İstihkak Davası Dilekçesi Örneği

İstihkak Davası Dilekçesi Örneği


…………….  …..NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

 

İCRA DOSYA NO           : …………………. İcra Müdürlüğü 20…/……… E.

 

DAVACI 3. ŞAHIS          :  

VEKİLİ                             :   Av.

                                                                                                                                                  

DAVALI (ALACAKLI)     :   

VEKİLİ                             :   Av.

 

DAVALI (BORÇLU)        :   

VEKİLİ                             :   Av.                                                                                                        

 

KONU                            : İstihkak davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER   : .. ……,.. TL

 

AÇIKLAMALAR            : 

 1. Davalı/alacaklı tarafından davalı/borçlu aleyhine …………………. İcra Müdürlüğü 20…/……… E. Sayılı dosyası ile takip başlatılmış ve bu takip dosyası ile takip dışı 3. Şahıs konumundaki müvekkilin işyeri olan „……………………………………………….” adresine …./……./20.. tarihinde hacze gelinmiş ve müvekkil davacıya ait menkul mallar haczedilerek muhafaza altına alınmıştır.
 2. Davalı/borçlu, davacı müvekkilin iş ortağı ……………………….’nın arkadaşıdır. Haczin yapıldığı adres ile davalı/borçlunun hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, bu adres davalı/borçlunun işyeri ya da ikamet adresi değildir. Ayrıca muhtarda kaydı da bulunmamaktadır. Kaldı ki; müvekilin işyeri adresinde yapılan haciz esnasında davalı/borçlu adına hiçbir belgeye rastlanılmamıştır. Davacı müvekkil ……/……../20… tarihinde yapılan haci sıraında işyerinin kendisine ait olduğunu gösterecek …………………………T.C. kimlik/vergi numaralı vergi levhasını, irsaliye faturalarını, tahsilat makbuzlarını dosyaya sunmuştur ve haciz tutanağına bakıldığında bu evrakların dosyaya sunulmuş olduğu görülecektir.
 3. Her ne kadar müvekkilin ……/……../20… haciz sırasında haciz zaptına haciz memuru tarafından ………………………… ve ………………….. ile iş ortaklığı olduğunu söylediği yazılmışsa da; haciz memuruna davacının böyle bir beyanının olmadığı, sadece ……………………… ile ortaklığı olduğunu söylemesine rağmen, haciz zaptına borçlu ………………………………. ile de ortaklığı olduğunun yazıldığnı fark etmesi üzerine istihkak iddiasında bulunan davacının müdahalesi ile bu durum haciz zaptında düzeltilmiştir. Müvekkilin iş ortaklığı sadece borçlu ……………………………….’nın arkadaşı …………………………………. iledir. Davacı müvekkil, borçlu ……………………………………’yı ortağı olan …………………………………’ya olan arkadaşlığından dolayı tanır ve borçlunun bu işyeri ile bir ilgisi yoktur. Haciz zaptında muhafaza yapmaya sebep olarak gösterilen borçlunun arkadaşı ………………………………’nın orada olması doğaldır……………………………………., sadece borçlunun değil sonuçta davacı müvekkilin iş ortağının da arkadaşıdır. Ve işyerinde her zaman bulunabilir. (Kaldı ki borçlu da o esnada orada bulunmuş olabilirdi.)
 4. Davacı müvekkile ait işyerine …….. defa hacze gelinmiş, ancak borçlu …………………………. haciz mahallinde o esnalarda bulunamamıştır. Gerçi bulunmuş olsaydı, bu da normaldir. Neticede burası bir işyeridir ve tanıdık tanımadık herkes bir vesile ile (alışveriş veya başka bir nedenle) orada bulunabilir. Burada önemli olan şudur: borçlunun hacze gelinen adresle hiçbir organik bağı yoktur ve haczedilen menkul mallar da müvekkile aittir.
 5. Borçlunun adresi farklıdır. İcra müdürlüğünün UYAP sisteminden MERNİS adresi, EMNİYET araç, TAKBİS tapu veya SGK işyeri sorgulaması yapabilme imkânı vardır. Bu kayıtlar ışığında hareket edilmesi halinde de kaybedilen yüzük yanlış yerde aranılmıştır. Yani herhangi bir kayıtta müvekkilin adresi ile borçlunun adresi arasında bir örtüşme yoktur. Müvekkilin adresinin haciz adresi ile bağlantısı olmadığı halde sadece müvekkilin ortağının arkadaşlık ilişkisinden yola çıkılarak müvekkile ait menkul malların muhafaza altına alınmış olması yanlıştır, haksızdır. Borçluya ait herhangi bir belge, fatura, onun orada çalıştığını gösterir bir kayıt veya muhafaza altına alınan menkul malların borçluya ait olduğunu gösterir herhangi bir belge olmadığı halde haciz ve muhafaza işlemi yapılmıştır. Halbuki, işyerinin ve menkul malların müvekkile ait olduğuna dair belgeler, vergi levhası ve faturaların varlığı sözkonusudur. Borçlunun arkadaşının davacı müvekkil ile ortak olması, müvekkilime ait işyerindeki menkullerin haciz ve muhafaza altına alınmasının nedeni olamaz.
 6. Davacı müvekkilin işyerinde bulunmadığı ……../……./20… ve ……../……./20… tarihlerinde hacze gelinmiş ve menkul mallar haczedilerek yediemin olarak ……………………………..’ya bırakılmıştır. Ancak davacı müvekkilin bu hacizlerden haberi dahi olmamıştır. Son gelinen hacizde kendisinin de orda olması sebebiyle hiçbir dayanağı olmayan, haksız muhafaza işlemine karşı istihkak iddiasında bulunmuştur.
 7. ……../……./20… tarihinde müvekkil davacının işyeri adresinde hacze gelinmş, haciz esnasında takip dışı 3. Kişi müvekkil ……………….. huzurda olup, istihkak iddiasında bulunmuş olmasına rağmen işlem yapılmış, davalı/borçlu ile herhangi bir bağlantısı ve ilgisi olmadığı halde davalı/borçlunun borcuna karşılık müvekkil davacının menkul malları haksız olarak muhafaza altına alınmıştır. Davalı/alacaklı kötü niyetli ve haksız olarak işlem yapmış ve alacağını garanti altına almak adına müvekkilin mağduriyetine sebep olmuştur. Ayrıca takip dışı üçüncü şahıs olan müvekkil, davalı/asıl borçlu ile herhangi bir ilişkisinin olmadığı ve haczedilerek muhafaza altına alınan menkul malların kendisine ait olduğu beyanında bulunmuş, itiraz etmiş ve istihkak iddiasında bulunmuştur. 3. Şahıs müvekkilin işyerinde haczedilerek muhafaza altına alınan menkul malların tamamı davacı müvekkile aittir. Bu nedenle mahçuz malların üzerindeki haczin ve muhafazanın kaldırılması için Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                : …………………. İcra Müdürlüğü’nün 20…/……… E. 20…/……… E. Tarihli haciz tutanağı, nüfus kayıt örneği, MERNİS ve SGK kayıtları, ikametgah belgesi, faturalar, vergi levhası, tahsilat makbuzları, tanık, ………………………. Belediyesi yazısı, ………….. Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün yazısı, Yoklama fişi Ticaret sicil kayıtları, yemin ve sair tüm deliller.

