Islah Dilekçesi Örnekleri

Bu yazımızda hukukun teknik bir alanı olan ıslah kurumundan bahsedeceğiz. Islah sözlü veya yazılı yolla yapılabilmektedir. Risk almamak adına yazılı bir şekilde ıslah yapmak önerilir. Aşağıda birçok farklı davaya ait ıslah dilekçeleri bulacaksınız.

Islah Dilekçesi Örneği -1-

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2021 Esas

ISLAH İSTEYEN DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

DAVALI:

VEKİLİ: 

KONU: Islah isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davalı aleyhine kıdem, ihbar ve fazla çalışma(mesai) alacaklarına ilişkin olarak Sayın Mahkemenizde 14 Esas dosya numarası ile dava açılmış ve dava dilekçesinde müvekkilimizin Kıdem Tazminatı olarak 500 TL, İhbar tazminatı olarak 1.000 TL. ve mesai alacağı olarak 100 TL. talep edilmiştir.

Yargılama içeresinde bilirkişi incelemesi yapılmış, bilirkişinin hazırladığı rapor dosyaya sunulmuştur. Bilirkişi raporunda kıdem tazminatının net 12,326,49 TL., ihbar tazminatının net 3.200,74 TL, Mesai ücretinin 39.816.35 TL ve yıllık ücretli izin alacağının 1.056.00 TL olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

Her ne kadar bilirkişi raporunda mesai ücreti alacağını 39.816.35 TL olarak belirlemişse de ıslah talebinde bulunduğumuz iş bu dilekçe tarihinden geriye dönük beş yıllık mesai ücreti olan 2015 tarihinden itibaren hesaplanan) 21.796,00 TL mesai ücreti alacağını ıslah etmekteyiz.

Bilirkişi raporu doğrultusunda;

Kıdem tazminatına mahsuben: 12,326,49 TL
İhbar tazminatına mahsuben:  3,200,74 TL
Yıllık ücretli izin alacağına mahsuben:  1,056,00 TL
Mesai ücreti alacağına mahsuben: 21.796,00 TL
Toplam: 38.379,23 TL Islah talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

Yukarıda belirtilen ıslah kalemleri yönünden kıdem tazminatının tamamının fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi üzerinden, ihbar tazminatının 1000 TL’sinin dava tarihinden geriye kalan 2.200,74 TL sinin ıslah tarihinden itibaren kanuni faizi üzerinden, fazla mesai alacağı ve yıllık ücretli izin alacağının tamamının ıslah tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda kısaca arz ettiğimiz nedenlerle bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah talebimiz dikkate alınarak, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı tutulmak sureti ile Müvekkilin hak kazanmış olduğu kıdem tazminatına mahsuben 12.326,49 TL’nin fesih tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte(kanuni faizin altına düşmemek kaydıyla) ihbar tazminatına mahsuben 1000 TL’nin dava tarihinden itibaren, 2.200,74 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, fazla mesai ücretine mahsuben 21.796.00 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faiziyle ve yıllık ücretli izin alacağına mahsuben 1.056 TL’nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ


Islah Dilekçesi Örneği -2-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Dosya No.: 

ISLAH TALEBİNDE BULUNAN/ DAVACI :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF/ DAVALI :

VEKİLİ :

T. KONUSU : Islah İstemi

AÇIKLAMA:

1. Fazlaya dair haklarımızı saklı tutarak açtığımız 15.000TL maddi tazminat davasında yaptırılan bilirkişi inceleme sonucu talep olunabilecek tazminat tutarının 35.000 TL olduğu anlaşılmakla müddeahi ıslah yoluyla 20.000 TL artırmış bulunmaktayız.

2. Islahen artırım farkı olan 20.000 TL’nin harcını yatırmaya amadeyiz.

3. Islah beyanımız dikkate alınarak, neticeten 35.000 TL tazminatın hüküm altına alınmasını dilemekteyiz.


SONUÇ:
Sunulan sebeplerle, dava dilekçemizdeki 15.000 TL tazminat talebimizi ıslahen 20.000TL artırarak 35.000 TL’ye yükselttiğimizi; nihai hüküm kurulurken bu hususun dikkate alınmasını bilvekale arz ederiz. Saygılarımla.

