Anasayfa » DİLEKÇELER » İstihkak Davası Dilekçesi Örneği

İstihkak Davası Dilekçesi Örneği

İstihkak Davası Dilekçesi Örneği


…………….  …..NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

 

İCRA DOSYA NO           : …………………. İcra Müdürlüğü 20…/……… E.

 

DAVACI 3. ŞAHIS          :  

VEKİLİ                             :   Av.

                                                                                                                                                  

DAVALI (ALACAKLI)     :   

VEKİLİ                             :   Av.

 

DAVALI (BORÇLU)        :   

VEKİLİ                             :   Av.                                                                                                        

 

KONU                            : İstihkak davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER   : .. ……,.. TL

 

AÇIKLAMALAR            : 

 1. Davalı/alacaklı tarafından davalı/borçlu aleyhine …………………. İcra Müdürlüğü 20…/……… E. Sayılı dosyası ile takip başlatılmış ve bu takip dosyası ile takip dışı 3. Şahıs konumundaki müvekkilin işyeri olan „……………………………………………….” adresine …./……./20.. tarihinde hacze gelinmiş ve müvekkil davacıya ait menkul mallar haczedilerek muhafaza altına alınmıştır.
 2. Davalı/borçlu, davacı müvekkilin iş ortağı ……………………….’nın arkadaşıdır. Haczin yapıldığı adres ile davalı/borçlunun hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, bu adres davalı/borçlunun işyeri ya da ikamet adresi değildir. Ayrıca muhtarda kaydı da bulunmamaktadır. Kaldı ki; müvekilin işyeri adresinde yapılan haciz esnasında davalı/borçlu adına hiçbir belgeye rastlanılmamıştır. Davacı müvekkil ……/……../20… tarihinde yapılan haci sıraında işyerinin kendisine ait olduğunu gösterecek …………………………T.C. kimlik/vergi numaralı vergi levhasını, irsaliye faturalarını, tahsilat makbuzlarını dosyaya sunmuştur ve haciz tutanağına bakıldığında bu evrakların dosyaya sunulmuş olduğu görülecektir.
 3. Her ne kadar müvekkilin ……/……../20… haciz sırasında haciz zaptına haciz memuru tarafından ………………………… ve ………………….. ile iş ortaklığı olduğunu söylediği yazılmışsa da; haciz memuruna davacının böyle bir beyanının olmadığı, sadece ……………………… ile ortaklığı olduğunu söylemesine rağmen, haciz zaptına borçlu ………………………………. ile de ortaklığı olduğunun yazıldığnı fark etmesi üzerine istihkak iddiasında bulunan davacının müdahalesi ile bu durum haciz zaptında düzeltilmiştir. Müvekkilin iş ortaklığı sadece borçlu ……………………………….’nın arkadaşı …………………………………. iledir. Davacı müvekkil, borçlu ……………………………………’yı ortağı olan …………………………………’ya olan arkadaşlığından dolayı tanır ve borçlunun bu işyeri ile bir ilgisi yoktur. Haciz zaptında muhafaza yapmaya sebep olarak gösterilen borçlunun arkadaşı ………………………………’nın orada olması doğaldır……………………………………., sadece borçlunun değil sonuçta davacı müvekkilin iş ortağının da arkadaşıdır. Ve işyerinde her zaman bulunabilir. (Kaldı ki borçlu da o esnada orada bulunmuş olabilirdi.)
 4. Davacı müvekkile ait işyerine …….. defa hacze gelinmiş, ancak borçlu …………………………. haciz mahallinde o esnalarda bulunamamıştır. Gerçi bulunmuş olsaydı, bu da normaldir. Neticede burası bir işyeridir ve tanıdık tanımadık herkes bir vesile ile (alışveriş veya başka bir nedenle) orada bulunabilir. Burada önemli olan şudur: borçlunun hacze gelinen adresle hiçbir organik bağı yoktur ve haczedilen menkul mallar da müvekkile aittir.
