Islah Dilekçesi Örnekleri

Islah Dilekçesi Örneği -1-

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE


Dosya No:…. E.

ISLAH İSTEYEN DAVACI         :

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

DAVALI                                           :

VEKİLİ                                             :

KONU                                               : Islah isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davalı aleyhine kıdem, ihbar ve fazla çalışma(mesai) alacaklarına ilişkin olarak Sayın Mahkemenizde …..Esas dosya numarası ile dava açılmış ve dava dilekçesinde müvekkilimizin Kıdem Tazminatı olarak 500 TL, İhbar tazminatı olarak 1.000 TL. ve mesai alacağı olarak 100 TL. talep edilmiştir.

Yargılama içersinde bilirkişi incelemesi yapılmış, bilirkişinin hazırladığı rapor dosyaya sunulmuştur. Bilirkişi raporunda kıdem tazminatının net 12,326,49 TL., ihbar tazminatının net 3.200,74 TL, Mesai ücretinin 39.816.35 TL ve yıllık ücretli izin alacağının 1.056.00 TL olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

Her ne kadar bilirkişi raporunda mesai ücreti alacağını 39.816.35 TL olarak belirlemişse de ıslah talebinde bulunduğumuz iş bu dilekçe tarihinden geriye dönük beş yıllık mesai ücreti olan 23.01.2008 tarihinden itibaren hesaplanan) 21.796,00 TL mesai ücreti alacağını ıslah etmekteyiz.

Bilirkişi raporu doğrultusunda;
Kıdem tazminatına mahsuben………..: 12,326,49 TL

İhbar tazminatına mahsuben………….:  3,200,74 TL
Yıllık ücretli izin alacağına mahsuben.:  1,056,00 TL
Mesai ücreti alacağına mahsuben…….:21.796,00 TL
———————————————————————-Toplam…………………………………..: 38.379,23 TL Islah talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

Yukarıda belirtilen ıslah kalemleri yönünden kıdem tazminatının tamamının fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi üzerinden, ihbar tazminatının 1000 TL’sinin dava tarihinden geriye kalan 2.200,74 TL sinin ıslah tarihinden itibaren kanuni faizi üzerinden, fazla mesai alacağı ve yıllık ücretli izin alacağının tamamının ıslah tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

SONUÇ VE İSTEK                          : Yukarıda kısaca arz ettiğimiz nedenlerle bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah talebimiz dikkate alınarak, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı tutulmak sureti ile Müvekkilin hak kazanmış olduğu kıdem tazminatına mahsuben 12.326,49 TL’nin fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte(kanuni faizin altına düşmemek kaydıyla) ihbar tazminatına mahsuben 1000 TL’nin dava tarihinden itibaren, 2.200,74 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, fazla mesai ücretine mahsuben 21.796.00 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyek en yüksek mevduat faiziyle ve yıllık ücretli izin alacağına mahsuben 1.056 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                                                                                         DAVACI VEKİLİ


Islah Dilekçesi Örneği -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Dosya No.:

ISLAH TALEBİNDE BULUNAN/ DAVACI :
VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ; Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana
KARŞI TARAF/ DAVALI :
VEKİLİ :
T. KONUSU : Islah İstemi

AÇIKLAMA:

1. Fazlaya dair haklarımızı saklı tutarak açtığımız 15.000TL maddi tazminat davasında yaptırılan bilirkişi inceleme sonucu talep olunabilecek tazmiat tutarının 35.000 TL olduğu anlaşılmakla müddeahi ıslah yoluyla 20.000 TL artırmış bulunmaktayız.

2. Islahen artırım farkı olan 20.000 TL’nin harcını yatırmaya âmâdeyiz.


3. Islah beyanımız dikkate alınarak, neticeten 35.000 TL tazminatın hüküm altına alınmasını dilemekteyiz.


SONUÇ:
Sunulan sebeplerle, dava dilekçemizdeki 15.000 TL tazminat talebimizi ıslahan 20.000TL artırarak 35.000 TL’ye yükselttiğimizi; nihai hüküm kurulurken bu hususun dikkate alınmasını bilvekale arz ederiz.


Saygılarımla…/…/….

