İstinaf Kararını Temyiz Dilekçesi

DANIŞTAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek üzere

ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 5. İDARİ DAVA DAİRESİNE

DOSYA NO                 : 2019/……E.- 2019/……. K.

TEMYİZ EDEN

(DAVALI)                   : 

VEKİLİ                        : Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVACI                       : 

VEKİLİ                         :

KONU                         : A…………..(   … ) İdare Mahkemesi’nin 2018/……E.- 2018/…… K. Sayılı kararının istinaf talebimizin reddine ilişkin …….. Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi ‘nin  2019/…. E.- 2019/……. K.  Sayılı kararının   bozulması talebidir.

           

AÇIKLAMALAR

1)İDARİ İŞLEM USUL VE YASAYA UYGUNDUR.

.

.

.

.

Yukarıda kısaca izah edilen ve dosya arasına sunulan belgelere göre idaremiz bakımından yaptığı işlem yasaların uygulanması olup davacıya yapılmış kanunsuz bir uygulama söz konusu değildir.Davanın usul ve esastan REDDİ gerekirken davanın kabulüne karar verilerek idari işlemin iptaline karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda sunulan sebeplerle ;Konya Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi ‘nin  2019/…..E. – 2019/……..K. Sayılı kararının  usul ve esastan BOZULMASINA karar verilmesini Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederim.24/06/2019

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.