Islah Talebinde Bulunan Davacı Vekili Av. 

Islah Dilekçesi Örneği (İş Hukuku) -3-

ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONUSU: Dava değerinin ıslah edilerek X TL daha arttırılmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Dava dilekçemizde fazlayı talep ve dava hakkımızı mahfuz tutarak talep ettiğimiz alacaklarımızı bilirkişi raporunda yapılan hesaplar doğrultusunda, aşağıdaki gibi düzelterek arttırıyoruz.

TALEPLER İLK TALEP MİKTARI ARTTIRILAN MİKTAR TOPLAM
İhbar Tazminatı (brüt) 2.500,00-TL 630,48-TL 3.130,48-TL
Yıllık İzin Ücreti(brüt) 2.500,00-TL 31.974,25-TL 34.474,25-TL
Fark Ücret (Brüt) 5.000,00-TL 14.622,57-TL 19.622,57-TL
  10.000,00-TL 47.227,30-TL 57.227,30-TL

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz edilen sebeplerle; fazlayı talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, yukarıda tablo halinde belirtilen alacaklarımız için 10.000,00 TL taleple ikame ettiğimiz davamızı 47.227,30-TL ıslah ederek toplam 57.227,30-TL alacağın ; ücret alacağı yönünden dava ve ıslah tarihinden itibaren yürütülecek bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte , ihbar  tazminatı ve yıllık izin ücreti yönünden ise dava ve ıslah tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara aidiyetine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLLERİ

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -4-

ADANA .İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

ISLAH TALEBİNDE BULUNAN DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Islah talebimiz

HARCA ESAS DEĞERİ: 25.444,02 TL (ıslah edilen miktar)

1- ISLAH TALEBİMİZ ( 6100 s.y. HMK 181)

14 tarihli dava dilekçemiz ile dava konusu edilen işçilik alacaklarından dolayı aşağıda belirtilen karşılaştırmalı tabloda ayrıntılarıyla yazılı olduğu üzere toplam 500 TL dava edilmiş ve bu miktar üzerinden peşin nispi harcı ödenmişti.

Bu defa , Bilirkişi tarafından düzenlenen 04.11.2011 tarihli Hesaplama Raporunda davacının, dava edilen tüm hak ve alacakları saptanmıştır.

Buna göre;

S.No Alacak Türü Dava Edilen Miktar Bilirkişi raporuyla tespit Edilen Fark Alacak (ıslah edilen miktar)
1 Ücret alacağı      
2 Kıdem tazminatı      
3 Fazla çalışma ücreti      
4 AGİ As.geç.ind.alacağı      
5 Yıllık izin ücreti      
6 Milli bayram ve  genel tatil ücreti      
  TOPLAM      

Bilirkişi raporuyla tespit edilen davacı alacağının 5000 TL olması karşısında, dava edilen 1000 TL düşüldüğünde, 4000 TL bakiye işçilik alacağının tahsili için ıslah talebinde bulunmak gerekmiştir.

Bu nedenle, ıslah talebimizin kabulü ile toplam davacı alacağının, işten çıkış tarihi olan 5 tarihinden, temerrüde bağlı alacaklarımızın temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

6100 s.y. HMK 181. maddeleri uyarınca 4000 TL üzerinden peşin harcın alınmasını talep ediyoruz.

2) Yargılamanın hızlandırılması ve dosyanın karar aşamasında bulunması nedeniyle Islah dilekçemiz ile bilirkişi raporunun davalıya HIZLI POSTA  ile tebliğini talep ediyoruz.

3) İş bu davada, davacının işçilik alacaklarıyla ilgili tüm deliller toplanmış bilirkişi raporu aldırılmış ve de başkaca araştırılması gereken bir husus kalmamış olup, davamızın kabulünü talep ederiz.

İSTEM SONUCU:

Yukarıda neden ve gerekçeleriyle arz edildiği üzere; Islah talebimizin ve davamızın kabulü ile;

1   Ücret alacağı
2   Kıdem tazminatı
3   Fazla çalışma ücreti
4   AGİ As.geç.ind.alacağı
5  

Yıllık izin ücreti

Yukarıda neden ve gerekçeleriyle arz edildiği üzere; Islah talebimizin ve davamızın kabulü ile  

 

6   X Olmak üzere toplam ………………… TL’nin  işten çıkış tarihi olan ………….. tarihinden, temerrüde bağlı alacaklarımızın …………… temerrüt tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan  tahsiline , fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımızın saklı tutulmasına,yargılama harç ve giderleri ile av.ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini davacı adına en derin saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı

EKİ:

-Islah harcı makbuzu

Islah Dilekçesi Örneği

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -5-

ADANA 3.İŞ MAHKEMESİ’ NE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

VEKİLİ:

KONU: Islah Talebimizdir.

HARCA TABİ DEĞER: 81.048,47TL

ISLAH: Dava dilekçesi ile fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla alacaklarımızın bir kısmını talep etmiştik. Bilirkişinin hesapladığı tespit edilen rakamlara göre taleplerimizi aşağıdaki gibi fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak üzere ıslah ediyoruz.

TALEP TÜRÜ

TALEP TÜRÜ TALEP(DAVA DİLEKÇESİNDE YAZDIĞIMIZ) ISLAH

 

YANİ  BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BELİRLENEN ÜCRETDEN TALEPDEKİ MİKTARI DÜŞECEZ O KALAN MİKTAR

SONUÇ
KIDEM TAZMİNATI ÖRNEĞİN 100,00 TL 33.000,00 33.100,00
YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI      
HAFTA TATİLİ ÜCRET ALACAĞI      
FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI      
UGBT ÜCRET ALACAĞI      

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

Ayrıntıları yukarıda belirtildiği gibi ıslah talebimizin kabulü ile fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla dava dilekçemizi  81.048,47; TL için ıslah ederek; 33.107,64TL Kıdem Tazminatı alacağına, 13.800,00 TL Yıllık izin ücret alacağı 7.026,55 TL Hafta tatili ücret alacağı,  26.255,70 TL Fazla mesai ücret alacağı , TL 1.358,58 Ugbt ücret alacağına, hükmedilerek fesih  tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ

Asliye Hukuk Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -6-

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU: Islah talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda numarası verilen Mahkemeniz dosyasında görülmekte olan davada gönderilen bilirkişi tarafından ………….. değer kaybı zararımızın meydana geldiği rapor edilmiştir, rapora itirazımız yoktur, haklılığımızı ispatlar mahiyettedir. Bilirkişi raporuna dayanarak ………………. TL olan talebimizi ………….. TL arttırarak toplam …………TL olarak ıslah ediyoruz.

Anılan ve re’sen gözetilecek nedenlerle, ıslah talebimizin kabul edilerek; ………….TL araç değer kaybı zararımızın ………….TL si için dava tarihinden …………TL si için ise ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsil olarak tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin ıslah edilen tutar üzerinden karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı  Vekili

İş Islah Dilekçesi Örneği -7-

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

DAVACI: Islah talebinde bulunan İlyas Davarcı

VEKİLİ:

DAVALI: SGK Başkanlığı Ankara

VEKİLİ:

ISLAH MİKTARI: 2.206.29 TL

OLAYLAR:

Dava dilekçemizde fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı tutularak 1.000 TL faiz alacağı talep edilmiştir. Ancak 14.06.2010 tarihli Bilirkişi raporunda davanın 3.206.29 TL faiz alacağı olduğu hesap edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK ve Yargıtay Kararları

SONUÇ VE İSTEK: Islah talebimizin kabulü ile 3.206.29 TL faiz alacağının dava masraf ve avukatlık ücreti ile birlikte davalı SGK’ dan tahsil edilerek davacıya ödenmesini saygılarımla arz ederim.

