı bu sebeple davanın reddine karar verilmesini talep etmişse de davanın istinaf talebi tamamen haksız ve hukuki mesnetten yoksundur.

                   Şöyle ki ;

1-Davalı yan uyuşmazlık konusu ilacın SUT Ek 4/C listesi üzerinden ödendiğini, 05.04.2016 tarihinde fiyatının  2.210,98 TL olarak  belirlendiğini, kurum içi yazışmaları dilekçe ekinde sunduğunu, ödemelerin bu esaslar nazara alınarak yapıldığını beyan etmişse de müvekkil tarafından düzenlenen fatura tarihi 08.03.2016 tarihlidir.

2-Müvekkil, Sağlık Uygulama Tebliği’indeki madde (4.3.8.) uygun davranılması ve ilaç bedellerinin istenmesine rağmen davalı tarafından hiçbir açıklama yapılmadan beden iadesi istenmemiştir. Bu işlemin Sağlık Uygulama Tebliğine ve ilaç satış protokolüne aykırı olduğu açıktır.

3-KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ İLE kanunlar yürürlük Tarihinden itibaren geçmişe yürürler. Davalı kurum bu durumu göz ardı ederek haksız ve hukuki olarak istinaf talebinde bulunmuştur.

4-Defaatle belirtildiği gibi müvekkilin davalı kuruma başvurduğı 08.03.2016 Tarihinde ilacın birim Fiyatının 4.404,05 TL olduğu ve sözü edilen ilacın fiyatının düşürülme tarihi FATURA TARİHİNDEN SONRA 05/04/2016 Tarihinde olduğu eksik ödenen 22.836,46 ‘si haksız olarak ödenmemiştir. Davalı kurumun yaptığı işlemin hukuki hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. İş bu sebeple istinaf talepleri yerinde değildir ve itiraz etmemiz hasıl olmuştur.

                                                                              

SONUÇ OLARAK       :

Yukarıda açıklanan ve resen göz önüne alınacak hususlarla, davalının istinaf başvuru dilekçesinde belirtilen hususların herhangi bir hukuki dayanağı olmaması sebebi ile ……..Asliye Hukuk Mahkemesinin ………… tarih ve………..E. …….K sayılı ilamın ONANMASINA karar verilmesini tensip ve takdirlerinize arz ederiz.

     Saygılarımızla. 30/11/2018

                                                        Davacı Vekili

İstinaf Mahkemesine Cevap Dilekçe Örneği -3-

ADANA İLGİLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                             

Esas No:

Karar No:

İSTİNAF DİLEKÇESİNE

CEVAP VEREN

(DAVACI)                        :

VEKİLİ                            :

KARŞI TARAF

(DAVALI)                        :

VEKİLİ                            :

KONUSU                        : İstinaf dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

CEVAPLARIMIZ            :

Davalı tarafça yapılan istinaf talebi hukuka aykırı ve mesnetsiz olup reddini talep etmekteyiz.

Şöyle ki;

1-) Kesin hüküm itirazı haksız ve mesnetsizdir. Şöyle ki;

  • İşbu istinaf talebine konu dava müvekkilin 19.10.2006-27.08.2015 tarihleri arasında hak edilen ve ödenmemiş kıdem, ihbar, fazla çalışma, genel tatil ve yıllık izin alacaklarına ilişkindir.

  • Kesin hüküm itirazına konu İzmir ( ) İş Mahkemesi …E-…K sayılı gerekçeli kararında hükmedilen alacak kalemleri, davacı müvekkilin 19.10.2006/30.09.2007 tarihleri arasındaki çalışmaları karşılığındaki hak ettiği ihbar tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacağına ilişkindir.

  • Kesin hüküm itirazına konu diğer bir karar olan İzmir ( ) İş Mahkemesi …E – …K sayılı gerekçeli kararında hükmedilen tazminatlar ise 15/08/2008 – 29/04/2011 tarihleri arasındaki çalışmaları karşılığında hak ettiği fazla çalışma ve genel tatil ücretine ilişkindir.

  • İşbu dosyada hükmedilen genel tatil ücreti alacağı, gerekçeli kararda da belirtildiği üzere 12.2012-27.08.2015 tarihleri arasına ait olup, kesin hüküm varlığından kaynaklı reddedilmeleri söz konusu değildir. Aynı şekilde hükmedilen fazla çalışma ücreti de 07.12.2012-27.08.2015 tarihleri arasındaki döneme ait olup, kesin hüküm söz konusu değildir.

