İŞKENCE SUÇU

İŞKENCE SUÇU

Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama ve irade yeteneğinin etkilenmesine, aşşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren ‘kamu görevlisi’ işkence suçundan sorumlu olur. (TCK m.94)

  • İşkence suçunda zamanaşımı hükümleri uygulanmaz. İşkence , dava ve ceza zamanaşımı hükümlerinin söz konusu olmadığı bir istisnai bir suçtur.
  • Bu suçu ancak ‘kamu görevlisi’ işleyebilir.Kamu görevlisi olmayanlar ancak suça iştirak edebilir.

İŞKENCE SUÇUNUN ANLAMI VE UNSURLARI

İşkence, insan onuruyla bağdaşmayan davranışlar sonucunda mağdurun bundan zarar görmesi fiilidir.İşkence hem maddi hem de maddi olmayan fiillerle gerçekleştirilebilen serbest hareketli bir suçtur. İşkence suçunda maddi konu zarara uğradığından işkence bir zarar suçudur.

  • İşkence suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.

Örnek: Karakolun amiri veya nezarethane sorumlusu, nezarethanede işkence yapıldığına dair sesler duymasına veya bilmesine rağmen suçun işlenmesine engel olmazsa, ihmali hareketleriyle suçun işlenmesine katıldığı için müşterek fail gibi cezalandırılır. Cezasından indirim yapılmaz.

Örnek: Polis karakolnda gözaltı odası sorumlusu, mağdurun tuvalete gitmesine müsaade etmeyerek veya ona yemek vermeyerek ihmali davranışla işkence suçunu işlediğinde cezasında indirim yapılmaz.

İŞKENCE SUÇU NASIL İŞLENİR- MANEVİ UNSUR

İşkence kastla işlenebilen bir suçtur. Fakat suçun özellikle ‘kasten yaralama’ ve ‘ zor kullanma yetkisinde sınırın aşılması’ suçundan ayırt edilmesi için özel kastın varlığı şarttır. Kanunda her ne kadar işkence suçunun işlenebilmesi için genel kastı yeterli görmüşse de Türkiye’nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşme suçun işlenmesi için özel kastın varlığını arar.

  • Türkiye işkencenin önlenmesi konusunda birçok uluslararası sözleşmeye taraftır.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme ile işkenceye ve Diğer Zalimane, Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bunların başlıcalarıdır.

İşkencenin tanımı şu şekilde yapılabilir: Bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla, bilgi ve itiraf elde etmek için veya ayırım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatiyle uygulanan fiziki veya manevi ağır acı veya ızdırap veren fiillere işkence denir.

  • Suçun olası kastla işlenmesi durumunda ceza bir miktar indirilir.

İŞKENCE SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

  1. Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı işlenmesi,
  2. Avukat ve diğer kamu görevlilerine görevlerini ifa ederken işlenmesi
  3. İşkence fiikinin cinsel taciz şeklinde işlenmesi faile verilecek cezayı arttırır.

İŞKENCE SUÇUNUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMASI

İşkence fiili sonucunda, aşşağıda belirtilen ağırlaştırıcı nedenlerden birisi meydana gelirse, faik hakkında ‘neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence ‘ hükümleri uygulanır.

-Duyu veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması veya işlevini tamamen yitirmesi,

-Konuşmada sürekli zorluk olması veya konuşma yeteneğinin kaybı,

-Yüzde sabit iz meydana gelmesi veya yüzün sürekli değişime uğraması,

-Yaşamı tehlikeye sokan bir durum ortaya çıkması veya iyileşme olanığı bulunmayan bir hastalığa yakalanması veya bitkisel hayata girme,

-Çocuğun vaktinden önce doğması veya çocuk yapma yeteneğinin kaybolması- çocuğun düşmesi,

-Vücutta kemik kırılması veya çıkık oluşması,

-Ölüm neticesinin gerçekleşmesi.

İŞKENCE SUÇUNA İŞTİRAK NASIL OLUR?

Birden fazla kamu görevlisinin suçu iştirak halinde işlemesi mümkündür. İhmali hareketi ile işkence suçuna iştirak eden failin cezası indirilmez. (TCK m.94/5)

İşkence ‘ kamu personeli’ne özgü bir suçtur.Kamu görevlisi olmayan bir kimse ancak azmettiren veya yardım eden olarak iştirak edebilir. Ancak işkence suçuna iştirak eden ve kamu görevlisi olmayan bir kişi de , kamu görevlisi ile aynı cezayı alır.

  • İşkence suçunda ‘zincirleme suç’ hükümleri uygulanmaz.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 17:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.