İstihkak İddiasının Reddi Davası Dilekçe Örneği

İstihkak İddiasının Reddi Davası Dilekçe Örneği


Örnek -1

İSTANBUL 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                          

ALACAKLI                          :

VEKİLİ                                 : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ

ADRES                                 : Adres antette.

BORÇLU                               :

ADRES                                  :

3.ŞAHIS                                :

ADRES                                  : Borçlu ile Aynı Adres

KONUSU                              : 3. kişi’nin  istihkak iddialarının reddi ile dosyanın İİK md. 97 maddesi uyarınca Resen merciye çıkarılması isteğimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 • Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü’nün 2Tal. Sayılı dosyası ile borçlunun          “ adresine hacze gidilmiştir.

 • BORÇLU ŞİRKET YETKİLİSİ                      .(ito çıktısı dosyaya sunulmuştur)

 • Haciz zaptından anlaşılacağı üzere, haciz mahallinde icra memurunu ve alacaklı vekilini istihkak iddiasında bulunan 3. kişi şirket yetkilisi        karşılamıştır.  Diğer Borçlu şirket yetkilisi           aynı zamanda 3. şahıs olan  şirketinin de yetkilisidir. Müvekkilimiz Tekstil işi ile uğraşmakta olup, borçlu şirket yetkilisi             MÜVEKKİLİMİZE OLAN BORÇLARINDAN DOLAYI  hem borçlu şirket çeki hemde İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN 3. ŞİRKET ADINA 1 ADET ÇEK VERMİŞTİR. (çek örnekleri dosyaya sunulmuştur).Bu durum borçlu şirket ile 3. kişi olan şirketin aralarında ORGANİK BAĞ olduğunun göstergesidir. Her 2 şirketin FAALİYET ALANLARI AYNIDIR.

 • Haciz mahallinde yapılan evrak araştırmasında borçlu şirket yetkilisi       ADINA BİR ADET BANKA DEKONTU VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ BULUNMUŞTUR.(dosyaya sunulmuştur) . 3. kişi borçlu şirket ile bir alakası olmadığını öne sürsede         şahsi belgelerinin haciz mahallinde bulunması HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BİR DURUMDUR. BORÇLU ŞİRKET TÜM TİCARİ FAALİYETLERİNİ 3. KİŞİ OLAN ŞİRKET ADI ALTINDA YÜRÜTMEKTEDİR.
 • HACİZ MAHALLİNDE 3. KİŞİ OLAN ŞİRKETTEN VERGİ LEVHASI İSTENMİŞTİR.VERGİ LEVHASI HACİZ MAHALLİNE AİT DEĞİLDİR. VERİLEN VERGİ LEVHASINDA 3. KİŞİ OLAN ŞİRKETİN ADRESİ HACİZ YAPILAN ŞİRKET ADRESİNDEN FARKLI BİR ADRESTİR. AYRICA HAZIR BULUNAN 3. KİŞİ OLAN        , BORÇLU ŞİRKETİN ESKİ KİRACISI OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞTİR. ORTADA MUVAZAALI BİR DEVİR OLDUĞU ÇOK AÇIKTIR. BORÇLU ŞİRKET BORÇLARINDAN KURTULMAK MAKSADI İLE , HİLE İLE HARAKET EDEREK İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNMUŞTUR.
 • Tüm anlatılanlardan anlaşılacağı üzere, Borçlu şirket, tüm ticari faaliyetlerini, 3. kişi olan şirket üzerinden yürütmekte, 3. kişi olan şirketin ADI ALTINDA TÜM PİYASADAN MAL TEMİN ETMEKTEDİR. ORTADA MUVAZALI BİR DURUM OLDUĞU BORÇLU ŞİRKETİN ALACAKLARINDAN KAÇMAK MAKSADI İLE 3. KİŞİNİN ADINI KULLANARAK HARAKET ETTİĞİ ÇOK AÇIKTIR. BORÇLU ŞİRKET ADINA BULUNAN EVRAKLAR, 3. KİŞİNİN VERGİ LEVHASI, KİRA SÖZLEŞMESİ, FATURA VS.İBRAZ EDEMEMESİ NEDENİ İLE, YERLEŞİK YARGITAY İÇTİHATLARI DOĞRULTUSUNDA İİK.MD.97 GEREĞİNCE TAKİBİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
 • Yukarıda anlatılan tüm bu nedenlerden ötürü BORÇLU ŞİRKETİN haciz işlemi yapılan ŞİRKET ile arasında ORGANİK BAĞIN mevcut olması sebebiyle İ.İ.K nun 97.maddesine göre dosyanın res’en merci e çıkarılmasını talep ederim.

Örnek -2

İSTANBUL 8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE,

DOSYA NO                           :

ALACAKLI                          :

VEKİLİ                                 :

ADRES                                 :

BORÇLU                               :

ADRES                                  :

3.ŞAHIS                               :

KONUSU                    : Ümraniye  1. İcra müdürlüğünün             Tal. Sayılı dosyası ile yapılan haciz esnasında 3. şahsın istihkak iddialarının reddi ile dosyanın bilgi ve belgelere göre İ.İ.K 97’ye göre mer’ci ye çıkarılması taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR         :

Ümraniye 1. İcra müdürlüğünün       . Sayılı dosyası ile borçlu şirketin “                    ” adresine hacze gidilmiştir.