  • Davalı tarafça sunulan İzmir ( ) İş Mahkemesi …E-…K sayılı gerekçeli kararında hükmedilen ihbar tazminatı 19.10.2006/30.09.2007 tarihleri arasında hak edilmiş olup, işbu dosyadaki istemlerimiz müvekkilin 2015 yılına kadar olan hak edilmiş ücretlerin ödenmeyen kısmına ilişkin olduğundan, olumsuz dava şartı gerçekleşmemiştir.

  • İşbu dosyada talep ettiğimiz ve hükmedilen alacak kalemleri başkaca dava konusu yapılmamış olup, kesin hüküm varlığından kaynaklı reddedilmeleri söz konusu olamaz. Aksine beyanlar sayın başkanlığınızı yanıltmaya yöneliktir.

2-) Davalı tarafça istinaf konusu edilen diğer itirazların da hukuka aykırı ve dayanaksız olduğu sübut delillerle sabit olduğundan reddini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, hukuka aykırı ve mesnetsiz istinaf talebinin reddine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                          DAVACI VEKİLİ

İcra Ceza İstinaf Mahkemesine Cevap Dilekçe Örneği -4-

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

                       İCRA CEZA MAHKEMESİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                        :

İSTİNAFA CEVAP VEREN

DAVACI                             :

VEKİLİ                               :

DAVALI                             :

KONU                                  : İstinaf başvurusuna cevap dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                :

Öncelikle belirtmek gerekir ki  İcra Ceza Mahkemesinin  tarih ve Sayılı kararı usul ve yasaya uygun olup istinaf talebinin reddini isteme zorunluluğu tarafımıza hasıl  olmuştur.

Sanık X  her ne kadar ödediği ve müşteki ile anlaşma yaptıklarını iddia etse de bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Sanık yargılamaya konu olan çeklerin ödendiğine dair herhangi bir belge sunmadığı gibi icra dosyasında açık haldedir.

Sanık…  müştekinin yetkili hamil olmadığı ve bu yüzden şikayet etme hakkın olmadığına dair beyanları yersiz ve hukuk ile bağdaşmamaktadır. Kanunun açık hükmüne göre; çekin bankaya ibrazı ve karşılıksız kalması ile suç oluşacağından, bu sırada ibraz eden kişi “yetkili hamil” sayılıp, şikayet hakkı da o kişiye ait olacağından, esas itibariyle karşılıksız çek keşide etme suçu ile ilgili şikayet hakkının kime ait olduğu konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu sebeple şikayet hakkında herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

Sanık  tebligatın usulsuz yapıldığına dair beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Tebligatların PTT A.Ş Gönderi Takip siteminden bakıldığında duruşma günü ile ilgili yapılan tebligatların usulüne uygun olarak yapıldığı görülecektir.

Sanığın dilekçesinde belirttiği karşılıksız çek için hapis cezası öngörülmesinin Anayasa ve İnsan Hakları protokolüne aykırı olduğu iddiası ise asılsızdır.

Şöyle ki : Anayasa Mahkemesi’nin 26/7/2017 Tarihli ve E: 2016/191  2017/131 sayılı kararında ” Ticari hayatta ödeme aracı olarak kullanılan çekin, hamiline sözleşmeden kaynaklı bir alacağı değil; doğrudan doğruya çekten doğan hakkı ikitisap etmesini sağladığı belirtilerek Anayasanın 8. maddesinde belirtilen “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” hükmüne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 4 No’lu Protokol’ün 1. maddesinde de yer alan aynı kurala aykırılığın söz konusu olmadığını, bunun sözleşmeden kaynaklanmayan bir kambiyo taahhüdü olduğunu belirtmiştir.” Anayasa Mahkemesinin verdiği karar çerçevesinde sanığın beyanları hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

SONUÇ-İSTEM  :

Yukarıda açıklanan ve dosya içerisindeki diğer beyanlarımız ve dilekçelerimiz de gözetilerek davalının istinaf başvurusunun  reddi ile Yerel Mahkemenin kararının onanmasını Yüksek Mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                             

                                               İstinafa Cevap veren Davacı Vekili

İstinafa Cevap Dilekçesi Örnekleri

Yorumlar (2)

merhaba benimbir davam var 6183 sayılı kanunudan doğan tasarufun iptal davası vergi borcumu ödedim dava konusuz kaldı esastan karar verilmesine yer olmadığına karar verdi asliye hukuk mahkemesi ve avukatlık ücreti Nisbi olarak hesaplandı istinaf ettim Nisbi vekalet ücreti doğrumu.

İstinaf mahkemesine cevap yazmak istiyorum (aile mahkemesi )çocuğumun baskasi ile evlenen annesinden almak için..

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.