Islah Talebinde Bulunan Davacı Vekili Av.

Islah Dilekçesi Örneği (İş Hukuku) -3-

ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO               :

DAVACI                     :

VEKİLİ                       : Av.

DAVALILAR              :

KONUSU                   : Dava değerinin ıslah edilerek X TL daha arttırılmasıdır.

AÇIKLAMALAR        :

Dava dilekçemizde fazlayı talep ve dava hakkımızı mahfuz tutarak talep ettiğimiz alacaklarımızı bilirkişi raporunda yapılan hesaplar doğrultusunda, aşağıdaki gibi düzelterek arttırıyoruz.

TALEPLER İLK TALEP MİKTARI ARTTIRILAN MİKTAR TOPLAM
İhbar Tazminatı (brüt) 2.500,00-TL 630,48-TL 3.130,48-TL
Yıllık İzin Ücreti(brüt) 2.500,00-TL 31.974,25-TL 34.474,25-TL
Fark Ücret (Brüt) 5.000,00-TL 14.622,57-TL 19.622,57-TL
10.000,00-TL 47.227,30-TL 57.227,30-TL

SONUÇ VE İSTEM   :

Yukarıda arz edilen sebeplerle; fazlayı talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, yukarıda tablo halinde belirtilen alacaklarımız için 10.000,00 TL taleple ikame ettiğimiz davamızı 47.227,30-TL ıslah ederek toplam 57.227,30-TL alacağın ; ücret alacağı yönünden dava ve ıslah tarihinden itibaren yürütülecek bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte , ihbar  tazminatı ve yıllık izin ücreti yönünden ise dava ve ıslah tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara aidiyetine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLLERİ

                                  Av.

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -4-

ADANA .İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO              :

D.GÜNÜ :

ISLAH TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI:

VEKİLİ                    :,

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Islah talebimiz

HARCA ESAS DEĞERİ : 25.444,02 TL (ıslah edilen miktar)

1-ISLAH TALEBİMİZ  ( 6100 s.y. HMK 181)

………………tarihli dava dilekçemiz ile dava konusu edilen işçilik alacaklarından dolayı aşağıda belirtilen karşılaştırmalı tabloda ayrıntılarıyla yazılı olduğu üzere toplam …………-TL dava edilmiş ve bu miktar üzerinden peşin nispi harcı ödenmişti.

Bu defa , Bilirkişi ……………. tarafından düzenlenen 04.11.2011 tarihli “Hesaplama Raporu” nda  davacının , dava edilen tüm hak ve alacakları saptanmıştır.

Buna göre;

S.No Alacak Türü Dava Edilen Miktar Bilirkişi raporuyla tespit Edilen Fark Alacak (ıslah edilen miktar)
1 Ücret alacağı
2 Kıdem tazminatı
3 Fazla çalışma ücreti
4 AGİ As.geç.ind.alacağı
5 Yıllık izin ücreti
6 Milli bayram ve  genel tatil ücreti
TOPLAM

Bilirkişi raporuyla tespit edilen davacı alacağının …………. TL olması karşısında, dava edilen ……………… TL  düşüldüğünde , ……….. TL bakiye işçilik alacağının tahsili için ıslah talebinde bulunmak gerekmiştir

Bu nedenle, ıslah talebimizin kabulü ile toplam …………..  davacı alacağının , işten çıkış tarihi olan …………….. tarihinden, temerrüde bağlı alacaklarımızın …………. temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan  tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

6100 s.y. HMK 181.maddeleri uyarınca ……….. TL üzerinden peşin harcın alınmasını talep  ediyoruz.

2-) Yargılamanın hızlandırılması ve dosyanın karar aşamasında bulunması nedeniyle Islah dilekçemiz ile bilirkişi raporunun davalıya HIZLI POSTA  ile tebliğini talep ediyoruz.

3-) İş bu davada, davacının işçilik alacaklarıyla ilgili tüm deliller toplanmış bilirkişi raporu aldırılmış ve de başkaca araştırılması gereken bir husus kalmamış olup, davamızın kabulünü talep ederiz.

