ISLAH İSTEME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Islah Dilekçesi Örneği -1-

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE


Dosya No:…. E.

 

ISLAH İSTEYEN DAVACI         :

 

VEKİLİ                                             :

 

DAVALI                                           :

 

VEKİLİ                                             : 

 

KONU                                               : Islah isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

  • Davalı aleyhine kıdem, ihbar ve fazla çalışma(mesai) alacaklarına ilişkin olarak Sayın Mahkemenizde …..Esas dosya numarası ile dava açılmış ve dava dilekçesinde müvekkilimizin Kıdem Tazminatı olarak 500 TL, İhbar tazminatı olarak 1.000 TL. ve mesai alacağı olarak 100 TL. talep edilmiştir.

 

  • Yargılama içersinde bilirkişi incelemesi yapılmış, bilirkişinin hazırladığı rapor dosyaya sunulmuştur. Bilirkişi raporunda kıdem tazminatının net 12,326,49 TL., ihbar tazminatının net 3.200,74 TL, Mesai ücretinin 39.816.35 TL ve yıllık ücretli izin alacağının 1.056.00 TL olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

 

  • Her ne kadar bilirkişi raporunda mesai ücreti alacağını 39.816.35 TL olarak belirlemişse de ıslah talebinde bulunduğumuz iş bu dilekçe tarihinden geriye dönük beş yıllık mesai ücreti olan 23.01.2008 tarihinden itibaren hesaplanan) 21.796,00 TL mesai ücreti alacağını ıslah etmekteyiz.
  • Bilirkişi raporu doğrultusunda;
    Kıdem tazminatına mahsuben………..: 12,326,49 TL

İhbar tazminatına mahsuben………….:  3,200,74 TL
Yıllık ücretli izin alacağına mahsuben.:  1,056,00 TL
Mesai ücreti alacağına mahsuben…….:21.796,00 TL
———————————————————————-Toplam…………………………………..: 38.379,23 TL Islah talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

 

  • Yukarıda belirtilen ıslah kalemleri yönünden kıdem tazminatının tamamının fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi üzerinden, ihbar tazminatının 1000 TL’sinin dava tarihinden geriye kalan 2.200,74 TL sinin ıslah tarihinden itibaren kanuni faizi üzerinden, fazla mesai alacağı ve yıllık ücretli izin alacağının tamamının ıslah tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

 

SONUÇ VE İSTEK                          : Yukarıda kısaca arz ettiğimiz nedenlerle bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah talebimiz dikkate alınarak, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı tutulmak sureti ile Müvekkilin hak kazanmış olduğu kıdem tazminatına mahsuben 12.326,49 TL’nin fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte(kanuni faizin altına düşmemek kaydıyla) ihbar tazminatına mahsuben 1000 TL’nin dava tarihinden itibaren, 2.200,74 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, fazla mesai ücretine mahsuben 21.796.00 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyek en yüksek mevduat faiziyle ve yıllık ücretli izin alacağına mahsuben 1.056 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz. 23.01.2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DAVACI VEKİLİ


Islah Dilekçesi Örneği -2-

ALAÇAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Dosya No.: 
ISLAH TALEBİNDE BULUNAN/ DAVACI : 
VEKİLİ : 
KARŞI TARAF/ DAVALI : 
VEKİLİ : 
T. KONUSU : Islah İstemi

AÇIKLAMA:

1. Fazlaya dair haklarımızı saklı tutarak açtığımız 15.000TL maddi tazminat davasında yaptırılan bilirkişi inceleme sonucu talep olunabilecek tazmiat tutarının 35.000 TL olduğu anlaşılmakla müddeahi ıslah yoluyla 20.000 TL artırmış bulunmaktayız.
2. Islahen artırım farkı olan 20.000 TL’nin harcını yatırmaya âmâdeyiz.
3. Islah beyanımız dikkate alınarak, neticeten 35.000 TL tazminatın hüküm altına alınmasını dilemekteyiz.
SONUÇ:
Sunulan sebeplerle, dava dilekçemizdeki 15.000 TL tazminat talebimizi ıslahan 20.000TL artırarak 35.000 TL’ye yükselttiğimizi; nihai hüküm kurulurken bu hususun dikkate alınmasını bilvekale arz ederiz.
Saygılarımla…/…/….

Islah Talebinde Bulunan Davacı Vekili Av. 

Islah Dilekçesi Örneği (İş Hukuku) -3-

ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

 

DOSYA NO               : 2017/111111 E.

DAVACI                     :

VEKİLİ                       : Av.

DAVALILAR             

KONUSU                   : Dava değerinin ıslah edilerek 47.227,30-TL daha arttırılmasıdır.

AÇIKLAMALAR        :

 

         Dava dilekçemizde fazlayı talep ve dava hakkımızı mahfuz tutarak talep ettiğimiz alacaklarımızı bilirkişi raporunda yapılan hesaplar doğrultusunda, aşağıdaki gibi düzelterek arttırıyoruz.

TALEPLERİLK TALEP MİKTARIARTTIRILAN MİKTARTOPLAM
İhbar Tazminatı (brüt)2.500,00-TL630,48-TL3.130,48-TL
Yıllık İzin Ücreti(brüt)2.500,00-TL31.974,25-TL34.474,25-TL
Fark Ücret (Brüt)5.000,00-TL14.622,57-TL19.622,57-TL
10.000,00-TL47.227,30-TL57.227,30-TL

 

SONUÇ VE İSTEM   :

Yukarıda arz edilen sebeplerle; fazlayı talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, yukarıda tablo halinde belirtilen alacaklarımız için 10.000,00 TL taleple ikame ettiğimiz davamızı 47.227,30-TL ıslah ederek toplam 57.227,30-TL alacağın ; ücret alacağı yönünden dava ve ıslah tarihinden itibaren yürütülecek bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte , ihbar  tazminatı ve yıllık izin ücreti yönünden ise dava ve ıslah tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara aidiyetine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLLERİ

 

                                                          Av.  

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -4-

ADANA .İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO               : 201… /           Esas

D.GÜNÜ                     :

ISLAH TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI:

VEKİLİ                        :, adres ve sicil bilgileri  başlıktadır.

DAVALI                      :

VEKİLİ                        :

KONU                         : Islah talebimiz

 

HARCA ESAS DEĞERİ : 25.444,02 TL (ıslah edilen miktar)

                                   

1-ISLAH TALEBİMİZ  ( 6100 s.y. HMK 181)

 

 ………………tarihli dava dilekçemiz ile dava konusu edilen işçilik alacaklarından dolayı aşağıda belirtilen karşılaştırmalı tabloda ayrıntılarıyla yazılı olduğu üzere toplam …………-TL dava edilmiş ve bu miktar üzerinden peşin nispi harcı ödenmişti.

Bu defa , Bilirkişi ……………. tarafından düzenlenen 04.11.2011 tarihli “Hesaplama Raporu” nda  davacının , dava edilen tüm hak ve alacakları saptanmıştır.

Buna göre;

S.NoAlacak TürüDava Edilen MiktarBilirkişi raporuyla tespit EdilenFark Alacak (ıslah edilen miktar)
1Ücret alacağı
2Kıdem tazminatı
3Fazla çalışma ücreti
4AGİ As.geç.ind.alacağı
5Yıllık izin ücreti
6Milli bayram ve  genel tatil ücreti
TOPLAM   

Bilirkişi raporuyla tespit edilen davacı alacağının …………. TL olması karşısında, dava edilen ……………… TL  düşüldüğünde , ……….. TL bakiye işçilik alacağının tahsili için ıslah talebinde bulunmak gerekmiştir

            Bu nedenle, ıslah talebimizin kabulü ile toplam …………..  davacı alacağının , işten çıkış tarihi olan …………….. tarihinden, temerrüde bağlı alacaklarımızın …………. temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan  tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

6100 s.y. HMK 181.maddeleri uyarınca ……….. TL üzerinden peşin harcın alınmasını talep  ediyoruz.

2-) Yargılamanın hızlandırılması ve dosyanın karar aşamasında bulunması nedeniyle Islah dilekçemiz ile bilirkişi raporunun davalıya HIZLI POSTA  ile tebliğini talep ediyoruz.

3-) İş bu davada, davacının işçilik alacaklarıyla ilgili tüm deliller toplanmış bilirkişi raporu aldırılmış ve de başkaca araştırılması gereken bir husus kalmamış olup, davamızın kabulünü talep ederiz.

 

İSTEM SONUCU      : Yukarıda neden ve gerekçeleriyle arz edildiği üzere;

                        Islah talebimizin ve davamızın kabulü ile  

1Ücret alacağı
2Kıdem tazminatı
3Fazla çalışma ücreti
4AGİ As.geç.ind.alacağı
5Yıllık izin ücreti
6Milli bayram ve  genel tatil ücreti

Olmak üzere toplam ………………… TL’nin  işten çıkış tarihi olan ………….. tarihinden, temerrüde bağlı alacaklarımızın …………… temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan  tahsiline , fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımızın saklı tutulmasına,yargılama harç ve giderleri ile av.ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini davacı adına en derin saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

                                                                            Tarih

                                                                       Davacı  …………………….. 

 

EKİ:

* Islah harcı makbuzu

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -5-

ADANA 3.İŞ MAHKEMESİ’ NE

DOSYA NO                                     : 2017/82  Esas

DAVACI                           : 

VEKİLİ                              :

DAVALILAR                   :

VEKİLİ                              :                      

KONU                              : Islah Talebimizdir.

HARCA TABİ DEĞER  :81.048,47TL

ISLAH                             : Dava dilekçesi ile fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla alacaklarımızın bir kısmını talep etmiştik. Bilirkişinin hesapladığı tespit edilen rakamlara göre taleplerimizi aşağıdaki gibi fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak üzere ıslah ediyoruz.