EK: Islah harcı makbuzu

                                                                                               AV. Saim İNCEKAŞ

Islah Dilekçesi Örneği -8-

ADANA ( ) İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO     :

DAVACI          :

VEKİLİ             :

DAVALI           :

KONU             : Islah dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1-Dava dilekçemizin istem kısmında fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplamda 100 TL ve daha sonra 06.02.2018 tarihli beyan dilekçemiz ile ayırdığımız taleplerimize göre 50 TL Kıdem tazminatı 25 TL Fazla çalışma alacağı ve 25 TL milli bayram alacağı talep etmiştik.

2-Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla açmış olduğumuz iş bu davada, 06.02.2019 tarihli (UYAP’a eklenme tarihi)  bilirkişi raporunda kıdem tazminatı alacağı 7.479,70 TL olarak belirlenmiştir. Bakiye talebimiz 7.429,70 TL’dir ve 03.03.2017 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz talebinde bulunuyoruz, ayrıca fazla mesai ücreti alacağı 9.814,08 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre bakiye talebimiz 9.789,08 TL’dir, dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz talebinde bulunuyoruz. Ayrıca ulusal bayram ve resmi tatil alacağı ücreti 828,21 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre bakiye talebimiz 803,21 TL’dir. Bu alacak bakımından da dava tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz talebinde bulunuyoruz.

3-Islah taleplerimizin kabulü ile ıslahen artırdığımız 18.021,99 TL miktarın haçlandırılması ve bu taleplerimize de karar verilmesi için iş bu dilekçemizi vermek zarureti hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan sebeplerle ıslahen talepte bulunduğumuz 18.021,99       TL’nin harçlandırılarak toplam 10.642,29 TL’nin dava tarihinden itibaren, kıdem tazminatı alacağı olan 7.479,70 TL’nin ise 03.03.2017 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi, yargılama ve vekâlet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini bilvekale talep ederim.

                                                    

 Davacı Vekili

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği -9-

ADANA 3. İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Islah dilekçesidir.

ISLAH İLE ARTTIRILAN MİKTAR: 23.125,15 TL

AÇIKLAMALAR:

Mahkemeniz nezdinde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı davada, bilirkişi raporu doğrultusunda;

Kıdem tazminatı talebimiz olan 21.691,15-TL’ yi, 5.600,15-TL arttırarak talep sonucumuzu 27.291,15-TL,

İhbar tazminatı talebimiz olan 2.589,00-TL’yi, 552,85-TL arttırarak talep sonucumuzu 3.141,85-TL,

Yılık izin ücreti talebimiz olan 1.440,00-TL’yi 5.036,01-TL arttırarak talep sonucumuzu 3.924,86-TL,

Fazla çalışma ücreti talebimiz olan 500,00-TL’yi arttırarak talep sonucumuzu 12.187,80-TL,

Genel tatil ücreti talebimiz olan 500,00-TL’yi arttırarak talep sonucumuzu 748,34-TL

olarak ıslah ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP: Ek bilirkişi raporu göz önünde bulundurularak davamızın ve  ISLAH talebimizin kabulüne;

Kıdem tazminatı talebimiz olan 21.691,15-TL’ yi, 5.600,15-TL arttırarak talep sonucumuzu 27.291,15-TL,

İhbar tazminatı talebimiz olan 2.589,00-TL’yi, 552,85-TL arttırarak talep sonucumuzu 3.141,85-TL,

Yılık izin ücreti talebimiz olan 1.440,00-TL’yi 5.036,01-TL arttırarak talep sonucumuzu 3.924,86-TL,

Fazla çalışma ücreti talebimiz olan 500,00-TL’yi arttırarak talep sonucumuzu 12.187,80-TL,

Genel tatil ücreti talebimiz olan 500,00-TL’yi arttırarak talep sonucumuzu 748,34-TL olarak ıslah ediyoruz.

Talebimiz doğrultusunda karar verilmesini saygı ile vekaleten talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Islah Dilekçesi Örneği (İş)-10-

ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

ISLAH EDEN (DAVACI):

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davanın Islahından İbarettir.

ISLAH MİKTARI:

AÇIKLAMALARIMIZ:

1- Davacı müvekkilim adına davalılar aleyhine mahkemenizin yukarıda esas no.su yazılı olan dosyası ile kıdem tazminatı alacağı, 10 günlük ücret alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, UBGT alacağı, hafta tatili ücreti alacağı ve yıllık ücretli izin alacağı için fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla dava açılmıştır.

