İsim Değiştirme Dava Dilekçesi Örneği

isim degistirme dava dilekcesi ornegi

İsim değişikliği talebi bulunulan il Asliye Hukuk mahkemesine iletilir. İsim değişikliği bir dava dilekçesi hazırlanarak talep edilebilmektedir. İsim değişikliği dava dilekçesinin bir örneğini sizler için paylaştık. İsim değişikliği davası reddedilir ise bu sebeple tekrardan dava açma hakkınız bulunmamaktadır. Bu nedenle tecrübeli bir avukat vekilliği ile bu süreci ilerletmeniz faydalı olacaktır.

İsim Değiştirme Dilekçesi -1-

NÖBETÇİ  KAYSERİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

İSTEMDE BULUNAN          : SÜLEYMAN ……….

 

TC KİMLİK NUMARASI    :  

 

ADRES                                  : Alsancak Mah. 6232.Sk Fazilet Apt. Kat :5 No:16  

 

MADDİ İLGİLİ                    : Kayseri İli / Kocasinan İlçesi Nüfus Müdürlüğü’ne izafeten, Kocasinan Nüfus Müdürü

 

KONU                                    : Haklı nedenle  ismin değiştirilmesi ve değişikliğin nüfus kayıtlarına teşmiline ilişkin istemimizi içerir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

1-)Kimlikte adım  ‘Süleyman’ olarak gözükmektedir. Söz konusu idari işlemin yer aldığı aile nüfus kaydı örneği, dilekçemiz ekinde (EK -1) sunulmuştur.

2-) Her ne kadar kimlikte adım ‘ Süleyman ‘ olarak gözükse de can güvenliğim sebebiyle ismimin değiştirilmesi elzem olmuştur. Şöyle ki ; gördüğü şiddet sebebiyle duyma ve görme yetisini kaybeden ve hakkında %66 engel raporu bulunan ablam Sati SEVEN (T.C………) ‘in    hayatında yaşadığı olumsuzluklar sebebiyle kendisini evime almış ve sahip çıkmış olmamdan ötürü resmi olmayan evliliğinde 18 yıl  kocası saydığı adam tarafından tehdit edilmiş ve evim basılmıştır. Yine ailem tarafından da dışlanmakta ve baskı görmekteyim. Bu sebeple ev adresi değişikliği yaptığım gibi vatandaş olarak  güvenli ve  huzurlu yaşama hakkına sahip olduğum için isim değişikliği yapma gereği hasıl olmuştur. Bu surumlar bende  psikolojik tahribata sebep olmaktadır. Bu hususlar daha sonra tanık anlatımları ile ispat olunacaktır.

 

3-) Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, ad veya soyadı niteliği gereği onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. Adını benimsemeyen kişiliğiyle özdeşleşmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda, ad değiştirme istemlerini içeren davalarda davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması ve öncelikle dikkate alınması gerekir. denilmektedir.  Bu nedenle nüfus kayıtlarında    ‘ Süleyman ‘  olarak geçen  ismimin ‘ Çağın Ayaz ‘   olarak değiştirilebilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. m. 27 ve 5490 S. K. m. 35, 36, 6100 S. K. m. 382-  388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 64.

HUKUKİ DELİLLER           : Aile Nüfus Kaydı Örneği, ,Yargıtay İçtihadı Örnekleri , Tanık : …………..anlatımları

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıkladığım nedenlerle nüfusta ‘ Süleyman ‘  ismiyle kayıtlı olan adımın  ‘ Çağın Ayaz ‘   olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğinin nüfus kayıtlarına teşmiline karar verilmesini saygıyla talep ederiz. 25.01.2019

 

EKLER:        1-Aile nüfus kaydı örneği,

2-Yargıtay İçtihadı Örnekleri

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İstemde Bulunan

……….

İsim Değiştirme Dilekçesi Örneği -

İsim Değiştirme Dilekçesi -2-

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                        ………………                                                                                            

 

 

                                                    

DAVACI                              :………..

 

DAVALI                              : Nüfus Müdürlüğü, ……….

 

KONU                                   :İsim  değiştirilmesi talebimden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

  • ………… İli, …………….. İlçesi ,…………….. Köyü ,…………….. seri numarada nüfusa kayıtlı olan  MEHMET TAHİR olan  ismimi  MEHMET  olarak değiştirmek istemekteyim.
  • Gerçek ismim Mehmet olmasına rağmen nüfusa kaydı esnasında her nasılsa Mehmet Tahir olarak tescil edilmiştir. Köyde ve arkadaş çevremde ismim Mehmet olarak bilinmekte ve bana bu şekilde hitap edilmektedir.
  • Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde bilinip tanındığı adını kayden de taşıması, nüfus kaydında gerekli değişikliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır. Ayrıca nüfus kayıtlarında bulunan Mehmet Tahir isminin benim dışımda köyde bulunan birçok kişi tarafından kullanılıyor olması karışıklık yaşanmasına sebep olmakta ve bu durum benim açımdan mağduriyet oluşturmaktadır. Bu nedenle nüfus kayıtlarında “Mehmet Tahir ” olarak geçen ismimin “Mehmet ” olarak değiştirilebilmesi için işbu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir.

YASAL NEDENLER   :MK,HMK,ve ilgili Mevzuat

DELİLLER                   :Nüfus kaydı,tanık,ve her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda arz edilen nedenlerle, , nüfusta ‘MEHMET TAHİR’ olan ismimin ‘MEHMET’ olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim..

 

                                                                                                   

                                                                                                               DAVACI

                                                                                                   

 

 

EK:

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Aile Kayıt Tablosu

İsim Değiştirme Dilekçesi -3-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI              :

VEKİLİ                 :

 

DAVALI             : ADANA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU                : Müşterek kızımızın nüfus kaydında ……………. olan ismini …………… olarak değiştirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1) Müşterek kızımız ………………….. Adana İli Seyhan İlçesinde nüfusa kayıtlıdır.

2) Toplumda ve ailemizde kızımızın ismi ……………….. olarak bilinip söylendiği halde nüfus kaydında ismi ………………….. olarak yazılıdır. Bu durum karışıklıklara neden olmaktadır. Kızımız yeni tanıştığı insanlara kendini ……………………… ismiyle tanıtmaktadır. İsim sıkıntısı kızımızın iş, eğitim ve sosyal hayatını da olumsuz etkilemektedir.Kızımıza gerek toplumda gerek aile arasında …………….. ismiyle hitap edildiğine, ……………….. isminin kimse tarafından bilinmediğine ve kullanılmadığına dair tanık listesinde isimlerini bildireceğimiz kişiler tanıklık edeceklerdir.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, HMK vs. her türlü yasal neden.

DELİLLER            : Nüfus kayıtları, tanık ve her türlü yasal delil.

TANIKLAR     :  1-

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile müşterek kızımızın nüfus kaydındaki ……………… olan isminin …………………… olarak düzeltilmesine ve bu şekilde nüfusa tescil edilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

                                                                               DAVACI ………… ADINA

       VELAYETEN 

İsim Değiştirme Dava Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İSTEMDE BULUNAN    : 

TC KİMLİK NUMARASI:

ADRES                             : 

DAVALI                           : 

KONU                              : İsim değişikliğine ilişkin istemimi içerir.

AÇIKLAMALAR 

 

1-) Dilekçe ekimde yer alan nüfus kayıt örneklerimden de anlaşılacağı üzere Ağrı ili Patnos ilçesine kayıtlı 10/04/1987  doğumlu 0040 Cilt No’lu 00040 Aile Sıra No’lu 0049 Sıra No’da bekar, erkek olarak kayıtlı bulunmakta olup Ümran adını taşımaktayım.

2-) Adım yıllardır ailem içerisinde ve sosyal çevremde Emrah olarak bilinmekte olup tanıdığım herkesçe bana Emrah ismiyle hitap edilmektedir.Nitekim nüfus kaydımda halihazırda yazılı ismim genelde kadınlar tarafından tercih edilmektedir.Bu sebeple nüfusa kayıtlı ismimin hemcinslerim tarafından kullanımı hemen hemen hiç olmadığı için şahsıma bu isimle hitap edilememektedir.Öte yandan şahsıma ebeveynlerim tarafından verilen Nufusa kayıtlı Ümran ismi kendileri tarafından dahi kullanılmaktadır.Yıllardır hem ailem  hem yakın çevremce Emrah olarak bilinmeme rağmen nüfus kaydında adım Ümran olarak yazılıdır.Ailem içerisinde ve sosyal çevremde kullandığım isimle nüfus kaydımda yazılı isimin farklı olması çoğu zaman sorunlara neden olduğundan mevcut kayıtların değiştirilmesini talep etmem zorunluluk haline gelmiştir.Nitekim şahsım aktif olarak ticaretle uğraşmakta olup iş akitleri,işveren sözleşmelerinde ve bunların tarafı olarak zikredilirken iş çevremde Emrah olarak bilindiğimden çoğu zaman  bu isimle sözleşmeler kurulmakta  lakin nüfus kaydında ismimin Ümran olması ortaya büyük karışıklıklar ortaya çıkartıp ticari hayatımı da sekteye uğratmaktadır.Bu husus mahkemenizce uygun görülmesi halinde iş çevremden aile bireylerimden ve sosyal çevremden tanıkların anlatımları ile yargılama aşamasında ortaya konacaktır.

3-) TMK’nın 27. Maddesi uyarınca adın ‘’haklı bir nedenin varlığı’’ halinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.Hem özel veya tüzel kişiler ile şahsım arasındaki işlerin görülmesi sırasında yer yer incitici bir durum yaratması hem de tüm yakın ve uzak çevrem tarafından Emrah ismiyle biliniyor olmam pek çok bakımdan mağdur olmama yol açmaktadır.Halihazırda bu karışıklık ve mağduriyetimde devam etmektedir.

 4-) Yukarıda açıkladığım nedenlerle  Nufus Kaydındaki adımın ‘’Emrah’’ olarak değiştirilmesi için bu davayı açma zorunluluğum doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S.K m.27 ve 5490 S.K m.35,36 6100 S.K m.382-388 Nufus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin  Yönetmelik m.64

DELİLLER                           : Nufus Kayıtları,Tanık Anlatımları

 

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıkladığım nedenlerle nüfusa Ümran olarak kayıtlı olan adımın ‘’Emrah’’ olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.18.06.2019

 

EKLER                                  : 1- Aile Nufus Kayıt Örneği

                                                                                                                                              DAVACI VEKİLİ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir.

  1. Keziban dedi ki:

    Benim adım keziban ve ismimi elif olarak değiştirebilir miyim acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.