 • HACİZ YAPILAN ADRES, BORÇLUNUN SENET ÜZERİNDE BELİRTTİĞİ ADRESTİR.
 • Adreste BORÇLUNUN EŞİ HAZIRDIR. BORÇLUNUN EŞİ, BORÇTAN HABERDAR OLDUKLARINI VE BORCU ÖDEYECEKLERİNİ BEYAN ETMİŞTİR. BORÇLUNUN EŞİ, HACİZ MAHALLİNDE  BORCA KEFİL OLMUŞ VE TAAHHÜT VERMİŞTİR.
 • HER NE KADAR VERGİ LEVHASINA BAKILDIĞINDA, 3. KİŞİ OLAN FİKRET YAZAN GÖZÜKSE DE, HACİZ MAHALLİNDE BORÇLUNUN EŞİ HAZIRDIR VE HACİZ YAPILAN ADRES SENET ÜZERİNDE Kİ ADRESTİR. AYRICA TEBLİGAT BU ADRESTE KESİNLEMİŞTİR. ESNAFTAN SORULDUĞUNDA BORÇLUNUN HACİZ YAPILAN ADRESTE TİCARİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ BEYAN EDİLMİŞTİR.
 • AYRICA HACİZ MAHALLİNDE BORÇLU ŞİRKETE AİT BAŞKA EVRAKLARDA GÖRÜLMÜŞTÜR. BORÇLU ŞİRKET ADRESİNİN HACİZ YAPILAN ADRES OLARAK GÖZÜKEN FATURALAR GÖRÜLMÜŞTÜR. EVRAKLAR DOSYAYA ALINIP HACİZ ZAPTINA GEÇİRİLMİŞTİR.
 • KALDI Kİ HACİZ ZAPTINDAN DA AÇIK BİR ŞEKİLDE ANLAŞILACAĞI ÜZERE , HACİZ MAHALLİNDE BULUNAN BORÇLUNUN EŞİ, İŞYERİNİ İŞLETEN KİŞİDİR. İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN KİŞİ, BORÇLUNUN EŞİ OLAN İRFAN KORKMAZDİR. 3. KİŞİ HACİZ MAHALLİNDE YOKTUR. BU SEBEPLE ORTADA GEÇERLİ BİR İSTİHKAK İDDİASI BULUNMAMAKTADIR. İSTİHKAK İDDİASININ GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN, BİZZAT 3.KİŞİNİN BEYAN VERMESİ GEREKMEKTEDİR. BU SEBEPLE GEÇERLİ OLMAYAN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ GEREKMEKTEDİR.
 • BORÇLU , TÜM TİCARİ FAALİYETLERİNİ 3. KİŞİ ÜZERİNDEN YÜRÜTMEKTE ve PİYASADA TİCARET YAPMAKTADIR. ORTADA MUVAZALI BİR DURUM OLDUĞU, BORÇLUNUN ALACAKLARINDAN KAÇMAK MAKSADI İLE HARAKET ETTİĞİ ÇOK AÇIKTIR.
 • Yukarıda anlatılan tüm bu nedenlerden ötürü BORÇLUNUN HALEN AYNI ADRESİ KULLANARAK 3. ŞAHIS ÜZERİNDEN TİCARET YAPTIĞINDAN ötürü İ.İ.K nun 97.maddesine göre dosyanın res’en merci e çıkarılmasını talep ederim. tarih                                                        

Örnek -3 (Olumlu Netice)


[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA X İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                            :

VEKİLİ                                              :

DAVALI

ÜÇÜNCÜ KİŞİ                                 :

KONU                                               :Üçüncü kişi tarafından ileri sürülen istihkak iddiasının reddine karar verilmesi istemimizdir.

HARCA ESAS

DEĞER                                             : 2.300TL.

İCRA DOSYASI NO                        :……..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……….E.

AÇIKLAMALARIMIZ                    :

1-) Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz …….. İcra Müdürlüğüne ait ……. sayılı dosyadan …… tarihinde yapılan haciz esnasında borçlu ……….. ’ne ait olan ve Ek1 de sunduğumuz haciz tutanağında davalının zilyetliğindeyken haczedilmiş ve yediemin olarak kendisine bırakılmış menkul mallar için tarafımıza İİK. 99 maddesi uyarınca davalı aleyhine istihkak davası açmak üzere yedi günlük süre verilmiştir.

2-) Haciz, uygulanan iş yerinin tapu ve vergi kaydı davalı 3.kişi adınadır. Hacizde hazır bulunan davalı işyeri yetkilisi ………… borçlu şirketten işyerini 45 gün önce devir aldıklarını bildirmiştir. Borç …….. – ……………. tarihleri arasında borçlu şirket tarafından müvekkilime olan borçlar nedeniyle verilen bonolardan kaynaklanmaktadır. Davalı 3.kişi, borçlu şirketten şirkete ait işyerinin devralınması İİK. 44. maddesi anlamında ticari işletme devridir.

3-) Borçlu ile davalı 3.kişi arasındaki ilişki ticari işletme devri niteliği taşıdığından İİK.’nun 44 ve B.K. 179. maddelerinin uygulanması gerektiği açıkça ortadadır. Borçlu devri kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemiş ve mal beyanı vermemiştir. Bu durumda devir müvekkilimin haklarını etkilemeyeceği gibi devralan davalı da B.K. 179. maddesi gereği işletmenin borçlarından sorumludur.

4-) Tüm bu nedenlerle işbu davayı açarak davalı 3. kişinin istihkak iddiasının reddini istemek amacıyla sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 2004 S. K. m. 44, 99; 818 S. K. m. 179 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : İcra Dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklanan nedenlerle haksız olarak yapılan istihkak iddiasının reddine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 28.11.2018

Davacı Vekili

Ek: 1- Haciz Tutanağı,                                                                                                                                                                                

2- Onaylı vekaletname örneği,

[/ihc-hide-content]


Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 14:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.