İSTEM SONUCU      :

Yukarıda neden ve gerekçeleriyle arz edildiği üzere; Islah talebimizin ve davamızın kabulü ile

1 Ücret alacağı
2 Kıdem tazminatı
3 Fazla çalışma ücreti
4 AGİ As.geç.ind.alacağı
5

Yıllık izin ücreti

Yukarıda neden ve gerekçeleriyle arz edildiği üzere; Islah talebimizin ve davamızın kabulü ile

6 X Olmak üzere toplam ………………… TL’nin  işten çıkış tarihi olan ………….. tarihinden, temerrüde bağlı alacaklarımızın …………… temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan  tahsiline , fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımızın saklı tutulmasına,yargılama harç ve giderleri ile av.ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini davacı adına en derin saygılarımızla arz ve talep ederiz.


                                                             Tarih

Davacı

EKİ:

* Islah harcı makbuzu

Islah Dilekçesi Örneği

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -5-

ADANA 3.İŞ MAHKEMESİ’ NE

DOSYA NO                                 :

DAVACI                        :

VEKİLİ            :

DAVALILAR                :

VEKİLİ            :

KONU            : Islah Talebimizdir.

HARCA TABİ DEĞER  : 81.048,47TL

ISLAH                           : Dava dilekçesi ile fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla alacaklarımızın bir kısmını talep etmiştik. Bilirkişinin hesapladığı tespit edilen rakamlara göre taleplerimizi aşağıdaki gibi fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak üzere ıslah ediyoruz.

TALEP TÜRÜ

TALEP TÜRÜ TALEP(DAVA DİLEKÇESİNDE YAZDIĞIMIZ) ISLAH

YANİ  BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRLENEN ÜCRETDEN TALEPDEKİ MİKTARI DÜŞECEZ O KALAN MİKTAR

SONUÇ
KIDEM TAZMİNATI ÖRNEĞİN 100,00 TL 33.000,00 33.100,00
YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI
HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAĞI
FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI
UGBT ÜCRET ALACAĞI

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

Ayrıntıları yukarıda belirtildiği gibi ıslah talebimizin kabulü ile fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla dava dilekçemizi  81.048,47; TL için ıslah ederek ;33.107,64TL Kıdem Tazminatı alacağına ,13.800,00 TL Yıllık izin ücret alacağı 7.026,55 TL Hafta tatili ücret alacağı ,  26.255,70 TL Fazla mesai ücret alacağı , TL 1.358,58 Ugbt ücret alacağına, hükmedilerek fesih  tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz.09/02/2019                                                          

              DAVACI VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ

Asliye Hukuk Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -6-

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO                           :

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI LAR                      :

KONU                                   : Islah talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda numarası verilen Mahkemeniz dosyasında görülmekte olan davada gönderilen bilirkişi tarafından ………….. değer kaybı zararımızın meydana geldiği rapor edilmiştir, rapora itirazımız yoktur, haklılığımızı ispatlar mahiyettedir. Bilirkişi raporuna dayanarak ………………. TL olan talebimizi ………….. TL arttırarak toplam …………TL olarak ıslah ediyoruz.

Anılan ve re’sen gözetilecek nedenlerle, ıslah talebimizin kabul edilerek; ………….TL araç değer kaybı zararımızın ………….TL si için dava tarihinden …………TL si için ise ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsil olarak tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin ıslah edilen tutar üzerinden karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.                                                                                    

Davacı  Vekili

                                 Av.

İş Islah Dilekçesi Örneği -7-

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞ’İNE

      ADANA

DOSYA NO:

DAVACI: Islah talebinde bulunan İlyas Davarcı

VEKİLİ: Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI: SGK Başkanlığı Ankara

VEKİLİ:

ISLAH MİKTARI: 2.206.29  TL

OLAYLAR:

Dava dilekçemizde fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı tutularak 1.000 TL faiz alacağı talep edilmiştir. Ancak 14.06.2010 tarihli Bilirkişi raporunda davanın 3.206.29 TL faiz alacağı olduğu hesap edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: HUMK   md. 83-86 ve Yargıtay Kararları

SONUÇ VE İSTEK:Islah talebimizin kabulü ile 3.206.29 TL faiz alacağının dava masraf ve avukatlık ücreti ile birlikte davalı SGK’ dan tahsil edilerek davacıya ödenmesini saygılarımla arz ederim. tarih

EK: Islah harcı makbuzu

AV. Saim İNCEKAŞ

Islah Dilekçesi Örneği -8-

ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Islah dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-Dava dilekçemizin istem kısmında fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplamda 100 TL ve daha sonra 06.02.2018 tarihli beyan dilekçemiz ile ayırdığımız taleplerimize göre 50 TL Kıdem tazminatı 25 TL Fazla çalışma alacağı ve 25 TL milli bayram alacağı talep etmiştik.

2-Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla açmış olduğumuz iş bu davada, 06.02.2019 tarihli (UYAP’a eklenme tarihi)  bilirkişi raporunda kıdem tazminatı alacağı 7.479,70 TL olarak belirlenmiştir. Bakiye talebimiz 7.429,70 TL’dir ve 03.03.2017 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz talebinde bulunuyoruz, ayrıca fazla mesai ücreti alacağı 9.814,08 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre bakiye talebimiz 9.789,08 TL’dir, dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz talebinde bulunuyoruz. Ayrıca ulusal bayram ve resmi tatil alacağı ücreti 828,21 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre bakiye talebimiz 803,21 TL’dir. Bu alacak bakımından da dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz talebinde bulunuyoruz.

3-Islah taleplerimizin kabulü ile ıslahen artırdığımız 18.021,99 TL miktarın haçlandırılması ve bu taleplerimize de karar verilmesi için iş bu dilekçemizi vermek zarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan sebeplerle ıslahen talepte bulunduğumuz 18.021,99       TL’nin harçlandırılarak toplam 10.642,29 TL’nin dava tarihinden itibaren, kıdem tazminatı alacağı olan 7.479,70 TL’nin ise 03.03.2017 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi, yargılama ve vekâlet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini bilvekale talep ederim.

Davacı Vekili

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -9-

X İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO                          : .. E.

DAVACI                                :

VEKİLİ                                   :

DAVALI                                :

VEKİLİ                                   :

KONU                                   : Islah dilekçesidir.

ISLAH İLE ARTTIRILAN

MİKTAR                               : 23.125,15 TL

AÇIKLAMALAR                  :

Mahkemeniz nezdinde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı davada,   bilirkişi  raporu doğrultusunda;

Kıdem tazminatı talebimiz olan 21.691,15-TL’ yi, 5.600,15-TL arttırarak talep sonucumuzu 27.291,15-TL,

İhbar tazminatı talebimiz olan 2.589,00-TL’yi, 552,85-TL arttırarak talep sonucumuzu 3.141,85-TL,

Yılık izin ücreti talebimiz olan 1.440,00-TL’yi 5.036,01-TL arttırarak talep sonucumuzu 3.924,86-TL,

Fazla çalışma ücreti talebimiz olan 500,00-TL’yi arttırarak talep sonucumuzu 12.187,80-TL,

Genel tatil ücreti talebimiz olan 500,00-TL’yi arttırarak talep sonucumuzu 748,34-TL

olarak ıslah ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP             : Ek bilirkişi raporu göz önünde bulundurularak davamızın ve  ISLAH talebimizin kabulüne;

Kıdem tazminatı talebimiz olan 21.691,15-TL’ yi, 5.600,15-TL arttırarak talep sonucumuzu 27.291,15-TL,

İhbar tazminatı talebimiz olan 2.589,00-TL’yi, 552,85-TL arttırarak talep sonucumuzu 3.141,85-TL,

Yılık izin ücreti talebimiz olan 1.440,00-TL’yi 5.036,01-TL arttırarak talep sonucumuzu 3.924,86-TL,

Fazla çalışma ücreti talebimiz olan 500,00-TL’yi arttırarak talep sonucumuzu 12.187,80-TL,

Genel tatil ücreti talebimiz olan 500,00-TL’yi arttırarak talep sonucumuzu 748,34-TL olarak ıslah ediyoruz.

Talebimiz doğrultusunda karar verilmesini saygı ile vekaleten talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Islah Dilekçesi Örneği (İş)-10-

… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                          :

ISLAH EDEN (DAVACI)   :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

VEKİLİ                                 :

KONU                                   : Davanın Islahından İbarettir.

ISLAH MİKTARI               :

AÇIKLAMALARIMIZ      :

1- Davacı müvekkilim adına davalılar aleyhine mahkemenizin yukarıda esas no.su yazılı olan dosyası ile kıdem tazminatı alacağı, 10 günlük ücret alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, UBGT alacağı, hafta tatili ücreti alacağı ve yıllık ücretli izin alacağı için fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla dava açılmıştır.

2- …/…/20… tarihli bilirkişi raporuna göre;

Talep ettiğimiz 500,00 TL kıdem tazminatı alacağının 30.079,70 TL olduğu;
Talep ettiğimiz 300,00 TL Nisan 2015’e ait 10 günlük ücret alacağının 225,29 TL olduğu;
Talep ettiğimiz 100,00 TL yıllık ücretli izin alacağının 3.220,27 TL olduğu;
Talep ettiğimiz 100,00 TL UBGT ücreti alacağının 874,62 TL olduğu;
Talep ettiğimiz 100,00 TL fazla mesai ücretinin 11.713,24 TL olduğu;
Talep ettiğimiz 100,00 TL hafta tatili ücretinin 2.628,58 TL olduğu;

tespit edilmiştir.

3- Bilirkişi raporuna bir diyeceğimiz olmamakla beraber, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili ücreti alacağı ve UBGT ücreti alacağı yönünden davamızı ıslah etmekteyiz.

4- Buna göre evvelce fazlaya ilişkin olarak dava ve talep haklarımızı saklı tutarak açmış olduğumuz davada kıdem tazminatı yönünden 30.079,70 TL, yıllık izin ücreti yönünden 3.113,37 TL, fazla mesai ücreti yönünden 11.613,24 TL, hafta tatili ücreti yönünden 2.528,58 TL ve UBGT ücreti alacağı yönünden 774,62 TL olmak kaydıyla toplamda 48.109,51 TL ıslah etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Dosya kapsamı, bilirkişi raporu ve her türlü ilgili yasal delil.

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

  1. Islah talebimizin kabulü ile fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla;
  2. 500,00 TL kıdem tazminatı talebimizin 30.079,70 TL ıslah ile 30.079,70 TL kıdem tazminatının hak edilen tarihten itibaren işçi alacaklarına uygulanan en yüksek faizle beraber,
  3. 100,00 TL UBGT ücreti alacağının 774,62 TL ıslah ile 874,62 TL ulusal-dini-genel tatil alacağının hak edilen tarihten itibaren işçi alacaklarına uygulanan en yüksek faizle beraber davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine;
  4. 100,00 TL hafta tatili ücreti alacağının 2.528,58 TL ıslah ile 2.628,58 TL hafta tatili alacağının hak edilen tarihten itibaren işçi alacaklarına uygulanan en yüksek faizle beraber davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine;
  5. 100,00 TL yıllık izin ücreti alacağının 3.113,37 TL ıslah ile 3.213,37 TL yıllık izin alacağının hak edilen tarihten itibaren işçi alacaklarına uygulanan en yüksek faizle beraber davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine;
  6. 100,00 TL fazla mesai ücreti alacağının 11.613,24 TL ıslah ile 11.713,24 TL fazla mesai alacağının hak edilen tarihten itibaren işçi alacaklarına uygulanan en yüksek faizle beraber davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine;
  7. Diğer taleplerimiz yönünden dava dilekçemizdeki taleplerimizin kabulüne;
  8. Islah dilekçesi ve bilirkişi raporunun davalılara tebliğine;
  9. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına

karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Islah Dilekçesi Örneği (Tazminat) -11-

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

ISLAH TALEBİNDE BULUNAN

(DAVACI )                                           :

VEKİLİ                                                 :

KARŞI TARAF (DAVALI)                 :

KONU                                                   : Islah Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1- … Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarıda Esas No.su belirtilen dosyası ile açmış olduğumuz davamızda 1.000,00 TL Tazminat Alacağı (eski hale getirme), 1.000,00 TL Ecri Misil  talep etmiş bulunmaktayız. Dava dilekçemizde fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmuş idik.

2- Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, 28.10.2019 tarihli bilirkişi raporunda müvekkilin Tazminat Alacağı (eski hale getirme) olarak 9.557.75 TL, Ecri Misil olarak 2.670,75 TL olmak üzere toplam 12.228,50 TL talep edilebileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle, dava değerinin 10.228,50 TL artırılmak suretiyle 12.228,50 TL olarak ıslah etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER      : MK. BK. HMK.  ve sair ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz dava değerinin arz edilen biçimde ıslahına karar verilmesini, bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Islah Dilekçesi Örneği (İş Mahkemesi) -12-

ADANA X İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

VEKİLİ                      :

KONU                      : … Tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda dava konusunun ISLAH’ına ilişkin beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

Dava dilekçemizde Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma Ücreti, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti alacağı konularında fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutarak açmış olduğumuz huzurdaki davada, sayın bilirkişi tarafından verilen 28/05/2019 tarihli bilirkişi raporuna istinaden, dava konusunu ISLAH etmekteyiz.

NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda arz edilen sebeplerle; işbu ıslah dilekçemizle müvekkil adına talep edilen;

Kıdem Tazminatı                                      X L

İhbar Tazmimnatı                                     4.726,28 TL

Fazla Çalışma Ücreti                                 3.772,00 TL(Hakkaniyet İndirimi sonrası)

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti      1.668,00 TL(Hakkaniyet İndirimi sonrası)

Olmak üzere, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, dava dilekçemizdeki taleplerimizi fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi talebi ile birlikte toplamda 19.436,27 TL olarak ISLAH eder, dava masrafları ve ücreti vekaletin de davalı tarafa tahmiline ve gerekli harçların tahakkuku ile ıslah dilekçemizin bir suretinin davalıya Hızlı Posta Servisi marifeti ile tebliğine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Cevap Dilekçesinin Islahı Dilekçe Örneği

ADANA X AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                          :

CEVAP VEREN

DAVALI                               :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVACI                               :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Davaya karşı cevaplarımızın ıslah yolu ile sunulmasıdır.

DAVA DEĞERİ                   :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR                :

1-) Davacının …./…./… tarihinde mahkemenize sunduğu dilekçesinde; tarafların …. yılında boşandıklarını, davacının ev hanımı olup geliri bulunmadığını, davacının bilgisizlik nedeniyle boşanma davasında yoksulluk nafakası talep etmediğini, mağdur olduğunu belirterek, davacı için aylık … TL nafakaya hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

2-) Müvekkilimiz adına …/…/… tarihinde ve süresi içerisinde sunduğumuz cevap dilekçesinde; davacının boşanma davasında nafaka talep etmediğini, söz konusu boşanma kararının temyiz edilmeden ../…/… tarihinde kesinleştiğini, bu davanın ise …/…/… tarihinde açıldığını ileri sürmüş bulunmaktayız.

3-) İşbu dilekçe ile de cevap dilekçemizi ıslah etme talebimiz bulunmakta olup cevap dilekçemizde de belirttiğimiz biçimde boşanma kararı temyiz edilmeden ../…/… tarihinde kesinleşmiş, dava ise …/…/… tarihinde açılmış olup zamanaşımı süresi dolmuştur. Bu dilekçe ile zamanaşımı iddiamızın kabulü ile davanın reddi talebimizin kabulünü talep etmekteyiz.

4-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle …/…/… tarihinde verdiğimiz cevap dilekçesinin de içeriğini tekrar ederek, işbu dilekçemizde belirttiğimiz zamanaşımı iddiamızın da dikkate alınarak müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu davanın reddini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 178, 6100 S. K. m. 176.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu davanın reddi ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

Davalı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık Bürosu “usule aykırı ıslah” nedeniyle doğan davalarda profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana merkezli çalışmakta olup İncekaş Hukuk Bürosu adresi şu şekildedir: Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana. Avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için direkt olarak “05349109743” numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Son düzenleme tarihi 13 Eylül 2020 18:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.