İşe İadenin Reddi Nedeniyle Tazminat Davası

İşe İadenin Reddi Nedeniyle Tazminat Davası


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:İşe dönme talebinin reddi sebebiyle … . tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsili talebidir. 
AÇIKLAMALAR:1-Davacı müvekkil, davalıya ait işyerinde çalışmakta olduğu sırada, geçirdiği trafik kazasında oluşan maluliyeti sebebiyle … tarihinde işten ayrılmak zorunda kalmıştır.

2-Daha sonra gördüğü uzun tedavi sayesinde maluliyeti sona ermiş ve durum … Hastanesi’nden alınmış sağlık raporu ile tespit edilmiştir.

3-Bunun üzerine davacı, işçi alımı için ilan vermiş olan eski işyerine müracaat etmiş ancak davalı işveren bu talebini kabul etmeyerek başka işçileri işe almıştır.

4- Böylece yasanın amir hükümlerine aykırı hareket eden davalıdan, yasanın öngördüğü altı aylık ücret tutarındaki tazminatın tahsilini talep ediyoruz. Bu sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:İlgili mevzuat
DELİLLER:Ücret bordroları, SGK sicil dosyası, işçi şahsi sicil dosyası, işyeri kayıtları, SSK kayıtları, noter kanalı ile çekilen ihtarnameler, Yargıtay kararları, bordrolar, iş sözleşmesi, Toplu İş Sözleşmesi,Sağlık raporu, işe başvuru ve ret yazıları, tanık, bilirkişi incelemesi vs. her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-Davanın kabulü ile … . tazminatın … tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekil eden adına arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Sağlık raporu,
3.) İşe başvuru formu

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.