HUKUKİ DELİLLER                : İ.İ.K, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

 

SONUÇ                             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

 1. İstihkak davamızın kabulüne
 2. Takip dışı 3. şahıs olan müvekkile ait haczedilerek muhafaza altına alınmış menkul mallar üzerindeki haczin kaldırılmasına ve mahçuz malların takip dışı 3. şahıs olan müvekkile iadesine
 3. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine

karar verilmesini vekâletim gereği müvekkil adına saygıyla talep ederiz.  …../……/20…

Davacı 3. Şahıs

Vekili

Av. ………………………..

Eki                              :

 • Vekaletname
 • Vergi Levhası, Yoklama Fişi
 • Ticaret Odası Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • ……. Adet Fatura
 • ………….. Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün Yazısı

İstihkak Davası Dilekçesi Örneği 97 -2-

ADANA ( ). İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                           

“TEDBİR TALEPLİDİR.”

 

İCRA DOSYA NO : Adana İcra Müdürlüğü Esas

 

DAVACI  :

 

VEKİLLERİ  :

                       

DAVALI  :

 

VEKİLİ  : Av.

 

BORÇLU  :

 

KONU  : Haczedilmezlik ve istihkak.

 

HARCA ESAS DEĞER : 718.002,54

 

AÇIKLAMALAR :

 

1.1. İstanbul İcra Müdürlüğü’nün Esas sayılı dosyasında tarihinde borçlu ‘a ait borçtan dolayı takip dışı ve borçla ilgisi bulunmayan müvekkilemiz ‘ın adresinde hukuka aykırı olarak haciz işlemi gerçekleştirilmiş ve müvekkilemizin mağduriyetine sebebiyet verilmiştir. Bu nedenle işbu davayı açma gerekliliği hasıl olmuştur.

II- MÜVEKKİLEMİZİN ÇOCUĞU İLE BERABER İKAMET ETTİĞİ ADRESTE YAPILAN HACZE KONU ŞEYLERİN HACZİ KABİL DEĞİLDİR.

2.1. Müvekkilemizin çocuğu ile ikamet ettiği adreste yapılan tarihli hacizde haciz tutanağında belirtildiği üzere;

1) 5.000 TL bir adet SONY marka plazma TV

2) İki adet sehpa üzeri camlı

3) Bir adet işlemeli vazo

4) Bir adet biblo

haczedilmiştir. Ancak belirtilen sehpa, vazo ve biblo müvekkilemizin mesleği gereğince yapmış olduğu veya kendisine hediye gelen şeylerdir. Haciz mahallinde memur tarafından değer biçilemeyen şeylerin satılması durumunda satış bedeli bu şeylerin taşıma, muhafaza ve satış masraflarını karşılamayacaktır. Bu şeylerin tarihi bir değeri bulunmadığı gibi malzeme olarak da kıymetli malzemeden yapılmamıştır. Şeylerin hacze konu edilmesinde taraflara herhangi bir yarar sağlamamaktadır. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu(“İİK“)’nun 85 maddesinde bu husus “Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir” şeklinde kanunlaşmıştır. Bu nedenle müvekkilemizin menfaatini ihlal eden, değeri düşük şeylerin hacze konu edilmesi hukuka aykırılık teşkil etmiştir.