2- 2021 tarihli bilirkişi raporuna göre;

Talep ettiğimiz 500,00 TL kıdem tazminatı alacağının 30.079,70 TL olduğu;
Talep ettiğimiz 300,00 TL Nisan 2015’e ait 10 günlük ücret alacağının 225,29 TL olduğu;
Talep ettiğimiz 100,00 TL yıllık ücretli izin alacağının 3.220,27 TL olduğu;
Talep ettiğimiz 100,00 TL UBGT ücreti alacağının 874,62 TL olduğu;
Talep ettiğimiz 100,00 TL fazla mesai ücretinin 11.713,24 TL olduğu;
Talep ettiğimiz 100,00 TL hafta tatili ücretinin 2.628,58 TL olduğu;

tespit edilmiştir.

3- Bilirkişi raporuna bir diyeceğimiz olmamakla beraber, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili ücreti alacağı ve UBGT ücreti alacağı yönünden davamızı ıslah etmekteyiz.

4- Buna göre evvelce fazlaya ilişkin olarak dava ve talep haklarımızı saklı tutarak açmış olduğumuz davada kıdem tazminatı yönünden 30.079,70 TL, yıllık izin ücreti yönünden 3.113,37 TL, fazla mesai ücreti yönünden 11.613,24 TL, hafta tatili ücreti yönünden 2.528,58 TL ve UBGT ücreti alacağı yönünden 774,62 TL olmak kaydıyla toplamda 48.109,51 TL ıslah etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Dosya kapsamı, bilirkişi raporu ve her türlü ilgili yasal delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

 1. Islah talebimizin kabulü ile fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla;
 2. 500,00 TL kıdem tazminatı talebimizin 30.079,70 TL ıslah ile 30.079,70 TL kıdem tazminatının hak edilen tarihten itibaren işçi alacaklarına uygulanan en yüksek faizle beraber,
 3. 100,00 TL UBGT ücreti alacağının 774,62 TL ıslah ile 874,62 TL ulusal-dini-genel tatil alacağının hak edilen tarihten itibaren işçi alacaklarına uygulanan en yüksek faizle beraber davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine;
 4. 100,00 TL hafta tatili ücreti alacağının 2.528,58 TL ıslah ile 2.628,58 TL hafta tatili alacağının hak edilen tarihten itibaren işçi alacaklarına uygulanan en yüksek faizle beraber davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine;
 5. 100,00 TL yıllık izin ücreti alacağının 3.113,37 TL ıslah ile 3.213,37 TL yıllık izin alacağının hak edilen tarihten itibaren işçi alacaklarına uygulanan en yüksek faizle beraber davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine;
 6. 100,00 TL fazla mesai ücreti alacağının 11.613,24 TL ıslah ile 11.713,24 TL fazla mesai alacağının hak edilen tarihten itibaren işçi alacaklarına uygulanan en yüksek faizle beraber davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine;
 7. Diğer taleplerimiz yönünden dava dilekçemizdeki taleplerimizin kabulüne;
 8. Islah dilekçesi ve bilirkişi raporunun davalılara tebliğine;
 9. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına

karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Islah Dilekçesi Örneği (Tazminat) -11-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO:

ISLAH TALEBİNDE BULUNAN(DAVACI):

VEKİLİ:

KARŞI TARAF (DAVALI):

KONU: Islah Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1- Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarıda Esas No.su belirtilen dosyası ile açmış olduğumuz davamızda 1.000,00 TL Tazminat Alacağı (eski hale getirme), 1.000,00 TL Ecri Misil talep etmiş bulunmaktayız. Dava dilekçemizde fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmuş idik.

2- Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, 28.10.2019 tarihli bilirkişi raporunda müvekkilin Tazminat Alacağı (eski hale getirme) olarak 9.557.75 TL, Ecri Misil olarak 2.670,75 TL olmak üzere toplam 12.228,50 TL talep edilebileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle, dava değerinin 10.228,50 TL artırılmak suretiyle 12.228,50 TL olarak ıslah etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: MK. BK. HMK.  ve sair ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava dilekçemizde belirtmiş olduğumuz dava değerinin arz edilen biçimde ıslahına karar verilmesini, bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili 

Islah Dilekçesi Örneği (İş Mahkemesi) -12-

ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: 15 Tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda dava konusunun ıslahına ilişkin beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Dava dilekçemizde Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma Ücreti, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti alacağı konularında fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutarak açmış olduğumuz huzurdaki davada, sayın bilirkişi tarafından verilen 28/05/2019 tarihli bilirkişi raporuna istinaden, dava konusunu ISLAH etmekteyiz.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz edilen sebeplerle; işbu ıslah dilekçemizle müvekkil adına talep edilen;

Kıdem Tazminatı:

İhbar Tazminatı:

Fazla Çalışma Ücreti: 3.772,00 TL(Hakkaniyet İndirimi sonrası)

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti: 1.668,00 TL(Hakkaniyet İndirimi sonrası)

Olmak üzere, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, dava dilekçemizdeki taleplerimizi fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi talebi ile birlikte toplamda 19.436,27 TL olarak ISLAH eder, dava masrafları ve ücreti vekaletin de davalı tarafa tahmiline ve gerekli harçların tahakkuku ile ıslah dilekçemizin bir suretinin davalıya Hızlı Posta Servisi marifeti ile tebliğine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Cevap Dilekçesinin Islahı Dilekçe Örneği

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

CEVAP VEREN DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

KONU: Davaya karşı cevaplarımızın ıslah yolu ile sunulmasıdır.

DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR:

1-) Davacının 15 tarihinde mahkemenize sunduğu dilekçesinde; tarafların 2020 yılında boşandıklarını, davacının ev hanımı olup geliri bulunmadığını, davacının bilgisizlik nedeniyle boşanma davasında yoksulluk nafakası talep etmediğini, mağdur olduğunu belirterek, davacı için aylık 500 TL nafakaya hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

2-) Müvekkilimiz adına 5 tarihinde ve süresi içerisinde sunduğumuz cevap dilekçesinde; davacının boşanma davasında nafaka talep etmediğini, söz konusu boşanma kararının temyiz edilmeden 10 tarihinde kesinleştiğini, bu davanın ise 15 tarihinde açıldığını ileri sürmüş bulunmaktayız.

3-) İşbu dilekçe ile de cevap dilekçemizi ıslah etme talebimiz bulunmakta olup cevap dilekçemizde de belirttiğimiz biçimde boşanma kararı temyiz edilmeden 15 tarihinde kesinleşmiş, dava ise 12 tarihinde açılmış olup zamanaşımı süresi dolmuştur. Bu dilekçe ile zamanaşımı iddiamızın kabulü ile davanın reddi talebimizin kabulünü talep etmekteyiz.

4-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle 12 tarihinde verdiğimiz cevap dilekçesinin de içeriğini tekrar ederek, işbu dilekçemizde belirttiğimiz zamanaşımı iddiamızın da dikkate alınarak müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu davanın reddini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 178, 6100 S. K. m. 176.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu davanın reddi ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesini, vekaleten talep ederiz.

Davalı Vekili

Islah Dilekçesi(Asliye Ticaret Mahkemesi)

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

Dosya No:

Davacı :

Vekili:

Davalı:

Konu: Islah Talebimiz hk.

Açıklamalar:

Dosya kapsamında mevcut … tarihli bilirkişi raporunda müvekkil şirketin davalı taraflardan olan alacakları ayrıntılı biçimde tespit edilmiş olup, buna göre;

 1. Sözleşmenin cezai hükümlerinin takdir edilmesi durumunda; sözleşmenin 24. Maddesi gereği sözleşmenin davalı tarafından süresinden önce feshedilmesi nedeniyle hesaplanan Ceza Şart Bedelinin … TL olduğu,
 2. Cezai şart karşılığı olarak … TL olarak hesap edilmiş olup, … TL olan talebimizi … TL arttırarak … TL’ye yükseltilmesini
 3. Davalı kurumun sözleşme fesih tarihinden önceki son 1 yıl içinde aylık ortalama tüp gaz satışının 3,56 Ton, Davacı kurumun aylık ortalama Brüt Karının 3.871,39 TL ve sözleşmenin normal bitiş tarihinden 47 ay önce feshedildiği, sözleşmenin cezai hükümlerinin takdir edilmesi durumunda; Sözleşme Madde 23 gereği 47 aylık Kar mahrumiyetinin 181.955,33 TL olduğu,
 4. Mahrum kalınan kar tutarının 181.955,33 TL olarak hesap edilmiş olup, 1.000 TL olan talebimizi 180.955,33 TL arttırarak 181.955,33 TL ‘ye yükseltilmesini
 5. Davalı kurumca davacı şirkete iade edilmesi gereken toplam tüpün 513 adet olduğu ve bu 513 adet ( 2kg-12kg-24kg-45kg ) tüpün sözleşme fesih tarihinde toplam maliyetinin 35.116,06 TL olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.
 6. İade edilmeyen tüpler için 13.624,00 – TL olarak hesap edilmiş olup , 1.000 TL olan talebimizi 12.624,00 TL arttırarak 13.624,00 TL ‘ ye yükseltilmesini

Toplam olarak …  TL arttırarak talebimizin … TL’ ye yükseltilmesini talep etmekteyiz.

Hukuki Nedenler      : HMK. ve sair ilgili mevzuat

Talep ve Sonuç          : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ; Dava dilekçemizin arz edilen biçimde dava değerinin toplam 561.529,02  TL artırılmasını ve belirlenen tutarların ihtarname tarihi olan 05.04.2017 tarihinden itibaren işleyecek ( Sözleşmenin 14/g fıkrasında belirlenen aylık %10 oranında ) faizi ile birlikte tahsiline , Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

Davacı Vekili

Islah Dilekçesi Örneği(İş Davası İçin)

ADANA … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO          :

ISLAH EDEN

DAVACI              : 

VEKİLİ                : 

DAVALILAR      :

VEKİLİ                :

KONU                   : Davanın ıslahı ile 13. Celse (2) nolu ara karar gereği yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil ücret alacağı ile ilgili açıklayıcı bilgilerin sunulması hakkında.

ISLAH EDİLEN

TUTAR: 

AÇIKLAMALAR:

Sayın Mahkemece 06/10/2016 tarihli 13. Celsede tarafımıza yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil ücret alacakları ile ilgili açıklayıcı bilgi verilmesi için iki haftalık kesin süre verilmiştir. Ara karar gereği işbu dilekçemizde yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil ücret alacaklarımızı aşağıdaki gibi açıklıyoruz.

Tarafımızca dava dilekçesinin açıklanması dilekçesinde yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil ücret alacağı için toplam olarak 1200,00-TL talep edilmiştir. Bu taleplerimizi;

Yıllık izin ücret alacağı 400,00-TL

Hafta tatili çalışma ücreti alacağı 400,00-TL

Genel tatil çalışma ücreti alacağı 400,00-TL olacak şekilde açıklıyoruz.

 • Sayın Mahkemece tarafımıza ıslah dilekçemizi sunmak üzere 2 haftalık kesin süre verilmiştir. Davamızı 13.07.2016 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah ediyoruz.
Alacak kalemiTalepBilirkişi raporu ile tespit edilen tutarIslah ile Arttırılan TutarToplam alacak
Kıdem tazminatı3.500,00-TL3.699,16 –TL199,16-TL3.699,16-TL (Davalı ……. Açısından 1.250,93-TL ile sınırlı olmak üzere)
ihbar tazminatı1.800,00-TL1.976,47-TL176,47-TL1.976,47-TL (Davalı ………. dışındaki davalılardan talep edilmektedir.)
Yıllık İzin400,00-TL1.120,00-TL800,00-TL1.120,00-TL
Hafta tatili400,00-TL9.461,09-TL9.061,09-TL9.461,09-TL (Davalı  …………Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti açısından 3.513,63-TL ile sınırlı olmak üzere)
Genel tatil400,00-TL1.384,12-TL984,12-TL1.384,12-TL(Davalı …………Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti açısından 475,12-TL ile sınırlı olmak üzere)
Fazla çalışma1.000,00-TL14.599,71-TL13.599,71-TL14.599,71-TL(Davalı ………………Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti açısından 5.499,60-TL ile sınırlı olmak üzere)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce resen dikkate alınacak hususlar karşısında ek bilirkişi raporu ile ıslah dilekçemizin davalı vekiline tebliğine çıkarılmasına müteakip; ıslah talebimizin kabulüne ve müddebihin ıslah yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep edilen miktarların birleştirilmesi sonucu bulunan TOPLAM:32.200,54-TL’nin kıdem tazminatı için iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ve diğer alacaklar için de dava tarihinden itibaren yasal faizi ile  birlikte davalılardan alınıp müvekkile ödenmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımla.

ISLAH HARCI 20.10.2016 TARİHİNDE UYAP ÜZERİNDEN YATIRILMIŞTIR.

DAVACI VEKİLİ

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi

ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                : XX

ISLAH EDEN

DAVACI                       : XXX

VEKİLİ                        :XX

KONU                           :Islah dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

ISLAH YOLU İLE

ARTTIRILAN DEĞER         :48.352,46 -TL

AÇIKLAMALAR                   :

1-Davacı müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı tutarak davalı şirket aleyhine açtığımız alacak davasında; Mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, dava dilekçesinde talep ettiğimiz alacağımızdan farklı olarak dava değerinin bilirkişi raporu doğrultusunda aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ıslah etme zarureti hasıl olmuştur:

  ALACAK TÜRÜDAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLEN TUTARBİLİRKİŞİ RAPORUYLA TESPİT EDİLEN TUTARISLAH İLE ARTTIRILAN TUTAR  TOPLAM ALACAK
Kıdem Tazminatı50,00-TLXX-TLXXX -TL14.667,01 -TL  
Ücret Alacağı20,00-TLXX TLXXTL1.205,28TL  
Faiz Alacağı20,00-TL    XXX   TL    XX TL  35,89 TL  
Fazla Mesai Alacağı50,00-TL  XX TLXXTL    29.866,29 TL    
UBGT Alacağı50,00-TLXX TLXXX TL2.767,99TL
TOPLAM190,00-TLXXX -TL  XXXTL48.542,46 -TL  

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında;fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla dava değerini 48.352,46 -TL ıslah ettiğimizi bildirir;

– XXXTL’lik kıdem tazminatı talebimiz için temerrüt şartı aranmaksızın davacının iş akdi fesih tarihi olan 12.04.2019 tarihi itibari ile bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranında faiz uygulanarak tahsiline,

-XX  TL’lik ücret alacağı talebimiz için muaccel olduğu tarihten itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranında faiz uygulanarak tahsiline,

– XX TL’lik faiz alacağının faiz işletilmeksizin tahsiline,

-xx TL’lik fazla mesai alacağı talebimiz için muaccel olduğu tarihten itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranında faiz uygulanarak tahsiline,

– xx TL’ lik UBGTalacağı talebimiz için muaccel olduğu tarihten itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranında faiz uygulanarak tahsiline,

Yukarıda belirtilen alacakların davalıdan tahsiline, ıslah dilekçesinin davalıya tebliğine ve davanın ıslahımız doğrultusunda kabulü ile yargılama giderleri ve ücreti vekaletin de davalı üzerine tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 15/09/2020

DAVACI VEKİLİ


Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık Bürosu “usule aykırı ıslah” nedeniyle doğan davalarda profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana merkezli çalışmakta olup İncekaş Hukuk Bürosu adresi şu şekildedir: Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana. Avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için direkt olarak “05349109743” numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İşçi Dava Dilekçesi (Güvenlik Kimliğinin Sona Ermesi)

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI’NA DAVACI: VEKİLLERİ: DAVALI: KONUSU : Fazlaya ilişkin haklar saklı olmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: