İsim Tashihi Dava Dilekçesi

İsim Tashihi Dava Dilekçesi

X (..) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI              :

VEKİLİ                  :

DAVALI               :…… NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA KONUSU  : İsim tashihi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı müvekkil,………………… Seri numarada nüfusa kayıtlı olup, Anne adı ……, baba adı …… Ve doğum tarihi …………’tür.

2- Davacı müvekkilin nüfus kaydındaki ismi “………..” olmasına rağmen ailesi başta olmak üzere , iş yerinde ve sosyal çevresinde “……… ismiyle anılmakta ve çevresinde bu isimle tanınmaktadır. Davacı doğduğundan beri ailesi kendisine “…….” ismi ile hitap etmektedir. Bu durum davacı müvekkilin sosyal yaşantısına dahi sirayet etmiş ve herkes tarafından kendisine “…..” ismi ile hitap edilmesi ve bu şekilde tanınması sonucunu doğurmuştur. (Bu hususun ispatı için tanıklarımızın dinlenmesini talep etmekteyiz, Tanıklarımız bilahare bildirilecektir.)

3- Davacı müvekkil nüfus kaydında yazılı olan “…………” ismini fiilen kullanmamaktadır. Fakat toplum içinde tanındığı ve fiilen kullandığı “……….” isminin nüfus kaydında yazılı olan ismiyle örtüşmemesi müvekkil için çok kez sıkıntı ve kargaşa yaratmaktadır.

4- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 23.05.1995 gün ve 1995/5488 E., 1995/6228 Karar sayılı ilamında vurgulandığı üzere: “… Kişinin toplum içerisinde bilinip tanındığı ismi ile anılmayı istemesi ismin düzeltilmesi için haklı neden teşkil eder..”  Müvekkil bakımından Türk Medeni Kanunu Madde 27’de aranan “haklı neden” şartı gerçekleşmiş olup, tüm bu sebeplerle müvekkilin gerek sosyal çevresince gerek ailesince bilinen ve kullanılan ‘……….” isminin nüfus kaydına işlenerek değiştirilmesi için iş bu davayı ikame etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :Nüfus Hizmetleri Kanunu,  Medeni Kanun  md. 27 , 6100 sayılı HMK                       ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                  : Vukuatlı Nüfus kaydı, tanık, yemin ve ibrazı kabil her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, müvekkilin nüfus kaydındaki “……….” olan isminin “………” olarak düzeltilmesine ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 11/12/2019

                   Davacı Vekili

              Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 16:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.