Bir Sayfa Seçin

Islaha İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA 12. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO          :

DAVALI                : Adana İşçi-İşveren Avukatı Saim İNCEKAŞ

VEKİLİ                 :

DAVACI               :

VEKİLİ                 :

KONU   :  Islah dilekçesine karşı itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

DAVACI, 29/07/2019 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA DAVASINI ISLAH ETMİŞTİR. SAYIN MAHKEMEYE 19/08/2019 TARİHİNDE SUNMUŞ OLDUĞUMUZ DİLEKÇEMİZ İLE RAPORDAKİ EKSİKLİKLERE VE HUKUKA AYKIRILIKLARA İTİRAZ EDİLMİŞ OLUP, DAVACININ BU EKSİKLİKLER GÖZETİLMEDEN EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA ISLAH TALEBİ HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR.

Davacı, yanlış hesaplamalar ve hukuka aykırı birçok husustan oluşan, 19/08/2019 tarihli dilekçemiz ile itirazlarımızı belirttiğimiz 29/07/2019 tarihli Bilirkişi Raporu doğrultusunda dava değerinin arttırılması talebinde bulunmuştur.

Bilirkişi Raporuna beyanlarımızı içerir dilekçemiz ile de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, davacının ıslah talebini dayandırdığı bilirkişi raporunda esaslı maddi ve hukuki hatalar mevcut olup itirazlarımıza konu teşkil etmektedir.

Davacı yanın taleplerine  karşı zaman aşımı def’inde bulunuyoruz. Arttırılan tutarlar zamanaşımına uğramıştır. Böyle bir alacağa hükmedilecek olsa dahi zamanaşımı nedeni ile alacağa hükmedilemeyecektir. Hükmedilecek olsa dahi yeniden hesaplama yapılması gerekir.  Bu nedenle hem ıslah öncesi için hem de ıslah sonrası için zamanaşımı itirazımız bakidir.

Sonuç olarak, Bilirkişi Raporuna karşı beyanlarımızı içerir dilekçemizde de ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, dosyaya sunulmuş bulunan 29/07/2019 tarihli bilirkişi raporunda esaslı maddi ve hukuki hatalar mevcut olduğundan, davacının işbu hatalı bilirkişi raporuna dayanarak ıslah talebinde bulunması yerinde olmadığından, ıslah talebinin reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda ve dosyada mübrez beyanlarımızda izah edilen nedenlerle,

1-Bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarımızı ihtiva eden dilekçemizde ayrıntılı şekilde açıkladığımız itirazlarımız doğrultusunda YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASINA,

2-Davacının hatalı bilirkişi raporuna dayanarak sunmuş olduğu ıslah talebinin REDDİNE,

3-Zamanaşımı itirazlarımızın KABULÜNE,

4- Haksız ve mesnetsiz davanın REDDİ ile yargılama harç ve giderlerinin ve karşı vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten saygıyla arz ve talep ederiz. 12/05/2019

DAVALI VEKİLİ
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Islaha İtiraz Dilekçesi -2-

X İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE;

 

Dosya No :

 

DAVALI                :       

VEKİLİ                 :

DAVACI                :       

VEKİLİ                 :                 

KONU                   : Islaha karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davacı vekili X  tarihli ıslah dilekçesi ile X tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah etmiştir.Ancak davacı vekilinin ıslah dilekçesini kabul etmek mümkün değildir. Şöyle ki;

Davacı vekili tarafından ıslah dilekçesi ile;

  • Dava dilekçesinde 13.000-TL tutarında talep etmiş olduğunu belirttiği kıdem tazminatı miktarını artırmak suretiyle 6.048-TL daha talep etmektedir.
  • Dava dilekçesinde 200-TL tutarında talep etmiş olduğunu belirttiği fazla mesai ücreti alacağı miktarını artırmak suretiyle 8.479 -TL daha talep etmektedir.
  • Dava dilekçesinde 200-TL tutarında talep etmiş olduğu ulusal bayram ve genel tatil alacağını arttırmak suretiyle 470-TL daha talep etmektedir.
  • Dava dilekçesinde 200-TL tutarında talep etmiş olduğunu belirttiği yıllık ücretli izin alacağını miktarını artırmak suretiyle 4.554 -TL daha talep etmektedir.
  • Dava dilekçesinde 200-TL tutarında talep etmiş olduğunu belirttiği Askari Geçim İndirimi Alacağı miktarını artırmak suretiyle 946 -TL daha talep etmektedir.

 Davacı vekilinin ıslah talebine dayanak bilirkişi raporu hatalı ve eksik incelemeye binaen tesis edilmiş olduğundan buna istinaden kurulacak ıslahın da kabul edilemez olduğu açıktır.

Bilirkişi raporunda  Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı ,Yıllık Ücretli İzin alacağı, Asgari geçim indirimi alacağı ve fazla mesai ücreti alacağı hesabı 29.05.2001- 09.07.2014 tarihleri arasındaki hizmet süreleri baz alınarak yapılmıştır.Ancak sayılan bu işçilik alacakları 5 yıllık zaman aşımına tabi olup zaman aşımına uğramış olan kısım talep edilemez  21.10.2009 öncesi işçilik alacakları zaman aşımına uğramış olduğundan talep edilemez.   

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca benimsenmiş ilkeye göre, kısmi davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmuş olması, saklı tutulan kesim için zamanaşımını kesmez, zamanaşımı, alacağın yalnız kısmi dava konusu yapılan miktar için kesilir.   ( YARGITAY 9. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/20075 KARAR NO : 2012/169)

Ayrıca davacının fazla mesai ücreti talebinin reddinin aksine kanaat oluşması halinde davayı kabul anlamına gelmemekle davacının çalıştığı tarihler arasında hesaplanacak fazla mesai ücreti alacağından Yüksek Mahkeme kararları ışığında hakkaniyet indirimi yapılması gerektiğini belirtmek isteriz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ‘nun Esas : 2013/9-1647 Karar : 2014/653 Tarih : 14.05.2014 kararına göre;

FAZLA MESAİ ÜCRETİNDE HAKKANİYET İNDİRİMİ

İşyeri puantaj kayıtlarında işe giriş ve çıkış saatleri belirtilmeden haftada 6 gün çalışıldığının kayıtlı olduğu dikkate alındığında, fazla çalışma olgusu, kesin delillerle değil, tanık beyanlarıyla kanıtlanmıştır.

Bu durumda, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda bilirkişi raporunda belirlenen fazla çalışmadan, %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak, fazla çalışma ücreti alacağının tespit edilmesi gerekirken, puantajların saat kayıtlarını ihtiva etmemesi ve sadece çalışılan günler olarak tanzim edilmiş olmasının sonuca etkisi olmadığı gerekçesiyle kararda direnilmesi isabetsizdir.

Yüksek Mahkemece Verilen İşbu Hukuk Genel Kurulu kararı ışığında yapılan hesaplama yerinde değildir. Fazla mesai ücreti hesaplamasında %30 hakkaniyet indirimi yapılması gerekmektedir.

SONUÇ İSTEM:  Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere davacı vekilinin ıslah dilekçesine itirazlarımızın kabul edilmesini vekâleten talep ederiz.  Saygılarımızla.                   

         DAVALI VEKİLLERİ

Son Güncelleme Tarihi