İstihkak İddiası Dilekçesi

İstihkak İddiası Dilekçesi

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : X Talimat


İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN
HACZE İTİRAZ EDEN
(Üçünü Şahıs)        :


KARŞI TARAF (Alacaklı) :
VEKİLİ                              :
BORÇLU                         :

KONU                              : Yukarıda tarafları ve numarası yazılı icra dosyası ile yetkilisi bulunduğum şirkete  ve mal sahibine(kiralayan’a) ait olan mahcuz malların haczine ilişkin itirazlarımız ve istihkak beyanımızın sunulmasından ibarettir.


AÇIKLAMALAR:

1- Yukarıda tarafları ve numarası yazılı icra dosyası ile alacaklı vekili tarafından borçlunun borcundan dolayı yetkilisi olduğum şirkete ait işyerine gelinmiş X tarihinde yetkilisi olduğum şirkete ait işyeri adresinde haciz işlemi gerçekleştirilmiştir.

2- Haciz işlemi esnasında mülkiyetin kiracısı olduğum ve şahsıma ait yukarıda ünvanı yazılı X yetkilisi olduğum ve tarafıma ve mülk sahibine ait olan ve tarafımızca faturaları kira sözleşmesi, sunulan menkul mallar borçluya ait olduğu iddia edilerek haczedileceği ve birtakım beyanlar ile ellerinde gösterdikleri belge ile mülkiyeti kiralayana ait olan kira sözleşmesinde yazılı belgeler haczedilmiştir.

3- Haciz esnasında haczedilen menkullere ait bütün belgeler ve işyerine ait vergi levhası ibraz edilmiş ve birer suretleri de dosya içerisine ibraz edilmiştir. Haczedilen menkullerin borçlu ile herhangi bir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Mahcuzların tamamının yetkilisi olduğum kiraladığım otel sahibine ve bu bağlamda şu aşamada eşyalı olarak kiralanan otel şahsıma ait olduğu ibraz etmiş olduğumuz faturalarla(kira sözleşmesi) sabittir.

4- Yetkilisi olduğum şirkete ait olduğu sabit olan menkuller kötüniyetli olarak haczedilmiştir. Açıklamış olduğumuz tüm bu nedenlere bağlı olarak istihkak iddiasında bulunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.İcra memuru sanki o mallar daha önce bulunan ve aynı olan mallarmış gibi zapta geçmiş istihkak iddiamızı zapta geçmemiştir. Tarafımızca seri numarası incelemesi talep edilmiş, haczedilen mahfuzların resmi istenmiş ancak hiçbiri sunulmadan sanki alacaklının malları gibi haciz işlemi gerçekleştirilmiştir.SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ;

İcra takibi neticesinde haczedilen menkullere ilişkin yapılan hacze itiraz eder haczedilen mahcuzların yetkilisi olduğum şirkete (mülkiyeti ve eşyalı olarak kiralaması tarafıma) ait olduğuna dair istihkak iddiamızı bildirir gereğinin yapılmasını arz ederim. tarih


İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN


EKİ: 1 adet kira sözleşmesi(haciz esnasında sunulmuştur), vergi levhası sureti, İmza sirküleri, ticaret odası sicil kayıt belgesi

Son düzenleme tarihi 29 Mart 2020 17:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.