2.2. Ayrıca duvara gömülü vaziyette olan bir adet SONY marka plazma TV hacze konu edilmiş ve memur tarafından 5.000 TL değer biçilmiştir. Ancak söz konusu TV’nin hacze konu edilmesi İcra İflas Hukuku’nun temel ilkelerinden olan “hadiseye uygun düşme” ilkesinin ihlali söz konusudur. Şöyle ki haciz mahallinde de belirttiğimiz üzere haciz mahallinde açıkta bir televizyon daha bulunmaktadır. Hacze konu edilen televizyon ise duvara gömülü bir vaziyettedir ve sökülmesi durumunda televizyonun ve evin zarar görmesi pek muhtemeldir. Bu durumda açıkta bulunan taşınması masrafsız olan televizyon yerine duvara gömülü sökülmesi masraflı olan televizyonun hacze konu edilmesi açıkça hukuka aykırılık teşkil etmiştir.

2.3. Anılan nedenlerle haczedilmesi halinde alacaklı tarafa menfaat sağlamayan ve hadiseye uygun düşmeyen şeylerin haczedilmesi açıkça hukuka aykırılık teşkil etmiştir. Bu nedenle haczedilmezlik şikayetimizin kabulü ile müvekkilemize ait şeylerin üzerine konulan haczin kaldırılmasını Sayın Mahkemenizden talep ederiz.

III. MÜVEKKİLEMİZ BORÇLU İLE AYRI YAŞAMAKTADIR. HACİZ MAHALLİNDE BULUNAN ŞEYLER BORÇLUYA AİT DEĞİLDİR.

3.1. İcra Müdürlüğü’nün haciz yaptığı adres borçlu’ın tebligat adresi değildir. Borçlunun adresinin haciz mahalli olduğu alacaklı tarafın afaki beyanından başka hiçbir delile dayanmamaktadır. Borçlu ile müvekkilemiz uzun süredir ayrı yaşamaktadır. Bu nedenle borçlu ile müvekkilemizin hiçbir alakası yoktur. Nitekim borçlunun adresi icra dosyasında ” ” olarak kayıt altına alınmıştır.

3.2. Haciz mahallinde borçlu’a ait herhangi bir şeye rastlanmamıştır. Haciz tutanağında da açıkça görüleceği üzere müvekkilemizin çocuğu ile birlikte kaldığı evde borçlu’a ait herhangi bir şeye rastlanmamıştır. Bu durum açıkça haciz mahallindeki şeylerin müvekkilimize ait olduğunu göstermektedir.

3.3. İcra takibine konu kira kontratıHolding ile arasında imzalanmıştır. Haczin gerçekleştirildiği taşınmaz Holding’in lojmanı olarak kullanılmaktadır. Nitekim ekte yer alan sözleşmede de açıkça bu durum görünmektedir(Ek-1). Haczin yapıldığı taşınmaz ile borçlu’ın ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle alacaklı tarafın bu adreste hacize çıkması açıkça kötü niyet göstergesidir.

3.4. Haczin yapıldığı adreste müvekkilemiz ile çocuğu birlikte yaşamaktadır. Müvekkilemiz borçluile arasında yaşanan özel sebeplerden ötürü ayrı yaşamaya başlamıştır. Yukarıda bahsedildiği üzere borçlunun ikamet ettiği adres farklıdır. Bu ayrılık süreci uzun süredir devam etmektedir. Nitekim müvekkilemizin komşusu mahalde vermiş olduğu beyanında ” “ şeklinde bu durumu ifade etmiştir. Görüldüğü üzere müvekkilemiz ile çocuğunun ikamet ettiği taşınmaz ile borçlunun ilgisi bulunmamaktadır.

 

 

HUKUKİ NEDENLER                   : İİK, TBK,HMK ve sair ilgili mevzuat.

 

NETİCE VE İSTEM           :-Yukarıda belirtilenre’sen gözeteceği nedenlerle;

 

1- İvedilikle muhafazaya alınan mahcuzlar yönünden takibin tedbiren durdurulmasına ve dava neticeleninceye kadar teminatsız veya uygun görülecek teminat mukabilinde müvekkilemiz hakkında icra işlemlerinin durdurulmasına,

 

2- Davamızın kabulü ile mahcuzlar üzerindeki haczin kaldırılmasına,

 

3- Davalıların % 40 tan aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine

 

3- Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davacıya YÜKLETİLMESİNE

 

karar verilmesini müvekkilemiz adına vekâleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. 14/01/2019

 

Davacı Vekili

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Site Üzerinden Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.
tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe