İsim Değiştirme(İsim Tashihi) Dava Dilekçesi Örneği

Tem 20, 2020 | Nüfus Düzeltme

İsim Değiştirme(İsim Tashihi) Dava Dilekçesi Örneği
İsim Değiştirme(İsim Tashihi) Dava Dilekçesi Örneği

İsim değişikliği talebi bulunulan il Asliye Hukuk mahkemesine iletilir. İsim değişikliği bir dava dilekçesi hazırlanarak talep edilebilmektedir. İsim değişikliği dava dilekçesinin bir örneğini sizler için paylaştık. İsim değişikliği davası reddedilir ise bu sebeple tekrardan dava açma hakkınız bulunmamaktadır. Bu nedenle tecrübeli bir avukat vekilliği ile bu süreci ilerletmeniz faydalı olacaktır. 

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -1-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN          : 

TC KİMLİK NUMARASI    :  

MADDİ İLGİLİ                    : … İli / … İlçesi Nüfus Müdürlüğü’ne izafeten, … Nüfus Müdürü

KONU                                    : Haklı nedenle  ismin değiştirilmesi ve değişikliğin nüfus kayıtlarına teşmiline ilişkin istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Kimlikte adım  ‘Süleyman’ olarak gözükmektedir. Söz konusu idari işlemin yer aldığı aile nüfus kaydı örneği, dilekçemiz ekinde (EK -1) sunulmuştur.

2-) Her ne kadar kimlikte adım ‘… ‘ olarak gözükse de can güvenliğim sebebiyle ismimin değiştirilmesi elzem olmuştur. Şöyle ki ; gördüğü şiddet sebebiyle duyma ve görme yetisini kaybeden ve hakkında %66 engel raporu bulunan ablam … (T.C………) ‘in    hayatında yaşadığı olumsuzluklar sebebiyle kendisini evime almış ve sahip çıkmış olmamdan ötürü resmi olmayan evliliğinde 18 yıl  kocası saydığı adam tarafından tehdit edilmiş ve evim basılmıştır. Yine ailem tarafından da dışlanmakta ve baskı görmekteyim. Bu sebeple ev adresi değişikliği yaptığım gibi vatandaş olarak  güvenli ve  huzurlu yaşama hakkına sahip olduğum için isim değişikliği yapma gereği hasıl olmuştur. Bu surumlar bende  psikolojik tahribata sebep olmaktadır. Bu hususlar daha sonra tanık anlatımları ile ispat olunacaktır.

3-) Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, ad veya soyadı niteliği gereği onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. Adını benimsemeyen kişiliğiyle özdeşleşmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda, ad değiştirme istemlerini içeren davalarda davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması ve öncelikle dikkate alınması gerekir. denilmektedir.  Bu nedenle nüfus kayıtlarında    ‘…’  olarak geçen  ismimin ‘…’   olarak değiştirilebilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. m. 27 ve 5490 S. K. m. 35, 36, 6100 S. K. m. 382-  388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 64.

HUKUKİ DELİLLER: Aile Nüfus Kaydı Örneği, ,Yargıtay İçtihadı Örnekleri , Tanık : ………….. anlatımları

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıkladığım nedenlerle nüfusta ‘…’  ismiyle kayıtlı olan adımın  ‘…   olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğinin nüfus kayıtlarına teşmiline karar verilmesini saygıyla talep ederiz. tarih

 

EKLER:       

1-Aile nüfus kaydı örneği

2-Yargıtay İçtihadı Örnekleri

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İstemde Bulunan

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -

İsim Değiştirme Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE   

DAVACI                              :

DAVALI                              : Nüfus Müdürlüğü, …

KONU                                   :İsim  değiştirilmesi talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

 • ………… İli, …………….. İlçesi ,…………….. Köyü ,…………….. seri numarada nüfusa kayıtlı olan  olan  ismimi   olarak değiştirmek istemekteyim.
 • Gerçek ismim … olmasına rağmen nüfusa kaydı esnasında her nasılsa … olarak tescil edilmiştir. Köyde ve arkadaş çevremde ismim … olarak bilinmekte ve bana bu şekilde hitap edilmektedir.
 • Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde bilinip tanındığı adını kayden de taşıması, nüfus kaydında gerekli değişikliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır. Ayrıca nüfus kayıtlarında bulunan … isminin benim dışımda köyde bulunan birçok kişi tarafından kullanılıyor olması karışıklık yaşanmasına sebep olmakta ve bu durum benim açımdan mağduriyet oluşturmaktadır. Bu nedenle nüfus kayıtlarında “” olarak geçen ismimin “… ” olarak değiştirilebilmesi için işbu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir.

YASAL NEDENLER   :MK,HMK,ve ilgili Mevzuat

DELİLLER                   :Nüfus kaydı,tanık,ve her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda arz edilen nedenlerle, , nüfusta ‘…’ olan ismimin ‘…’ olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim..                               

                                                                                                               DAVACI

EK:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Aile Kayıt Tablosu

İsim Değiştirme Dilekçesi -3-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI       :

VEKİLİ         :

 

DAVALI        : ADANA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU          : Müşterek kızımızın nüfus kaydında ……………. olan ismini …………… olarak değiştirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1) Müşterek kızımız ………………….. Adana İli Seyhan İlçesinde nüfusa kayıtlıdır.

2) Toplumda ve ailemizde kızımızın ismi ……………….. olarak bilinip söylendiği halde nüfus kaydında ismi ………………….. olarak yazılıdır. Bu durum karışıklıklara neden olmaktadır. Kızımız yeni tanıştığı insanlara kendini ……………………… ismiyle tanıtmaktadır. İsim sıkıntısı kızımızın iş, eğitim ve sosyal hayatını da olumsuz etkilemektedir.Kızımıza gerek toplumda gerek aile arasında …………….. ismiyle hitap edildiğine, ……………….. isminin kimse tarafından bilinmediğine ve kullanılmadığına dair tanık listesinde isimlerini bildireceğimiz kişiler tanıklık edeceklerdir.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK vs. her türlü yasal neden.

DELİLLER            : Nüfus kayıtları, tanık ve her türlü yasal delil.

TANIKLAR     : 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile müşterek kızımızın nüfus kaydındaki ……………… olan isminin …………………… olarak düzeltilmesine ve bu şekilde nüfusa tescil edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                               DAVACI ………… ADINA

       VELAYETEN 

İsim Değiştirme Dava Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İSTEMDE BULUNAN    : 

TC KİMLİK NUMARASI:

ADRES                             : 

DAVALI                           : 

KONU                              : İsim değişikliğine ilişkin istemimi içerir.

AÇIKLAMALAR 

 

1-) Dilekçe ekimde yer alan nüfus kayıt örneklerimden de anlaşılacağı üzere … ili … ilçesine kayıtlı 10/04/1987  doğumlu 0040 Cilt No’lu 00040 Aile Sıra No’lu 0049 Sıra No’da bekar, erkek olarak kayıtlı bulunmakta olup Ümran adını taşımaktayım.

2-) Adım yıllardır ailem içerisinde ve sosyal çevremde Emrah olarak bilinmekte olup tanıdığım herkesçe bana Emrah ismiyle hitap edilmektedir.Nitekim nüfus kaydımda halihazırda yazılı ismim genelde kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Bu sebeple nüfusa kayıtlı ismimin hemcinslerim tarafından kullanımı hemen hemen hiç olmadığı için şahsıma bu isimle hitap edilememektedir. Öte yandan şahsıma ebeveynlerim tarafından verilen Nüfusa kayıtlı Ümran ismi kendileri tarafından dahi kullanılmaktadır.Yıllardır hem ailem  hem yakın çevremce Emrah olarak bilinmeme rağmen nüfus kaydında adım Ümran olarak yazılıdır. Ailem içerisinde ve sosyal çevremde kullandığım isimle nüfus kaydımda yazılı isimin farklı olması çoğu zaman sorunlara neden olduğundan mevcut kayıtların değiştirilmesini talep etmem zorunluluk haline gelmiştir. Nitekim şahsım aktif olarak ticaretle uğraşmakta olup iş akitleri,işveren sözleşmelerinde ve bunların tarafı olarak zikredilirken iş çevremde Emrah olarak bilindiğimden çoğu zaman  bu isimle sözleşmeler kurulmakta  lakin nüfus kaydında ismimin Ümran olması ortaya büyük karışıklıklar ortaya çıkartıp ticari hayatımı da sekteye uğratmaktadır.Bu husus mahkemenizce uygun görülmesi halinde iş çevremden aile bireylerimden ve sosyal çevremden tanıkların anlatımları ile yargılama aşamasında ortaya konacaktır.

3-) TMK’nın 27. Maddesi uyarınca adın ‘’haklı bir nedenin varlığı’’ halinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Hem özel veya tüzel kişiler ile şahsım arasındaki işlerin görülmesi sırasında yer yer incitici bir durum yaratması hem de tüm yakın ve uzak çevrem tarafından Emrah ismiyle biliniyor olmam pek çok bakımdan mağdur olmama yol açmaktadır. Halihazırda bu karışıklık ve mağduriyetimde devam etmektedir.

4-) Yukarıda açıkladığım nedenlerle Nüfus Kaydındaki adımın ‘’Emrah’’ olarak değiştirilmesi için bu davayı açma zorunluluğum doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S.K m.27 ve 5490 S.K m.35,36 6100 S.K m.382-388 Nufus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin  Yönetmelik m.64

DELİLLER                           : Nufus Kayıtları,Tanık Anlatımları

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıkladığım nedenlerle nüfusa Ümran olarak kayıtlı olan adımın ‘’Emrah’’ olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.18.06.2019

EKLER                                  : 1- Aile Nufus Kayıt Örneği

                                                                                                                                              DAVACI VEKİLİ

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -5-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel
MADDİ İLGİLİ : … Nüfus Müdürlüğü/…
KONU : Müvekkilin “…” olan adının “…” olarak değiştirilmesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim …., aslen İngiltere devleti vatandaşıdır (Ek-1, Vatandaşlık Belgeleri). Müvekkilim, Türkiye’de, ülkemiz vatandaşı olan …. isimli kişi ile tarihinde evlenmiş ve bu evliliğinden bir kız çocukları olmuştur (Ek-2, Nüfus Kayıtları).

2- Müvekkilim, ülkemize geldiğinde, yabancı olan adını söyleyemeyen çevresindeki yakın akraba ve dostları “Ayşe” adını vermişler ve müvekkil de o tarihten bu yana, yaklaşık 5 yıldır bu adı kullanmaktadır.

3- Bunun yanında, ülkemize gelmekle birlikte İslam Dinini benimseyen müvekkil, resmiyette görülen isminin başka bir dine mensupluğu ifade etmesi nedeniyle resmi ismini kullanmak istememektedir. Fiiliyatta bu ismi kullanması ve bu isimle mutlu olması nedeniyle müvekkilin adının “Ayşe” olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER :

1- Nüfus Kayıtlan,
2- Tanık Anlatımları,
3- Kolluk Araştırması,
4- Vatandaşlık Belgesi,
5- İfade Tutanakları ve sair yasal deliller

Tanıklar:

1- Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel
2- Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel
3- Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel

HUKUKİ SEBEPLER : TMK 27, NHK 36 ve sair yasal mevzuat.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen araştırılacak sair sebeplerle; haklı davamızın kabulü ile müvekkil ’in, “….” Olan adının “….” Olarak değiştirilmesine ve nüfus kütüğü ne tesciline karar verilmesini talep ederim.

İstemde Bulunan Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Ekler:
1- Vekâletname
2- Nüfus Kayıtlan
3- Yurt Dışı Vatandaşlık Kayıtları

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -6-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Tel
MADDİ İLGİLİ : … Nüfus Müdürlüğü/…
KONU : Müvekkilin “….” olan soyadının “ ” olarak değiştirilmesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :
1 – Müvekkil… aslen KKTC devleti vatandaşıdır (Ek-1, Vatandaşlık Belgeleri).

2- Müvekkil, Türkiye’de, ülkemiz vatandaşı olan …. isimli kişi ile tarihinde evlenmiş ve bu evliliğinden bir kız çocukları olmuştur (Ek-2, Nüfus Kayıtları).

3- Müvekkil, evlenmeden önce, KKTC devletinde soyadı konusunda bir düzenleme olmadığından, babasının adıyla anılmaktaydı (Ek-3, KKTC Nüfus Belgesi).

4- Müvekkil, 1970 yılında ülkemiz vatandaşı, X isimli kişiyle evlendiğinden, soyadı olarak ilk defa eşinin soyadını almıştır.

5- Aradan geçen 30 yıl boyunca da, eşinin soyadı olan “Kara” soyadını kullanmıştır.

6- Daha sonra müvekkil ve eşi, Adana … Aile Mahkemesinin …/… E /… K. sayılı ve …/…/ tarihli kararıyla boşanmışlardır (Ek- 4, Mahkeme Kararı).

7- Boşanmayla birlikte müvekkil soyadı, babasının adı olan “Ahmet” olarak kayıtlara geçmiştir (Kızlık soyadı olmadığından ve evlenmeyle birlikte ilk defa eşinin soyadını almış olduğundan).

8- Müvekkil, … Bankasında çalışıyor olup resmi bir takım işlemler yapmaktadır. Bu işlemlerde hep eski eşinin soyadını kullanmıştır. Buna ilişkin resmi yazışma belgelerini ekte sunuyoruz (Ek- 5).

9- Ayrıca müvekkil adına tescil edilmiş bulunan birçok eser bulunmaktadır (Ek- 6, Tescil Belgeleri).

10- Çevresinde 30 yıldır bu soy ismi kullanan, resmi yazışmalarında bu şekilde bilinen, fikri gelişme belgelerinde bu şekilde ün kazanan müvekkilin, “X Ahmet” gibi anlamsız ve kargaşa doğuracak ismi kullanması birçok sorunun doğmasına neden olacaktır. Bu nedenle sayın mahkemenizce, müvekkilin soyadının “Kara” olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

11- TMK. 178’de öngörülen 1 yıllık zamanaşımı süresi dolmuş olduğundan, aile mahkemesinde değil de sayın mahkemenizde dava açarak soyadının düzeltilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER :

1- Nüfus Kayıtları,
2- Tanık Anlatımları,
3- Kolluk Araştırması,
4- Vatandaşlık Belgesi,
5- Mahkeme karan,
6- KKTC Nüfus Belgeleri,
7- Resmi Yazışma Belgeleri,
8- Marka ve Patent Tescil Belgeleri,
9- Gazete Haberleri ve sair yasal deliller.

Tanıklar:
1- Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel
2- Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel
3- Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)-Adres-Tel

HUKUKİ  SEBEPLER:  TMK 27, NHK 36 ve sair yasal mevzuat.

ŞONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen araştırılacak sair sebeplerle; Haklı davamızın kabulü ile müvekkil ’in, “….” Olan soyadmın “….” Olarak değiştirilmesine ve nüfus kütüğü ne tesciline karar verilmesini talep ederim. …/…/…

İstemde Bulunan Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Ekler:
1- Vekaletname,
2- Nüfus Kayıtları,
3- Yurt Dışı Vatandaşlık Kayıtları,
4- Adana … Aile Mahkemesinin Esas: …/…, Karar: …./… sayılı karan,
5- Resmi Yazılar,
6- Gazete Haberleri,
7- Tescil Belgeleri.

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -7-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(İSİM TASHİHİ  TALEBİNDE BULUNAN)

DAVACI                                  :

DAVALI                                   : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA

KONU                                      : Haklı nedenlerle isim tashihi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR                       :

 1. Nüfus kayıtlarında ismim “…………….” olarak geçmektedir. Ancak bu ad, sadece kimliğimde olup, gerek aile içinde ve gerekse sosyal yaşamda ve çevremde adım “Alisa” olarak bilinmekte ve öyle çağırılmaktayım. Buna karşın adım nüfus kayıtlarında “………………” olarak yazılmıştır.
 2. Nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmamdan dolayı mesleki hayatım başta olmak üzere, yaşantım içerisinde birçok sorunla karşılaştım. Takdir edersiniz ki ad, kişiyi toplum içindeki öteki kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araç, bir belirtidir. Belirli hukuki sonuçların belirli bir kişiye bağlanabilmesinde de ad en önemli araçtır. Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği hem 4721 sayılı kanunda hem de 1587 sayılı kanunda belirtilmiştir. Yargısal içtihatlarda, nüfusta görünen adın yetersizliği, nüfustaki adından başka bir adla bilinip tanınma, ad değişikliği için yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1.3.2000 gün ve 2000/18-27 E.2000/154, K.15.10.2003 gün ve E.2003/18-663, K.2003/587 sayılı kararlarıyla da sabittir.
 3. Bu amaçla nüfus kayıtlarında “…………..” olan adımı sosyal yaşamda bilinip tanındığım adım olan “…………………………” olarak değiştirmek istiyorum. Bu şekilde de karşılaştığım sorunlara bir son vermek amacındayım. Bu nedenlerle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER              : TMK, Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                               :

 1. Vukuatlı nüfus kaydı belgesi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Sabıka Kaydı belgesi
 4. Tanıklar
 5. Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı nüfus kayıtlarında “……………” olan adımın, sosyal yaşamda tanınıp kullandığım “…………..” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. 26.09.2017

Davacı

EKLER

 1. Vukuatlı nüfus kaydı belgesi.
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 3. Sabıka Kaydı belgesi.
 4. Tanık Listesi

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -8-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                  

DAVACI                               :          

 

DAVALI                               : K NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ                                                                       

 

KONU                                   : Adın değiştirilmesi istemidir.          

İZAHI                                    :

 

1-)     Adana ili, ilçesi,  Mahallesi Köyü Cilt No,  Aile Sıra No,  Sıra No ile nüfusa kayıtlıyım.

(Ek-1; Nüfus cüzdan fotokopisi)

(Ek-2; Nüfus kayıt örneği)

2-)     Doğduğundan bu yana gerek ailem gerek akrabalarım ve gerekse tüm arkadaşlarım bana “ASUMAN” olarak hitap etmektedir. Başka bir ifadeyle tüm sosyal çevrem beni “ASUMAN” olarak tanımakta ve bilmektedir. (Bu husus tanık beyanları ile ortaya çıkacaktır.) “MUAMMERE” ismi sadece resmi işlemlerde kullandığım bir isim haline gelmiştir. Bu husus ise gündelik yaşamımda sıkıntı ve kargaşaya yol açmaktadır. Ayrıca nüfusta kayıtlı ismimin söylenmesinin güç olması, rencide edici özelliği sebebiyle bu ismi kullanmak istememekteyim.

3-)     Yaşı küçük çocuklarım X  ve X ’ a “Annenizin ismi ne?” şeklinde sorulduğunda “ASUMAN” şeklinde cevap vermektedirler.

4-)       Yargıtay 18. HD.’nin 23.05.1995 gün ve 1995/5488 Esas – 1995/6228 Karar sayılı ilamında vurgulandığı üzere, “…Kişinin toplum içerisinde bilinip tanındığı ismi ile anılmayı istemesi ismin düzeltilmesi için haklı neden teşkil eder…”

Yine Yargıtay 18. HD.’nin 30.04.2015 gün ve 2014/18248 Esas – 2015/7152 Karar sayılı ilamında vurgulandığı üzere 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’un 27. maddesi uyarınca adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Tanık beyanları doğrultusunda davacının ailesi ve tüm çevresinde başka bir isimle tanındığı hususu sabit olmasına rağmen bu husus dikkate alınmayarak davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

şeklindeki hükümlerinde kişinin talebi ve tanık beyanlarının isim değiştirilme davasındaki önemine/haklılığına vurgu yapmıştır.

(Ek-3; Yargıtay 18. HD.’nin 30.04.2015 gün ve 2014/18248 Esas – 2015/7152 Karar sayılı ilamı)

Tüm bu sebeplerle gerek ailem gerekse sair arkadaş çevrem tarafından kullanılan ve bilinen adımın, nüfus kaydıma işlenerek değiştirilmesi için iş bu dilekçenin verilmesi zarureti hâsıl olmuştur.

NEDENLER : Nüfus Hizmetleri Kanunu, MK, 6100 sayılı HMK vs. İlgili mevzuat.

DELİLLER                          :

           

 • Vukuatlı nüfus kayıt tablosu, vs. her türlü yasal delil.

 

 • Tanıklar;

a)(T.C. Kimlik No: )

      Adresi:

 1. b) -(C. Kimlik No:)

      Adresi:

      c)–(T.C. Kimlik No: )

      Adresi:

 • her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM             :           Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplere binaen haklı ve yasal davamın kabulü ile nüfus kayıtlarında “MUAMMERE” olarak geçen ismimin  “ASUMAN” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 21.05.2019                       

                                                                                                                     Davacı  MUAMMERE

EKİ                                        :

 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Yargıtay 18. HD.’nin 30.04.2015 gün ve 2014/18248 Esas – 2015/7152 Karar sayılı ilamı,
 • 18.HD. Esas No:2011/8493, Karar No:2011/11442, Karar Tarihi: 15.11.2011,
 • Facebook kullanıcı adım ve insanların hitap şekli.

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -9-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                        : 

                                        

VEKİLİ                          :                        

DAVALI                         : … Nüfus Müdürlüğü

KONU                           : İsim değiştirme istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkil, … İli, … İlçesi, … Mahallesi/Köyü, … Cilt No, … Sayfa No ve … Kütük Sıra No’da nüfusa kayıtlı bulunmaktadır.

2- Her ne kadar nüfusta “…” ismiyle kayıtlı olsa da, aile içerisinde ve çevresinde küçüklüğünden beri yani kendisini bildi bileli her zaman “…” ismiyle bilinmiş ve herkes tarafından bu isimle çağrılmıştır. “…” ismini hiçbir şekilde kullanmışlığı yoktur. Bu nedenle nüfusta isminin farklı olması günlük hayatında ve resmi işlerinde daima güçlük yaşamasına sebep olmaktadır.

3- Dolayısıyla hep bilindiği şekliyle ismini “…” olarak herhangi bir güçlük yaşamadan her alanda kullanabilmesi için, nüfusta kayıtlı olan “…” isminin “…” ismi ile değiştirilmesini talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER   : TMK, HMK ve İlgili Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      : Nüfus kaydı, tanık ve her tür kanıt.

TANIKLAR                    : 1- …

                                        2-  …

İSTEM SONUCU          : Açıklanan nedenler ile davamızın kabulüne ve müvekkilin nüfusta kayıtlı olan “…” isminin “…” ismi ile değiştirilmesine karar verilmesini, sayın mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../2019

                                                                                                                          Davacı Vekili

Çocuğun Velayeten İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -10-

ADANA ( ) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI               : X  ……’e velayeten annesi X ….. (TC:……….)

ADRES                  :

DAVALI                : Nüfus Müdürlüğü- ADANA 

KONU                  :Haklı nedenle velayetim altındaki kızım hakkında isim değişikliği talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 • ………. TC Kimlik numaralı kızım “X”nin isminin “X” olarak değiştirilmesini talep ediyorum.
 • “X” ismi Alman kökenli bir isimdir, Türkçe bir anlamı bulunmamaktadır. Kızım “X” ismi dolayısı ile eğitim görmüş olduğu okulda sinkaflı küfürlere benzetilerek rahatsız edilmektedir.Bu sebeple kızımın eğitim hayatı olumsuz etkilenmektedir.
 • Yukarıdan beri açıklanan nedenlerle kızım X’nin isminin “X” olarak değiştirmek için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK,HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Nufus Kaydı, Tanık vs. Her Türlü delil

NETİCE-İ  TALEP     : Açıklanan nedenlerle nüfusta “X” olarak geçen kızımın adının “X” olarak değiştirilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 22.04.2018

 

DAVACI

 X …..’E VELAYETEN X ……

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -11-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                     :

VEKİLİ                        :

DAVALI                      :

KONU                         : Adın değiştirilmesi talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR        :

 

1-MÜVEKKİL ARKADAŞ VE AİLE ÇEVRESİNDE “……….” İSMİYLE BİLİNMEKTEDİR.

4721 Sayılı Türk Medeni Yasasının 27. maddesi hükmüne göre kişi, haklı nedenlere dayanarak adının değiştirilmesini hakimden isteyebilir. Yargıtay uygulamalarında da kişinin bilinip tanındığı ve kullandığı ad ve soyadını değiştirmesi haklı sebep olarak sayılmaktadır. Müvekkil  “…….” ismiyle bilinmektedir. Müvekkile ailesinde, akrabalarında, iş ve sosyal arkadaşlarında “……….” ismi ile hitap eden kimse bulunmamaktadır. İşi gereği resmi görevlerde  isminin geçmesi ancak ……. olarak tanınması karışıklığa yol açmakta, çevresince “………” ismiyle tanınmadığı için müvekkilin teşhisinin gerektiği durumlarda garabet bir durum oluşturmaktadır. Bu şekilde tanındığı isimden farklı olarak “Belma” ismiyle nüfusta kayıtlı olması müvekkile rahatsızlık vermektedir. Bu sebeple de müvekkilin sorun yaşaması kaçınılmazdır. Müvekkilin iş ve sosyal hayatında konuya ilişkin yaşadığı sorunlar hususlarda tanıklarımız ………………….. beyanda bulunacaktır.

2- RESMİ İŞLEMLERDE ZORLUK YAŞANMAMASI İÇİN “……….” İSMİNİN KULLANIMDA KALMASI MÜVEKKİL LEHİNE OLACAKTIR.

Müvekkil her ne kadar “………..” isminden rahatsızlık duyuyor olsa da müvekkilin resmi işlemlerde zorluk yaşamaması için isminin tek başına “………..” olarak değiştirilmesi değil de “……….” olarak değiştirilmesi lehine olacaktır. Nitekim müvekkilin “……..” olan isminin tek başına “……..” olarak değiştirilmesi halinde  resmi işlemlerinde eski adının “……….” olduğunun ispatı için mahkeme kararını göstermek zorunda kalacaktır. Bu sebeple müvekkilin isminin “……….’ olarak değiştirilmesi lehe olacaktır.

Yukarıda belirtilen haklı sebeplerle müvekkil ………….in “……..” olan isminin “……….” olarak  değiştirmek için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER             : TMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu, HMK Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                             :1- Nüfus Kaydı,

                                                  2-Tanık;

                                                 3- Her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP      : Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemenizce de re’sen nazara alınacak nedenlerle müvekkil ……….’in  nüfusta “…….” olan isminin “……….” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                           Davacı Vekili

                                                                Av.

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -12-

 ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                   :

DAVALI                   : Nüfus Müdürlüğü/Adana

 

DAVA KONUSU     : İsim değiştirme talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR    :

 

 • Adana İli, X İlçesi, X Köyü, Cilt No 0016, Aile Sıra 00015, Sıra No 0025‘de nüfusa kayıtlı olup, X ve X’ten olma X İli- Dicle İlçesi 22.09.1993 doğumluyum.
 • Toplumda ismim ELVAN olarak bilinip söylendiği halde, nüfus kaydında HAYRİYE olarak yazılıdır. Bu durum karışıklıklara neden olmaktadır. Nüfus kaydındaki adımın ELVAN olarak değiştirilmesini talep ediyorum.
 • Nüfus kaydındaki adımın ELVAN olarak düzeltilmesi için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

 

DELİLLER              : Nüfus kayıtları

Tanıklar:

HUKUKİ SEBEPLER: MK md. 27 ve sair ilgili mevzuat

 

TALEP ve İSTEM    : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, nüfus kayıtlarında HAYRİYE olan isminin ELVAN olarak düzeltilmesini ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 01 /10/2019

Davacı

Hayriye SAKMAN

Küçüğün İsim Değişikliği Davası Dilekçesi -12-

ADANA NÖBETÇİ (  ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

YASAL TEMSİLCİSİ

(VELİ)                                  :

DAVALI                                : Adana İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

KONU                                   : Velayet altındaki küçüğün isminin değiştirilmesi talebinden ibaret dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR                  :

Şu anki ismi X YZ olan ……doğumlu, ….TC Kimlik No’lu küçüğün velisi olarak isminin “Y Z” olarak değiştirilmesini talep ediyorum. Şöyle ki;

X YZ ‘in isminin “X” kısmı babasının ismiyle aynı olması sebebiyle karışıklıklar ve bir takım sıkıntılar yaşamaktayız, ileride de oluşabilecek sıkıntıları önlemek amaçlı “X” isminin silinmesine,

YZ olan ikinci isminin birleşik olması sebebiyle de karışıklıklar meydana gelmektedir ve küçüğün akrabaları ve çevresi de ona “Y” ismiyle hitap edip bu isimle tanımaktadır. Dolayısıyla, yasal temsilci olarak,  “YZ” şeklinde birleşik olan bu ismin ayrılarak “Y Z” olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağını düşünmekteyim.

 

HUKUKİ NEDENLER         : TMK, HMK ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER                              :

– Nüfus Kayıtları

– Tanık Beyanları

– Yasal Her Türlü Delil

SONUÇ VE TALEP             : Yukarıda belirtmiş olduğum sebeplerle yasal temsilcisi olduğum küçüğün nüfusta ” X YZ” kayıtlı olan adının “Y Z” olarak değiştirilmesine ve bu isim değişikliğinin nüfusa kayıt ve tesciline karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili

Av. …….

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -13-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı                        : 

Vekili                          :Av

Davalı                         : Adana … Nüfus İdaresi Müdürlüğü

Konu                          : Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir.

Açıklamalar               :

Davacı müvekkili her ne kadar nüfus kayıtlarında “ŞAKİR ” ismiyle kayıtlı olsa bile ailesi ve yakın arkadaş çevresi ve hatta çalıştığı işyerindeki çevresinde bile “HAKAN ” ismiyle bilinmekte ve tanınmaktadır.

Müvekkil tarafa kendinden önce doğan ancak kısa sürede vefat eden kardeşinin ismi nedeniyle verilmiş aile ilk zamanlar vefat eden çocuğuna bu ismi vermekte mahsur görmese bile ilerleyen zamanlarda vefat den kardeşinin hatırası algısı nedeniyle de aile tarafından ŞAKİR ismi kullanılmamış çocukluğundan bu yana  HAKAN ismiyle bilinmiştir.

Söz konusu bu farklılık müvekkili tarafın özel hayatında ve  bilhassa iş hayatında karışıklığa neden olmaktadır.Girdiği işlerde kimlik belgesinde yazan isimle HAKAN olarak çağrılmasındaki bu farklılık ona olana güveni zedelemekte işverenlerin ona olan güveni zedelenerek sorunlara yol açmaktadır.

Sayın mahkemenizin de  takdir edeceği üzere isim, kişiyi toplum içindeki  öteki kişilerden ayırmaya yarayan en önemli araçtır. Dolayısıyla bu husus nedeniyle meydana gelebilecek karışıklık yeri geldiğinde insan hayatında telafisi zor problemlere neden olabilmektedir. Türk Medeni Kanunu 27. Maddesine göre,haklı sebebin varlığı halinde adın değiştirilmesi mümkün olup, Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre kişinin toplum içinde (aile bireyleri arasında ve çevresinde) bilinip  tanındığı adını kayden de taşıması ve bu bağlamda nüfus kaydında gerekli değişikliğin yapılması konusunda dava açılabilmesi için haklı neden sayılmaktadır.

İşbu nedenle çocukluğundan bu yana HAKAN olarak bilinip tanınan ancak kimlikte ŞAKİR olarak yazılı isminin düzeltilmesiyle nüfus kayıtlarında “ŞAKİR ” olarak geçen isminin “HAKAN”olarak değiştirilmesi için Sayın Mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

Hukuki Sebepler       : MK. NK. HUMK ve diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller         : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve bilcümle kanuni deliller.

Sonuç ve Talep          : Açıkladığımız sebeplerle; nüfusta “ŞAKİR ” ismiyle kayıtlı olan davacının adının “HAKAN” olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğinin davacının nüfus kayıtlarına teşmiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 

                                                                                                                                                           Davacı Vekil

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -14-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 

DAVACILAR         :

VEKİLİ                 :

DAVALI                : Seyhan Nüfus Müdürlüğü – Seyhan/ADANA

DAVA KONUSU     : İsim Değiştirme İstemidir.

AÇIKLAMALAR     :

 1. Müvekkil X ……………. doğumludur. Seyhan nüfusuna kayıtlıdır. Van ilinde ikamet etmekte, resmi evraklarda …………… ismini kullanmaktadır.
 2. Davacı müvekkil her ne kadar nüfus kayıtlarında Mehmet …………………….. bile ………….. olarak bilinmekte ve kendisine bu isimle hitap edilmektedir. Bu durumu duruşma sırasında dinlenen tanıklar da doğrulayacaktır.
 3. Müvekkil Mali Müşavirdir. Nüfus kaydındaki ismi ve kullandığı isim nedeni ile sık sık sosyal ve iş hayatında karışıklıklara maruz kalmakta ve mağdur olmaktadır.
 4. Bu sübut sebep ve MK. 27. Maddesi hükmü gerekçesiyle ismin tashihi istemekteyiz.
 5. Bu nedenle müvekkilin nüfus kayıtlarında Mehmet Tahir olarak geçen ismin Rodin olarak değiştirilebilmesi için sayın mahkemenize başvurmamız zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER  : MK, HMK Ve İlgili Mevzuat.

KANITLAR                : Nüfus kaydı, tanık ve her tür kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ         : İki Haftadır.

İSTEM VE SONUÇ     :

 1. Davamızın kabulüne,
 2. Açıklanan nedenler ile müvekkilin nüfusta Mehmet Tahir olan isminin ……………….. olarak değiştirilmesine karar verilmesini,
 3. Yargılama harç ve giderlerinin karşı tarafa bırakılmasını, saygılarımızla arz ve talep ederiz. 01.03.2019         

Ek’ler          :

 1. Vekaletname,
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 3. Nüfus Kayıt Örneği,

Küçüğün İsmini Düzeltme Dava Dilekçesi -14-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN       : ………………..

ADRES                                 : ………………..

MADDİ İLGİLİ                   : 

KONU                                   : İsmin düzeltilmesine ilişkin istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müşterek çocuğumuz olan “…………” 09.05.2015 tarihinde ………. Hastanesi’nde doğmuş olup doğum belgesi dilekçemiz ekinde (ek-1) sunulmuştur.

2-) Müşterek çocuğumuz ……… nüfusa yazdırılırken; ilgili Şahinbey İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün dilekçe ekinde yer alan nüfus kayıt örneklerinden (ek-2) de anlaşılacağı gibi “…….” adlı 4 yaşındaki kızımın ismini yanlışla yeni doğan kızıma tescili sırasında yanlışlıkla “……………” adı yerine “…………” adı yazılmıştır.

3-) Sehven yazılmış olan “………..” ismi aynı zamanda 4 yaşındaki kızımın ismidir. Bu ismin kardeşler arasında zamanla sorunlara neden olacağı aşikardır, mevcut durumun değiştirilmesi ve kayıtların gerçeğe uydurulması zorunluluk haline gelmektedir. Bu husus, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, aile gerekse çevresinden tanıkların anlatımları ile yargılama aşamasında açıkça ortaya konacaktır.

4-) Açıklanan sebepler uyarınca müşterek çocuğumuzun nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 27 ve 5490 S. K. m. 35, 36, 6100 S. K. 382-388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 60, 64.

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, Doğum tutanağı, Tanık anlatımları.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle nüfusta “……….” ismiyle kayıtlı olan müşterek çocuğumuzun adının “………” olarak düzeltilmesine karar verilmesini, saygıyla talep ederiz.29.05.2018

Davacı Vekili

EKLER:       

1- 09.05.2015 tarihli doğum tutanağı,

2- Aile nüfus kaydı örneği,

İsim Düzeltme Dava Dilekçesi -15-

ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                      :
                                   

VEKİLİ                       :

DAVALI                      :

KONU                         : Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına sehven hata sonucu adı  …………………………..olarak kayıtlara geçirilen müvekkilimizin isminin, doğum belgesinde doğrusu belirtilen şekilde, ……………………..olarak düzeltilmesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkilimiz tarihinde ………………şehrinde doğmuştur. Doğumdan sonra T.C. Münih Başkonsolosluğunda nüfusa kaydedilmiş olup doğuma (EK-1) ve nüfus (EK-2) kaydına ilişkin evrakları Adana Nüfus Müdürlüklerine gönderilmiştir.

 2. Böylelikle müvekkilimiz ………………… ili, …………….ilçesi, ………………..Mahallesi …..No’lu cilt, ……………No’lu aile sırası, …………. No’lu sıraya…………………….. ismiyle olarak kaydolunmuştur.
 3. Adana Nüfus Müdürlüğünde gerçekleşen sehven hata sonucunda Fürth Nüfus Müdürlüğününden alınan doğum belgesinde yazılı ‘…………………..ismi yerine …………………ismi yazılmıştır.

 4. Soy bağı yoluyla kazanılan Türk vatandaşlığının yanında ………………yılında beyan yoluyla kendisi Alman vatandaşı olmuş ve ismi doğum belgesindeki şekliyle ………………………….olarak Alman kimliğine geçirilmiştir.

 5. Çift vatandaşlığı koruma amacıyla …………….Türk Başkonsolosluğu’na dövizli askerlik başvurunda bulunmak istemişse de Türk ve Alman kimliklerindeki isimlerin birbirine uymaması sebebiyle dövizli askerlikten yararlanamadığını ve hatta Türkiye tarafından sahip olduğu çifte vatandaşlık hakkının, Türk vatandaşlığının, tanınmayacağını öğrenmiştir.
 1. Her ne kadar anavatanı dışında doğmuş ve yaşamışsa da müvekkilimiz ana vatanı Türkiye’ye, kültür; ahlak ve milli duygular ile bağlıdır. Ailevi ve maddi nedenler dolayısıyla uzun süre askerlik görevini yapamamıştır. Askerlik görevini yerine getirememiş olmak müvekkilimiz için vatanına duyduğu saygı, sevgi ve minnet duygusu karşısında her zaman boynunu bükük kalmasına neden olmuştur.

Neticede müvekkilimiz vatani görevi olan askerliğini tamamlamak istemektedir ve bu görevi yerine getiremediği her an derin kederlere mahsur kalmaktadır.

 1. Vatani vazifesini yapmak üzere konsolosluğa yaptığı başvuru sırasında askerlik vazifesini yapamayacağını, Türk vatandaşlığının kabul edilmeyeceğini ve hatta Türkiye’ye yapacağı bir seyahatte asker kaçağı olarak tutuklanacağını öğrenmesi müvekkilimde sarsılmaya, elem ve kedere içine düşmeye sebep olmuştur.

ANA VATANINA DERİN DUYGULARLA BAĞLI MÜVEKKİLİM İÇİN VATANİ HİZMET ASKERLİK VAZİFESİNİ YAPAMAYACAK VE TÜRK VATANDAŞLIĞINA SAHİP OLAMAYACAK OLMASI AĞIR BİR TOKATTIR.

 1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu durumun yarattığı vehameti gidermek üzere meydana gelebilecek maddi hataların düzeltilmesi için md 27: Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak 1 yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir, hükmünü içermektedir.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNCE SEHVEN YAPILAN HATANIN, HAKLI SEBEP OLDUĞU KUŞKUYA YER BIRAKMAMAKTADIR.

 1. C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi de 03.05.2011 tarihli 2011/3425 E. 2011/6039 K. Sayılı kararında maddi hata sebebiyle ismin düzeltilmesi için açılan davada ilk derece mahkemesinin davayı reddini yersiz görerek, ‘’4721 Sayılı Türk Medeni Yasasının 27. maddesi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Somut olayda davacı yanın dava dilekçesinde ileri sürdüğü kanıtları toplanarak iddiası kanıtlandığı takdirde davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği dikkate alınmadan eksik araştırma ve yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.’’ şeklinde karar vermiştir.

 2. Sonuç olarak nüfuz kaydının düzeltilmesini talep eden müvekkilimiz vatani vazifesini yerine getirmek istemekte ve yıllardır özlemini duyduğu vatanına dönmek istemektedir. Sayılan sebepler göz önünde bulundurulduğunda nüfus kaydının düzeltilmesini bu dava dilekçesiyle talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, Nüfus Kanunu ve ilgili diğer sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

 1. Doğum Belgesi (EK-1)
 2. Nüfus kaydı (EK-2)
 3. Şahit beyanları
 4. Sunulabilecek diğer sair deliller.

NETİCE-İ TALEP      : Yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına ………………olarak geçirilen müvekkilimizin isminin doğum belgesinde gösterilen şekliyle …………………….. olarak düzeltilerek tekrar kayda geçirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

İsim Değiştirme(Tashihi) Dava Dilekçesi -16-

 ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                   :  

VEKİLİ                    :   Av.                                    

DAVALI                   :  …………..  NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA                       :  İSİM TASHİHİ

AÇIKLAMALAR   :

 • ………………….. sosyal hayatında yaşadığı birtakım sorunlar ve ailesi ile çevresinin kendisini daha farklı bir isimle çağırması sonucunda bu davayı açma gerekliliği hasıl olmuştur.
 • …………………..; ismindeki ….’nın yerine …… ismini almak istemektedir. Çünkü; …… ismi daha çok bayanlara özgü bir isim olup davacı müvekkilimiz bu konuda gerek sosyal hayatında gerekse de okulda sorun yaşar durumdadır. Özellikle de okul arkadaşlarının kendisine ……. isminden dem vurarak bayan adını taşımasından dolayı bazı alaycı söylemlerde bulunmakta, bu da davacı müvekkilimizi bir hayli üzmektedir.
 • Müvekkilimiz açısından bir diğer önemli husus da ailesi ve çevresinde ……. adıyla çağrılması ve birçok insanın da kendisini …….. olarak tanımasıdır. Dolayısıyla …….. adının resmi olarak da tescili halinde müvekkilimiz hem sosyal hayat anlamında hem de resmi işlemler anlamında çok rahatlayacak ve de yaşadığı söz konusu sorunlar son bulmuş olacaktır. Ayrıca davacı ……………………… in annesi de duruşmada hazır bulunarak bu davaya muvafakat edecektir.

HUKUKİ SEBEPLER   :  TMK ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER       : Tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP       : Yukarıda sayılan nedenlerle,  müvekkilimizin adının ……………………………… olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. …/…/…..

EKİ: Vekaletname                                                                               

DAVACI  VEKİLİ

İsim Değiştirme(Tashihi) Dava Dilekçesi -17-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İsim Değiştirme(Tashihi) Dava Dilekçesi -18-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İsim Değiştirme(Tashihi) Dava Dilekçesi -19-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İsim Değiştirme(Tashihi) Dava Dilekçesi -20-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İsim Değiştirme(Tashihi) Dava Dilekçesi -21-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İsim Değiştirme(Tashihi) Dava Dilekçesi -22-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İsim Değiştirme(Tashihi) Dava Dilekçesi -23-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -24-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği(Velayeten) -25-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği(Velayeten İsim Değiştirme) -26-

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.