 5. Borçlunun adresi farklıdır. İcra müdürlüğünün UYAP sisteminden MERNİS adresi, EMNİYET araç, TAKBİS tapu veya SGK işyeri sorgulaması yapabilme imkânı vardır. Bu kayıtlar ışığında hareket edilmesi halinde de kaybedilen yüzük yanlış yerde aranılmıştır. Yani herhangi bir kayıtta müvekkilin adresi ile borçlunun adresi arasında bir örtüşme yoktur. Müvekkilin adresinin haciz adresi ile bağlantısı olmadığı halde sadece müvekkilin ortağının arkadaşlık ilişkisinden yola çıkılarak müvekkile ait menkul malların muhafaza altına alınmış olması yanlıştır, haksızdır. Borçluya ait herhangi bir belge, fatura, onun orada çalıştığını gösterir bir kayıt veya muhafaza altına alınan menkul malların borçluya ait olduğunu gösterir herhangi bir belge olmadığı halde haciz ve muhafaza işlemi yapılmıştır. Halbuki, işyerinin ve menkul malların müvekkile ait olduğuna dair belgeler, vergi levhası ve faturaların varlığı sözkonusudur. Borçlunun arkadaşının davacı müvekkil ile ortak olması, müvekkilime ait işyerindeki menkullerin haciz ve muhafaza altına alınmasının nedeni olamaz.
 6. Davacı müvekkilin işyerinde bulunmadığı ……../……./20… ve ……../……./20… tarihlerinde hacze gelinmiş ve menkul mallar haczedilerek yediemin olarak ……………………………..’ya bırakılmıştır. Ancak davacı müvekkilin bu hacizlerden haberi dahi olmamıştır. Son gelinen hacizde kendisinin de orda olması sebebiyle hiçbir dayanağı olmayan, haksız muhafaza işlemine karşı istihkak iddiasında bulunmuştur.
 7. ……../……./20… tarihinde müvekkil davacının işyeri adresinde hacze gelinmş, haciz esnasında takip dışı 3. Kişi müvekkil ……………….. huzurda olup, istihkak iddiasında bulunmuş olmasına rağmen işlem yapılmış, davalı/borçlu ile herhangi bir bağlantısı ve ilgisi olmadığı halde davalı/borçlunun borcuna karşılık müvekkil davacının menkul malları haksız olarak muhafaza altına alınmıştır. Davalı/alacaklı kötü niyetli ve haksız olarak işlem yapmış ve alacağını garanti altına almak adına müvekkilin mağduriyetine sebep olmuştur. Ayrıca takip dışı üçüncü şahıs olan müvekkil, davalı/asıl borçlu ile herhangi bir ilişkisinin olmadığı ve haczedilerek muhafaza altına alınan menkul malların kendisine ait olduğu beyanında bulunmuş, itiraz etmiş ve istihkak iddiasında bulunmuştur. 3. Şahıs müvekkilin işyerinde haczedilerek muhafaza altına alınan menkul malların tamamı davacı müvekkile aittir. Bu nedenle mahçuz malların üzerindeki haczin ve muhafazanın kaldırılması için Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                : …………………. İcra Müdürlüğü’nün 20…/……… E. 20…/……… E. Tarihli haciz tutanağı, nüfus kayıt örneği, MERNİS ve SGK kayıtları, ikametgah belgesi, faturalar, vergi levhası, tahsilat makbuzları, tanık, ………………………. Belediyesi yazısı, ………….. Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün yazısı, Yoklama fişi Ticaret sicil kayıtları, yemin ve sair tüm deliller.

HUKUKİ DELİLLER                : İ.İ.K, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

 

SONUÇ                             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

 1. İstihkak davamızın kabulüne
 2. Takip dışı 3. şahıs olan müvekkile ait haczedilerek muhafaza altına alınmış menkul mallar üzerindeki haczin kaldırılmasına ve mahçuz malların takip dışı 3. şahıs olan müvekkile iadesine
 3. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine

karar verilmesini vekâletim gereği müvekkil adına saygıyla talep ederiz.  …../……/20…

Davacı 3. Şahıs

Vekili

Av. ………………………..

Eki                              :

 • Vekaletname
 • Vergi Levhası, Yoklama Fişi
 • Ticaret Odası Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • ……. Adet Fatura
 • ………….. Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün Yazısı
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.