 TALEP TÜRÜ

TALEP TÜRÜTALEP(DAVA DİLEKÇESİNDE YAZDIĞIMIZ)ISLAH

YANİ  BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRLENEN ÜCRETDEN TALEPDEKİ MİKTARI DÜŞECEZ O KALAN MİKTAR

SONUÇ
KIDEM TAZMİNATIÖRNEĞİN 100,00 TL33.000,0033.100,00
YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI
HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAĞI
FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI
UGBT ÜCRET ALACAĞI

SONUÇ VE İSTEM               :Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

                                  Ayrıntıları yukarıda belirtildiği gibi ıslah talebimizin kabulü ile fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla dava dilekçemizi  81.048,47; TL için ıslah ederek ;33.107,64TL Kıdem Tazminatı alacağına ,13.800,00 TL Yıllık izin ücret alacağı 7.026,55 TL Hafta tatili ücret alacağı ,  26.255,70 TL Fazla mesai ücret alacağı , TL 1.358,58 Ugbt ücret alacağına, hükmedilerek fesih  tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz.09/02/2019                                                                                                                                             

                 DAVACI VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ

 

Asliye Hukuk Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -6-

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

 

 

DOSYA NO                           :

 

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

 

DAVALI LAR                      :

 

KONU                                   : Islah talebimizden ibarettir.

 

 

AÇIKLAMALAR

 

Yukarıda numarası verilen Mahkemeniz dosyasında görülmekte olan davada gönderilen bilirkişi tarafından ………….. değer kaybı zararımızın meydana geldiği rapor edilmiştir, rapora itirazımız yoktur, haklılığımızı ispatlar mahiyettedir. Bilirkişi raporuna dayanarak ………………. TL olan talebimizi ………….. TL arttırarak toplam …………TL olarak ıslah ediyoruz.

Anılan ve re’sen gözetilecek nedenlerle, ıslah talebimizin kabul edilerek; ………….TL araç değer kaybı zararımızın ………….TL si için dava tarihinden …………TL si için ise ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsil olarak tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin ıslah edilen tutar üzerinden karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                              

                                                                                                               Davacı  Vekili

                                   Av. 

İş Islah Dilekçesi Örneği -7-

1.İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞ’İNE

                                                                                                   ADANA

DOSYA NO:2019\844

DAVACI: Islah talebinde bulunan İlyas Davarcı

VEKİLİ: Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI: SGK Başkanlığı Ankara

VEKİLİ:

ISLAH MİKTARI: 2.206.29  TL

OLAYLAR:

Dava dilekçemizde fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı tutularak 1.000 TL faiz alacağı talep edilmiştir. Ancak 14.06.2010 tarihli Bilirkişi raporunda davanın 3.206.29 TL faiz alacağı olduğu hesap edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: HUMK   md. 83-86 ve Yargıtay Kararları

SONUÇ VE İSTEK:Islah talebimizin kabulü ile 3.206.29 TL faiz alacağının dava masraf ve avukatlık ücreti ile birlikte davalı SGK’ dan tahsil edilerek davacıya ödenmesini saygılarımla arz ederim.18.06.2010

 

EK: Islah harcı makbuzu

 

 

                                                                                               AV. Saim İNCEKAŞ

Islah Dilekçesi Örneği -8-

ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO     :

DAVACI          :

VEKİLİ             :

                          

DAVALI           :

KONU             : Islah dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-Dava dilekçemizin istem kısmında fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplamda 100 TL ve daha sonra 06.02.2018 tarihli beyan dilekçemiz ile ayırdığımız taleplerimize göre 50 TL Kıdem tazminatı 25 TL Fazla çalışma alacağı ve 25 TL milli bayram alacağı talep etmiştik.

2-Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla açmış olduğumuz iş bu davada, 06.02.2019 tarihli (UYAP’a eklenme tarihi)  bilirkişi raporunda kıdem tazminatı alacağı 7.479,70 TL olarak belirlenmiştir. Bakiye talebimiz 7.429,70 TL’dir ve 03.03.2017 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz talebinde bulunuyoruz, ayrıca fazla mesai ücreti alacağı 9.814,08 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre bakiye talebimiz 9.789,08 TL’dir, dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz talebinde bulunuyoruz. Ayrıca ulusal bayram ve resmi tatil alacağı ücreti 828,21 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre bakiye talebimiz 803,21 TL’dir. Bu alacak bakımından da dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz talebinde bulunuyoruz.

3-Islah taleplerimizin kabulü ile ıslahen artırdığımız 18.021,99 TL miktarın haçlandırılması ve bu taleplerimize de karar verilmesi için iş bu dilekçemizi vermek zarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan sebeplerle ıslahen talepte bulunduğumuz 18.021,99       TL’nin harçlandırılarak toplam 10.642,29 TL’nin dava tarihinden itibaren, kıdem tazminatı alacağı olan 7.479,70 TL’nin ise 03.03.2017 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi, yargılama ve vekâlet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini bilvekale talep ederim.

                                                    

 Davacı Vekili

Özet
Islah Dilekçesi Örneği - 2018 (Güncel)
Makale İsmi
Islah Dilekçesi Örneği - 2018 (Güncel)
Açıklama
Islah Dilekçesi Örneği - 2018 (Güncel) -
Yazar
Yayınlayıcı
İncekaş Hukuk
Yayınlayıcı Logo

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.